Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliği

Dokümanın Başlığı
:
Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliği
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
9 Ağustos 2006
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


\n

9 Ağustos 2006 ÇARŞAMBA

\n

\n

Resmî Gazete

\n

\n

Sayı : 26254

\n

\n

YÖNETMELİK

\n

\n

Maliye Bakanlığından:

\n

MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME, UNVAN

\n

DEĞİŞİKLİĞİ VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

\n

\n

BİRİNCİ KISIM

\n

Genel Hükümler

\n

\n

BİRİNCİ BÖLÜM

\n

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

\n

Amaç

\n

MADDE 1 -(1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Maliye Bakanlığı personelinin bu Yönetmelikte belirtilen hizmet gruplarına atanmaları, görevde yükselmeleri, unvan değişiklikleri, hizmet grupları arasındageçişleriile diğer kurumlardan naklen atamaları ve daha önce görev yapmış olanların yeniden göreve atamalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

\n

Kapsam

\n

MADDE 2 -(1) Bu Yönetmelik; Maliye Bakanlığı merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan ve 5 inci maddede sayılan unvanlara atanacakları kapsar.

\n

Dayanak

\n

MADDE 3 -(1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

\n

>Tanımlar

\n

MADDE 4 -(1) Bu Yönetmelikte geçen;

\n

a) Alt grup: Hizmet grupları içerisinde aynı düzeyde yer alan unvanlardan teşekkül eden grubu,

\n

b) Aynı birim: Bir hizmet biriminin merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatını,

\n

c) Aynı düzey unvan: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı gruptayada grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen unvanları,

\n

ç) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,

\n

d) Birim: 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatı hizmet birimlerini,

\n

e)Geçişsınavı: Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin aynı alt grupta yer alan, ancak farklı birimlerdeki unvanlara atamalarında uygulanan yazılı sınav ile Yönetmeliğin 36ncımaddesinin ikinci fıkrası uyarınca yapılan yazılı sınavı,

\n

f) Görevde yükselme sınavına tabi olmayan unvan: Defterdar, İşletme Bölge Müdürü, Defterdar Yardımcısı, Milli Emlak Dairesi Başkanı, İşletme Bölge Müdür Yardımcısı ile Muhasebe Müdürü, Saymanlık Müdürü ve Malmüdürü unvanlarını,

\n

g) Görevde yükselme sınavına tabi olan unvan: Muhasebe Müdürü, Saymanlık Müdürü ve Malmüdürü hariç Müdür ve daha alt düzeydeki unvanlar ile unvan değişikliği suretiyle atanılacak unvanları,

\n

>ğ) Görevde yükselme eğitimi: Unvan değişikliğine tabi olanlar hariç, görevde yükselme sınavına tabi olan unvanlara atanacaklar için yükseleceği unvanın özelliklerine göre verilecek eğitimi,

\n

h) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarına Bakanlıkça yaptırılacak yazılı sınavı,

\n

ı) Hizmet grubu: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından benzer veya aynı düzeyde yer alan unvanların bir araya getirilmesiyle teşekkül eden Yönetim, Araştırma ve Planlama, Savunma, Bilgi İşlem, İdari Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler Grubunu,

\n

i) Hizmet süresi: 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2ncimaddesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süresi (işçi statüsü ile geçici personel statüsünde geçirilen süreler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72ncimaddesi uyarınca verilen izinler ve her türlü aylıksız izin süreleri hariç) ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

\n

j) Merkez denetim elemanı: Maliye Müfettişleri, Hesap Uzmanları ve bunların yardımcıları ile Genel Müdürlük Kontrolörleri ve Stajyer Kontrolörleri,

\n

>k) Meslekle ilgili yükseköğrenim: Hukuk, iktisat, maliye, işletme, uluslararası ilişkiler, muhasebe, iş idaresi ve yönetim bilimi alanlarındaönlisans, lisans veya lisans üstü öğrenimi,

\n

l) Sözlü sınav: Görevde yükselme sınavına tabi olmayan unvanlara sınavla atanacak personelin mesleki bilgilerini ölçmek amacıyla sınav komisyonu tarafından yazılı sınav konularından ve/veya atanılacak unvanın alanı ve niteliği ile ilgili konulardan yapılan sınavı,

\n

m) Unvan değişikliği sınavı: Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanılan unvanlara atanacaklar için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarına yaptırılan yazılı sınavı,

\n

ifade eder.

\n

\n

İKİNCİ BÖLÜM

\n

Hizmet Grupları

\n

Hizmet grupları

\n

MADDE 5 -(1) Bu Yönetmeliğe tabi hizmet grupları ile unvan değişikliğine tabi unvanlar aşağıda belirtilmiştir.

\n

(2) Hizmet grupları:

\n

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

\n

1) Defterdar, İşletme Bölge Müdürü,

\n

2) Defterdar Yardımcısı, Milli Emlak Dairesi Başkanı, İşletme Bölge Müdür Yardımcısı,

\n

3) Muhasebe Müdürü, Saymanlık Müdürü, Malmüdürü,

\n

4)MuhakematMüdürü, Milli Emlak Müdürü, Emlak Müdürü, Maliye Kursu Müdürü, Bilgi İşlem Merkezi Müdürü, Personel Müdürü, Şube Müdürü,

\n
>5)MuhakematMüdür Yardımcısı, Saymanlık Müdür Yardımcısı, Milli Emlak Müdür Yardımcısı, Emlak Müdür Yardımcısı, Maliye Kursu Müdür Yardımcısı, Personel Müdür Yardımcısı,

\n

6) Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi.

\n

b) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

\n

1) Uzman, Eğitim Uzmanı,

\n

2) Araştırmacı (Özelleştirme), Uzman (Özelleştirme),

\n

3) Raportör.

\n

c) Savunma Hizmetleri Grubu;

\n

1) Savunma Uzmanı.

\n

ç) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

\n

1) Çözümleyici.

\n

d) İdari Hizmetler Grubu;

\n

1) Memur, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Veznedar, Tahsildar, Satış Memuru, Ambar Memuru, Santral Memuru, Sekreter,

\n

2) Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şoför.

\n

e) Yardımcı Hizmetler Grubu;

\n

1) Teknisyen Yardımcısı, Hizmetli, Aşçı, Kaloriferci, Bekçi, Dağıtıcı, Bahçıvan.

\n

(3) Unvan değişikliğine tabi unvanlar:

\n

a) Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Matematikçi, İstatistikçi, Kimyager, Mütercim, Tercüman, Programcı, Tekniker, Teknisyen, Çocuk Gelişimcisi, Biyolog, Fizyoterapist, Diyetisyen, Hemşire, Laborant, Sağlık Teknikeri, Sağlık Memuru.

\n

\n

İKİNCİ KISIM

\n

Görevde Yükselme Sınavına Tabi Olmayan Unvanlara Atanacaklara

\n

İlişkin Usul ve Esaslar

\n

\n
>BİRİNCİ BÖLÜM

\n

Atama

\n

Görevde yükselme sınavına tabi olmayan unvanlara atanacaklarda aranacak şartlar

\n

MADDE 6 -(1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin(1) numaralı alt bendinde sayılan unvanlara sınavsız olarak atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.

\n

a) Defterdar unvanına atanabilmek için;

\n

1) Hukuk, iktisat, maliye, işletme ve yönetim bilimi alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim veya Maliye Meslek Yüksek Okulu mezunu olmak,

\n

2) (1) numaralı alt bentte sayılan dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanların en azonikiyıl, Maliye Meslek Yüksek Okulu mezunu olanların ise en azondörtyıl Devlet memuriyeti hizmeti bulunmak,

\n

3) Sicil raporu düzenlenen son üç yılın sicil notları olumlu ve ortalaması en az iyi derecede olmak,

\n

4) Bilgi, tecrübe, kişilik ve temsil kabiliyeti gibi mesleğin gerektirdiği niteliklere sahip olmak,

\n

5) Defterdar Yardımcısı, Milli Emlak Dairesi Başkanı veya İşletme Bölge Müdür Yardımcısı unvanlarında en az üç yıl çalışmış olmak,

\n

6) Atanacağı birim tarafından teklif edilmiş olmak,

\n

şartları aranır.

\n

b) İşletme Bölge Müdürü unvanına atanabilmek için;

\n

1) Meslekle ilgili en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

\n

2) Devlet memuriyetinde en azonikiyıl hizmeti bulunmak,

\n

3) Sicil raporu düzenlenen son üç yılın sicil notları olumlu ve ortalaması en az iyi derecede olmak,

\n

4) Bilgi, tecrübe, kişilik ve temsil kabiliyeti gibi mesleğin gerektirdiği niteliklere sahip olmak,

\n

5) Defterdar Yardımcısı, Milli Emlak Dairesi Başkanı veya İşletme Bölge Müdür Yardımcısı unvanlarında en az üç yıl çalışmış olmak,

\n

6) Atanacağı birim tarafından teklif edilmiş olmak,

\n

şartları aranır.

\n

(2) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde sayılan unvanlara Bakanlıkça yapılacak sınavla atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.

\n

a) Defterdar Yardımcısı unvanına atanabilmek için;

\n

1) Meslekle ilgili en az dört yıllık yükseköğrenim veya Maliye Meslek Yüksek Okulu mezunu olmak,

\n

2) Meslekle ilgili en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanların en az on yıl, Maliye Meslek Yüksek Okulu mezunu olanların ise en azonüçyıl hizmeti bulunmak,

\n

3) Muhasebe Müdürü, Saymanlık Müdürü, Malmüdürü,MuhakematMüdürü, Milli Emlak Müdürü, Emlak Müdürü, Maliye Kursu Müdürü, Bilgi İşlem Merkezi Müdürü, Personel Müdürü veya Şube Müdürü unvanında en az üç yıl veya yeterlik sınavında başarılı olduktan sonra muhasebe veya milli emlak denetmeni unvanında en az sekiz yıl çalışmış olmak,

\n

4) Sicil raporu düzenlenen son üç yılın sicil notları olumlu ve ortalaması en az iyi derece olmak,

\n

5) Yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak,

\n

şartları aranır.

\n

b) Milli Emlak Dairesi Başkanı unvanına atanabilmek için;

\n

1) Meslekle ilgili en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

\n

2)Maliye Bakanlığı merkez denetim elemanlığı görevinde en az on yıl hizmeti bulunmak,

\n

3) Sicil raporu düzenlenen son üç yılın sicil notları olumlu ve ortalaması en az iyiderece olmak,

\n

4) Milli Emlak Dairesi başkanlıklarında en az beş yıl Emlak Müdürü olarak görev yapmış olanların yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak,

\n

şartları aranır.

\n

c) İşletme Bölge Müdür Yardımcısı unvanına atanabilmek için;

\n

1) Meslekle ilgili en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

\n

2) Devlet memuriyetinde en az on yıl hizmeti bulunmak,

\n

3) Muhasebe Müdürü, Malmüdürü, Saymanlık Müdürü,MuhakematMüdürü, Milli Emlak Müdürü, Emlak Müdürü, Maliye Kursu Müdürü, Bilgi İşlem Merkezi Müdürü, Personel Müdürü veya Şube Müdürü unvanında en az üç yıl çalışmış olmak,

\n

4) Sicil raporu düzenlenen son üç yılın sicil notları olumlu ve ortalaması en az iyi derece olmak,

\n

5) Yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak,

\n

şartları aranır.

\n

d) Muhasebe Müdürü, Saymanlık Müdürü ve Malmüdürü unvanlarına atanabilmek için;

\n

1)MuhakematMüdür Yardımcısı, Saymanlık Müdür Yardımcısı, Milli Emlak Müdür Yardımcısı, Emlak Müdür Yardımcısı, Maliye Kursu Müdür Yardımcısı ve Personel Müdür Yardımcısı ile Uzman ve Eğitim Uzmanı unvanlarında çalışmış olmak,

\n

2) Sicil raporu düzenlenen son üç yılın sicil notları olumlu ve ortalaması en az iyi derecede olmak,

\n

3) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca muhasebe yetkilisi sertifikası almış olmak kaydıyla yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak,

\n

şartları aranır.

\n

\n

İKİNCİ BÖLÜM

\n

Sınava İlişkin Usul ve Esaslar

\n

Sınav esasları

\n

MADDE 7 -(1) Sınavlar, Defterdar Yardımcısı, Milli Emlak Dairesi Başkanı ve İşletme Bölge Müdür Yardımcısı unvanları için yazılı ve sözlü; 5018 sayılı Kanuna göre muhasebe yetkilisi sertifikası almış olan Muhasebe Müdürü, Saymanlık Müdürü ve Malmüdürü unvanları için aynı Kanunun 62ncimaddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen görevin gerektirdiği bilgi ve temsil yeteneğine sahip olmak şartı gereğince bu Yönetmeliğin 20ncimaddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen konularda sözlü olarak yapılır.

\n

(2) Sınava katılacak adayların, bu Yönetmeliğin 6ncımaddesinin ikinci fıkrasında belirtilen şartları ilanda belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla taşımaları gerekir.

\n

(3) Sınavlar, yalnızca sınavı açan birim ve sınav açılan unvan için geçerlidir.

\n

(4) Sınav sonuçları aynı düzey unvan için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

\n

Sınav duyurusu ve başvuru

\n

MADDE 8 -(1) Sınava katılma şartları, sınavın hangi usulde yapılacağı, sınav açılan görevin kadro unvanı, atama yapılacak boş kadro sayısı, atama yapılacak yerler, sınav konuları, sınav tarihi ve son başvuru tarihi sınavı düzenleyen birimce ilan edilir.

\n

(2) Sınav duyurusu, sınav tarihinden en az otuz gün önce ilan edilecek şekilde merkez, taşra ve döner sermaye birimlerine gönderilir.

\n

(3) Son müracaat tarihi ile sınav tarihi arasındaki süreonbeşgünden az olamaz. Sınav başvuruları, başvurunun süresinde yapıldığını belgeleyecek şekilde personelin görev yaptığı birime verilir. Birimler yapılan başvuruları son başvuru tarihinden itibaren üç iş günü içinde elden veya postayla sınavı düzenleyen birime ulaştırırlar. Sınav başvuruları, ilanda belirtilmesi şartıyla elektronik ortamda da yaptırılabilir.

\n

Sınav komisyonları

\n

MADDE 9 -(1) Sınav komisyonları, Bakanlık onayı ile teşekkül ettirilir.

\n

(2) Sınav komisyonları, Müsteşar veya görevlendireceği Müsteşar Yardımcısının başkanlığında;

\n

a) Defterdar Yardımcılığı sınavı için;BaşhukukMüşaviri veMuhakematGenel Müdürü, Muhasebat Genel Müdürü, Milli Emlak Genel Müdürü ve Personel Genel Müdürünün katılımıyla,

\n

b) Milli Emlak Dairesi Başkanlığı sınavı için; Milli Emlak Genel Müdürü ve Personel Genel Müdürünün katılımıyla,

\n

c) İşletme Bölge Müdür Yardımcılığı sınavı için; Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürü ve Personel Genel Müdürünün katılımıyla,

\n

teşekkül eder.

\n

(3) Muhasebe Müdürü, Saymanlık Müdürü ve Malmüdürü sınavı için sınav komisyonu; Muhasebat Genel Müdürü veya görevlendireceği bir Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında Personel Genel Müdürlüğünden bir üyenin de katılımıyla en az beş kişiden teşekkül eder.

\n

(4) Sınav komisyonlarına aynı usulle en az iki yedek üye belirlenebilir. Asil üyenin katılamadığı toplantıya, yedek üye katılır.

\n

(5) Sınav komisyonları üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alınır. Oylamada çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Oylama sonucunda alınan karar kesin olup, karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleri ile birlikte belirtmek zorundadırlar.

\n

Sınavkomisyolarınıngörevleri

\n

MADDE 10 -(1) Sınav komisyonlarının görevleri; soruların hazırlanması, sınavın yapılması, başarı listesinin düzenlenmesi, sınav sonuçlarının ilan edilmesi, itirazların sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işlemleri yerine getirmektir.

\n

Başarı notu

\n

MADDE 11 -(1) Sınavda başarılı olmak için yazılı ve sözlü sınavlarda ayrıayrıyüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almış olmak şarttır.

\n

(2) Başarı notu, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasıdır. Ancak, sadece sözlü olarak yapılan sınavlarda başarı notu, sözlü sınav puanıdır.

\n

(3) Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

\n

(4) Sınav sonucunda, ilan edilen boş kadro sayısı kadar adayın ataması yapılır. Aynı puanı alan adaylardan sırasıyla hizmet süresi fazla olana ve son sicil notu yüksek olana öncelik tanınır.

\n

Sınav sonuçlarının duyurulması

\n

MADDE 12 -(1) Yazılı sınav sonuçları, sınavı düzenleyen birim tarafından, sınav bitim tarihini izleyen yirmi gün içinde web sayfasında yayımlanır veya ilan panosunda duyurulur. Ayrıca, başarılı olanlara tebliğ edilmek üzere birimlerine yazılı olarak bildirilir.

\n

(2) Sözlü sınav; yazılı sınav sonucunun ilan tarihini izleyen yirmi gün içinde başlatılır, sonucu ise bitirilmesini izleyen ilk iş günü içinde birinci fıkrada belirtilen şekilde duyurulur.

\n

Sınav sonuçlarına itiraz

\n

MADDE 13 -(1) Sınava katılanlar, gerekçelerini belirtmek suretiyle sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç yedi gün içinde sınavı düzenleyen birime yapılır. İtiraz, sınav komisyonu tarafından değerlendirilir ve sonucu itirazın yapıldığı tarihi takip eden en geç on gün içinde ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

\n

Sınav belgelerinin saklanması

\n

MADDE 14 -(1) Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarısız olanlara ilişkin sınav belgeleri ise sınavı yapan birimlerce dava açma süresinden az olmamak kaydıyla aynı düzey unvan için yapılacak bir sonraki sınava kadar saklanır.

\n

Sınavda başarılı olanların atanmaları

\n

MADDE 15 -(1) Sınavda başarılı olanların atamaları başarı sırasına göre sınav ilanında belirtilen yerlere yapılır.

\n

(2) Sınavlarda başarılı olanlardan; atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Sınavı kazanarak atamaya hak kazanmış olanlardan görevden uzaklaştırılanların, göreve iade edilinceye kadar atamaları yapılmaz.

\n

(3) Atamaları yapılanlardan, süresi içinde göreve başlamayanlar ile atama onayının iptalini isteyenlerin atamaları iptal edilir. Bunlar ile atanmadan önce feragat edenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır. Bu durumda olanlar aynı düzey unvan için açılan ilk sınava katılamazlar.

\n

(4) Atama onaylarının, onay tarihinden itibaren en geçonbeşgün içinde ilgililerine tebliğ edilmesi zorunludur.

\n

(5) Muhasebe Müdürü, Saymanlık Müdürü ve Malmüdürü unvanlarına ilişkin atamalarda, 22/9/2000 tarihli ve 24178 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.

\n

\n

ÜÇÜNCÜ KISIM

\n

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına Tabi Olanlara İlişkin

\n

Atama Usul ve Esasları

\n

\n

BİRİNCİ BÖLÜM

\n

Görevde Yükselme Eğitiminin Esasları

\n

Görevde yükselme eğitimi

\n

MADDE 16 -(1) Görevde yükselme eğitimine ilişkin duyuru yılda en az bir, en fazla iki defa olmak üzere Personel Genel Müdürlüğünce yapılır. Bu duyuruda; atama yapılacak boş kadro sayısı, başvuru tarihleri, eğitim yeri ile başlama ve bitiş tarihleri, eğitimin konuları, eğitime katılacak personelde bu Yönetmelik gereği aranılacak nitelikler belirtilir.

\n

(2) Duyuruda yer alması gereken bilgiler, ilgili birimlerce Personel Genel Müdürlüğüne bildirilir.

\n

(3) Eğitim duyurusu, eğitimin başlama tarihinden en az otuz gün önce ilan edilecek şekilde merkez, taşra ve döner sermaye birimlerine gönderilir.

\n

(4) Eğitime katılma başvuruları, başvurunun süresinde yapıldığını belgeleyecek şekilde personelin görev yaptığı birime verilir. Birimler yapılan başvuruları son başvuru tarihinden itibaren en geç üç iş günü içinde elden veya postayla eğitimi düzenleyen birime ulaştırırlar. Başvurular, ilanda belirtilmesi şartıyla elektronik ortamda da yaptırılabilir.

\n

(5) Merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatı personeli, görevli bulunduğu birim ile diğer birimlerce düzenlenecek görevde yükselme eğitimine başvuruda bulunabilirler. Bunlar için eğitimin düzenlendiği birimde çalışma şartı aranmaz.

\n

(6) Taşra teşkilatındaMuhakemat, Muhasebat, Milli Emlak ve Personel birimleri itibarıyla her bir birimin bir unvanla ilgili kadrolarının en az yüzde otuzunun boş olması halinde yılda bir kez görevde yükselme eğitimi yapılması zorunludur.

\n

Görevde yükselme eğitimine başvuru ve katılma

\n

MADDE 17 -(1) Görevde yükselme eğitimine başvurabilmek için; son başvuru tarihi itibarıyla, 30 uncu maddede belirtilen genel şartları ve 31 inci maddede belirlenen özel şartları taşımak gerekir.

\n

(2) Aday memurların, görevden uzaklaştırılanların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memur statüsünde olmayanların ve Bakanlık kadrosunda bulunmayanların görevde yükselme eğitimine başvuruları kabul edilmez.

\n

(3) Aylıksız izinli olanlar ile Bakanlık kadrolarında bulunmakla birlikte başka kurumlarda geçici görevli bulunanlar, bu durumlarını sonlandırmaları halinde görevde yükselme eğitimine katılabilirler.

\n

(4) Kadrosu Bakanlığa ait olmakla birlikte atamaları başka kurumlarca yapılanlar hariç olmak üzere Bakanlık personeli, diğer kurum veya kuruluşlarca düzenlenecek görevde yükselme eğitimine katılamazlar.

\n

(5) Duyuruda belirtilen görevde yükselme eğitimlerinden en fazla ikisine başvurulabilir. Eğitime katılmaya hak kazananlar, bunlardan yalnızca birinin eğitimine katılabilirler.

\n

Görevde yükselme eğitimine alınacak personelin seçimi

\n

MADDE 18 -(1) Eğitime alınacak personelin seçimi aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

\n

(2) Görevde yükselme eğitimine başvuranlardan gerekli şartları taşıyanların sayısı, ilan edilen atama yapılacak boş kadro sayısının iki katını aşması halinde, bunlardan eğitime alınacak personel, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Değerlendirme Formuna göre toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere tespit edilir. Puanların eşit olması halinde sırasıyla hizmet süresi fazla olana ve son sicil notu yüksek olana öncelik tanınır.

\n

(3) Adaylar, gerekçelerini belirtmek suretiyle bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Değerlendirme Formuna göre yapılan tespite yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, değerlendirme sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç yedi gün içinde eğitimi düzenleyen birime yapılır. İtiraz, bu birim tarafından değerlendirilir ve sonucu itirazın yapıldığı tarihi takip eden en geç on gün içinde ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

\n

(4) Eğitime katılma başvurusunda bulunanların sayısı ilan edilen atama yapılacak boş kadro sayısının iki katını aşmaması halinde, duyuruda belirtilen şartları taşıyan adaylar, doğrudan görevde yükselme eğitimine alınırlar.

\n

(5) Eğitime katılmaya hak kazanan personele ait liste, eğitimi düzenleyen birim tarafından, duyuruda belirtilen son başvuru tarihinden itibaren en geç yirmi gün içinde web sayfasında yayımlanır veya ilan panosunda duyurulur. Sonuç, ilgilisine tebliğ edilmek üzere birimine yazılı olarak bildirilir.

\n

(6) Eğitim başladıktan sonra herhangi bir nedenle eğitime katılmayanların yerine başka adaylar eğitime alınmaz.

\n

Görevde yükselme eğitiminin düzenlenme şekli ve süresi

\n

MADDE 19 -(1) Görevde yükselme eğitiminin programı ile eğitime alınacaklar ve eğitim görevlileri; merkezde ilgili birimlerce Bakanlık onayı, taşrada Valilik onayı ile tespit edilir.

\n

(2) Görevde yükselme eğitimi; merkez atamalı unvanlar için ilgili birimlerce veya ilgili birimlerin talepleri halinde Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığınca, il atamalı unvanlar için Defterdarlıklarca; Personel Genel Müdürlüğünce eğitimin bölgesel düzenlenmesine karar verilmesi halinde, bölge merkezi olarak belirlenecek İl Defterdarlığınca yapılır. Ancak bu Yönetmeliğin 20ncimaddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde yer alan konular ile ilgili eğitimin Devlet Personel Başkanlığı tarafından yürütülmesi halinde, Bakanlıkça yapılacak eğitimde bu konulara yer verilmez.

\n

(3) Bilgi İşlem Hizmetleri grubunda yer alan unvanların görevde yükselme eğitimi, birden fazla birim için ortak olarak Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca yapılabilir.

\n

(4) Görevde yükselme eğitimi; bu Yönetmeliğin 20ncimaddesindeki ortak ders konularından en az otuz saat, görev alanına giren mevzuat ve/veya atanılacak görev ile ilgili diğer konulardan en az doksan saat olmak üzere toplam en azyüzyirmisaat olarak düzenlenir. Günlük ders süresi yedi saati aşamaz. Eğitime katılmaya hak kazananların eğitim programına devam etmeleri şarttır. Ancak zorunlu hallerde eğitimi yürüten birim tarafından eğitim süresince en fazla on saate kadar mazeret izni verilebilir. Kanunen verilmesi gerekli olan izinlerde bu süre şartı aranmaz.

\n

Görevde yükselme eğitiminin konuları

\n

MADDE 20 -(1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

\n

a) T.C. Anayasası;

\n

1) Genel esaslar,

\n

2) Temel hak ve ödevler,

\n

3) Devletin temel organları,

\n

b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

\n

c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

\n

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

\n

d) Türkçe dil bilgisi ve yazışma kuralları,

\n

e) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

\n

f) Atanılacak unvanın alanı ve niteliğiyle ile ilgili konular ile bilgi edinme hakkı veetikdavranış ilkeleri.

\n

(2) Düzenlenecek eğitim programlarında (f) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzdeyetmişbeştir.

\n

\n

İKİNCİ BÖLÜM

\n

Görevde Yükselme Sınav Kurulları

\n

Görevde yükselme sınav kurulları

\n

MADDE 21 -(1) Görevde yükselme sınav kurulları, merkezde Bakanlık onayı, taşrada ise Valilik onayı ile teşekkül ettirilir.

\n

(2) Görevde yükselme sınavına tabi unvanlar için görevde yükselme sınav kurulları;

\n

a) Merkez teşkilatında;

\n

1) Yönetim, Araştırma ve Planlama ile Savunma Hizmetleri Grubunda bulunan unvanlara atanacaklara ilişkin sınav kurulları; sınavı düzenleyen birimden en az Genel Müdür Yardımcısı veya eşitinin başkanlığında, ilgili birimden üç ve Personel Genel Müdürlüğünden bir üyenin, Bilgi İşlem Merkezi Müdürü unvanına atanacaklara ilişkin sınav kurulunda ihtiyaç duyulması halinde ilgili birimden bir üye yerine Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığından bir üyenin katılımıyla beş kişiden,

\n

2) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubunda bulunan unvanlara atanacaklara ilişkin sınav kurulları; sınavı düzenleyen birimden en az Genel Müdür Yardımcısı veya eşitinin başkanlığında, ilgili birimden iki, Personel Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığından birer üyenin katılımıyla beş kişiden,

\n

3) İdari Hizmetler Grubunda bulunan unvanlara atanacaklara ilişkin sınav kurulları; sınavı düzenleyen birimden en az Daire Başkanı düzeyinde bir üyenin başkanlığında, ilgili birimden üç ve Personel Genel Müdürlüğünden bir üyenin katılımıyla beş kişiden,

\n

b) Taşra teşkilatında; Defterdar veya Defterdar Yardımcısının başkanlığında Personel Müdürünün de katılımıyla toplam beş kişiden,

\n

teşekkül eder.

\n

(3) Taşra teşkilatında Bilgi İşlem Hizmetleri Grubuna atanacaklar için sınav kurulu ikinci fıkranın (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtildiği şekilde teşekkül eder.

\n

(4) Sınav kurulu başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının veya evlat edinilmiş çocuklarının sınava katıldığının tespit edilmesi halinde, sınav kurulu üyeliği sona erdirilir ve yerine yeni başkan, üye veya üyeler görevlendirilir.

\n

(5) Sınav kurullarına aynı usulle en az iki yedek üye belirlenir. Asil üyenin katılamadığı toplantıya, yedek üye katılır.

\n

(6) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve kazanmış oldukları unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar ve en az Müdür düzeyindeki personel arasından seçilir.

\n

(7) Sınav kurulları üye tam sayısı ile toplanır ve çoğunlukla karar verir. Oylamada çekimser oy kullanılamaz. Oylama sonucunda alınan karar kesin olup, karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleri ile birlikte belirtmek zorundadırlar.

\n

Görevde yükselme sınav kurullarının görevleri

\n

MADDE 22 -(1) Sınav kurulları; başarı listesinin düzenlenmesi, sınav sonuçlarının ilan edilmesi, itirazların sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işlemleri yürütmekle görevlidir.

\n

(2) Görevde yükselme sınav sorularının, sınavı yapan kurum ve sınavı düzenleyen birimlerin işbirliği ile hazırlanması esastır. Soruların hazırlanmasında, il atamalı unvanlardan Şef unvanı için ilgili merkez birimi, diğerleri için ise Personel Genel Müdürlüğü koordinasyonla görevlidir.

\n

\n

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

\n

Görevde Yükselme Sınavına İlişkin Esaslar

\n

Görevde yükselme sınavına katılma şartları

\n

MADDE 23 -(1) Görevde yükselme sınavına katılacak adaylarda, son başvuru tarihi itibarıyla, 30 uncu maddede belirtilen genel şartlar ile 31 inci maddede belirlenen özel şartlar birlikte aranır.

\n

(2) Görevde yükselme sınavı, gerekli koordinasyon Personel Genel Müdürlüğünce sağlanmak suretiyle Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarına yaptırılır.

\n

(3) Sınav sonuçları; merkez, taşra veya döner sermaye teşkilatında yalnızca sınavı açan birim ve sınav açılan unvan için geçerlidir.

\n

(4) Sınav sonuçları aynı birim ve aynı düzey unvan için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

\n

(5) Görevde yükselme sınavına mazereti nedeniyle katılamayanlardan mazeretlerine ilişkin belgeleri sınav tarihinden itibaren bir ay içinde görevli olduğu yere ibraz etmeyenler, mazeretsiz olarak sınava katılmamış sayılır. Mazerete ilişkin belge sunanlar ile ilgili bilgi, adayın görev yaptığı birim tarafından Personel Genel Müdürlüğüne bildirilir.

\n

Görevde yükselme sınav duyurusu ve başvuru

\n

MADDE 24 -(1) Sınava katılma şartları, sınavın hangi usulde yapılacağı, sınav açılan görevin kadro unvanı ve birimi, atama yapılacak boş kadro sayısı, sınav konuları, sınav tarihi ve son başvuru tarihi Personel Genel Müdürlüğünce ilan edilir. Atama yapılacak yerler sınav duyurusunda belirtilebilir. Sınav duyurusunda ayrıca sınavların giderlerinin miktarına ve bu miktarın katılımcılardan alınacağına ilişkin hususlara yer verilir.

\n

(2) Sınav duyurusu, sınav tarihinden en az otuz gün önce ilan edilecek şekilde merkez, taşra ve döner sermaye birimlerine gönderilir.

\n

(3) Son müracaat tarihi ile sınav tarihi arasındaki süreonbeşgünden az olamaz. Sınav başvuruları, başvurunun süresinde yapıldığını belgeleyecek şekilde personelin görev yaptığı birime verilir. Birimler yapılan başvuruları son başvuru tarihinden itibaren beş gün içinde elden veya postayla sınavı düzenleyen birime ulaştırırlar. Sınav başvuruları, ilanda belirtilmesi şartıyla elektronik ortamda da yaptırılabilir.

\n

(4) Bir unvanın görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, yalnızca eğitimi düzenleyen birime ait aynı düzey unvana dair açılacak görevde yükselme sınavına katılabilirler. Bir unvanın görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanan, ancak bu sınava katılmayan veya katılamayanlar veya katılıp başarısız olanlar veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanamamış olanlar, bu Yönetmeliğe göre yapılacak görevde yükselme eğitimine usulüne uygun olarak yeniden katılıp tamamlamadıkça müteakip görevde yükselme sınavına katılamazlar.

\n

Başarı notu

\n

MADDE 25 -(1) Sınavdan yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır. Sınav sonucunda, başarı sırasına göre ilan edilen boş kadro sayısı kadar adayın ataması yapılır. Son sırada aynı puanı alan birden fazla adayın bulunması halinde, bunlardan ataması yapılacak personel, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Değerlendirme Formuna göre toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere tespit edilir. Puanların eşit olması halinde sırasıyla hizmet süresi fazla olana ve son sicil notu yüksek olana öncelik tanınır.

\n

Sınav sonuçlarının ve başarı listesinin duyurulması

\n

MADDE 26 -(1) Personel Genel Müdürlüğü; sınav sonuçlarını, sınavı yapan kurum tarafından bildirildiği tarihi takip eden beş gün içinde web sayfasında yayımlar ve başarı listesinin düzenlenmesi amacıyla sınavı düzenleyen birimlere gönderir.

\n

(2) Sınavı düzenleyen birim, puan sıralamasına göre başarılı olan adaylar listesini, aynı puanı alan son sıradaki adaylar da dahil olmak kaydıyla, sınav sonuçlarının ulaştığı tarihi takip eden günden itibaren en geç üç gün içinde web sayfasında yayımlar veya ilan panosunda duyurur.

\n

(3) Aynı puanı alan son sıradaki adaylar hakkındaki değerlendirme işlemi, on gün içinde yapılır ve değerlendirme sonucu, atanma hakkını kazanamayanların puanlarını da kapsayacak şekilde duyurulur.

\n

(4) Sınav sonuçları, ilgilisine tebliğ edilmek üzere birimlerine yazılı olarak bildirilir.

\n

Sınav sonuçlarına itiraz

\n

MADDE 27 -(1) Görevde yükselme sınavına katılanlar, gerekçelerini de belirtmek suretiyle sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, listelerin duyurulduğu tarihi takip eden en geç yedi gün içinde sınavı düzenleyen birime yapılır. Ancak, il atamalı unvanlarda itiraz mercii; şef unvanı için ilgili merkez birimi, diğer unvanlar için Personel Genel Müdürlüğüdür.

\n

(2) İtiraz, sınav kurulu tarafından değerlendirilir ve sonucu itirazın yapıldığı tarihi takip eden en geç yirmi gün içinde ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

\n

(3) Sınavı düzenleyen birim ile sınavı yapan kurum arasındaki koordinasyon Personel Genel Müdürlüğünce sağlanır.

\n

Sınav belgelerinin saklanması

\n

MADDE 28 -(1) Sınavda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarısız olanlara ilişkin sınav belgeleri ise sınavı yapan birimlerce dava açma süresinden az olmamak kaydıyla aynı düzey unvan için yapılacak bir sonraki sınava kadar saklanır.

\n

Atama esasları

\n

MADDE 29 -(1) Sınavda başarılı olanların atamaları başarı sırasına göre yapılır.

\n

(2) Sınavda başarılı olanlardan, atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz; atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Görevde yükselme sınavını kazanarak atanmaya hak kazanmış olanlardan görevden uzaklaştırılanların, göreve iade edilinceye kadar atamaları yapılmaz.

\n

(3) Atamaları yapılanlardan süresi içinde göreve başlamayanlar ile atama onayının iptalini isteyenlerin atamaları iptal edilir. Bunlar ile atanmadan önce feragat edenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır.

\n

(4) İkinci fıkranın birinci cümlesi ile üçüncü fıkrada sayılanların yerine, başarı sırasına göre ve müteakip sınavdan önce olmak kaydıyla yetmiş ve daha yukarı puan alan adaylar arasından atama yapılır. Ancak, ataması yapılıp göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle görevinden ayrılanların yerine atama yapılmaz.

\n

(5) Atama onaylarının, onay tarihinden itibaren en geçonbeşgün içinde ilgililerine tebliğ edilmesi zorunludur.

\n

(6) Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine tabi olmayan personelden sınav sonucu ataması yapılanlar, atandıkları birimin bulunduğu il sınırları içerisinde fiilen iki yıl görev yapmak zorundadırlar. Bu sürenin hesabında, izinli sürelerden yalnızca yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. Bu süreyi doldurmayanların kurum içi nakilleri, daha önce bulundukları unvana atanmayı kabul etmeleri ve ilgili birimin uygun görmesi halinde mümkündür. Ancak, bu şekilde ataması yapılan personelin feragat ettiği unvana tekrar atanabilmesi, atama yapılacak yerin ilk atamanın yapıldığı il olması kaydıyla mümkündür. Bu şekilde atananlar, atandıkları il sınırları içerisinde eksik kalan sürelerini tamamlamak zorundadırlar.

\n

(7) Görevde yükselme eğitimine başvuru tarihinden sonra özür halleri ortaya çıkanlar, atanmak istedikleri yerde boş kadro bulunması kaydıyla, iki yıllık süreyi tamamlamadan durumlarına uygun yerlere atanabilirler. Başvurularını eşinin görev yeri dışındaki bir yer için yapanlar, bu hükümden yararlanamazlar. Özür halleriyle ilgili olarak, Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

\n

\n

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

\n

Görevde Yükselme Suretiyle Atanacaklarda Aranacak

\n

Genel ve Özel Şartlar

\n

Genel şartlar

\n

MADDE 30 -(1) Bu Yönetmeliğe tabi unvanlara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak genel şartlar şunlardır:

\n

a) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalamasıyetmişaltıpuandan aşağı olmamak,

\n

b) Bakanlıkta en az iki yıl çalışmış olmak,

\n

c) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

\n

Özel şartlar

\n

MADDE 31 -(1) Bu Yönetmeliğe tabi unvanlara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar şunlardır:

\n

a)MuhakematMüdürü unvanına atanabilmek için;

\n

1) Müşavir Hazine Avukatı veya Hazine Avukatı unvanlarında görev yapıyor olmak,

\n

2) En az sekiz yılı Hazine Avukatlığı unvanında olmak kaydıyla asgari on yıl Devlet memuriyeti hizmeti bulunmak veya en az iki yılı Hazine Avukatlığı unvanında olmak üzere Hakimlik, Savcılık veya kamuda Avukatlık unvanında on yıl hizmeti bulunmak,

\n

b) Milli Emlak Müdürü, Emlak Müdürü, Maliye Kursu Müdürü, Personel Müdürü ve Şube Müdürü unvanına atanabilmek için;

\n

1) Meslekle ilgili en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanların en az sekiz yıl, meslekle ilgili olmayan dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanların en az dokuz yıl hizmeti bulunmak,

\n

2)MuhakematMüdür Yardımcısı, Saymanlık Müdür Yardımcısı, Milli Emlak Müdür Yardımcısı, Emlak Müdür Yardımcısı, Maliye Kursu Müdür Yardımcısı ve Personel Müdür Yardımcısı ile Uzman, Eğitim Uzmanıyada Muhasebe veya Milli Emlak Denetmeni unvanlarında en az iki yıl çalışmış olmak,

\n

c) Bilgi İşlem Merkezi Müdürü unvanına atanabilmek için;

\n

1) Dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak ve en az on yıl hizmeti bulunmak,

\n

2) Çözümleyici, Mühendis, İstatistikçi veya Matematikçi unvanlarında en az iki yıl çalışmış olmak,

\n

3) Görevde yükselme eğitimine başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl içerisinde en az,KPDS'denaltmış veyaTOEFL'danyüzyetmişüçveyaIELTS'denbeşbuçukpuan alarak İngilizce bildiğini belgelemekyada bunlara denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

\n

4) En az bir işletim sisteminin uygulaması ile en az bir programlama dilini bildiğini belgelemek,

\n

ç)MuhakematMüdür Yardımcısı unvanına atanabilmek için;

\n

1) Müşavir Hazine Avukatı veya Hazine Avukatı unvanında görev yapıyor olmak,

\n

2) En az sekiz yılı Hazine Avukatlığı unvanında olmak kaydıyla asgari on yıl Devlet memuriyeti hizmeti bulunmak veya en az iki yılı Hazine Avukatlığı unvanında olmak üzere Hakimlik, Savcılık veya Kamuda Avukatlık unvanında on yıl hizmeti bulunmak,

\n

d) Saymanlık Müdür Yardımcısı, Milli Emlak Müdür Yardımcısı, Emlak Müdür Yardımcısı, Maliye Kursu Müdür Yardımcısı ve Personel Müdür Yardımcısı unvanına atanabilmek için;

\n

1) Meslekle ilgili en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanların en az altı yıl, meslekle ilgili olmayan dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanların en az yedi yıl hizmeti bulunmak,

\n

2) Uzman (Özelleştirme), Araştırmacı (Özelleştirme), Raportör, Şef veya Çözümleyici unvanında en az iki yıl çalışmış olmak (Mesleki Eğitim Kursu mezunları ile Maliye Kursu Müdür Yardımcısı unvanına atanacak eğitim formasyonu veren fakülte veya yüksekokul mezunlarında Şef unvanında çalışma şartı aranmaz),

\n

e) Şef ve Raportör unvanına atanabilmek için;

\n

1) Meslekle ilgili en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanların en az dört yıl, meslekle ilgili olmayan dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanların en az beş yıl, meslekle ilgili dört yıldan daha az süreli yükseköğrenim mezunu olanlar ile Mesleki Eğitim Kursu mezunlarının en az altı yıl hizmeti bulunmak,

\n

2) Memur, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Veznedar, Tahsildar, Satış Memuru, Ambar Memuru, Santral Memuru ve Sekreter unvanında en az iki yıl çalışmış olmak,

\n

f) Koruma ve Güvenlik Şefi unvanına atanabilmek için;

\n

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

\n

2)Bakanlıkta en az dört yıl Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanında çalışıyor olmak,

\n

3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak,

\n

4) 7/10/2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak,

\n

g) Uzman ve Eğitim Uzmanı unvanına atanabilmek için;

\n

1) Meslekle ilgili en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanların en az altı yıl, meslekle ilgili olmayan dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanların en az yedi yıl hizmeti bulunmak,

\n

2) Raportör, Şefyada Çözümleyici unvanında en az iki yıl çalışmış olmak (Mesleki Eğitim Kursu mezunları ile Eğitim Uzmanı unvanına atanacak eğitim formasyonu veren fakülte veya yüksekokul mezunlarında Şef unvanında çalışma şartı aranmaz),

\n

ğ) Savunma Uzmanı unvanına atanabilmek için;

\n

1) 24/10/1960 tarihli ve 108 sayılı Savunma Sekreterlikleri Kurulmasına Dair Kanundaki şartları taşımak,

\n

h) Çözümleyici unvanına atanabilmek için;

\n

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

\n

2) Mühendis, İstatistikçi veya Matematikçi unvanlarında bulunmak veya Programcı unvanında en az dört yıl hizmeti bulunmak,

\n

3) Görevde yükselme eğitimine başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl içerisinde en az,KPDS'denelli veyaTOEFL'danyüzaltmışdörtveyaIELTS'denbeş puan alarak İngilizce bildiğini belgelemekyada bunlara denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

\n

4) En az bir işletim sisteminin uygulaması ile en az bir programlama dilini bildiğini belgelemek,

\n

ı) Memur, Veznedar, Tahsildar, Satış Memuru, Ambar Memuru, Santral Memuru ve Sekreter unvanına atanabilmek için;

\n

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

\n

2) Şoför kadrosunda görev yapan personelin en az üç yıl, Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosunda görev yapan personel ile Yardımcı Hizmetler Grubunda görev yapan personelin en az beş yıl hizmeti bulunmak,

\n

i) Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanına atanabilmek için;

\n

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

\n

2) Yardımcı Hizmetler Grubunda sayılan unvanlarda en az üç yıl hizmeti bulunmak,

\n

3) Askerliğini yapmış olmak (erkekler için),

\n

4)Yirmibiryaşını doldurmuş olmak,

\n

5) 5188 sayılı Kanunda belirtilen şartları taşımak,

\n

6) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak,

\n

j) Şoför unvanına atanabilmek için;

\n

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

\n

2) Yardımcı Hizmetler Grubunda sayılan unvanlarda en az iki yıl hizmeti olmak,

\n

3) (E) tipi sürücü belgesine sahip olmak,

\n

şartları aranır.

\n

\n

BEŞİNCİ BÖLÜM

\n

Unvan Değişikliği Suretiyle Atanacaklarda Aranacak Şartlar

\n

Unvan değişikliğine tabi unvanlara atama şartları

\n

MADDE 32 -(1) Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Matematikçi, İstatistikçi, Kimyager, Mütercim, Tercüman, Programcı, Tekniker, Teknisyen, Çocuk Gelişimcisi, Biyolog, Fizyoterapist, Diyetisyen, Hemşire, Laborant, Sağlık Teknikeri ve Sağlık Memuru unvanına atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.

\n

a) Atanacağı unvanı öğrenim durumu itibarıyla kazanmış olmak,

\n

b) Son sicil notuyetmişaltıpuandan aşağı olmamak,

\n

c) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

\n

Unvan değişikliği sınavına ilişkin usul ve esaslar

\n

MADDE 33 -(1) En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanılan ve bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde sayılan unvanlara Bakanlık personelinin atamaları, bu Yönetmeliğin üçüncü kısmında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın, unvan değişikliği sınavındaki başarısına göre gerçekleştirilir.

\n

(2) Unvan değişikliği sınavları, birimlerce belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak unvanın niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.

\n

Unvan değişikliği sınav kurulları

\n

MADDE 34 -(1) Unvan değişikliği sınav kurulları;

\n

a) Merkez teşkilatında; sınavı açan birimden en az Genel Müdür Yardımcısı veya eşitinin başkanlığında, Personel Genel Müdürlüğünden de bir üyenin katılımıyla toplam beş kişiden,

\n

b) Taşra teşkilatında; Defterdar veya Defterdar Yardımcısının başkanlığında, Personel Müdürünün de katılımıyla toplam beş kişiden,

\n

teşekkül eder.

\n

(2) Kurul üyeleri, sınava alınacak personelden öğrenim düzeyi itibariyle düşük seviyede olmayan ve en az Müdür unvanına haiz olanlar arasından seçilir.

\n

(3) Sınav sorularının, sınavı yapan kurum ve sınavı düzenleyen birimlerin işbirliği ile hazırlanması esastır. İl atamalı unvanların sorularının hazırlanmasında, ilgili merkez birimi koordinasyonla görevlidir.

\n

(4) Sınav kurullarına aynı usulle en az iki yedek üye belirlenir. Asil üyenin katılamadığı toplantıya, yedek üye katılır.

\n

\n

DÖRDÜNCÜ KISIM

\n

Bakanlıkça Yapılacak Atama veGeçişSınavına İlişkin Usul ve Esaslar

\n

\n

BİRİNCİ BÖLÜM

\n

Sınavla ve Sınavsız Atama

\n

Bakanlıkça yapılacakgeçişsınavına ilişkin usul ve esaslar

\n

MADDE 35 -(1)Geçişsınavına başvuru başlangıç ve bitiş tarihi, sınav açılan görevin kadro unvanı, atama yapılacak boş kadro sayısı, sınava katılma şartları, sınavın hangi usulde yapılacağı, sınav konuları, sınav tarihi ve sınav komisyonu; merkez teşkilatında Bakanlık onayı, taşra teşkilatında ise Personel Genel Müdürlüğünden izin alınmasına müteakip Valilik onayıyla belirlenir.

\n

(2) Yazılı olarak yapılacak sınavda başarılı olabilmek için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur.

\n

(3) Duyuru, sınavı düzenleyen birimce yazılı sınav tarihinden en azonbeşgün önce yapılır.

\n

(4)Geçişsınavı komisyonu; bu Yönetmeliğin 9 veya 21 inci maddesinde belirtildiği şekilde teşekkül eder.

\n

(5) Sınav sonuçlarının duyurulması ve itiraza ilişkin bu Yönetmeliğin 12 ve 13 üncü madde hükümleri uygulanır.

\n

(6) Bu Yönetmelikte sayılan unvanlarageçişsınavına tabi tutulmak suretiyle atanabilecek olanlar, o unvanın görevde yükselme eğitim ve sınavına katılamazlar.

\n

Sınavla atama

\n

MADDE 36 -(1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4), (5) ve (6) numaralı alt bendinde sayılanlar aynı alt grup içinde farklı birimlere ait unvanlara bu Yönetmelikte belirtilen diğer şartları taşımak kaydıylageçişsınavı yapılmak suretiyle atanabilirler.

\n

(2) Muhasebe veya Milli EmlakDenetmenlerindenyeterlik sınavında başarılı olduktan sonra bu unvanlarda en az sekiz yıl hizmeti bulunanlar, bu Yönetmelikte belirtilen diğer şartları taşımak ve 21 inci madde uyarınca teşkil edilen sınav kurulunca yapılacak yazılı sınavda en az yetmiş puan almak kaydıyla görev yaptıkları birimlerin bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde sayılan unvanlara atanabilirler.

\n

(3) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olan ve üç yıl hizmeti bulunan şoförlerden; taşra teşkilatında görevli olanlar, görev yaptıkları İl Defterdarlığınca, merkez ve döner sermaye teşkilatında görevli olanlar ise görevli olduğu il dahilindeki Defterdarlıkça yapılacak sınavda başarılı olmaları şartıyla Memur kadrolarına atanırlar. Sınavda başarılı olanların ataması, sınavına katıldığı İl Defterdarlığına yapılır. Sınav, bu Yönetmeliğin 35 inci maddesinde belirtilen usulde yapılır.

\n

(4) Bilgisayar İşletmeni ile Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni unvanlarına atamalar aşağıdaki usul ve esasa göre yapılır:

\n

a) Memur, Veznedar, Tahsildar, Satış Memuru, Ambar Memuru, Santral Memuru ve Sekreter unvanında bulunanlar, yapılacak sınavda başarılı olmak şartıyla, Bilgisayar İşletmeni ile Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni unvanına atanırlar.

\n

b) Sınava katılabilmek için, son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalamasıyetmişaltıpuandan aşağı olmamak gerekir.

\n

c) Sınavlar yazılı ve uygulamalı olarak yapılır.

\n

d) Sınavlar yalnızca sınavı düzenleyen birim ve Defterdarlık için geçerlidir. Sınava, sınavı düzenleyen birimin/Defterdarlığın (MuhakematMüdürlüğü personeli için görev yaptığı İl Defterdarlığı) kadrosundaki personel katılabilir.

\n

e) Sınav sonuçları aynı birim ve aynı düzey unvan için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

\n

f) Duyuruda; sınava katılma şartları, sınavın hangi usulde yapılacağı, sınav açılan görevin kadro unvanı, atama yapılacak boş kadro sayısı, sınav konuları, sınav tarihi ve son başvuru tarihi belirtilir.

\n

g) Duyuruda yer alması gereken bilgiler, Defterdarlıklarca Personel Genel Müdürlüğüne bildirilir.

\n

ğ) Duyuru, sınavı düzenleyen birim (Defterdarlıkların düzenlediği sınavlar için, Personel Genel Müdürlüğü) tarafından, yazılı sınav tarihinden en az otuz gün önce yapılır.

\n

h) Son başvuru tarihi ile yazılı sınav tarihi arasındaki süreonbeşgünden az olamaz. Sınav başvuruları, en geç son başvuru tarihi itibarıyla sınavı düzenleyen birimde olacak şekilde, merkezde sınavı düzenleyen birimin ilgili şubesine, taşrada Defterdarlık Personel Müdürlüğüne şahsen veya postayla yapılır. Sınav başvuruları, ilanda belirtilmesi şartıyla elektronik ortamda da yaptırılabilir.

\n

ı) Sınav komisyonları; merkezde Bakanlık onayı, taşrada Valilik onayıyla;

\n

1) Merkez birimlerinde; Daire Başkanı düzeyinde bir üyenin başkanlığında, en az Şube Müdürü düzeyinde üç üye ile Çözümleyici veya Programcı unvanında bulunan bir üyenin katılımıyla beş kişiden,

\n

2) Defterdarlıklarda; Defterdar veya Defterdar Yardımcısının başkanlığında, Personel Müdürü ile Müdür düzeyinde iki üye ve Çözümleyici veya Programcı unvanında bulunan bir üyenin katılımıyla beş kişiden,

\n

teşekkül ettirilir.

\n

i) Sınav komisyonları; soruların hazırlanması, sınavın yapılması, başarı listesinin düzenlenmesi, sınav sonuçlarının ilan edilerek itirazların sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işlemlerden sorumludur.

\n

j) Sınav komisyonları üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alınır. Oylamada çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Oylama sonucunda alınan karar kesin olup, karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleri ile birlikte belirtmek zorundadırlar.

\n

k) Sınav komisyonlarına aynı usulle en az iki yedek üye belirlenir. Asil üyenin katılamadığı toplantıya, yedek üye katılır.

\n

l) İl atamalı personelin yazılı sınavı, Personel Genel Müdürlüğünce merkezi olarak yapılır. Bakanlıkça uygun görülmesi halinde Defterdarlıklara da yaptırılabilir.

\n

m) Yazılı sınav;

\n

1) Temel bilgisayar işletim sistemi kavramları,

\n

2) MS Office uygulamaları (Kelime İşlemci-Word, ElektronikTablolama-Excel ve Sunu Yazılımı-PowerPoint),

\n

3) Internet, İntranet, Outlook uygulamaları,

\n

konularında çoktan seçmeli olarak yapılır.

\n

n) Yazılı sınav sonucu beş gün içinde web sayfasında yayımlanır. Sınavın merkezi yapılması halinde, il atamalı personele ilişkin sınav sonuçları ilgili Defterdarlığa yazılı olarak bildirilir.

\n

o) Yazılı sınavda başarılı olamayanlar, uygulamalı sınava alınmazlar. Uygulamalı sınava, yazılı sınav ilanından itibaren yirmi gün içinde başlanır. Uygulamalı sınavının bitiminden itibaren sonuç beş gün içinde web sayfasında yayımlanır.

\n

ö) Uygulamalı sınav, yazılı sınav konuları ile klavye kullanımı konusunda adayların becerisini ölçmek amacıyla sınavı düzenleyen birimce, il atamalı personel için de Defterdarlıkça yapılır. Klavye kullanımında başarılı olabilmek için, dakikada en az altmışalfanümerikkarakterin anlamlı olarak yazılması gerekir.

\n

p) Sınavlarda başarılı olmak için, yazılı ve uygulamalı sınavlarda ayrıayrıyüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almak zorunludur.

\n

r) Sınav sonucunda en yüksek puan alandan başlamak üzere ilan edilen en fazla atama yapılabilecek boş kadro sayısı kadar aday başarılı ilan edilir. Başarı notu, yazılı ve uygulamalı sınavların ortalamasıdır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adayların bulunması halinde sırasıyla hizmet süresi fazla olana ve son sicil notu yüksek olana öncelik tanınır.

\n

s) Sınava katılanlar gerekçelerini de belirtmek suretiyle sınav sonucuna itiraz edebilirler. İtirazlar, sonuçların ilanından itibaren yedi gün içinde sınavı düzenleyen birime, il atamalı personel için de Defterdarlığa yapılır. İtiraz, sınav komisyonu tarafından değerlendirilir ve sonucu itirazın yapıldığı tarihi takip eden en geç on gün içinde ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

\n

Sınavsız Atama

\n

MADDE 37 -(1) Merkez denetim elemanlığı görevinde en az on yıl hizmeti bulunanlar ile Daire Başkanı ve daha üst unvanlarda bulunanların bu Yönetmelikte yer alan hizmet gruplarındaki unvanlara atamalarında sınav ve hizmet gruplarında çalışma şartı aranmaz.

\n

(2) Milli Emlak Dairesi Başkanı unvanında bulunanlar, sınava tabi tutulmadan Defterdar Yardımcısı olarak atanabilirler.

\n

(3) Müşavir Hazine Avukatlığı veya Hazine Avukatlığı unvanlarında en az on yıl hizmeti bulunanlar ile Hakimlik, Savcılık veya kamuda Avukatlık unvanlarında en az on yıl bulunmuş olanlardan en az beş yıl hizmeti bulunan Hazine Avukatları,MuhakematMüdürlüğü; Müşavir Hazine Avukatlığı veya Hazine Avukatlığı unvanlarında en az on yıl hizmeti bulunanlar ile Hakimlik, Savcılık veya kamuda Avukatlık unvanlarında en az on yıl bulunmuş olanlardan en az üç yıl hizmeti bulunan Hazine Avukatları iseMuhakematMüdür Yardımcılığı unvanlarına sınav ve hizmet gruplarında çalışma şartı aranmaksızın atanabilirler.

\n

(4) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4), (5) ve (6) numaralı alt bendinde sayılanlar aynı alt grup içinde aynı birimdeki unvanlara (Bilgi İşlem Merkezi Müdürü hariç) bu Yönetmelikte belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla sınav yapılmaksızın atanabilirler. Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı ve Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığındaki aynı alt grup içindeki unvanlara veya bu birimlerden başka birimlerdeki aynı alt grup içindeki unvanlara birimlerin uygun görmeleri halindegeçişsınavı yapılmaksızın atama yapılabilir.

\n

(5) Uzman ve Eğitim Uzmanı unvanında bulunanlar, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (5) numaralı alt bendinde sayılan aynı birimdeki Müdür Yardımcılığına sınavsız atanabilirler.

\n

(6) Bilgi İşlem Merkezi Müdürü, Çözümleyici ve unvan değişikliğine tabi olan unvanlarda çalışan personel ile İdari Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler Grubunda yer alan personel, farklı birimlere aynı kadro unvanı ile sınav yapılmaksızın atanabilirler.

\n

(7) Hizmet gruplarındaki personel, istekleri halinde, daha önce bulundukları unvanlara veya aynı birim ve hizmet grubundaki daha alt gruplara ait unvanlara sınavsız atanabilirler. Bu Yönetmelikte unvanları sayılan personelden istekleri üzerine önceki unvanınayada daha alt unvana atananların, daha önce bulundukları aynı unvana atamaları idarenin uygun görmesi halinde mümkündür.

\n

(8) Merkez uzmanları tabi oldukları yönetmelik hükümlerine göre yeterlik sınavında başarılı olduktan sonra bu unvanlarda sekiz yıl hizmeti bulunanlar, sınav ve hizmet gruplarındaki çalışma şartı dışındaki diğer şartları taşımaları kaydıyla, aynı birimdeki Şube Müdürü unvanına atanabilirler.

\n

(9) Taşra uzmanları tabi oldukları yönetmelik hükümlerine göre yeterlik sınavında başarılı olduktan sonra bu unvanlarda en az altı yıl hizmeti bulunanlar, sınav ve hizmet gruplarında çalışma şartı dışındaki diğer şartları taşımaları kaydıyla aynı birime Müdür Yardımcısı olarak atanabilirler.

\n

(10) Bu Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde sayılan unvanlar arasındakigeçişlersınavsız yapılır.

\n

(11) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılan unvanlarda en az iki yıl hizmeti bulunanlar, 31 inci maddenin birinci fıkrasının (i) bendinde belirtilen diğer şartları taşımaları halinde Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanına sınavsız atanabilirler.

\n

(12) İdari Hizmetler Grubunda görev yapanlardan en az iki yıl hizmeti bulunanlar, (E) tipi sürücü belgesine sahip olmaları ve en az lise veya dengi okul mezunu olmaları şartıyla Şoför unvanına sınavsız atanabilirler.

\n

(13) Defterdarlık teşkilatında yer alanMuhakemat, Muhasebat, Milli Emlak ve Personel birimleri farklı birim olarak değerlendirilir.

\n

\n

İKİNCİ BÖLÜM

\n

Zorunlu Unvan Değişimi ve Çalışma Şartı

\n

Zorunlu unvan değişimi

\n

MADDE 38 -(1) Adli veya idari soruşturmayada Maliye Müfettişleri veya Genel Müdürlük Kontrolörleri tarafından düzenlenen raporlar sonucu veyahut sağlık nedenleriyle görevini yürütemeyeceği anlaşılanlar, birim farkı gözetilmeksizin daha alt unvanlara kazanılmış hak aylık derecesi ile atanabilirler. Bu şekilde atananlar daha önce görev yaptıkları unvanın görevde yükselme eğitimine ve sınavına katılamazlar.

\n

(2) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen sağlık şartlarını kaybeden Koruma ve Güvenlik Görevlileri, önceki unvanlarına atanırlar. Bu şartları yeniden kazananların eski unvanlarına atanmaları mümkündür.

\n

(3) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre sürücü belgesi, iptal edilen veya iki aydan fazla süreyle geçici olarak alınan Şoförler, önceki unvanlarına atanırlar.

\n

Çalışma şartı

\n

MADDE 39 -(1) 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik gereği yapılan sınavlar veya benzeri sınavlar sonucunda söz konusu Yönetmeliğin 2ncimaddesinin birinci fıkrasında yer alan (B) grubu kadrolara atananlar ile bu Yönetmeliğin 41 inci maddesi uyarınca Hazine Avukatı unvanına atananlar; atandıkları birimin bulunduğu il sınırları içerisinde fiilen iki yıl görev yapmak zorundadırlar. Bu sürenin hesabında izinli sürelerden yalnızca yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. Bu süreyi doldurmayanların kurum içi nakilleri yapılmaz.

\n

(2) Ancak, (B) grubu kadrolar için yerleştirmeye esas tercihlerin yapıldığı son başvuru tarihinden, diğerleri için ise sınava son başvuru tarihinden sonra özür halleri ortaya çıkanlar, atanmak istedikleri yerde boş kadro bulunması kaydıyla, bu süreyi tamamlamadan durumlarına uygun yerlere atanabilirler. Başvurularını veya tercihlerini eşinin görev yeri dışındaki bir yer için yapanlar, bu hükümden yararlanamazlar. Özür halleriyle ilgili olarak, Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

\n

\n

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

\n

Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Naklen Atamalar

\n

ve Yeniden Göreve Atama

\n

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atamalar

\n

MADDE 40 -(1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında Uzman Tabip, Tabip, Daire Tabibi,LaboratuvarTeknisyeni, Röntgen Teknisyeni, Hemşire, Mühendis, Mimar, İstatistikçi, Şehir Plancısı, Tekniker, Teknisyen (Harita veya Kadastro Teknisyeni dahil), Mütercim, Tercüman, Bilgi İşlem Merkezi Müdürü, Çözümleyici, Programcı, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Eğitim Uzmanı, Memur veya Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanlarında görev yapanlar; Bakanlık iznine istinaden aynı unvanla aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları kaydıyla Bakanlık teşkilatına naklen atanabilirler. Bu unvanlar dışında, Bakanlığakurumlararasınaklen atama yapılamaz.

\n

(2) Genel şartlar:

\n

a) Askerlik hariç Devlet memuriyetinde en az iki, en fazlaonikiyıl hizmeti bulunmak,

\n

b) Uzman Tabip, Tabip ve Daire Tabipleri için kırk yaşını, Koruma ve Güvenlik Görevlileri için otuz yaşını, diğerleri içinotuzbeşyaşınıgeçmemişolmak,

\n

c) Sicil raporu düzenlenen son üç yılın sicil notları olumlu ve ortalaması en az iyi derecede olmak,

\n

ç) Adli veya idari bir ceza almamış olmak.

\n

(3) Özel şartlar:

\n

a) Eğitim Uzmanı


SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)