Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

Kimlik Paylaşımı Sistemi Üzerinden Alınan Bilgilerin Ücretlendirilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Tebliğ

Dokümanın Başlığı
:
Kimlik Paylaşımı Sistemi Üzerinden Alınan Bilgilerin Ücretlendirilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Tebliğ
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
21 Eylül 2006
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


21 Eylül 2006 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26296

TEBLİĞ

İçişleri Bakanlığından:

KİMLİK PAYLAŞIMI SİSTEMİ ÜZERİNDEN ALINAN BİLGİLERİN

ÜCRETLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN ESAS VE

USULLER HAKKINDA TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, Kimlik Paylaşımı Sistemi Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde, Kimlik Paylaşımı Sisteminden yararlanan ücret ödemekle yükümlü kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kişilerden alınacak ücrete ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve eki cetvellerde yer almayan kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kişileri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 -(1) Bu Tebliğ, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 45 ve 65 inci maddesine dayanılarak İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Ücretlendirme ve Ödemeye İlişkin Esas ve Usuller

Ücretlendirme esasları

MADDE 4 - (1) Ücret ödemekle yükümlü kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kişilerin Kimlik Paylaşımı Sisteminden alacakları her türlü kayıt ücrete tabidir.


cretin hesaplanması

MADDE 5 -(1) Ücretin hesaplanmasında Kimlik Paylaşımı Sisteminden yapılan her bir sorgu birim kabul edilir. Her birim sorgu 1 YKr'tur.Bu tutar, her yıl Ocak ayından geçerli olmak üzere İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığınca yeniden belirlenir.

Tahakkuk

MADDE 6 -(1) Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, her ay yapılan işlemler üzerinden kurumsal bazda hazırlanan ve sorgu miktarları ile tahakkuk ettirilecek ücretleri gösteren çizelgeler, Maliye Bakanlığına (İçişleri Bakanlığı Merkez Muhasebe Müdürlüğüne) ve Kimlik Paylaşım Sisteminden yararlananlardan ücret ödeme yükümlülüğü bulunanlara bildirilir.

Ödeme

MADDE 7 - (1) Aylık olarak tahakkuk ettirilen ücret, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce ilgililere tebliğinden itibaren 15 gün içinde İçişleri Bakanlığı Merkez Muhasebe Müdürlüğüne ödenir. Tahsil edilen tutarlar Genel Bütçeye gelir kaydedilir. İlgililerce makbuzun bir sureti Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne 10 gün içinde teslim edilir. Süresi içinde ödeme yapmayan kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kişilerin sistemle bağlantısı kesilir. Kamu alacağı ilgili mevzuat hükümlerince tahsil edilir.

(2) Bu gelirlerden iadesi gereken tutarlar, ilgili muhasebe birimince, 810-Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler Hesabından usulüne uygun olarak iade edilir.


ÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hususlar

Yürürlük

MADDE 8 - (1) Bu Tebliğ, Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 - (1) Bu Tebliğ hükümleri İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca yürütülür.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)