Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   


5411 Sayılı Bankacılık Kanunu

Dokümanın Başlığı
:
Bankacılık Kanunu
Kanun No / KHK No
:
5411
Kabul Tarihi
:
19 Ekim 2005
Resmi Gazete Tarihi
:
1 Kasım 2005 SALI
Resmi Gazete Sayısı
:
25983 Mükerrer
Resmi Gazete Görüntüsü
:


Hepsini Göster | Maddeleri Gizle
 • BİRİNCİ KISIM - Genel Hükümler
  • MADDE 1 - Amaç
  • MADDE 2 - Kapsam
  • MADDE 3 - Tanımlar ve kısaltmalar
  • MADDE 4 - Faaliyet konuları
  • MADDE 5 - Dolaylı pay sahipliği
 • İKİNCİ KISIM - İzne Tâbi İşlemler
  • BİRİNCİ BÖLÜM - Kuruluş ve Faaliyet İzinleri
   • MADDE 6 - Kuruluş veya Türkiye'de şube ve temsilcilik açma izni
   • MADDE 7 - Kuruluş şartları
   • MADDE 8 - Kurucularda aranan şartlar
   • MADDE 9 - Merkezi yurt dışında bulunan bankaların Türkiye'de şube açma şartları
   • MADDE 10 - Faaliyet izni
   • MADDE 11 - Kuruluş izninin iptali
   • MADDE 12 - Faaliyet izninin iptali veya sınırlandırılması
   • MADDE 13 - Yurt içinde şube açma
   • MADDE 14 - Sınır ötesi faaliyetler
   • MADDE 15 - Bağımsız denetim, değerleme, derecelendirme ve destek hizmeti kuruluşlarının yetkilendirme izni
  • İKİNCİ BÖLÜM - Ana Sözleşmeye İlişkin Hükümler
   • MADDE 16 - Ana sözleşme değişiklikleri
   • MADDE 17 - Sermaye artırımları
   • MADDE 18 - Pay edinim ve devirleri
  • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - Birleşme, Bölünme, Hisse Değişimi ve İradi Tasfiye
   • MADDE 19 - Birleşme, bölünme ve hisse değişimi
   • MADDE 20 - İradi tasfiye
  • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM - İzin Başvurularının Reddi
   • MADDE 21 - İzin başvurularının reddi
 • ÜÇÜNCÜ KISIM - Kurumsal Yönetim
  • BİRİNCİ BÖLÜM - Yönetim
   • MADDE 22 - Kurumsal yönetim ilkeleri
   • MADDE 23 - Yönetim kurulu
   • MADDE 24 - Denetim komitesi
   • MADDE 25 - Genel müdür ve yardımcıları
   • MADDE 26 - Çalışma ve imza yetkisi yasağı
   • MADDE 27 - Yemin ve mal beyanı
   • MADDE 28 - Karar defteri
  • İKİNCİ BÖLÜM - İç Sistemler
   • MADDE 29 - İç sistemlere ilişkin yükümlülükler
   • MADDE 30 - İç kontrol sistemi
   • MADDE 31 - Risk yönetimi sistemi
   • MADDE 32 - İç denetim sistemi
  • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - Yetkili Kuruluşlar
   • MADDE 33 - Bağımsız denetim kuruluşları
   • MADDE 34 - Değerleme ve derecelendirme kuruluşları
   • MADDE 35 - Destek hizmeti kuruluşları
   • MADDE 36 - Sorumluluk sigortası
  • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM - Finansal Raporlama
   • MADDE 37 - Muhasebe ve raporlama sistemi
   • MADDE 38 - Konsolide finansal raporlar
   • MADDE 39 - Finansal raporların imzalanması, sunulması, ilânı ve denetimi
   • MADDE 40 - Yıllık faaliyet raporu
   • MADDE 41 - Sorumluluk
   • MADDE 42 - Belgelerin saklanması
 • DÖRDÜNCÜ KISIM - Koruyucu Hükümler
  • BİRİNCİ BÖLÜM - Özkaynaklar ve Standart Oranlar
   • MADDE 43 - Koruyucu düzenlemeler
   • MADDE 44 - Ödenmiş sermaye, yedek akçeler ve özkaynak
   • MADDE 45 - Sermaye yeterliliği
   • MADDE 46 - Likidite yeterliliği
   • MADDE 47 - Aşımların giderilmesi
  • İKİNCİ BÖLÜM - Krediler ve Risk Grubu
   • MADDE 48 - Krediler
   • MADDE 49 - Risk grubu
   • MADDE 50 - Dâhil olunan risk grubu ve mensuplara kredi kullandırma koşulları
   • MADDE 51 - Kredi açma
   • MADDE 52 - Kredilerin izlenmesi
   • MADDE 53 - Karşılıklar ve teminatlar
  • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - Sınırlamalar
   • MADDE 54 - Kredi sınırları
   • MADDE 55 - Kredi sınırlamalarına tâbi olmayan işlemler
   • MADDE 56 - Ortaklık paylarına ilişkin sınırlamalar
   • MADDE 57 - Gayrimenkul ve emtia üzerine işlemler
   • MADDE 58 - Sandık ve vakıflara ilişkin işlemler
   • MADDE 59 - Bağış sınırları
 • BEŞİNCİ KISIM - Mevduata ve Katılım Fonu Toplamaya İlişkin Hükümler
  • MADDE 60 - Mevduat ve katılım fonu kabulü
  • MADDE 61 - Mevduatın ve katılım fonunun çekilmesi
  • MADDE 62 - Zamanaşımı
  • MADDE 63 - Mevduatın ve katılım fonunun sigortalanması
  • MADDE 64 - Sigorta kapsamı dışında kalan mevduat ve katılım fonu
 • ALTINCI KISIM - Denetim ve Alınacak Önlemler
  • MADDE 65 - Denetim
  • MADDE 66 - Konsolide denetim
  • MADDE 67 - Önlem alınmasını gerektiren hâller
  • MADDE 68 - Düzeltici önlemler
  • MADDE 69 - İyileştirici önlemler
  • MADDE 70 - Kısıtlayıcı önlemler
  • MADDE 71 - Faaliyet izninin kaldırılması veya Fona devir
  • MADDE 72 - Sistemik riske karşı alınacak önlemler
 • YEDİNCİ KISIM - Kanunî Yükümlülükler
  • MADDE 73 - Sırların saklanması
  • MADDE 74 - İtibarın korunması
  • MADDE 75 - Etik ilkeler
  • MADDE 76 - Müşteri hakları
 • SEKİZİNCİ KISIM - Kalkınma ve Yatırım Bankaları ve Finansal Holding Şirketi
  • MADDE 77 - Kalkınma ve yatırım bankalarına ilişkin hükümler
  • MADDE 78 - Finansal holding şirketi
 • DOKUZUNCU KISIM - Kuruluş Birlikleri
  • MADDE 79 - Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği
  • MADDE 80 - Birliklerin görev ve yetkileri
  • MADDE 81 - Organlar ve statü
 • ONUNCU KISIM - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna İlişkin Hükümler
  • BİRİNCİ BÖLÜM - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
   • MADDE 82 - Kuruluş ve bağımsızlık
  • İKİNCİ BÖLÜM - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
   • MADDE 83 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
   • MADDE 84 - Üyelerin atanması
   • MADDE 85 - Başkan ve üyelerin görev süreleri
   • MADDE 86 - Yasaklar
   • MADDE 87 - Kurulun çalışma esasları
   • MADDE 88 - Kurulun görev ve yetkileri
  • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - Başkanlık Teşkilatı
   • MADDE 89 - Başkan
   • MADDE 90 - Başkan yardımcıları
   • MADDE 91 - Kurumun hizmet birimleri
   • MADDE 92 - Kurum personeli
  • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM - Görev, Yetki ve Sorumluluk
   • MADDE 93 - Kurumun görev ve yetkileri
   • MADDE 94 - Sektörün geliştirilmesi
   • MADDE 95 - Yerinde denetim ve gözetim
   • MADDE 96 - Bilgi ve belge isteme
   • MADDE 97 - Şeffaflık ve hesap verebilirlik
   • MADDE 98 - Kurumlararası işbirliği
   • MADDE 99 - Finansal Sektör Komisyonu
   • MADDE 100 - Eşgüdüm Komitesi
  • BEŞİNCİ BÖLÜM - Çeşitli Hükümler
   • MADDE 101 - Kurumun bütçesi, hesap ve harcamaların denetimi
   • MADDE 102 - Ücretler, malî ve diğer sosyal haklar
   • MADDE 103 - Kurul üyelerinin görevden ayrılması
   • MADDE 104 - Kurul üyeleri ile Kurum personelinin cezaî ve hukukî sorumluluğu
   • MADDE 105 - Kurul kararlarına karşı yargı yolu
 • ONBİRİNCİ KISIM - Faaliyet İzni Kaldırılan ve Fona Devredilen Bankalara İlişkin Hükümler
  • MADDE 106 - Faaliyet izninin kaldırılması
  • MADDE 107 - Fona devredilen bankalar ile ilgili hükümler
  • MADDE 108 - Banka kaynaklarının istismarı
  • MADDE 109 - Faaliyet izni kaldırılan veya Fona devredilen bankalara ilişkin ortak hükümler
  • MADDE 110 - Şahsi sorumluluk
 • ONİKİNCİ KISIM - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna İlişkin Hükümler
  • BİRİNCİ BÖLÜM - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
   • MADDE 111 - Fonun kuruluş ve bağımsızlığı
  • İKİNCİ BÖLÜM - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu
   • MADDE 112 - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu
   • MADDE 113 - Fon Kurulu üyelerinin atanması
   • MADDE 114 - Fon Kurulu Başkan ve üyelerinin görev süreleri
   • MADDE 115 - Fon Kurulu Başkan ve üyeleri ile Fon personeline ilişkin yasaklar
   • MADDE 116 - Fon Kurulunun çalışma esasları
   • MADDE 117 - Fon Kurulunun görev ve yetkileri
  • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - Başkanlık Teşkilatı
   • MADDE 118 - Fon Başkanı
   • MADDE 119 - Fon başkan yardımcıları
   • MADDE 120 - Fonun hizmet birimleri
   • MADDE 121 - Fon personeli
  • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM - Görev, Yetki ve Sorumluluk
   • MADDE 122 - Fonun görev ve yetkileri
   • MADDE 123 - Fonun bilgi ve belge isteme yetkisi
  • BEŞİNCİ BÖLÜM - Çeşitli Hükümler
   • MADDE 124 - Fonun hesap ve harcamalarının denetimi
   • MADDE 125 - Fon Kurulu Başkan ve üyeleri ile Fon personelinin ücretleri, malî ve diğer sosyal hakları
   • MADDE 126 - Fon Kurulu üyelerinin görevden ayrılması
   • MADDE 127 - Fon Kurulu üyeleri, Fon personeli, Fonun atadığı veya Fonu temsilen seçilen yöneticilerin, iflas idare memurlarının ve Fon personelinin sorumlulukları
   • MADDE 128 - Fon Kurulu kararlarına karşı yargı yolu
   • MADDE 129 - Fonun bütçesi
   • MADDE 130 - Fonun gelirleri
   • MADDE 131 - Fonun borçlanma ve avans yetkisi
  • ALTINCI BÖLÜM - Takip ve Tahsil Usûlleri
   • MADDE 132 - Fon alacaklarının takip ve tahsiline ilişkin yetki ve usûller
   • MADDE 133 - Sorumluluk davalarına ilişkin istisnai yetkiler
   • MADDE 134 - Fonun alacaklarının tahsiline ilişkin diğer yetkiler
   • MADDE 135 - Sigortaya tâbi mevduat ve katılım fonu tutarının eksik beyanı hâlinde uygulanacaktakip ve tahsil usûlleri
   • MADDE 136 - Fon alacaklarının yasal teminatı
   • MADDE 137 - İspat külfeti
   • MADDE 138 - Fon alacaklarının takip ve tahsiline ilişkin istisnalar
   • MADDE 139 - Fonun iştirakleri ile ilgili yetkileri
   • MADDE 140 - Fon ve faaliyet izni kaldırılan bankalara ilişkin malî istisnalar
   • MADDE 141 - Zamanaşımı
   • MADDE 142 - Görevli ve yetkili mahkeme
   • MADDE 143 - Varlık yönetim şirketi
 • ONÜÇÜNCÜ KISIM - Diğer Hükümler
  • MADDE 144 - Faiz oranları ile diğer menfaatler
  • MADDE 145 - Parasal tutarlar
 • ONDÖRDÜNCÜ KISIM - Yaptırımlar, Soruşturma ve Kovuşturma Hükümleri
  • BİRİNCİ BÖLÜM - İdarî Para Cezaları
   • MADDE 146 - Kuruluşlara ilişkin idarî para cezaları
   • MADDE 147 - İlgili kişilere ilişkin idarî para cezaları
   • MADDE 148 - Sınırlamalara, kararlara ve düzenlemelere aykırı hareketler dolayısıyla idarî para cezaları
   • MADDE 149 - Savunma hakkı ve kapatma kararı
  • İKİNCİ BÖLÜM - Suçlar
   • MADDE 150 - İzinsiz faaliyette bulunmak
   • MADDE 151 - Mevduat ve katılım fonu sahiplerinin haklarını engellemek
   • MADDE 152 - Düzeltici, iyileştirici ve kısıtlayıcı önlemleri almamak
   • MADDE 153 - Yetkili merciler ile denetim görevlilerince istenen bilgi ve belgeleri vermemek ve görevlerini yapmalarını engellemek
   • MADDE 154 - Belgelerin saklanması yükümlülüğüne aykırı davranmak
   • MADDE 155 - Gerçeğe aykırı beyanda bulunmak
   • MADDE 156 - İşlemlerin kayıt dışı bırakılması ve gerçeğe aykırı muhasebeleştirme
   • MADDE 157 - Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme
   • MADDE 158 - İtibarın zedelenmesi
   • MADDE 159 - Sırların açıklanması
   • MADDE 160 - Zimmet
   • MADDE 161 - Diğer kanunlara aykırılıklar
  • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - Kovuşturma Usûlü
   • MADDE 162 - Yazılı başvuru ve müdahale
   • MADDE 163 - İtiraz ve bildirim
   • MADDE 164 - Özel görev
   • MADDE 165 - Bilirkişi incelemesi
   • MADDE 166 - Özel soruşturma ve kovuşturma
   • MADDE 167 - İnfaz
 • ONBEŞİNCİ KISIM - Son Hükümler
  • MADDE 168 - Kaldırılan ve değiştirilen hükümler
  • MADDE 169 - Mülga kanunlara yapılan atıflar
  • GEÇİCİ MADDE 1
  • GEÇİCİ MADDE 2
  • GEÇİCİ MADDE 3
  • GEÇİCİ MADDE 4
  • GEÇİCİ MADDE 5
  • GEÇİCİ MADDE 6
  • GEÇİCİ MADDE 7
  • GEÇİCİ MADDE 8
  • GEÇİCİ MADDE 9
  • GEÇİCİ MADDE 10
  • GEÇİCİ MADDE 11
  • GEÇİCİ MADDE 12
  • GEÇİCİ MADDE 13
  • GEÇİCİ MADDE 14
  • GEÇİCİ MADDE 15
  • GEÇİCİ MADDE 16
  • GEÇİCİ MADDE 17
  • GEÇİCİ MADDE 18
  • GEÇİCİ MADDE 19
  • GEÇİCİ MADDE 20
  • GEÇİCİ MADDE 21
  • GEÇİCİ MADDE 22
  • GEÇİCİ MADDE 23
  • MADDE 170 - Yürürlük
  • MADDE 171 - Yürütme


 • (I) SAYILI CETVEL
  KURUMU: BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU

  SINIF UNVAN DERECE ADET
  GİH Başkan Yardımcısı 1 3
  GİH Başkanlık Müşaviri 1 5
  GİH Daire Başkanı 1 10
  GİH Kıdemli Bankalar Yeminli Başmurakıbı 1 30
  GİH Kıdemli Bankacılık Başuzmanı 1 20
  GİH Bankalar Yeminli Başmurakıbı 1 9
  GİH Bankacılık Başuzmanı 1 4
  GİH Başuzman 1 8
  GİH Kurum Uzmanı 1 4
  GİH Müdür 1 2
  AH Avukat 1 1
  SH Doktor 1 1
  GİH Uzman 1 5
  GİH Şef 1 3
  GİH Dava Takip Memuru 1 1
  GİH Sekreter 1 1
  GİH Bankalar Yeminli Başmurakıbı 2 8
  GİH Bankacılık Başuzmanı 2 4
  GİH Başuzman 2 4
  GİH Kurum Uzmanı 2 8
  GİH Müdür 2 2
  GİH Uzman 2 2
  GİH Savunma Uzmanı 2 1
  GİH Şef 2 2
  GİH Memur 2 2
  GİH Sekreter 2 1
  GİH Şoför 2 2
  GİH Bankalar Yeminli Başmurakıbı 3 13
  GİH Bankacılık Başuzmanı 3 12
  GİH Bankalar Yeminli Murakıbı 3 20
  GİH Bankacılık Uzmanı 3 10
  GİH Başuzman 3 4
  GİH Kurum Uzmanı 3 4
  GİH Uzman 3 5
  GİH Şef 3 1
  GİH Memur 3 2
  GİH Sekreter 3 3
  GİH Bankalar Yeminli Murakıbı 4 30
  GİH Bankacılık Uzmanı 4 10
  GİH Kurum Uzmanı 4 7
  GİH Avukat (Kurum Uzmanı) 4 1
  AH Avukat 4 1
  TH Mühendis 4 1
  GİH Uzman 4 3
  GİH Şef 4 3
  GİH Memur 4 7
  GİH Sekreter 4 2
  GİH Şoför 4 4
  YH Hizmetli 4 1
  GİH Bankalar Yeminli Murakıbı 5 30
  GİH Bankacılık Uzmanı 5 15
  GİH Bankacılık Uzman Yardımcısı 5 2
  GİH Kurum Uzmanı 5 4
  GİH Uzman 5 5
  GİH Şef 5 1
  GİH Santral Memuru 5 1
  GİH Memur 5 1
  GİH Sekreter 5 1
  GİH Şoför 5 4
  YH Dağıtıcı 5 1
  GİH Bankalar Yeminli Murakıbı 6 45
  GİH Bankacılık Uzmanı 6 40
  GİH Hukuk Uzmanı 6 10
  GİH Bilişim Uzmanı 6 15
  GİH Bankacılık Uzman Yardımcısı 6 5
  GİH Kurum Uzmanı 6 4
  AH Avukat 6 1
  TH Mimar 6 1
  GİH Mütercim-Tercüman 6 2
  GİH Şef 6 3
  GİH Kütüphaneci 6 1
  GİH Sekreter 6 2
  TH Teknisyen 6 2
  GİH Şoför 6 2
  YH Dağıtıcı 6 1
  GİH Bankalar Yeminli Murakıbı 7 45
  GİH Bankacılık Uzmanı 7 30
  GİH Hukuk Uzmanı 7 10
  GİH Bilişim Uzmanı 7 15
  GİH Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı 7 10
  GİH Bankacılık Uzman Yardımcısı 7 5
  GİH Kurum Uzmanı 7 1
  AH Avukat 7 1
  GİH Mütercim-Tercüman 7 4
  SH Doktor 7 1
  GİH Şef 7 2
  GİH Kütüphaneci 7 1
  GİH Memur 7 1
  GİH Sekreter 7 10
  TH Teknisyen 7 2
  GİH Şoför 7 3
  GİH Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı 8 30
  GİH Bankacılık Uzman Yardımcısı 8 23
  TH Mühendis 8 4
  GİH Memur 8 3
  GİH Sekreter 8 9
  TH Teknisyen 8 3
  GİH Şoför 8 1
  GİH Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı 9 45
  GİH Bankacılık Uzman Yardımcısı 9 20
  GİH Hukuk Uzman Yardımcısı 9 15
  GİH Bilişim Uzman Yardımcısı 9 30
  AH Avukat 9 3
  GİH Mütercim-Tercüman 9 4
  GİH Dava Takip Memuru 9 2
  GİH Memur 9 5
  GİH Şoför 9 2
  GİH Santral Memuru 10 1
  SH Hemşire 10 1
  GİH Şoför 10 1
  GİH Koruma ve Güvenlik Görevlisi 10 1
  TH Teknisyen 12 3
  SH Hemşire 12 1
  YH Dağıtıcı 12 2
  GİH Koruma ve Güvenlik Görevlisi 12 4
  GİH Santral Memuru 13 2
  GİH Memur 13 2
  YH Dağıtıcı 13 3
  YH Hizmetli 13 4
  GENEL TOPLAM 851


  (II) SAYILI CETVEL
  KURUMU: TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

  SINIFI UNVANI DERECESİ ADET
  GİH Başkan Yardımcısı 1 2
  GİH Daire Başkanı 1 10
  GİH Başkanlık Müşaviri 1 5
  GİH Müdür 1 2
  GİH Müdür 3 1
  GİH Müdür 4 1
  GİH Denetçi 1 2
  GİH Denetçi 2 2
  GİH Denetçi 3 1
  GİH Denetçi 4 1
  GİH Denetçi 5 1
  GİH Denetçi 6 3
  GİH Denetçi 7 5
  GİH Denetçi Yardımcısı 7 1
  GİH Denetçi Yardımcısı 8 4
  GİH Denetçi Yardımcısı 9 5
  AH Avukat 1 3
  AH Avukat 2 2
  AH Avukat 3 3
  AH Avukat 4 5
  AH Avukat 5 17
  AH Avukat 6 14
  AH Avukat 7 30
  AH Avukat 8 32
  AH Avukat 9 24
  GİH Uzman 1 15
  GİH Uzman 2 15
  GİH Uzman 3 16
  GİH Uzman 4 30
  GİH Uzman 5 30
  GİH Uzman 6 40
  GİH Uzman 7 40
  GİH Uzman Yardımcısı 8 40
  GİH Uzman Yardımcısı 9 13
  GENEL TOPLAM 415


  (III) SAYILI CETVEL
  KURUMU: TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

  POZİSYON UNVANI ADEDİ
  İdarî Personel 120
  Destek Personeli 35
  TOPLAM 155

SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)