Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dokümanın Başlığı
:
- Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
22 Şubat 2024
Resmi Gazete Sayısı
:
32468
Resmi Gazete Görüntüsü
:


22 Şubat 2024 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 32468

YÖNETMELİK

Maltepe Üniversitesinden:

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 2/5/2021 ve 31472 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik danışman: Maltepe Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde kayıtlı öğrenciye rehberlik etmek üzere anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

b) Akademik takvim: Lisansüstü eğitim programları için belirlenen yarıyıl ve benzeri tarihleri kapsayan Senato tarafından belirlenen yıllık eğitim dönemini,

c) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini (European Credit Transfer System-ECTS),

ç) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

d) Anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitüler için tanımlanan ve Enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

e) Anabilim/anasanat dalı başkanı: Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan anabilim/anasanat dalı başkanını,


f) Anabilim/anasanat dalı kurulu: Anabilim/anasanat dalının lisansüstü eğitim programlarında görev alan öğretim üyesi ve/veya doktora unvanı almış öğretim üyelerinden oluşan, anabilim/anasanat dalı başkanının başkanlık ettiği kurulu,

g) Azami süre: Bir lisansüstü programın tamamlanması için yarıyıl olarak belirlenen en son süreyi,

ğ) Benzerlik oranı: Tez/Proje danışmanı tarafından tezin/dönem projesinin intihal yazılım programına yüklenmesinin ardından intihal yazılım programı raporundan elde edilen oranı,

h) Bilimsel hazırlık: Mezun olduğu lisans ve/veya lisansüstü programı ile başvurduğu lisansüstü programı farklı alanlarda olan öğrencilerin, başvurdukları programa uyumlarını sağlamak amacıyla uygulanan ve en çok iki yarıyıl süren tamamlama eğitimini,

ı) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans öğretim programlarında yer alan mezuniyet projesini,

i) Enstitü: Maltepe Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,

j) Enstitü Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü müdür yardımcıları ile Enstitüde öğretim programları bulunan Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

k) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü müdür yardımcılarıyla Enstitü Müdürü tarafından önerilen altı aday arasından Enstitü Kurulu tarafından üç yıl süreyle seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,


l) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,

m) GMAT: Uluslararası Graduate Management Admission Test sınavını,

n) GRE: Uluslararası Graduate Record Examination sınavını,

o) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

ö) Kredi: Kredili bir lisansüstü dersinin yarıyıl kredi değerini; bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama, atölye çalışması veya laboratuvar saatinin yarısının toplamı olarak belirlenen krediyi ve/veya buna karşılık gelen AKTS kredisini,

p) Lisansüstü eğitim: Tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ile sanatta yeterlik programlarını,

r) Müdür: Enstitü Müdürünü,

s) Mütevelli Heyeti Başkanlığı: Maltepe Üniversitesinin Mütevelli Heyeti Başkanlığını,

ş) ÖBS: Öğrenci/Üniversite bilgi sistemini,

t) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

u) Özel öğrenci: Bir yükseköğretim kurumunda bir lisansüstü programa kayıtlı olan ve kaydı kendi yükseköğretim kurumunda kalmak koşuluyla farklı bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü ders/derslere kayıt yapan öğrenciyi,

ü) Program koordinatörü: Lisansüstü programlarının yürütülmesine yardımcı olan öğretim elemanını,


v) Proje: Tezsiz yüksek lisans öğretim programlarında yer alan mezuniyet projesini,

y) Rektör: Maltepe Üniversitesi Rektörünü,

z) Senato: Maltepe Üniversitesi Senatosunu,

aa) Tez: Yüksek lisans tezi, doktora tezi ve sanatta yeterlik tezini,

bb) Tez/proje danışmanı: Enstitüde kayıtlı tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora öğrencilerine tez/proje çalışmalarında rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulunca atanan öğretim üyesini,

cc) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

çç) Üniversite: Maltepe Üniversitesini,

dd) Üniversite Yönetim Kurulu: Maltepe Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ee) Yabancı dil sınavı: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarını,

ff) YANO: Yarıyıl not ortalamasını,

gg) Yarıyıl: Güz ve bahar yarıyıllarından oluşan, yarıyıl sonu sınav günleri hariç en az on dört haftalık çalışma dönemini kapsayan, başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik yıl için Senato tarafından belirlenen ve onaylanan eğitim süresini,

ğğ) Yaz öğretimi: Yaz aylarında önlisans ve lisans düzeyinde yapılan eğitim-öğretim faaliyetlerini,

hh) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin başlığı “Tezli yüksek lisans diploması” şeklinde ve aynı maddenin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“(1) Tez sınavında başarılı olan ve Senatonun belirlediği uygulama usul ve esaslarına göre mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağlayan öğrenci, benzerlik oranı Enstitü tarafından belirlenmiş sınırlar dahilinde ve şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans tezinin, en az üç nüshasını basılı/dijital ortamda tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eder ve mezuniyeti Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan öğrenciye tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü Yönetim Kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Enstitü ile ilişiği kesilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 33- (1) Kredili derslerini ve 21 inci maddenin on üçüncü fıkrasında yer alan GANO koşulunu sağlayan ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Dönem projesi için danışmanından onay alan ve Senatonun belirlediği uygulama usul ve esaslarına göre mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağlayan öğrenci, benzerlik oranı Enstitü tarafından belirlenmiş sınırlar dahilinde ve şekil yönünden uygun bulunan dönem projesinin, basılı ve dijital kopyasını akademik takvimde yer alan veya proje danışmanı tarafından verilen süre içinde Enstitüye teslim eder ve mezuniyeti Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Diplomada yer alan mezuniyet tarihi, öğrencinin mezuniyetinin Enstitü Yönetim Kurulunca onaylandığı tarihtir.


(4) Diploma almaya hak kazanmış öğrencinin diplomasını alabilmesi için Üniversitenin ilgili tüm birimleriyle ilişiğini kesmiş olması gerekir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tez sınavında başarılı olan ve Senatonun belirlediği uygulama usul ve esaslarına göre mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağlayan öğrenci, benzerlik oranı Enstitü tarafından belirlenmiş sınırlar dahilinde ve şekil yönünden uygun bulunan doktora tezinin, en az üç nüshasını basılı/dijital ortamda tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eder ve mezuniyeti Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan öğrenciye doktora diploması verilir. Enstitü Yönetim Kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Enstitüyle ilişiği kesilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “(2) Tez sınavında başarılı olan ve Senatonun belirlediği uygulama usul ve esaslarına göre mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağlayan öğrenci, benzerlik oranı Enstitü tarafından belirlenmiş sınırlar dahilinde ve şekil yönünden uygun bulunan sanatta yeterlik tezinin, en az üç nüshasını basılı/dijital ortamda tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eder ve mezuniyeti Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan öğrenciye sanatta yeterlik diploması verilir. Enstitü Yönetim Kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Enstitü ile ilişiği kesilir.”


MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Lisansüstü öğrencilerinin disiplin iş ve işlemleri 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi hükümlerine göre yürütülür.”

MADDE 7- Bu Yönetmelik 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Maltepe Üniversitesi Rektörü yürütür.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)