Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Kayseri Üniversitesi Turizm Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Dokümanın Başlığı
:
- Kayseri Üniversitesi Turizm Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
3 Mayıs 2021
Resmi Gazete Sayısı
:
31473
Resmi Gazete Görüntüsü
:


3 Mayıs 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31473

YÖNETMELİK

Kayseri Üniversitesinden:

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM ÇALIŞMALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kayseri Üniversitesi Turizm Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik; Kayseri Üniversitesi Turizm Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 –(1) Bu Yönetmelik,4/11/1981tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7ncimaddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.


>Tanımlar

MADDE 4 –(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (KATAMER): Kayseri Üniversitesi Turizm Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Kayseri Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Kayseri Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifadeeder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 –(1) Merkezin amaçları; başta Kayseri ve civarı olmak üzere tüm Kapadokya Bölgesinde ve ülkemizde turizm sektörünün gelişimine katkıda bulunmak, Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin iş birliği ile yurt içi ve yurt dışında turizm ile ilgili her alanda araştırmalar ve uygulamalar yapmak, bu konularda kongreler,sempozyumlarve seminerler düzenlemek, projeler geliştirmek, turizm alanında eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek, üniversite-sektör iş birliğini geliştirmektir.

Faaliyet alanları

MADDE 6 –(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:


>a) Kayseri ve civarı başta olmak üzere tüm Kapadokya Bölgesi ile ülkemizin ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtımına akademik düzeyde katkılar sunmak, yurt içindeki ve yurt dışındaki benzeri amaçlarla kurulmuş merkezler, üniversiteler ve enstitülerle işbirliği yapmak.

b) Turizm alanında ulusal ve uluslararası düzeyde konferans, kongre,sempozyum, panel, sergi ve her türlü bilimsel toplantılar,çalıştaylarve eğitim seminerleri düzenlemek ve bu tür etkinliklere katılmak.

c) İlgili mevzuat çerçevesinde, kamu ve özel kuruluşlara turizm alanında danışmanlık yapmak, araştırma, eğitim ve uygulama hizmeti vermek.

ç) Öğrencilerin turizm ile ilgili konularda yaptığı yüksek lisans ve doktora çalışmalarına destek vermek, gerekli altyapıyı sağlayarak uzman insan gücü yetiştirmek. Bu öğrencilere yönelik seminerler düzenlemek.

d) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmalarda bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 –(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.


>c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 –(1) Müdür; Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından Rektör tarafından en fazla iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 –(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Danışma Kurulu ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak.

d) Bir önceki yıla ait yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 –(1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı/yardımcıları ile Müdür tarafından önerilen Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere en az altı en fazla yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır.


>(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır. Oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 –(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarını düzenlemek.

b) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma planını, gündemde bulunan araştırma ve eğitim projelerini görüşüp karara bağlamak.

c) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 –(1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında Üniversiteye bağlı birimlerden veya Üniversite dışından merkezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar yapan kişiler ile istekleri halinde kamu ve özel sektör kurumları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilecek en fazla dokuz üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu yılda en az bir defa Müdürün daveti ile toplanır.

(2) Danışma Kurulunun görevleri:


>a) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık çalışma planı, araştırma projeleri, uygulama etkinlikleri ile ilgili görüş bildirmek.

b) Eğitim, araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları konusunda önerilerde bulunmak.

c) Merkezin çalışmaları hakkında değerlendirmeler yapmak, yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Alt çalışma birimleri

MADDE 13 –(1) Merkezin faaliyet konularında belirlenecek programların uygulanması ve projelerin yürütülmesi için Yönetim Kurulu tarafından Merkeze bağlı alt çalışma birimleri kurulabilir. Programı tamamlanan alt çalışma birimlerinin görevi kendiliğinden sona erer.

(2) Alt çalışma birimleri için Merkezdelaboratuvar, atölye, mekân ve/veya personel tahsis edilebilir.

(3) Alt çalışma birimlerinin faaliyetleri alt çalışma birimi yürütücüsü tarafından yürütülür. Alt çalışma birim yürütücülerini Müdür görevlendirir. Birim yürütücüleri, planlanmış ve onaylanmış birim çalışmalarından dolayı Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 –(1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 –(1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 –(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 –(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kayseri Üniversitesi Rektörü yürütür.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)