Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

Dokümanın Başlığı
:
Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
8 Ağustos 2006
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


\n

8 Ağustos 2006 SALI

\n

\n

Resmî Gazete

\n

\n

Sayı : 26253

\n

\n

YÖNETMELİK

\n

\n

Kocaeli Üniversitesinden:

\n

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

\n

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

\n

\n

BİRİNCİ BÖLÜM

\n

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

\n

Amaç ve kapsam

\n

MADDE 1 -(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans programları ve doktora programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin esasları düzenlemektir.

\n

Dayanak

\n

MADDE 2 -(1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 65 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

\n

Tanımlar

\n

MADDE 3 -(1) Bu Yönetmelikte geçen;

\n

a) Rektörlük: Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünü,

\n

b) Senato: Kocaeli Üniversitesi Senatosunu,

\n

c) Enstitü: Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünü,

\n

ç) Anabilim Dalı Kurulu: Anabilim Dalı Akademik Kurulunu,

\n

d) Kurul: Jüri, komisyonyada komiteyi,

\n

e) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

\n

f) LES: Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

\n

g) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,

\n

>ğ) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını

\n

ifade eder.

\n

\n

İKİNCİ BÖLÜM

\n

Programlar, Derslerin Açılması, Danışmanlık

\n

Öğretim programları

\n

MADDE 4 -(1) Enstitü, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen dallarda lisansüstü öğrenim programları düzenleyip yürütür. Bu programlar, Enstitü Kurulu ve Senatoda görüşülüp kabul edildikten sonra uygulanır. Enstitü, Rektörlük onayıyla, yurtiçi ve yurtdışındaki ilgili ve benzer yükseköğretim, araştırma kurum ve kuruluşlarıyla ortak programlar yürütebilir.

\n

Lisansüstü programlar

\n

MADDE 5 -(1) Lisansüstü eğitim öğretim, tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora programından oluşur ve Türkçe yürütülür. Lisansüstü programlarda ikinci öğretim yapılmaz.

\n

Lisansüstü program dersleri

\n

MADDE 6 -(1) Bir lisansüstü program ders evresi ve tezyada dönem projesi evresinden oluşur.

\n

(2) Ders evresinde; zorunlu, ortak zorunlu, seçmeli kredili dersler ve yarıyıl seminerleriyer alır. İlgili anabilim dalı kurulunun gerekçeli önerisi üzerine Enstitü Kurulu, bir lisansüstü programı dersinin bir yarıyılda açılmamasına karar verebilir.

\n

(3) Lisansüstü programın ilk kez öğretime açılacak, öğretimden kaldırılacak, adıyada içeriği değiştirilecek dersleri, Anabilim Dalı Kurulunun önerisi üzerine Enstitü Kurulu ve Senato kararıyla belirlenir. Anabilim dalının önerisi, her yarıyılda, kayıtlar başlamadan en az iki hafta önce enstitüye gönderilir. Süresi içinde bildirilmeyen dersler açılmaz.

\n

>(4) Lisansüstü programlarda, programa ait zorunlu derslerin kredi toplamı, programdaki ortak zorunlu derslerin kredi toplamı çıkarıldıktan sonra kalan kredinin üçte ikisini aşamaz.

\n

(5) Lisansüstü programlarda bilim felsefesi,biyoistatistik,epidemiyolojiilkeleri ve araştırma teknikleri, araştırma planlama ve uygulama konularında ortak zorunlu dersler yer alır. Enstitü Kurulu, gerektiğinde ortak zorunlu ders konularında değişiklik yapabilir.

\n

(6) Öğrencinin, lisansüstü programların ders evresinde, kredisiz olan gelişim ve öğrenme ve öğretimde planlama ve değerlendirme derslerinden başarılı olması gerekir. Bu derslerin notları not ortalamasına katılmaz.

\n

Ders sorumluluğu

\n

MADDE 7 -(1) Lisansüstü program dersleri öğretim üyelerince verilir. Bir öğretim üyesi, bir yarıyılda en çok dokuz kredilik ders açabilir.

\n

(2) Bir anabilim dalınca yürütülen bir lisansüstü programda anabilim dalının bütün öğretim üyeleri zorunlu ve seçmeli dersler açar.

\n

(3) Bir anabilim dalınca ve birden çok anabilim dalından öğretim üyesinin katılımıyla yürütülen bir lisansüstü programda, programda yer alan bütün öğretim üyeleri zorunlu ve seçmeli dersler açar.

\n

(4) Birden çok anabilim dalının katılımıyla yürütülen bir lisansüstü programda, programda yer alan bütün öğretim üyeleri zorunlu ve seçmeli dersler açar.

\n

>Danışmanlık

\n

MADDE 8 -(1) Danışman, Kocaeli Üniversitesi öğretim üyeleri arasından seçilir. Kocaeli Üniversitesi'nden ayrılan öğretim üyesinin danışmanlık görevi sona erer.

\n

(2) Anabilim dalı kurulunun önerisiyle, Enstitü Yönetim Kurulu, lisansüstü öğrenimdeki her öğrenciye, ilk yarıyılın ilk haftasında anabilim dalı öğretim üyeleri arasından bir kılavuz danışman belirler. Kılavuz danışman, öğrenciyi ders seçimi ve öğrenime ilişkin diğer konularda yönlendirir. Kılavuz danışmanın görevi, öğrencinin tezyada dönem projesi danışmanı atandığında sona erer.

\n

(3) Tez danışmanı ve dönem projesi danışmanı, danışmanlık yükü en az olana öncelik verilerek belirlenir.

\n

(4) Bir öğretim üyesi, en çok beş öğrencinin kılavuz danışmanı, iki öğrencinin (lisansüstüyada tıpta uzmanlık) tez danışmanı ve iki öğrencinin dönem projesi danışmanı olabilir. Bu sayılar Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla değiştirilebilir.

\n

\n

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

\n

Başvuru, Öğrenci Alınması, Giriş Sınavları, YatayGeçiş

\n

Alınacak öğrenci sayısının belirlenmesi ve duyurulması

\n

MADDE 9 -(1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci sayısı, anabilim dalı kurullarının isteği üzerine, Enstitü Kurulunca belirlenir ve Senato tarafından onaylanır.

\n

(2) Enstitünün öğrenci alacağı lisansüstü programlar, her programa alınacak öğrenci sayısı, başvuru ve kabul koşul ve belgeleri, başvuru, sınav ve kayıt tarihleri, yarıyıl öncesinde Rektörlükçe duyurulur.

\n
>Başvuru

\n

MADDE 10 -(1) Lisansüstü öğrenim için başvuru, duyurudaki koşul ve belgeler sağlanarak, enstitü müdürlüğüne yapılır.

\n

(2) Bu Yönetmelik hükümlerine göre enstitü ile ilişiği kesilen öğrenciler, aynı lisansüstüprogram için başvuramaz.

\n

Yüksek lisans programlarına öğrenci alınması

\n

MADDE 11 -(1) Yüksek lisans programlarına; lisans başarı düzeyi, LES puanı, görüşme ve bilim sınavı ve yabancı dil sınavı sonucu değerlendirilerek öğrenci alınır.

\n

(2) Yüksek lisans programına başvuruda; adayın LES puanının başvurulan programın puan türünde en az 45, lisans bitirme notu ortalamasının 100 tam puan üzerinden en az 70yada 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekir.

\n

(3) Adayın yüksek lisans giriş puanı; lisans bitirme notunun %40'ı, LES puanının 100 tam puan üstünden hesaplanan %50'si ve görüşme ve bilim sınavı puanının %10'unun toplamıdır. Yüksek lisans giriş puanı 100 tam puan üzerinden en az 60 olan adaylar başarılı sayılır ve başvurulan program için, en yüksek puan alandan başlanarak sıralanır. Yüksek lisans giriş puanı eşitliğinde lisans bitirme notu, eşitlik bozulmazsa LES puanı yüksek olana öncelik tanınır.

\n
>(4) Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla Kocaeli Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunca yapılan enstitü yabancı dil sınavı, KPDSyadaÜDS'nda100 tam puan üzerinden en az 50 puan alanlar yabancı dil sınavından başarılı sayılır. Yüksek lisans öğrenciliğine kabul edildiği halde yabancı dil sınavında başarısız olanlar, Kocaeli Üniversitesiyada diğer yükseköğretim kurumlarında açılan yabancı dil hazırlık programına katılabilmekyada yabancı dil bilgisini kendi olanağıyla geliştirebilmek için en çok iki yarıyıl izinli sayılabilir. Bu sürede, KPDS, ÜDSyada enstitü yabancı dil sınavında 100 tam puan üzerinden en az 50 puan alan öğrenci başarılı sayılır ve sınavı izleyen ilk yarıyılda yüksek lisans öğrenimine başlar. Yabancı dil sınavında başarılı olana dek geçen süre, yüksek lisans programı süresinden sayılmaz. Yabancı dil sınavında, belirtilen sürede başarılı olamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

\n

Doktora programlarına öğrenci alınması

\n

MADDE 12 -(1) Doktora programlarına; lisansyada lisans ve yüksek lisans başarı düzeyi, LESyada TUS puanı, görüşme ve bilim sınavı ve yabancı dil sınavı sonucu değerlendirilerek öğrenci alınır. Enstitünün doktora programlarına, tezsiz bir yüksek lisans programının mezunu olarak başvurulamaz.

\n

(2) Doktora programına başvuruda, adayın, programın Senato tarafından kabul edilmiş başvuru koşullarında belirtilen bir lisansyada tezli yüksek lisans programının diploması; tıp, diş hekimliğiyada veterinerlik fakültesi diploması; birlaboratuvardalı uzmanlık belgesi; aday eczacılıkyada fen fakültesi mezunuysa, başvurduğu programın türünde yüksek lisans diploması olmalıdır. Ayrıca, başvuru için, lisans ve varsa yüksek lisans bitirme notu ortalamasının 100 tam puan üzerinden en az 77yada 4,00 üzerinden en az 3,00, LES puanının başvurulan programın puan türünde, lisans diplomasıyla başvuruda en az 55, yüksek lisans diplomasıyla başvuruda en az 50 olması ve adayın KPDSyadaÜDS'de100 tam puan üzerinden en az 60 puan alması gereklidir.

\n

(3) Temel tıp bilimleri doktora programlarına başvuruda, tıp fakültesi mezunlarının en az 50 TUS temel tıp puanıyada LES sayısal puanı olması gerekir. TUS temel tıp puanı,TUS'nıntemel tıp bilimleri birinci bölümünden alınan puanın 0,7 ve temel tıp bilimleri ikinci bölümünden alınan puanın 0,3 ile çarpılıp toplanmasıyla oluşur.

\n

(4) Adayın doktora giriş puanı, lisans diplomasıyla başvuruda lisans bitirme notunun %40'ı, yüksek lisans diplomasıyla başvuruda lisans bitirme notunun %20'sinin ve yüksek lisans bitirme notunun %20'sinin toplamı, LESyada TUS temel tıp puanının 100 tam puan üzerinden hesaplanan %50'si ve görüşme ve bilim sınavı sonucunun %10'unun toplamıdır. Doktora giriş puanı 100 tam puan üzerinden en az 65 olan adaylar başarılı sayılır ve başvurulan program için, en yüksek puan alandan başlanarak sıralanır. Doktora giriş puanı eşitliğinde, lisans bitirme notuyada lisans ve yüksek lisans bitirme notu ortalaması, eşitlik bozulmazsa LESyada TUS temel tıp puanı yüksek olana öncelik tanınır.

\n

Görüşme ve bilim sınavı

\n

MADDE 13 -(1) Görüşme ve bilim sınavı kurulu, anabilim dalı kurulunun önerisiyle Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenir. Kurul, öncelikle anabilim dalınınyada lisansüstü programın öğretim üyeleri arasından seçilen, üçyada beş asil üye ve iki yedek üyeden oluşur.

\n

(2) Görüşme ve bilim sınavında, adayın tanınması ve alandaki temel bilgisinin değerlendirilmesi amaçlanır. Görüşme ve bilim sınavı, sözlü ve yazılı olarak yapılır ve 100 puan üstünden değerlendirilir.

\n

Yurtdışından alınan diplomalar ve Türkçe yeterlik sınavı

\n

MADDE 14 -(1) Yurtdışından alınan lisansyada yüksek lisans diplomasının denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından onaylanmış olmalıdır.

\n

(2) Lisansyada yüksek lisans öğrenimini yurtdışında yapan adaylar Türkçe yeterlik sınavına alınır. Bu sınav, Enstitü Yönetim Kurulunca oluşturulan, en az biri Türk dili alanında öğretim üyesi olan üç üyeli bir kurulca yapılır. Yazılı ve sözlü bölümlerden oluşan Türkçe yeterlik sınavının başarı notu 100 tam puan üzerinden en az 70 puandır.

\n

Sonuçların duyurulması,önkayıtve kayıt

\n

MADDE 15 -(1) Lisansüstü programı giriş puanı başarılı olarak değerlendirilen öğrenci adayı listeleri, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir ve Rektörlük onayı sonrasında duyurulur.

\n

(2)Önkayıtişlemi, enstitüce kayıt için önceden duyurulan tarih ve sürede, adayın enstitüye doğrudan başvurusuyla yapılır. Duyurulan tarih ve sürede başvurmayan, başvuru koşul ve belgelerini sağlayamayan aday kayıt hakkını yitirir.

\n

(3) Lisansüstü programı giriş puanı başarılı olarak değerlendirilen veönkayıtişlemi yapılan adaylar, akademik takvimce belirlenen kayıt süresinin bitiminde, başvurulan program için, en yüksek puan alandan başlanarak, alınacağı duyurulan öğrenci sayısı tamamlanana kadar sıralanır. Oluşan listelerde yer alan adaylarınönkaydıkesin kayıt işlemi görür. Bu adayların öğrenciliği Enstitü Yönetim Kurulu kararı ve Rektörlük onayı ile kesinleşir.

\n

(4) Bir öğrenci yalnızca bir lisansüstü programa kayıtlı olabilir.

\n

Özel öğrenci

\n

MADDE 16 -(1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, anabilim dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla lisansüstü derslere özel öğrenci olarak alınabilir. Özel öğrencilik süresi en çok iki yarıyıldır. Özel öğrenci, her yarıyılda, açılmış olan ve kayıtlı öğrencilerin aldığı en çok üç derse katılabilir. Özel öğrenci, enstitünün bu Yönetmelikle belirlenen ders, sınav ve değerlendirme kurallarına bağlıdır.

\n

(2) Özel öğrenci, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrenci daha sonra lisansüstü öğrenim yaparsa, özel öğrencilik öğrenimi dikkate alınmaz.

\n

Yataygeçiş

\n

MADDE 17 -(1) Enstitünün yakın alanlıyada başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer bir lisansüstü programında, aldığı bütün derslerden başarılı olmak koşuluyla, en az bir yarıyılı tamamlamış olan öğrenciler, lisansüstü programlara yataygeçişyoluyla alınabilir.

\n

(2) Bulunduğu programdaki derslerin en az %70'i, yataygeçişistenen programın derslerine eşdeğer ve not ortalaması 100 tam puan üzerinden en az 85 olmayan öğrencinin yataygeçişbaşvurusu kabul edilmez.

\n

(3) Yataygeçişlealınacak öğrenci sayısı, başvuru ve kabul koşulları, yarıyılın kayıt döneminden üç hafta önce, anabilim dalı kurulunun önerisi üzerine Enstitü Kurulunca belirlenir ve duyurulur.

\n

(4) Yataygeçişistemi yapacak aday; bulunduğu programdaki öğrenim tarihleri ve süresi, aldığı dersler, not çizelgesi ve enstitüce gerekli görülebilecek diğer belgelerle, yarıyılın kayıt döneminden iki hafta önce enstitüye başvurur.

\n

(5) Anabilim dalı kurulu, yataygeçişiçin başvuran öğrencinin durumunu, program ve derslerin yakınlık ve eşdeğerliği (içerik ve kredi) açısından değerlendirir. Yataygeçişiuygun bulunanların, başarmış sayılacağı ve alması gereken dersler ve danışmanı enstitüye önerilir. Adayın lisansüstü programa alınmasına Enstitü Yönetim Kurulunca karar verilir.

\n

(6) Tez evresindeki öğrenciler yataygeçişyapamaz.

\n

(7) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasındageçişyapılamaz.

\n

(8) Bilimsel hazırlık programına ve lisansüstü programlar içinde açılabilecek kurslara yataygeçişyapılamaz.

\n

(9) Doktora programına lisans sonrasında başlayan ve en az sekiz dersini başarıyla tamamlayan öğrenci, isterse, danışmanı ve anabilim dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programınageçebilir.Geçişişlemi en erken ikinci, en geç üçüncü yarıyılın sonunda gerçekleşir. Bu öğrenciler için, doktora öğreniminde geçen süre yüksek lisans öğreniminin süresinden sayılır.

\n

\n

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

\n

Eğitim Öğretim, Ders Kayıtları, Sınav ve Değerlendirme

\n

Öğretim yılı

\n

MADDE 18 -(1) Öğretim yılı, sonbahar (güz) ve ilkbahar (bahar) yarıyılından oluşur. Her yarıyıl, sınav dönemi dışında en azonbeşhaftadır. Öğretim yılı takvimi Senato tarafından belirlenir.

\n

(2) Lisansüstü program; kuramsal ders, uygulama ve yarıyıl semineri niteliğinde, yarıyıl süreli, zorunlu, ortak zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Bir lisansüstü programın eğitim öğretim çizelgesi, anabilim dalı kurulunca hazırlanır, Enstitü Kurulu ve Senato kararıyla kesinleşir.

\n

Öğretim birimi

\n

MADDE 19 -(1) Öğretim birimi kredidir. Bir kredi, yarıyılın öğrenim süresinde haftada bir saatlik kuramsal, iki saatliklaboratuvaryada uygulama, dört saatlik projeyada klinik çalışmaya karşılık gelir. Bir dersin haftalık bütün kuramsal ve uygulamalı çalışmaları için hesaplanacak kredi toplamı o dersin kredisini oluşturur.

\n

Ders seçme, kayıt yaptırma ve yenileme

\n

MADDE 20 -(1) Öğrenci her yarıyılda, öğretim yılı takvimince belirlenen tarih ve sürede, derslerini seçer ve danışmanınca onaylanan kayıt dilekçesini ve diğer belgeleri, enstitü müdürlüğüne vererek kayıt yaptırır. Öğrenci, benzer yöntemle, yeterlik, tezyada dönem projesi evresinde de kayıt yenilemek zorundadır. Süresi içinde, neden bildirmeksizin kayıt yaptırmayanyada bildirdiği nedeni Enstitü Yönetim Kurulunca geçerli sayılmayan öğrenci, o yarıyıldaki eğitim programına katılamaz, ancak yarıyılı kullanmış sayılır.

\n

(2) İki yarıyıl üst üste kayıt yenilemeyen öğrencinin ilişiği kesilir.

\n

(3) Öğrenci, danışmanının onayıyla, dersler başladıktan sonra en çok iki hafta içinde, o yarıyılda aldığı bazı dersleri bırakabiliryada programına ders ekleyebilir.

\n

(4) Bir yarıyılda en çok 15 kredilik ders alınabilir. Yarıyıl semineri, tez semineri, tez ve dönem projesi kredisizdir.

\n

(5) Bir yarıyıldaki seçmeli derslerin en çok üç kredilik bölümü, danışman ve anabilim dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla, diğer bir lisansüstü program, enstitüyada yükseköğretim kurumunda açılmış derslerden seçilebilir.

\n

Devam zorunluluğu

\n

MADDE 21 -(1) Lisansüstü programlarda devam zorunludur. Öğrenci bir dersin bir yarıyıldaki kuramsal ders ve uygulama saatlerinin en az %80'ine katılmak, dersin gerektirdiği araştırma, uygulama, ödev ve benzeri çalışmaları süresi içinde ve başarıyla tamamlamak zorundadır.

\n

(2) Öğrencinin kuramsal ders ve uygulamaya katılımı; ders sorumlusu öğretim üyesince, dersin aylık ders devam çizelgesine ders tarihi ve saatiyle işlenir ve izleyen ayın ilk üç günü içinde anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitü müdürlüğüne verilir.

\n

(3) Bir dersin devam zorunluluğunu ve diğer gereklerini, neden bildirmeksizinyada bildirdiği neden Enstitü Yönetim Kurulunca geçerli sayılmaksızın yerine getirmeyen öğrenci, dersin yarıyıl sonu sınavına giremez ve dersten başarısız sayılır.

\n

Sınavlar

\n

MADDE 22 -(1) Her ders için, yarıyıl içinde, öğretim yılı takvimiyle belirlenen tarihlerde ara sınav yapılır.

\n

(2) Her yarıyılda ders dönemi bitiminde, iki haftalık bir sınav dönemi vardır. Yarıyıl sonu sınavı takvimi, anabilim dalı başkanlığınca belirlenir, enstitü müdürlüğünce onaylanır ve sınav döneminin en az bir hafta öncesinde duyurulur. Sınavlar, belirlenen yer, gün, saatte yapılır. Dersin sınavını ders sorumlusu öğretim üyesi yapar ve yönetir.

\n

(3) Yarıyıl sonu sınavı yazılı olarak yapılır. Ancak, yarıyılın başında, ders sorumlusu öğretim üyesi ve anabilim dalı kurulunun önerisiyle Enstitü Yönetim Kurulu, yarıyıl sonu sınavının, yazılı yanı sıra sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılmasına karar verebilir.

\n

(4) Yarıyılın ara ve yarıyıl sonu sınavlarının belge ve sonuçları, sorumlu öğretim üyesince, üç gün içinde enstitüye verilir ve aynı gün enstitü tarafından duyurulur. Sınav belgeleri enstitüde iki yıl saklanır.

\n

(5) Öğrenci, bir dersin arayada yarıyıl sonu sınavı sonucunun duyurulmasını izleyen bir hafta içinde enstitü müdürlüğüne başvurarak, yeniden değerlendirilmesini isteyebilir. Başvuruyu izleyen bir hafta içinde, ders sorumlusu öğretim üyesi sınav belgelerini inceler; değerlendirme kusuru varsa, sonuç Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla düzeltilir. Enstitü Yönetim Kurulu, bir dersin başarı durumunun anabilim dalı kurulunca yeniden incelenmesini isteyebilir.

\n

(6) Tezli yüksek lisans ve doktora tez ve tezsiz yüksek lisans yeterlik sınavları da yarıyıl sonu sınavı döneminde yapılır.

\n

Değerlendirme

\n

MADDE 23 -(1) Yüksek lisans programında notlar aşağıdaki çizelgeye göre belirlenir:

\n

Yarıyıl notuKatsayı4'lük not aralığı100'lük not aralığıBaşarı düzeyi

\n

A4,003,75-4,0097-100Mükemmel

\n

B3,503,25-3,7488-96Pekiyi

\n

C3,002,75-3,2478- 87İyi

\n

D2,502,25-2,7469-77Orta

\n

E2,002,00-2,2465-68Geçer

\n

F0,00-0-64Başarısız

\n

(2) Doktora programında notlar aşağıdaki çizelgeye göre belirlenir:

\n

Yarıyıl notuKatsayı4'lük not aralığı100'lük not aralığıBaşarı düzeyi

\n

A4,003,75-4,0098-100Mükemmel

\n

B3,503,25-3,7490-97Pekiyi

\n

C3,002,75-3,2481-89İyi

\n

D2,502,25-2,7473-80Orta

\n

E2,002,00-2,2470-72Geçer

\n

F0,00-0-69Başarısız

\n

(3) Bir dersin yarıyıl notu, yarıyıl ara sınavı notunun %40'ı ile yarıyıl sonu sınavı notunun %60'ının toplamından oluşur.

\n

(4) Bir dersin başarılı sayılması için, yüksek lisans öğrencisinin, yarıyıl sonu sınavında 100 tam puan üzerinden en az 65 almak koşuluyla, yarıyıl notunun 100 tam puan üzerinden en az 65 (E: 4,00 üzerinden en az 2,00); doktora öğrencisinin, yarıyıl sonu sınavında 100 tam puan üzerinden en az 70 almak koşuluyla, yarıyıl notunun 100 tam puan üzerinden en az 70 (E: 4,00 üzerinden en az 2,00) olması gerekir.

\n

(5) Enstitü Kurulu, ayrı ders niteliğindeki uygulama ve benzerlerinden yarıyıl içinde alınan notun yarıyıl notu sayılmasına karar verebilir.

\n

(6) Yarıyıl seminerleri, tez semineri, dönem projesi ve tezler başarılıyada başarısız olarak değerlendirilir.

\n

(7) Başarısız olunan ders yeniden alınır. Yeniden alınan dersten başarısız olan öğrencinin ilişiği kesilir.

\n

(8) Seçmeli bir dersten başarısız olan öğrenci, danışmanı ve anabilim dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla, ders tekrarı sayılmak üzere başka bir ders alabilir; bu dersten de başarısızlık durumunda öğrencinin ilişiği kesilir.

\n

(9) Bir yarıyıl seminerinden başarısız olan öğrenci, danışmanı ve anabilim dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla, seminer tekrarı sayılmak üzere başka bir konuda yarıyıl semineri alabilir; bu seminerden de başarısızlık durumunda öğrencinin ilişiği kesilir.

\n

Kayıt dondurma

\n

MADDE 24 -(1) Öğrenimi uzun süre engelleyecek bir nedenin olması ve öğrencinin yarıyılın ara sınav dönemine kadar başvurması durumunda, nedenin belgelenmesi ve Enstitü Yönetim Kurulunca geçerli bulunması koşuluyla kayıt dondurulabilir.

\n

(2) Öğrenim süresince en çok iki yarıyıl kayıt dondurulabilir.

\n

\n

BEŞİNCİ BÖLÜM

\n

Bilimsel Hazırlık Programı

\n

Bilimsel hazırlık programına öğrenci alınması

\n

MADDE 25 -(1) Lisansüstü programlara alınan öğrencilerden, lisansyada yüksek lisans öğrenimi lisansüstü programından farklı alanda olan ve lisansyada yüksek lisans öğrenimini başka bir yükseköğretim kurumunda yapanlara, eksiklerinin giderilmesi amacıyla, anabilim dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla, bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Bilimsel hazırlık programının süresi en çok iki yarıyıldır ve bu süre lisansüstü programın süresinden sayılmaz.

\n

(2) Bilimsel hazırlık programına özel öğrenci alınmaz.

\n

Bilimsel hazırlık programında uygulama

\n

MADDE 26 -(1) Bilimsel hazırlık programında ders açılması, öğrenci kaydı, sınav ve değerlendirme, lisansüstü programlarda uygulandığı gibidir.

\n

(2) Bilimsel hazırlık programı dersleri, ilgili anabilim dalı kurulunun önerisiyle Enstitü Yönetim Kurulunca kararlaştırılır.

\n

(3) Bilimsel hazırlık programı dersleri, yüksek lisans için lisans, doktora için yüksek lisans derslerinden seçilebilir. Bu durumda öğrenci lisansyada yüksek lisans programının derslerine katılıryada ayrı dersler açılıp ayrı bir program uygulanabilir. Bilimsel hazırlık programındaki öğrenci, anabilim dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla, ek olarak, toplam 6 krediyigeçmemekkoşuluyla, lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

\n

(4) Bilimsel hazırlık programı için, bir öğretim yılında iki yarıyıl ders açılır. Öğrenci bir yarıyılda alıp başaramadığı dersi ikinci yarıyılda yeniden alır. Tekrar sonucunda başarılı olamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

\n

(5) Bilimsel hazırlık programı derslerini başarıyla bitiren öğrenci, izleyen yarıyılda lisansüstü programına başlar.

\n

(6) Bilimsel hazırlık programında alınan dersler lisansüstü programın dersleri yerinegeçemez.

\n

(7) Bilimsel hazırlık programı öğrencisi, lisansüstü programı öğrencisi hak ve yükümlülüklerine sahiptir.

\n

(8) Öğrenciye, isterse, bilimsel hazırlık programında aldığı dersler ve başarı durumunu belirten bir belge verilir.

\n

\n

ALTINCI BÖLÜM

\n

Tezli Yüksek Lisans Programı

\n

Amacı ve kapsamı

\n

MADDE 27 -(1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır.

\n

(2) Tezli yüksek lisans programı, toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz ders, iki yarıyıl semineri, tez semineri ve tez çalışmasından oluşur. Öğrenci, kredili dersler ve yarıyıl seminerlerini başarıyla tamamlamasını izleyen ilk yarıyılda tez semineri ve tez çalışmasına, sonraki her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

\n

(3) Kredi toplamı en çok altı olan en çok iki ders, lisans öğreniminde alınmamış olma koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

\n

Süre ve ilişik kesme

\n

MADDE 28 -(1) Tezli yüksek lisans programı dört yarıyıldır. Ders evresini ikinci yarıyılın sonunda başarıyla tamamlayan, tez seminerinde başarılı bulunan öğrenci, üçüncü yarıyılın sonunda tez sınavına girerek mezun olabilir.

\n

(2) Ders evresini dört yarıyılda başarıyla tamamlayamayan öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir.

\n

(3) Tekrar edilen tez semineri başarısız bulunan öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir.

\n

(4) Tez çalışması başarısız bulunan öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir.

\n

(5) Tez çalışmasını yüksek lisans programının dördüncü yarıyılı sonuna kadar bitiremeyenyada bitiremeyecek olan öğrenciye, anabilim dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla, en çok iki yarıyıl ek süre verilebilir. Tez çalışmasını bu sürede bitiremeyen öğrencinin ilişiği kesilir.

\n

(6) Tezli yüksek lisans programını altı yarıyılda bitiremeyenyada bitiremeyecek olan öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir.

\n

Tez danışmanı atanması

\n

MADDE 29 -(1) Anabilim dalı kurulu, her öğrenci için, en geç ikinci yarıyılın ilk haftasında bir tez danışmanı belirler. Tez danışmanı Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir.

\n

(2) Tez niteliğinin birden çok tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, anabilim dalı kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla ikinci tez danışmanı atanabiliryada Enstitü Yönetim Kurulu, anabilim dalı kurulundan ikinci tez danışmanı önerilmesini isteyebilir. Tez danışmanı, tezi, gereken konularda ikinci tez danışmanının görüşünü alarak yönetir.

\n

(3) Tez danışmanı değişikliği, öğrenciyada danışmanın anabilim dalı başkanlığına başvurusu sonrasında, öğrenci başvurduğunda tez danışmanının görüşü alınarak, anabilim dalı kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla yapılabilir. Tez danışmanı değişikliği başvurusunun programın ikinci yarıyılı bitmeden yapılması gerekir.

\n

(4) İkinci tez danışmanı, gerektiğindeyada tez danışmanı değiştiğinde aynı yöntemle değiştirilebilir.

\n

Tez semineri (seminer dersi)

\n

MADDE 30 -(1) Öğrenci; tez evresinin ilk yarıyılında, tez sınavı öncesinde, tezi konusunda bir seminer sunmak zorundadır.

\n

(2) Öğrenci, tez seminerini sunma istemiyle, danışmanı ve anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla, enstitü müdürlüğüne başvurur.

\n

(3) Tez semineri kurulu, anabilim dalı kurulunun önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulunca atanır. Kurul, biri tez danışmanı, diğerleri alanı tez konusuyla ilgili üç üye ve iki yedek üyeden oluşur.

\n

(4) Anabilim dalı kurulunun önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu, tez semineri sunum tarihi, saati ve yeri belirleyerek kurul üyelerine bildirir.

\n

(5) Tez semineri dinleyiciye açık olup toplam bir saatlik sunum ve tartışma bölümünden oluşur. Tez semineri kurulu; seminer sunumu sonrasında, her öğrenci için, en az salt çoğunlukla başarılıyada başarısız kararı verir, tutanak ve gerekçeli kararı bildiren bir kurul raporu düzenler.

\n

(6) Tez semineri sunumunun yazılı bir örneği, seminer tutanağı ve kurul raporu, varsa diğer belgeler, anabilim dalı başkanlığınca tez seminerini izleyen gün içinde enstitüye gönderilir.

\n

(7) Tez semineri başarısız bulunan öğrenci, iki ay içinde seminerini yeniden hazırlayarak aynı kurul önünde sunar. Tez semineri ikinci kez başarısız bulunan öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir.

\n

Yüksek lisans tezi ve tez sınavı

\n

MADDE 31 -(1) Tez, araştırma niteliğindeyada araştırmaya dayalı bir geliştirme çalışması olabilir. Anabilim dalı kurulu, öğrencinin tez konusunu en geç ikinci yarıyılın ara sınav dönemine kadar enstitüye önerir. Tez konusu Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir.

\n

(2) Tez konusu değişikliği; öğrenciyada danışmanın anabilim dalı başkanlığına başvurusu sonrasında, öğrenci başvurduğunda tez danışmanının görüşü alınarak, anabilim dalı kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla yapılabilir. Tez konusu değişikliği başvurusunun en geç üçüncü yarıyılın ara sınav dönemine kadar yapılması gerekir.

\n

(3) Öğrenci, tez çalışmasının amaç, yöntem ve takvimini, en geç üçüncü yarıyılın sonuna kadar anabilim dalı başkanlığına bildirir.

\n

(4) İnsanyada hayvana yönelik müdahale türüyada deneysel araştırma niteliğindeki tez çalışmaları içinetikonay zorunludur. Bir tez çalışması içinetikonay gerekip gerekmediğineetikkurul karar verir. Tez çalışması,etikonay gerekmiyorsa anabilim dalı başkanlığına başvurudan,etikonay gerekiyorsaetikkurul ön onayının enstitü müdürlüğüne verilmesinden sonra başlar.

\n

(5) Tez danışmanı, tez çalışmasının durumuna ilişkin ara değerlendirme (tez gelişme) raporunu her yarıyıl iki kez, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı dönemleri öncesindeki son ders haftası içinde, anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitü müdürlüğüne gönderir.

\n

(6) Öğrenci, tez çalışması tamamlandığında, tez çalışması ve sonuçlarını, enstitü tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tez sınavına girmek; tezini tez kuruluna sunmak ve sonuçlarını tartışmak (tezini savunmak) zorundadır.

\n

(7) Öğrenci, tez sınavına girmek üzere, tez danışmanının tezin tamamlandığı ve enstitünün tez yazım kılavuzuna göre hazırlandığını bildiren yazısı,etikonay gerektiren çalışma içinetikkurul son onayı ve tezinin ciltsiz sekiz örneğiyle birlikte anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitü müdürlüğüne başvurur.

\n

(8) Yüksek lisans tez kurulu, anabilim dalı kurulunun önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulunca atanır. Kurul, biri tez danışmanı ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan ve alanı yüksek lisans programıyla ilgili üçyada beş üye ve biri başka bir yükseköğretim kurumundan iki yedek üyeden oluşur. Kurul üç üyeden oluştuğunda ikinci tez danışmanı kurul üyesi olamaz.

\n

(9) Anabilim dalı kurulunun önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu; öğrencinin başvurusundan en az dört, en çok altı hafta sonra olacak biçimde, yüksek lisans tez sınavı tarihi, saati ve yeri belirleyerek kurul üyelerine bildirir.

\n

(10) Öğrenci, tezini, tez danışmanının sorumluluğunda, tez sınavı kurulunun üye ve yedek üyelerine gönderir. Tez kurulu üyesi, tezi bilimsel nitelik, kapsam ve biçim yönünden inceler ve bireysel raporunu hazırlar.

\n

(11) Tez danışmanının sınava katılamaması durumunda, enstitü müdürünün onayıyla sınav en çok iki hafta ertelenebilir. Ertelenen sınava tez danışmanı ve varsa ikinci tez danışmanının katılamaması durumunda, tez kurulu yedek üye katılımıyla toplanıp tez sınavını yürütebilir.

\n

(12) Tez kurulu, tez sınavı için toplandığında, önce tezi ve üye raporlarını görüşür ve tez için, en az salt çoğunlukla başarılı (kabul), başarısız (ret)yada düzeltme kararı verir. Kurul üyesi raporlarında, tez en az salt çoğunlukla başarısızyada düzeltme gerektirir bulunduğunda, öğrenci tez sınavına alınmaz ve gerekçeli kararı bildiren bir kurul raporu düzenlenir. Tez başarılı bulunduğunda, öğrenci en az bir saat süreli tez sınavına alınır.

\n

(13) Tez sınavı, dinleyiciye açık olup çalışmanın sözlü sunumu, tartışılması ve soru-yanıt bölümünden oluşur. Tez kurulu, tez sınavı ertesinde, tez için, en az salt çoğunlukla başarılı, başarısızyada düzeltme kararı verir, sınav tutanağı ve gerekçeli kararı bildiren bir kurul raporu düzenler.

\n

(14) Tez kurulu üyesi ve tez kurulu raporları enstitünün tez değerlendirme çizelgesine uygun biçimde hazırlanır. Tez kurulu üyesi ve tez kurulu raporları, öğrenci tez sınavına alınmışsa sınav tutanağı, varsa diğer belgeler, anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen gün içinde enstitüye gönderilir.

\n

(15) Tezi başarısız bulunan öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir. Tezi için düzeltme kararı verilen öğrenci, üç ay içinde gerekeni yaparak, aynı kurul önünde yeniden tez sınavına girmek üzere anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitü müdürlüğüne başvurur. Yinelenen tez sınavında tezi başarısız bulunan öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir.

\n

(16) Tez sınavında başarılı olan öğrenci; tez kurulunca tezinde anlatım, yazım, hesaplama, biçim düzenlemesi yapılması istenmişse gerekeni yaparak, sınavı izleyen bir ay içinde, tez danışmanının gereken düzeltmelerin yapıldığı ve tezin son durum ve biçiminin uygun olduğunu bildiren yazısıyla birlikte, tezinin ciltli en az üç örneğini anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir. Öğrenci, tezini bu sürede enstitüye vermezse ilişiği kesilir.

\n

Tezli yüksek lisans diploması

\n

MADDE 32 -(1) Tezli yüksek lisans öğrenimi tamamlanınca, öğrenciye tezli yüksek lisans diploması verilir. Tezli yüksek lisans diplomasına, tez sınavı sonucunun Enstitü Yönetim Kurulunca onaylandığı tarihte hak kazanılır.

\n

(2) Diplomada, enstitü, anabilim dalı ve program adı ile sınav dönemi, bitirme tarihi, diploma numarası ve varsa unvan yer alır.

\n

(3) Diploma ekinde, öğrencinin dersleri, notları, tez konusu ve programın tezli olduğu belirtilir.

\n

\n

YEDİNCİ BÖLÜM

\n

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

\n

Amacı ve kapsamı

\n

MADDE 33 -(1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciyi mesleksel konularda daha bilgili kılmak ve bilgi uygulamayı öğretmektir.

\n

(2) Tezsiz yüksek lisans programı, toplam 30 kredilik en az on ders, iki yarıyıl semineri ve dönem projesinden oluşur.

\n

(3) Kredi toplamı en çok 9 olan en çok üç ders, lisans öğreniminde alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

\n

Süre ve ilişik kesme

\n

MADDE 34 -(1) Tezsiz yüksek lisans programı dört yarıyıldır. Ders evresini ikinci yarıyılın sonunda başarıyla tamamlayan, dönem projesi başarılı bulunan öğrenci, üçüncü yarıyılın sonunda yeterlik sınavına girerek mezun olabilir.

\n

(2) Ders evresini dört yarıyılda başarıyla tamamlayamayan öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir.

\n

(3) Tekrar edilen dönem projesi başarısız bulunan öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir.

\n

(4) Tekrar edilen yüksek lisans yeterlik sınavı başarısız bulunan öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir.

\n

(5) Dönem projesini yüksek lisans programının dördüncü yarıyılı sonuna kadar bitiremeyenyada bitiremeyecek olan öğrenciye, anabilim dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla, en çok iki yarıyıl ek süre verilebilir. Dönem projesini bu sürede bitiremeyen öğrencinin ilişiği kesilir.

\n

(6) Tezsiz yüksek lisans programını altı yarıyılda bitiremeyenyada bitiremeyecek olan öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir.

\n

Proje danışmanı atanması

\n

MADDE 35 -(1) Anabilim dalı kurulu, her öğrenci için, en geç ikinci yarıyılın ilk haftasında bir proje danışmanı belirler. Danışman, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir.

\n

Dönem projesi ve yüksek lisans yeterlik sınavı

\n

MADDE 36 -(1) Dönem projesi; mesleksel bilgi ve uygulamayı geliştirmeye yönelik, kaynaklardan bilgi derleme,bireştirme(sentez) ve yazılı olarak sunma çalışmasıdır. Dönem projesinin konusu en geç ikinci yarıyılda belirlenir.

\n

(2) Öğrenci, ders evresini başarıyla tamamlamasını izleyen yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırır ve başlar.

\n

(3) Öğrenci, dönem projesini enstitü tez yazım kılavuzunda belirtilen biçimde hazırlar.

\n

(4) Öğrenci; yüksek lisans yeterlik sınavına girmek üzere, proje danışmanının dönem projesinin tamamlandığını ve enstitü tez yazım kılavuzunda belirtilen biçimde hazırlandığını bildiren yazısı ve dönem projesinin altı örneğiyle birlikte anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitü müdürlüğüne başvurur.

\n

(5) Yüksek lisans yeterlik sınavı kurulu, anabilim dalı kurulunun önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulunca atanır. Kurul, biri tez danışmanı ve biri başka bir anabilim dalından ve alanı proje konusuyla ilgili üç üye ve iki yedek üyeden oluşur.

\n

(6) Anabilim dalı kurulunun önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu, yüksek lisans yeterlik sınavı tarihi, saati ve yeri belirleyerek kurul üyelerine bildirir.

\n

(7) Öğrenci, dönem projesini, proje danışmanının sorumluluğunda, yeterlik sınavı kurulunun üye ve yedek üyelerine gönderir. Yeterlik sınavı kurulu üyesi, projeyi bilimsel nitelik, kapsam ve biçim yönünden inceler ve bireysel raporunu hazırlar.

\n

(8) Proje danışmanının sınava katılamaması durumunda, enstitü müdürünün onayıyla sınav en çok iki hafta ertelenebilir. Ertelenen sınava proje danışmanının katılamaması durumunda, tez kurulu yedek üye katılımıyla toplanıp yeterlik sınavını yürütebilir.

\n

(9) Yeterlik sınavı kurulu, toplandığında önce dönem projesini ve üye raporlarını görüşür ve proje için, en az salt çoğunlukla başarılıyada başarısız kararı verir. Kurul üyesi raporlarında, dönem projesi en az salt çoğunlukla başarısız bulunduğunda, öğrenci yeterlik sınavına alınmaz ve gerekçeli kararı bildiren bir kurul raporu düzenlenir. Proje başarılı bulunduğunda, öğrenci en az bir saat süreli yeterlik sınavına alınır.

\n

(10) Yeterlik sınavı, dinleyiciye açık olup projenin sözlü sunumu, tartışılması, soru-yanıt bölümü ve izleyen sınav bölümünden oluşur. Sınav, sözlü ve yazılı olarak yapılır, öğrencinin temel konulardaki bilgi düzeyinin değerlendirilmesini amaçlar. Yeterlik kurulu, yeterlik sınavı sonrasında, öğrenci için, en az salt çoğunlukla başarılıyada başarısız kararı verir, sınav tutanağı ve gerekçeli kararı bildiren bir kurul raporu düzenler.

\n

(11) Yeterlik sınavı kurulu üyesi ve yeterlik sınavı kurulu raporları enstitünün tez değerlendirme çizelgesine uygun biçimde hazırlanır. Yeterlik sınavı kurulu üyesi ve yeterlik sınavı kurulu raporları, öğrenci yeterlik sınavına alınmışsa sınav tutanağı, varsa diğer belgeler, anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen gün içinde enstitüye gönderilir.

\n

(12) Dönem projesi başarısız bulunan öğrenci, üç ay içinde gerekeni yaparak, aynı kurul önünde yeterlik sınavına girmek üzere anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitü müdürlüğüne yeniden başvurur. Dönem projesi ikinci kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

\n

(13) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, üç ay içinde yeniden sınava alınır. Yinelenen yeterlik sınavında da başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

\n

Tezsiz yüksek lisans diploması

\n

MADDE 37 -(1) Tezsiz yüksek lisans öğrenimi tamamlanınca, öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans diplomasına, yeterlik sınavı sonucunun Enstitü Yönetim Kurulunca onaylandığı tarihte hak kazanılır.

\n

(2) Diplomada, enstitü, anabilim dalı ve program adı ile sınav dönemi, bitirme tarihi, diploma numarası ve varsa unvan yer alır.

\n

(3) Diploma ekinde, öğrencinin dersleri, notları, dönem projesi konusu ve programın tezsiz olduğu belirtilir.

\n

\n

SEKİZİNCİ BÖLÜM

\n

Doktora Programı

\n

Amaç ve kapsam

\n

MADDE 38 -(1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorumlama ve yeni bireşimlere (sentezlere) ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora öğreniminde hazırlanacak tezin, bilimsel yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirmeyada bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini taşıması gerekir.

\n

(2) Doktora programı; kredili dersler, dört yarıyıl semineri, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez sınavını kapsar. Kredili dersler, doktora öğrenimine yüksek lisans sonrasında başlandığında toplam en az 45 kredilik en azonbeşders, lisans sonrasında başlandığında toplam en az 60 kredilik en az yirmi dersten oluşur.

\n

(3) Doktora programına yüksek lisans sonrasında başlandığında; gelişim ve öğrenme, öğretimde planlama ve değerlendirme dersleri ile diğer ortak zorunlu derslerin yüksek lisans öğreniminde alınması durumunda, öğrencinin başvurusu, danışman ve anabilim dalı kurulunun önerisiyle Enstitü Yönetim Kurulu, öğrencinin bu dersleri almamasına karar verebilir. Bu durumda, doktora programının tamamlanması için gereken en az toplam kredi ve ders sayısı, yüksek lisans öğreniminde alınan ortak zorunlu derslerin toplam kredi ve ders sayısı kadar azalır.

\n

(4) Doktora öğrencisi, danışmanı ve anabilim dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla, lisans dersleri ve diğer yükseköğretim kurumlarında açılan lisansüstü derslerden de alabilir. Lisans dersleri, doktora ders ve kredi sayısı hesaplamasında yer almaz.

\n

(5) Doktora programları, yurtiçi ve yurtdışı doktora programlarıyla bağlantılı olarak düzenlenebilir.

\n

Süre ve ilişik kesme

\n

MADDE 39 -(1) Doktora programı sekiz yarıyıldır. Bir doktora programında tez evresi en az iki yarıyıl olabilir.

\n

(2) Doktora programında ders evresini altı yarıyılda başarıyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

\n

(3) Tekrar edilen doktora yeterlik sınavında başarısız bulunan öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir.

\n

(4) İkinci tez önerisi savunması başarısız bulunan öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir.

\n

(5) Tez çalışması, tez izleme kurulunca art arda ikiyada aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir.

\n

(6) Tez çalışması, doktora tez kurulunca başarısız bulunan öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir.

\n

(7) Tez çalışmasını, doktora programının sekizinci yarıyılı sonuna kadar bitiremeyenyada bitiremeyecek olan öğrenciye, anabilim dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla, en çok iki yarıyıl ek süre verilebilir. Tez çalışmasını bu sürede bitiremeyen öğrencinin ilişiği kesilir.

\n

(8) Doktora programını on yarıyılda bitiremeyen öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir.

\n

Tez danışmanı atanması

\n

MADDE 40 -(1) Doktora tez danışmanlığı yapmak isteyen öğretim üyesi, her yarıyılın en az bir ay öncesinde, tez yaptırabileceği konuları anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla duyurur. Doktora öğrencisi, en geç ikinci yarıyılda, çalışmak istediği tez konusu ve danışmanını bir dilekçeyle anabilim dalı başkanlığına bildirir. Tez danışmanı ve konusu, anabilim dalı kurulunun önerisiyle Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir.

\n

(2) Tez niteliğinin birden çok tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, anabilim dalı kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla ikinci tez danışmanı atanabiliryada Enstitü Yönetim Kurulu, anabilim dalı kurulundan ikinci tez danışmanı önerilmesini isteyebilir. Tez danışmanı, tezi, gereken konularda ikinci tez danışmanının görüşünü alarak yönetir.

\n

(3) Tez danışmanı değişikliği, öğrenciyada danışmanın anabilim dalı başkanlığına başvurusu sonrasında, öğrenci başvurduğunda tez danışmanının görüşü alınarak, anabilim dalı kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla yapılabilir. Tez danışmanı değişikliği başvurusunun en geç üçüncü yarıyılın ara sınav dönemine kadar yapılması gerekir.

\n

(4) İkinci tez danışmanı, gerektiğindeyada tez danışmanı değiştiğinde aynı yöntemle değiştirilebilir.

\n

(5) Tez konusu değişikliği, öğrenciyada danışmanın anabilim dalı başkanlığına başvurusu sonrasında, öğrenci başvurduğunda tez danışmanının görüşü alınarak, anabilim dalı kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla yapılabilir. Tez konusu değişikliği başvurusunun en geç üçüncü yarıyılın sonuna kadar yapılması gerekir.

\n

(6) İnsanyada hayvana yönelik müdahale türüyada deneysel araştırma niteliğindeki tez çalışmaları içinetikonay zorunludur. Bir tez çalışması içinetikonay gerekip gerekmediğineetikkurul karar verir.

\n

Doktora yeterlik sınavı

\n

MADDE 41 -(1) Doktora yeterlik sınavının amacı, öğrencinin doktora öğrenimi ve tez çalışmasına ilişkin bilgisinin değerlendirilmesidir.

\n

(2) Doktora yeterlik sınavı, yılda iki kez, yarıyıl sonu sınavlarını izleyen iki ay içinde yapılır.

\n

(3) Öğrenci, yeterlik sınavına, ders evresini başarıyla tamamladığı yarıyılı izleyen doktora yeterlik sınavı döneminde girmek zorundadır.

\n

(4) Öğrenci, ders evresini başarıyla tamamladıktan sonra, yeterlik sınavına girmek için anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitü müdürlüğüne başvurur.

\n

(5) Doktora yeterlik kurulu, anabilim dalı kurulunun önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulunca atanır. Kurul, biri tez danışmanı ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan ve alanı doktora programıyla ilgili beş üye ve biri başka bir yükseköğretim kurumundan iki yedek üyeden oluşur.

\n

(6) Anabilim dalı kurulunun önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu, öğrencinin başvurusundan en az dört, en çok altı hafta sonra olacak biçimde, doktora yeterlik sınavı tarihi, saati ve yeri belirleyerek kurul üyelerine bildirir.

\n

(7) Doktora yeterlik sınavı, öğrencinin doktora alanı ve tez konusundaki bilgisi ve araştırmaya eğilimini belirleyecek yazılı ve sözlü bölümlerden oluşur. Sınavın sözlü bölümü dinleyiciye açık olup bir saat sürelidir. Doktora yeterlik sınavı ertesinde kurul, öğrencinin başarılıyada başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir, sınav tutanağı ve gerekçeli kararı bildiren bir kurul raporu düzenler. Sınav sonucu, tutanak ve sınav belgeleriyle birlikte, yeterlik sınavını izleyen gün içinde anabilim dalı başkanlığınca enstitüye bildirilir.

\n

(8) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, izleyen doktora yeterlik sınavı döneminde yeniden sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir.

\n

(9) Doktora yeterlik sınavı kurulu, yeterlik sınavını başaran öğrencinin ek dersler almasını isteyebilir. Ek olarak alınacak dersleri, başarıyla bitiremeyen öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir.

\n

Tez izleme kurulu

\n

MADDE 42 -(1) Doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için, anabilim dalı kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla iki hafta içinde bir tez izleme kurulu oluşturulur.

\n

(2) Tez izleme kurulu üç öğretim üyesinden oluşur. Kurulda tez danışmanının yanı sıra, anabilim dalından ve başka bir anabilim dalından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanı varsa, kurul toplantılarına katılabilir.

\n

(3) Sonraki yarıyıllarda, anabilim dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tez izleme kurulunda değişiklik yapılabilir.

\n

Tez önerisi savunması

\n

MADDE 43 -(1) Doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci, araştırmasının amaç, yöntem ve çalışma sürecini kapsayan tez önerisini, tez evresinin ilk yarıyılında tez izleme kurulu önünde sözlü olarak savunur.

\n

(2) Öğrenci, tez önerisi savunması istemiyle, tez önerisini yazılı olarak anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla, tez izleme kurulu üyeleri ve enstitü müdürlüğüne verir.

\n

(3) Anabilim dalı kurulunun önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu, öğrencinin başvurusundan en az bir ay sonra olacak biçimde, tez önerisi savunması tarihi, saati ve yeri belirleyerek kurul üyelerine bildirir.

\n

(4) Tez önerisi savunması, dinleyiciye açık olup; çalışmanın sözlü sunumu, tartışılması ve soru-yanıt bölümünden oluşur. Tez izleme kurulu, tez önerisi savunması ertesinde, tez önerisi için, en az salt çoğunlukla başarılıyada başarısız kararı verir, tutanak ve gerekçeli kararı bildiren bir kurul raporu düzenler. Karar raporu, tutanak, varsa diğer belgeler, anabilim dalı başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen gün içinde enstitüye gönderilir.

\n

(5) Tez önerisi savunması başarısız öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçebilir. Bu durumda yeni bir tez izleme kurulu atanabilir.

\n

(6) Tez önerisi savunması başarısız öğrenci, izleyen yarıyılda ikinci tez önerisi savunmasına alınır. İkinci tez önerisi savunmasında da tez önerisi başarısız bulunan öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir.

\n

Doktora tezi ve tez sınavı

\n

MADDE 44 -(1) Tez önerisi savunması başarılı öğrencinin tez çalışması,etikonay gerekmiyorsa tez izleme kurulu kararının,etikonay gerekiyorsaetikkurul ön onayının enstitü müdürlüğüne verilmesinden sonra başlar.

\n

(2) Tez izleme kurulu, tez çalışması bitirilene dek, her yarıyılda en az bir kez toplanır. Toplantı tarihi, tez danışmanının başvurusuyla, anabilim dalı kurulunca belirlenir ve enstitü müdürlüğüne bildirilir. Öğrenci, tez izleme kurulu üyelerine; toplantıdan en azonbeşgün önce, o güne dek yaptığı çalışmayı ve sonraki döneme ilişkin çalışma sürecini yazılı olarak, toplantıda sözlü olarak sunar. Öğrencinin çalışması, kurulca başarılıyada başarısız olarak nitelenir ve düzenlenen ara değerlendirme (tez gelişme) raporuyla belgelenir. Rapor, anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitü müdürlüğüne bildirilir.

\n

(3) Tez çalışması, tez izleme kurulu ara değerlendirmelerinde art arda ikiyada aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir.

\n

(4) Tez çalışmasının bitiminde, tez danışmanının anabilim dalı başkanlığına başvurusuyla, tez izleme kurulu son kez toplanır ve çalışmanın belirlenen konuda, tasarlanan amaç, kapsam ve yöntemle bitirilip bitirilmediğine ilişkin değerlendirme yapar, çalışmanın tamamlandığına karar verirse konudaki sonuç raporunu düzenler.

\n

(5) Öğrenci, tez çalışması tamamlandığında, tez çalışması ve sonuçlarını, enstitü tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tez sınavına girmek; tezini tez kuruluna sunmak ve sonuçlarını tartışmak (tezini savunmak) zorundadır.

\n

(6) Öğrenci; tez sınavına girmek üzere, tez danışmanının tezin tamamlandığı ve enstitünün tez yazım kılavuzuna göre hazırlandığını bildiren yazısı, tez izleme kurulunun sonuç raporu,etikonay gerektiren çalışma içinetikkurul son onayı ve tezinin ciltsiz sekiz örneğiyle birlikte anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitü müdürlüğüne başvurur.

\n

(7) Doktora tez kurulu, anabilim dalı kurulunun önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulunca atanır. Kurul, üçü öğrencinin tez izleme kurulunda yer alan ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan beş üye ve biri başka bir yükseköğretim kurumundan iki yedek üyeden oluşur.

\n

(8) Anabilim dalı kurulunun önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu, öğrencinin başvurusundan en az dört, en çok altı hafta sonra olacak biçimde, doktora tez sınavı tarihi, saati ve yeri belirleyerek kurul üyelerine bildirir.

\n

(9) Öğrenci, tezini, tez danışmanının sorumluluğunda, tez sınavı kurulunun üye ve yedek üyelerine gönderir. Tez kurulu üyesi, tezi bilimsel nitelik, kapsam ve biçim yönünden inceler ve bireysel raporunu hazırlar.

\n

(10) Tez danışmanının sınava katılamaması durumunda, enstitü müdürünün onayıyla sınav en çok iki hafta ertelenebilir. Ertelenen sınava tez danışmanı ve varsa ikinci tez danışmanının katılamaması durumunda, tez kurulu yedek üye katılımıyla toplanıp tez sınavını yürütebilir.

\n

(11) Tez kurulu, tez sınavı için toplandığında, önce tezi ve üye raporlarını görüşür ve tez için, en az salt çoğunlukla başarılı (kabul), başarısız (ret)yada düzeltme kararı verir. Kurul üyesi raporlarında, tez en az salt çoğunlukla başarısızyada düzeltme gerektirir bulunduğunda, öğrenci tez sınavına alınmaz ve gerekçeli kararı bildiren bir kurul raporu düzenlenir. Tez başarılı bulunduğunda, öğrenci en az bir, en çok iki saat süreli tez sınavına alınır.

\n

(12) Tez sınavı, dinleyiciye açık olup çalışmanın sözlü sunumu, tartışılması ve soru-yanıt bölümünden oluşur. Tez kurulu, tez sınavı ertesinde, tez için, en az salt çoğunlukla başarılı, başarısızyada düzeltme kararı verir, sınav tutanağı ve gerekçeli kararı bildiren bir kurul raporu düzenler.

\n

(13) Tez kurulu üyesi ve tez kurulu raporları enstitünün tez değerlendirme çizelgesine uygun biçimde hazırlanır. Tez kurulu üyesi ve tez kurulu raporları, öğrenci tez sınavına alınmışsa sınav tutanağı, varsa diğer belgeler, anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen gün içinde enstitüye gönderilir.

\n

(14) Tezi başarısız bulunan öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir. Tezi için düzeltme kararı verilen öğrenci; üç ay içinde gerekeni yaparak aynı kurul önünde yeniden tez sınavına girmek üzere, anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitü müdürlüğüne başvurur. Yinelenen tez sınavında tezi başarısız bulunan öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir.

\n

(15) Tez sınavında başarılı olan öğrenci; tez kurulunca tezinde anlatım, yazım, hesaplama, biçim düzenlemesi yapılması istenmişse gerekeni yaparak, sınavı izleyen bir ay içinde, tez danışmanının gereken düzeltmelerin yapıldığı ve tezin son durum ve biçiminin uygun olduğunu bildiren yazısıyla birlikte, tezinin ciltli en az üç örneğini anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir. Öğrenci, tezini bu sürede enstitüye vermezse ilişiği kesilir.

\n

Doktora diploması

\n

MADDE 45 -(1) Doktora öğrenimi tamamlanınca, öğrenciye doktora diploması verilir. Doktora diplomasına, tez sınavı sonucunun Enstitü Yönetim Kurulunca onaylandığı tarihte hak kazanılır. Enstitü müdürlüğünün önerisiyle, öğrenciye Senato tarafından doktor unvanı verilir.

\n

(2) Diplomada; enstitü, anabilim dalı ve program adı ile sınav dönemi, bitirme tarihi, diploma numarası ve varsa unvan yer alır.

\n

(3) Diploma ekinde, öğrencinin dersleri, notları ve tez konusu belirtilir.

\n

\n

DOKUZUNCU BÖLÜM

\n

Çeşitli ve Son Hükümler

\n

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

\n

MADDE 46 -(1) Bu Yönetmelikte yer almayan konularda; 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği, 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve 9/4/2002 tarihli ve 24721 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kocaeli ÜniversitesiÖnlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ile Senato, Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

\n

İlişiği kesilen öğrenciler

\n

GEÇİCİ MADDE 1 -(1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde, 8/7/1999 tarihli ve 23749 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kocaeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre enstitü ve lisansüstü programlarıyla ilişiği kesilmiş olan öğrenciler, bu Yönetmelik hükümlerinden yararlandırılmazlar.

\n

Lisansüstü programa kayıtlı öğrenciler

\n

GEÇİCİ MADDE 2 -(1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde bir lisansüstü programa kayıtlı olan öğrencilere, bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Ancak, bir doktora programına kayıtlı olan öğrencilerin, doktora yeterlik sınavına başvurabilmek için KPDSyadaÜDS'de100 tam puan üzerinden en az 60 puan alması gerekir.

\n

Yürürlük

\n

MADDE 47 -(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

\n

Yürütme

\n

MADDE 48 -(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.

\n

\n

\nSORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)