Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/25)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/2)

Dokümanın Başlığı
:
- Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/25)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/2)
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
21 Ocak 2022
Resmi Gazete Sayısı
:
31726
Resmi Gazete Görüntüsü
:


21 Ocak 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31726

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA KIRSAL EKONOMİK

ALTYAPI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2020/25)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2022/2)

MADDE 1 –21/11/2020tarihli ve 31311 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/25)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde yer alan “çevre ve şehircilik il müdürü/il müdür yardımcısı” ibaresi “çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürü/il müdür yardımcısı” olarak değiştirilmiş, aynı bentte yer alan “ticaret il müdürü/il müdür yardımcısı” ibaresi “ticaret il müdürü” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“şş)Avanproje: Başvuru konusu olan tesise ait vaziyet planı ile tesisin ihtiyaçlarına göre elde edilen verilere dayanılarak hazırlanan plan ve kesitlerin yer aldığı projeyi,”


>MADDE 2 –Aynı Tebliğin 7ncimaddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) İl düzeyinde programın tanıtımı, projelerin uygulanması ve tamamlanan projelerden A iş planı kapsamında olanların iki yıl, B iş planı kapsamında olanların ise üç yıl süreyle izlenmesi ile ilgili olarak yapılacak iş ve işlemleri il müdürlüğü adına yürütür.”

MADDE 3 –Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin altıncı fıkrasına birinci cümleden sonra gelmek üzere “A iş planı kapsamında yapılacak başvurularda başvuru sahibinin köy, belde, kırsal mahalle ve tüm illerde nüfusu 20.000’den az olan yerleşim yerlerinden birinde ikamet ediyor olması zorunludur.” cümlesi eklenmiş, aynı maddenin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin onuncu fıkrasında yer alan “Kiralanmış” ibaresi “B iş planı kapsamında kiralanmış” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkrada yer alan “beş” ibaresi “üç” olarak değiştirilmiştir.

“(9) Program çerçevesinde hibe desteğinden yararlanmış yatırımcılardan/tesislerden B iş planı kapsamında üç yıllık izleme süresinin bir yılını tamamlamış olanlar; kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğinde proje başvurusunda bulunabilirler. Niteliği yeni tesis olan başvurular için üç yıllık izleme süresinin tamamlanmış olması şarttır. A iş planı kapsamında ise iki yıllık izleme süresinin bir yılını tamamlamış olanlar aynı makineekipmanalımı dışında her iki iş planı için de başvuru yapabilirler.”


>MADDE 4 –Aynı Tebliğin 16ncımaddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(9) A ve B iş planı kapsamında yapılan başvurularda, şebekeden bağımsız (off-grid) sistemler de destek kapsamındadır. Bu faaliyet kapsamındaki yatırımların başvuru sahibinin statüsüne bakılmaksızın kırsal alanda olması gerekir. Üretilen enerjinin ulusal şebekeye bağlanması şart değildir. Bu destek sadece yaylacı ve göçer faaliyetleri kapsamında süt/besi (büyükbaş-küçükbaş) yetiştiriciliği/arıcılık/bal üretimi ile bitkisel üretim yapan küçük ölçekli aile işletmelerini kapsar. Küçük ölçekli yaylacı ve göçerler ile bitkisel üretim yapan yatırımcılar, B iş planı kapsamında makine ve malzeme alımlarına ek olarak işletmelerinin enerji talebini karşılamak amacıyla 3kW’akadar şebekeden bağımsız (off-grid) veyaStand-Alonesistem için projelendirme yapabilir. A iş planı kapsamında ise şebekeden bağımsız (off-grid) sistemler alınmak istendiği taktirde başka makineekipmaniçin başvuru yapılamaz. Yapılacak yatırımlarda yatırım uygulama adresi dışında kalankablolamaişlemleri uygun harcama olarak kabul edilmez.”

MADDE 5 –Aynı Tebliğin 17ncimaddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “akıllı sulama sistemleri,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 –Aynı Tebliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (h), (ö) ve (t) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ı) bendinde yer alan “Bütün yatırım konularında;” ibaresi “B iş planında,” olarak değiştirilmiş ve (ş) bendinde yer alan “beş yıllık” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.


>“h) B iş planı kapsamında,22/11/1984tarihli ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu kapsamında konulan şerh için ilgili kurumdan yatırım yapılmasında sakınca olmadığına dair belge alınmış yatırım yerleri ile organize sanayi bölgesi, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi ve ihtisas küçük sanayi sitesi tarafından yatırım yerlerine konulan ipotek veya şerhler, organize sanayi bölgelerinin kuruluşunda kullanılan krediler nedeniyle konulan ipotek ve şerhler ile bu Tebliğ kapsamında yapılacak başvurular için yatırım yerinin kiralanmış olması durumunda kira sözleşmeleri nedeniyle yatırım yerlerine konulan şerhler hariç, yatırım yerinin tapu kaydında ipotek, haciz, ihtiyati tedbir ve yatırımın sürdürebilirliğini etkileyebilecek şerhler bulunması ve/veya hakkında dava açılmış olması.”

“ö) Program çerçevesinde hibe desteğinden yararlanmış yatırımcılardan/tesislerden izleme süresinin bir yılını tamamlamamış olanların; niteliği kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan proje başvurusunda bulunması, A iş planı kapsamında daha önce alınmış makineekipmaniçin tekrar başvuru yapılması.”

“t) A iş planı kapsamında yapılacak başvurularda; tarım sektöründen başka ekonomik faaliyeti bulunmayan, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında tarım sigortalılığı olan ve sigorta primlerini düzenli ödeyen gerçek kişiler hariç yatırımcının köy, belde, tüm illerde nüfusu 20.000’den az olan yerleşim yerleri veya kırsal mahalle dışında ikamet ediyor olması ve her iki iş planı kapsamında yapılacak tüm başvurular için başvuruya konu faaliyetin bu alanlar dışında olması.”


>MADDE 7 –Aynı Tebliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Yatırım bütçeleri, merkez proje değerlendirme komisyonu tarafından Ek-5 doğrultusunda Bakanlığın destekleme politikalarına göre belirlenir. İllerin katsayıları; tarım alanları, kırsal nüfusları, tarımsal üretim değerleri, işletme sayıları, benzer kırsal kalkınma destek programlarından yararlanılıp yararlanılmadığı ve ilin Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu IPARD Programları kapsamında olup olmadığı dikkate alınarak Bakanlık tarafından hesaplanır. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu IPARD Programları kapsamı dışında kalan illerin katsayısı ayrıca ikiyle çarpılmak suretiyle nihai katsayı bulunur ve illerin yaklaşık bütçesi buna göre belirlenir.”

MADDE 8 –Aynı Tebliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) A ve B iş planları kapsamında toplam proje tutarı 300.000 TL ve altında olan yatırımlar için teminat alınmaz. B iş planı kapsamında toplam proje tutarı 300.001 TL ve üzerinde olan yatırımlar için ise hibeye esas proje tutarının %3’ü tutarında süresiz limit dâhilinde banka teminat mektubunu hibe sözleşmesi ile il müdürlüğüne verir. İl müdürlüğü tarafından teyidi alındıktan sonra, teminat mektubu muhafaza edilmek üzere defterdarlık muhasebe müdürlüğüne teslim edilir. Teminatın nakit olarak verilmek istenmesi halinde nakit teminatın defterdarlık muhasebe müdürlüklerinintahsilathesabına yatırılıp, il müdürlüklerinin kurumsal koduyla ilgisine göre 330/430-Alınan Depozito ve Teminatlar hesabına kaydedilerek muhasebe işlem sürecinin yürütülmesi sağlanır.”


>MADDE 9 –Aynı Tebliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tesis” ibaresi “tesisin” ve “beş” ibaresi “üç” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) 8 inci madde kapsamındaki konularda gerçekleştirilen yatırımların, mücbir sebepler dışında, projelerin amaçlarına uygun olarak A iş planı kapsamında iki, B iş planı kapsamında ise üç yıllık izleme süresince faaliyetlerini sürdürmeleri şarttır. B iş planı kapsamında yapılan yatırımlarda tesisin mülkiyetinin, yerinin ve/veya amacının projenin tamamlanmasından sonraki üç yıl içerisinde değiştirildiğinin il müdürlüğü tarafından tespiti halinde, ödenen hibe tutarı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi hükümlerine göre hesaplanarak gecikme zammı ile birlikte yatırımcıdan tahsil edilir.”

MADDE 10 –Aynı Tebliğin Ek-4’ünde bulunan Proje Ön Değerlendirme Kriterleri A İş Planı tablosunda yer alan “7- Uygulama yerinin kırsal mahalle veya köy sınırları içinde olması” satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiş ve aynı ekin Proje Ön Değerlendirme Kriterleri B İş Planı tablosunda yer alan 11 numaralıkriteraşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

8- İl sektör önceliği

11-Başvuruda sunulan projenin niteliği

Tatbikat projesi

5

5

Avanproje

1

MADDE 11 –Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 –Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/11/2020

31311

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

17/2/2021

31398

2-

9/10/2021

31623

3-

2/12/2021

31677En Son İşlenenlerEn Son Yüklenenler

SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)