Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Koç Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik İleri Araştırmalar İçin Nanofabrikasyon ve Nanokarakterizasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Dokümanın Başlığı
:
- Koç Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik İleri Araştırmalar İçin Nanofabrikasyon ve Nanokarakterizasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
26 Eylül 2021
Resmi Gazete Sayısı
:
31610
Resmi Gazete Görüntüsü
:


26 Eylül 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31610

YÖNETMELİK

Koç Üniversitesinden:

KOÇ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK İLERİ ARAŞTIRMALAR

İÇİN NANOFABRİKASYON VE NANOKARAKTERİZASYON UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Koç Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik İleri Araştırmalar İçinNanofabrikasyonveNanokarakterizasyonUygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik, Koç Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik İleri Araştırmalar İçinNanofabrikasyonveNanokarakterizasyonUygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 –(1) Bu Yönetmelik,4/11/1981tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7ncimaddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.


>Tanımlar

MADDE 4 –(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (n2STAR): Koç Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik İleri Araştırmalar İçinNanofabrikasyonveNanokarakterizasyonUygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Mütevelli Heyet Başkanı: Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,

d) Rektör: Koç Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Koç Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifadeeder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 –(1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) İleri düzeyde araştırmalar yapmak, ulusal ve evrensel bilgi birikimine önemli katkılarda bulunmak.

b) Nitelikli eğitilmiş doktora, yüksek lisans ve lisans öğrencileri yetiştirmeye katkı vermek.

c) Merkezin faaliyet alanlarına yönelik ulusal ve uluslararası toplantılar veçalıştaylardüzenlemek, bu alanda bilimsel yayımlar yapmak, ilgili mevzuatı kapsamında ulusal ve uluslararası patentler almak.


>ç) Etkin iş birlikleri sonucunda sanayimize teknoloji transferi gerçekleştirmek.

d) Sanayimizde yenilikçiliği özendirmek ve firmalarımızın uluslararası rekabet gücünü artırmak.

e) Katılımcı sanayi kuruluşları ile Koç Üniversitesi arasında iş birliği gerçekleştirerek ortak kuluçka şirketleri oluşturmak.

f) Ulusal teknoloji birikimine, ekonomiye ve sosyal yaşama katkı sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 –(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a)Fotonik/nanofotonik, optik/optoelektronik, elektronik/mikroelektronik/nanoelektronik, mekanik/mikromekanik/nanomekanik,mikroakışkanlar, mikro-elektrik-mekanik sistemler (MEMS)/nanoelektrik-mekanik sistemler (NEMS), biyomedikal, tıbbi cihazlar,biyonanoteknolojiler,nanomalzemelerile aygıtlar vesensörlerüzerine araştırma ve geliştirme yapmak.

b) Mikro/nanofabrikasyonyöntemleri kullanılarak malzeme, aygıt ve sistem geliştirmek.

c)6ʺ(inç) büyüklüğündeki alt taş ve daha küçük boyutlara kadar yapıları işlemek.

ç) Yarı iletken fabrikasyonuna özgü temizleme ve ıslak aşındırma işlemlerini gerçekleştirmek.

d) Mikro/nanosistemlerde geliştirilen yapıların temel yapısal,elemental, mekanik, elektronik ve optik inceleme vekarakterizasyonişlemlerini gerçekleştirmek.

e) İstenilen özelliklere sahip mikro/nanomalzeme, aygıt ve platformların tasarımı, sentezi/fabrikasyonu,karakterizasyonuve testi konularında teknoloji geliştirmeye yönelik projeler geliştirmek ve bilimsel çalışmalar yapmak.


>f) Yurt içi akademik kurumlar veya sanayi kuruluşları ile bilimsel amaçlı ortak çalışmalar yapmak veya teknoloji geliştirmeye yönelik uygulamalı projeler gerçekleştirmek.

g) Üniversitenin değişik bölümlerinde lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapan öğrencilerin evrensel düzeyde eğitim-öğretim görmelerine katkıda bulunmak.

ğ) Ulusal ve evrensel bilgi birikimine, teknolojik gelişmelere ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya önemli katkılarda bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 –(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 –(1) Müdür, Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları bulunan Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Müdürün altı aydan daha fazla süre ile görevi başında bulunamaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör tarafından yeniden görevlendirme yapılır.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Müdürün önerisi ve Rektörün onayıyla Üniversitenin öğretim üyeleri ve çalışanları arasından en fazla beş müdür yardımcısı iki yıl için görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdür görevi başında olmadığı zamanlarda, Müdürün belirli sorumluluk ve yetkileri için vekâlet vermesi kaydıyla, Müdüre vekâlet eder.


>(3) Müdür, Merkezin çalışma kapasitesinin etkin bir şekilde kullanılmasından, çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, faaliyetlerin gözetimi ve denetiminin yapılmasından Rektöre karşı sorumludur.

(4) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası düzeyde Merkezi temsil etmek.

b) Danışma Kurulunu ve Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek.

c) Çalışma programını ve yıllık gelir ve gider bütçesini Yönetim Kurulu ile iş birliği içinde hazırlamak ve Rektöre sunmak.

ç) Yönetim Kurulunun görüşünü alarak müdür yardımcılarını önermek.

d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 –(1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanına giren konularda çalışmaları olan ve fakültelerde (mühendislik, fen ve tıp) görev yapan Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi ve Rektörün onayıyla üç yıl süre ile görevlendirilen altı kişi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.


>(3) Yönetim Kurulu, Müdür tarafından belirlenen ve üyelere önceden bildirilen gündem doğrultusunda, olağan olarak iki ayda bir defa ve gerekli olduğunda Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşit olması durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Toplantılar gerekli olan durumlarda telekonferans usulü ile de düzenlenebilir ve olağanüstü toplantılar için kararlar elektronik posta üzerinden oy çokluğu ile alınabilir.

(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerinin planlanmasında ve yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak ve Müdürle iş birliği içinde çalışmak.

b) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma programı ve bütçe önerisini karara bağlamak.

c) Müdürün çalışmalarını denetlemek.

ç) Danışma Kurulu üyelerini önermek.

d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 –(1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektörün onayıyla, Merkezin faaliyet alanına giren konularda çalışmaları olan uluslararası çalışmalarıyla tanınan bilim insanlarından ve endüstriyel araştırmacı ve yöneticilerden oluşan en fazla on kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

(3) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyet alanına giren tüm konularda görüş bildirmek ve bu Yönetmelikle verilen diğer görevleri yerine getirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 –(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından Müdürün önerisiyle görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaş

MADDE 12 –(1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet,ekipmanve demirbaşlar, Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 –(1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır. Mütevelli Heyet Başkanı bu yetkisini Rektörün görevlendirmiş olduğu Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 –(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 –(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Koç Üniversitesi Rektörü yürütür.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)