Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/25)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/45)

Dokümanın Başlığı
:
- Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/25)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/45)
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
2 Aralık 2021
Resmi Gazete Sayısı
:
31677
Resmi Gazete Görüntüsü
:


2 Aralık 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31677

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA KIRSAL EKONOMİK

ALTYAPI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2020/25)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/45)

MADDE 1 –21/11/2020tarihli ve 31311 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/25)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (u) bendinde yer alan “en az 0,5 dekar alanda” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 –Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin altıncı fıkrasına “ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “tüm illerde” ibaresi, aynı fıkraya aşağıdaki cümle ve aynı maddenin sekizinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, aynı maddenin on beşinci fıkrasında yer alan “0,5” ibaresi “0,3” olarak değiştirilmiştir.

“Ancak tarım sektöründen başka ekonomik faaliyeti bulunmayan,31/5/2006tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında tarım sigortalılığı olan ve sigorta primlerini düzenli ödeyen gerçek kişilerin bu durumu belgelendirmeleri halinde ikametgâh ve başvuruya konu faaliyet alanına bakılmaksızın hibe başvurusu kabul edilir.”


>“Ancak nüfusu 20.000’in altında olan yerleşim yerlerinde yapılacak başvurular için başvuru sahibinin yatırım yerinin bağlı olduğu belediyeden alacağı yapı ruhsatı almasına gerek olmadığına dair yazıyı sunması halinde yapı ruhsatı istenmez.”

MADDE 3 –Aynı Tebliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendine aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı fıkranın (t) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ancak A iş planı kapsamında yapılacak başvurularda 3083 sayılı Kanun kapsamında konulan şerh için ilgili kurumdan yatırım yapılmasında sakınca olmadığına dair belge istenmez.”

“t) Tarım sektöründen başka ekonomik faaliyeti bulunmayan, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında tarım sigortalılığı olan ve sigorta primlerini düzenli ödeyen gerçek kişiler hariç yatırımcının belde, kırsal alan veya kırsal mahalle dışında ikamet ediyor olması ve başvuruya konu faaliyetin bu alanlar dışında olması.”

MADDE 4 –Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“2020-2021 başvuru dönemindeki yatırım projelerinin fiziki olarak son tamamlanma tarihi

GEÇİCİ MADDE 1 –(1) 2020-2021 başvuru dönemindeki yatırım projelerinin fiziki olarak son tamamlanma tarihi1/7/2022’dir. Bu tarih itibarıyla fiziki olarak tamamlanamayan projeler, yatırımcıların talebi ve il müdürlüğünün uygun görmesi halinde yatırımcıların kendi kaynakları ile altmış günü aşmamak üzere verilecek süre içinde fiziki olarak tamamlanır.1/7/2022tarihinde fiziki gerçekleşmeleri tamamlanmış ancak yasal izinleri alınamamış yatırımlar için ise yatırımcının başvurması halinde yasal izinleri alabilmesi için yatırımcıya altmış günü aşmamak üzere süre verilir.”


>MADDE 5 –Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 –Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/11/2020

31311

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

17/2/2021

31398

2-

9/10/2021

31623En Son İşlenenlerEn Son Yüklenenler

SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)