Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dokümanın Başlığı
:
- Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
11 Mayıs 2021
Resmi Gazete Sayısı
:
31481
Resmi Gazete Görüntüsü
:


11 Mayıs 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31481

YÖNETMELİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 –8/1/2018tarihli ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Bakanlık, salgın, olağanüstü hal, gerginlik, buhran, kriz dönemleri ile afet ve acil durumlarında; bu Yönetmelik kapsamında öngörülen uyarma, geçici durdurma ve iptal gibi müeyyideler ile taşıt yaşları, sözleşmeli taşıt oranları, yetki belgesi almanın diğer özel/genel şartları veya belirlenmiş sürelerin, azaltılmasına, arttırılmasına veya durdurulmasına ilişkin geçici düzenlemeler yapabilir.”

MADDE 2 –Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin;

a) Dördüncü fıkrasının (ç) bendinin (7) numaralı alt bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, bu fıkra kapsamında öğrenci taşımacılığı faaliyeti yürütecekler için, yolcu toplama noktası sayısında sınır uygulanmaz.”

b) Beşinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.


>“d) Sadece internet üzerinden faaliyet göstermek üzereF1veyaF2yetki belgesi talep eden gerçek veya tüzel kişiler için, bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirlenen sözleşme yapılabilecek firma sayısına ilişkin sınır uygulanmaz. Ancak, bu şekilde faaliyet gösterecekler için yetki belgesi ücreti, talep edilen yetki belgesi için belirlenmiş güncel ücretin 10 katı olarak uygulanır.”

c) Sekizinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “K2” ibaresinden sonra gelmek üzere “veyaK3” ibaresi eklenmiştir.

ç) Onuncu fıkrasının (a) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, elektronik ortamda ticaret (e-ticaret) yapanlara veya bunlara hizmet veren taşıma işleri organizatörü yetki belgesine sahip olan firmalara, bir sözleşmeye bağlı olarak hizmet vermek üzereM1yetki belgesi talep eden gerçek veya tüzel kişilerden, 1 birim taşıt dışında asgari kapasite şartı, bu bendin (2) ve (3) numaralı alt bentleri gereğince sağlanması gereken alan şartları ile 40ıncımaddenin 34 üncü fıkrasıyla belirlenen mesleki yeterlilik şartı aranmaz ve bu şekilde faaliyet gösterecekler için yetki belgesi ücretinde %50 indirim uygulanır.Bu bent kapsamında muafiyetli ve indirimli olarak yetki belgesi alanların, sözleşme yaptıkları firmalar haricindeki bir firmaya hizmet vermeleri halinde, yetki belgesi sahibine 20 uyarma verilir.”


>d)Onikincifıkrasının (a) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, e-ticaret yapanlara veya bunlara hizmet veren taşıma işleri organizatörü yetki belgesine sahip olan firmalara, bir sözleşmeye bağlı olarak sadece 1 adet motosiklet veyamopedcinsi taşıtla hizmet vermek üzereP1yetki belgesi talep eden gerçek kişilerden, 1 birim taşıt dışında asgari kapasite şartı, bu bendin (2), (3) ve (4) numaralı alt bentleri gereğince sağlanması gereken alan ve dağıtıcı eleman şartları ile 40ıncımaddenin 34 üncü fıkrasıyla belirlenen mesleki yeterlilik şartı aranmaz ve bu şekilde faaliyet gösterecekler için yetki belgesi ücretinde %85 indirim uygulanır.Bu bent kapsamında muafiyetli ve indirimli olarak yetki belgesi alanların, sözleşme yaptıkları firmalar haricindeki bir firmaya hizmet vermeleri halinde, yetki belgesi sahibine 20 uyarma verilir.”

e) Aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(23) Yetki belgesi eki taşıt belgelerine ilave edilenözmalelektrikli taşıtların adet, koltuk veya azami yüklü ağırlıkları, yetki belgeleri için bu maddeyle belirlenen asgari kapasite hesabında % 25 fazla olarak değerlendirilir. Ancak, bu fıkraya göre yapılan değerlendirmede varsa virgülden sonraki değerler dikkate alınmaz.”


>MADDE 3 –Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş ve üçüncü fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Yetki belgesinin ilk” ibaresi “20ncimadde ile bu maddenin birinci ve ikinci fıkrası kapsamında düzenlenmiş yetki belgesinin” olarak değiştirilmiştir.

“ç) (a) veya (b) bendinin uygulanması neticesinde, bir tüzel kişilik adına aynı türden birden fazla yetki belgesinin düzenlenmesinin gerekmesi halinde; söz konusu tüzel kişiliğe bir yetki belgesinin düzenlenebilmesi için seçimimkanıverilir. Düzenlenmesi talep edilmeyen yetki belgesinde kayıtlı taşıtların, bu bende göre düzenlenecek olan yetki belgesine ilavesinin talep edilmesi halinde 5 inci fıkra uygulanır.”

MADDE 4 –Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin;

a) Birinci fıkrasının (d) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“3)K2yetki belgesi için sağlanması gereken asgari kapasite hesabında, finansal kiralama sözleşmesi veya uzun süreli kiralama sözleşmesi yoluyla temin edilen taşıtlar da dikkate alınır.”

b) Birinci fıkrasının (f) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “iki tekerlekli motorlu araçlar da” ibaresi “motosiklet veyamopedcinsi taşıtlar da” olarak, aynı bendin (3) numaralı alt bendinde yer alan “iki tekerlekli motorlu” ibaresi “motosiklet vemopedcinsi” olarak değiştirilmiştir.


>c) Birinci fıkrasının (ğ) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “iki tekerlekli motorlu araçlar da” ibaresi “motosiklet veyamopedcinsi taşıtlar da” olarak değiştirilmiştir.

ç) Aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Yetki belgesi eki taşıt belgelerine elektrikli taşıtlar da ilave edilebilir. Yetki belgesi eki taşıt belgesine ilave edilecek otomobil cinsi elektrikli taşıtlar için bu Yönetmelikle belirlenen motor silindir hacmi şartı aranmaz. Ancak, yetki belgesi eki taşıt belgesine ilave edilecek otomobil cinsi taşıtların motor gücünün70kWve üzerinde olması şarttır.”

MADDE 5 –Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Yetki belgesi eki taşıt belgelerine ilave edilen elektrikli taşıtlar için, bu maddenin birinci fıkrasıyla belirlenen sözleşmeli taşıt kullanımimkanıaynı cins taşıtlar için %50 artırımlı olarak uygulanır.”

MADDE 6 –Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Taşıma işleri organizatörü yetki belgesi sahipleri, taşımasını üstlendikleri kargoyu, merkez ve/veya şube/şubeler ve/veya kargo tasnif ve aktarma merkezleri arasında taşıttırırken, başka firmalar adına düzenlenenK1yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunan taşıtları,”


>MADDE 7 –Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde yer alan “bu yetki belgesi sahiplerinden” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve kamu kurum ve kuruluşlarının ticari olmayan taşıma hizmetlerinde kullanılan taşıtları süren kamu personelinden” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8 –Aynı Yönetmeliğin 36ncımaddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(11) Yetki belgesi sahiplerinin gerçekleştirecekleri seferlerde, taşıdıkları yolcuya/yolculara e-bilet düzenlemiş olmaları halinde, bu firmaların e-biletli yolcular için e-yolcu listesi düzenlemeleri, e-yolcu listelerinde ikinci fıkrada belirtilen bilgilerin bulunması ile e-yolcu listelerinin taşıtta bulundurulması zorunludur. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.”

MADDE 9 –Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin;

a) İkinci fıkrasında yer alan “sahiplerine 20 uyarma verilir.” ibaresi “sahipleri hakkında 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi uygulanır.” olarak değiştirilmiştir.

b)Onbeşincifıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu fıkra kapsamında faaliyet gösterenD4yetki belgesi sahipleri için 24 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinin (4) numaralı alt bendinde öngörülen il kısıtlamasına bakılmaz ve yetki belgesi eki taşıt belgelerine ilave edilebilecek taşıt sayısı sınırı 20 olarak uygulanır.”

c)Onaltıncıfıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(16) Havalimanından şehir merkezine, başka bir şehir veya tersi yönde tarifeli yolcu taşımacılığı yapacak gerçek veya tüzel kişilerin;

a) AdlarınaB1veyaD1yetki belgesi düzenlenmiş olması,

b) Havalimanı işleticisi ile yer tahsis sözleşmesi imzalamış olmaları,

c) Havalimanı ile terminaller haricindeki kalkış yeri/noktası, ara duraklar, indirme/bindirme cepleri ve varış yeri/noktası için, büyükşehirlerdeUKOME’den, büyükşehir olmayan yerlerde il trafik komisyonlarından izin alınması,

zorunludur. Bu fıkraya göre faaliyet gösterecek olanların, ayakta yolcu taşınmaması şartıyla 36ncımaddenin birinci ve ikinci fıkraları hariç diğer fıkralarında belirlenmiş yükümlülükler aranmaz. Ayrıca, bu fıkra kapsamında faaliyet gösteren yetki belgesi sahipleri için 57ncimaddeninonüçüncüfıkrasında düzenlenen bildirim süresi 30 dakika olarak uygulanır. Bu fıkranın (a) bendine aykırı hareket edenlere, Kanunun 26ncımaddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır. Bu fıkrada belirtilen yetki belgesi sahipleri haricinde, havalimanından veya havalimanına gerçekleştirilecek yolcu taşıma faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça ayrıca düzenlenir.”

ç) Aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(17) Büyükşehir belediye sınırları içerisindeki iki nokta arasında bu Yönetmeliğe göre tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyeti yürütülebilmesi için, ilgiliUKOME’ninkararının bulunması ve alınacak kararda faaliyet gösterilecek noktalar ile faaliyet gösterecek gerçek veya tüzel kişilerin belirtilmiş olması şarttır.”

MADDE 10 –Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) Bu Yönetmelik kapsamında e-Devlet üzerinden yapılacak ve ücret tahakkuk edecek her bir işlemden;

a) 20.000 TL’ye kadar olan işlemde %5,

b) 20.000 TL ile 50.000 TL arasındaki işlemde %4,

c) 50.000 TL ile 100.000 TL arasındaki işlemde %3,

ç) 100.000 TL ile 200.000 TL arasındaki işlemde %2,

d) 200.000 TL üzerindeki işlemde %1,

indirimuygulanır. Bu fıkrada düzenlenen alt ücret sınırları aralığadahiledilir.”

MADDE 11 –Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7)15/11/2019tarihinden önce adlarınaD2yetki belgesi düzenlenen ve servis taşımacılığı faaliyeti yürüten gerçek veya tüzel kişilerin,D4yetki belgesi alarak faaliyetlerine devam etmek istemeleri halinde, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önceD2yetki belgesi eki taşıt belgesine ilave edilmek suretiyle faaliyette bulunulan azamiözmaltaşıt sayısı kadar taşıtın, söz konusu gerçek veya tüzel kişiler adına servis taşımacılığı faaliyetinde bulunmak üzere düzenlenen/düzenlenecekD4yetki belgesi eki taşıt belgesine ilave edilmesine müsaade edilir.”

MADDE 12 –Aynı Yönetmeliğin geçici 2ncimaddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “31/12/2020” ibaresi “1/1/2024” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(4) 24 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ile aynı fıkranın (ç) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen 25 koltuk şartı1/1/2022tarihine kadar 18 koltuk olarak uygulanır.

(5) 25 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilenM2yetki belgesi eki taşıt belgesine ilave edilebilecek sözleşmeli taşıt sayısınınözmaltaşıt sayısının 5 katını geçemeyeceğine ilişkin şartlar,1/1/2023tarihine kadar 10 kat olarak uygulanır.”

MADDE 13 –Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan Ücret TablosundakiA1,B1,B2,D1veD2simgelerinin bulunduğu satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“BELGE TANIMI/AÇIKLAMASI                                 SİMGESİ      ÜCRETİ [TL]

Yurtiçi yapacaklara verilir.                                                          A1                   16.547

Ticari ve tarifeli olarak yapacaklara verilir.                                  B1                  201.175

Ticari ve tarifesiz yapacaklara verilir.                                          B2                  100.580

Ticari ve tarifeli olarak yapacaklara verilir.                                  D1                  120.707

Ticari ve tarifesiz olarak yapacaklara verilir.                                D2                  60.347”

MADDE 14 –Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi1/6/2021tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 –Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

8/1/2018

30295

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

25/5/2018

30431

2-

31/12/2018

                       30642 (4. Mükerrer)

3-

15/11/2019

30949

4-

23/11/2019

30957

5-

10/1/2020

31004

6-

23/6/2020

31164

7-

21/11/2020

31311SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)