Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Malî Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dokümanın Başlığı
:
- Malî Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
9 Haziran 2022
Resmi Gazete Sayısı
:
31861
Resmi Gazete Görüntüsü
:


9 Haziran 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31861

YÖNETMELİK

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

MALÎ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1-6/2/2013tarihli ve 28551 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Malî Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,”

MADDE 2-Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile beşinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Özel yarışma sınavının şekli, tarihi ve yeri, başvuru şartları, son başvuru tarihi, sınav konuları, atama yapılacak kadro ve pozisyon sayısının idareler itibarıyla dağılımı, sınava çağrılabilecek aday sayısı ile diğer hususlar Bakanlık tarafından sınav tarihinden en az 60 gün önce Resmî Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesi ve Bakanlık resmî internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur.Son başvuru tarihi ile sınav tarihi arasında en az 30 günlük süre bırakılır.”


>“c) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.”

MADDE 3-Aynı Yönetmeliğin 7ncimaddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sözlü sınav Bakanlık tarafından yapılır. Sözlü sınavın yeri, günü ve saati ile sınava katılacakların listesi Bakanlık resmî internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur.”

“(5) Sözlü sınavda başarılı olanlar, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle Bakanlık resmî internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur.”

MADDE 4-Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü” ibaresi “Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürü” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5-Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Yeterlik sınavında başarılı olanlar Bakanlık resmî internet sitesinde duyurulur ve idarelerine yazılı olarak bildirilir.”

“(4) Yeterlik sınav sonucuna ilişkin itirazlar 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen usule göre yapılır.”


>MADDE 6-Aynı Yönetmeliğin 20ncimaddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20- (1) Yeterlik sınavında başarılı olanların Malî Hizmetler Uzmanı kadro/pozisyonlarına atanabilmeleri, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye, yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır.”


>MADDE 7-Aynı Yönetmeliğin 36ncımaddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8-Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9-Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.En Son İşlenenlerEn Son Yüklenenler

SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)