Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- KTO-Karatay Üniversitesi Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Dokümanın Başlığı
:
- KTO-Karatay Üniversitesi Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
25 Temmuz 2021
Resmi Gazete Sayısı
:
31548
Resmi Gazete Görüntüsü
:


25 Temmuz 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31548

YÖNETMELİK

KTO-Karatay Üniversitesinden:

KTO-KARATAY ÜNİVERSİTESİ ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı; KTO-Karatay Üniversitesi Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik, KTO-Karatay Üniversitesi Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 –(1) Bu Yönetmelik,4/11/1981tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7ncimaddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.


>Tanımlar

MADDE 4 –(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: KTO-Karatay Üniversitesi Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Mütevelli Heyeti: KTO-Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

d) Rektör: KTO-Karatay Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: KTO-Karatay Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifadeeder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 –(1) Merkezin amacı; yabancılık unsuru taşıyanlar dadahilolmak üzere, uyuşmazlıkların tahkim ve/veya diğer alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ile çözümüne katkı sağlamak, tahkim ve diğer alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine ilişkin bilimsel çalışmalar ve yayımlar yapmak, bu alanda toplum bilincinin olgunlaşması ve yaygınlaşması için danışmanlık dâhil gerekli eğitim-öğretim faaliyetleri yürütmek, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında sertifika programları ile etkinlikler düzenlemek, uyuşmazlık çözümü yöntemleri ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası kamu ve özel kuruluşlar ile iş birliği gerçekleştirmek ve gerektiğinde bu kuruluşlara danışmanlık yapmaktır.


>Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 –(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri alanında bilimsel çalışma, araştırma ve yayım yapmak, rapor hazırlamak ve proje yürütmek veya benzer çalışmalar yaptırmak, yapılanlara katılmak veya desteklemek.

b) Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri alanında ulusal ve uluslararası düzeyde konferans, seminer, panel, kongre,sempozyum, şura ve benzeri her türlü bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinlikleri düzenlemek ve düzenlettirmek.

c) Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri alanında çalışmalar yapan yurt içi ve yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapmak.

ç) Resmi ve özel kurum ve kuruluşlara, gerçek ve tüzel kişilere, karşılıklı veya karşılıksız akademik veya uygulamaya yönelik konularda danışmanlık hizmeti vermek, hukuk uyuşmazlıklarında tavsiye etmek üzere hakem, uzlaştırıcı, arabulucu ve uzman listeleri oluşturmak, Yönetim Kurulu üyeleri, Danışma Kurulu üyeleri ve Merkez listelerinde yer alan kişiler arasından ilgili mevzuat hükümleri kapsamında hakem, uzlaştırıcı, arabulucu veya uzman tavsiye etmek.

d) Ulusal ve uluslararası alanda tahkim ve diğer alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine ilişkin çalışmalar yapan üniversite, merkez ve kuruluşlarla iş birliği ve ortak çalışmalar yapmak.


>e) Merkezin çalışma alanına dönük olmak kaydıyla çalışma ve arama toplantıları, panel, konferans,çalıştaylar, yurt içi veya yurt dışı uluslararasısempozyumve benzeri ilmî içerikli faaliyetler düzenlemek ve bunları desteklemek, sonuçları ve ürünleri görsel, basılı veya elektronik ortamda paydaşlarla paylaşmak.

f) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için ilgili mevzuat hükümleri kapsamında birimler oluşturmak, Merkez faaliyetleri ile ilgili Merkezin çalışmalarını kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı nitelikte kütüphane, arşiv, veri tabanı, internet sitesi, danışma merkezi kurmak veya kurdurmak, ulusal ve uluslararası yayımları izlemek ve bunları Merkeze kazandırmak.

g) Kamuoyunu bilgilendirici tanıtım faaliyetlerinde bulunarak veya bu tür faaliyetlere katkı sağlayarak uyuşmazlık çözüm yöntemleri konusundafarkındalıkyaratmak.

ğ) Araştırmalardan veya diğer faaliyetlerinden elde edilen bilgilerin ve sonuçların bilimsel yayımlara dönüştürülmesini ve yayımlanmasını sağlamak.

h) Merkez faaliyetleriyle ilgili olarak Üniversite imkânlarının tanıtımını yapmak.

ı) Merkezin amaçlarına uygun diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 –(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:


>a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 –(1) Müdür, Üniversitenin Hukuk Fakültesinde görevli kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyet Başkanının oluru ile üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir ve aynı usul ile görevden alınabilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitenin Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri veya en az yüksek lisans mezunu olan öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından bir müdür yardımcısı üç yıl süreyle görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcısını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcısını vekil olarak bırakır.Vekaletaltı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer. Görevi sona eren Müdürün yerine aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 –(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.


>b) Merkez ve bağlı birimlerinin Merkezin amacı doğrultusunda düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun gündemini oluşturmak, üyeleri toplantıya çağırmak, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

ç) Her öğretim yılı sonunda, Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve bunu Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektöre sunmak.

d) Sonraki yıla ait yıllık çalışma programı hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektöre sunmak.

e) Yapılan çalışmalar hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.

f) Merkezin araştırma, proje, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.

g) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli her türlü akademik, idari, teknik ve diğer personel ihtiyacını tespit etmek, görevlendirmeler için Rektöre teklifte bulunmak.

ğ) Merkezin araştırma, proje, eğitim ve benzeri faaliyetleri doğrultusunda çalışma birimi, çalışma ve proje grupları oluşturmak, oluşturulan birimlerde çalıştırılmak üzere yeterli sayıda personel ihtiyacını Rektöre sunmak ve bunların görevlendirilmesini sağlamak.

h) Merkezin amacına uygun diğer görevleri yürütmek.

(2) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 –(1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcısı ve Merkezin çalışma alanları ile ilgili olarak Hukuk Fakültesi öğretim elemanları arasından, Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyet Başkanının oluru ile üç yıl süreyle görevlendirilen üç üye ile birlikte toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine altı ayda en az bir kez olmak üzere yılda en az iki kere salt çoğunlukla toplanır ve kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 –(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayım faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Araştırma, eğitim-öğretim, uygulama, danışmanlık, yayım ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda kararlar almak ve uygulanmasını sağlamak.

ç) Merkezde görevli personelin hizmet içi eğitim programlarını planlamak.

d) Merkezin bünyesinde kurulacak olan birimler ile çalışma ve proje gruplarının çalışma usul ve esaslarını belirlemek ve gerekli görülen görevlendirmeler için Rektörlüğe öneride bulunmak.

e) Merkezin yatırım plan ve programlarını hazırlamak.

f) Merkezde ücret karşılığında sunulacak hizmetlere ilişkin fiyatlandırma ve ödeme usullerini belirleyip Rektöre sunmak.

g) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların esas ve usullerini tespit etmek.

ğ) Müdürün Merkezin yönetimi ile ilgili gündeme getirdiği diğer konularda karar almak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 –(1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Yönetim Kurulunun önerisiyle, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda deneyimli Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanlarından veya istekleri halinde ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyet Başkanının oluru ile görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(3) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu toplantılarında salt çoğunluk aranmaz.

(4) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak veistişarinitelikte görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 –(1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 –(1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini uygun gördüğü takdirde Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 –(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 –(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme,

MADDE 17 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini KTO-Karatay Üniversitesi Rektörü yürütür.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)