Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lise Devresi Yönetmeliği

Dokümanın Başlığı
:
Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lise Devresi Yönetmeliği
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
8 Ocak 2005
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


MersinÜniversitesinden:

Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

Lise Devresi Yönetmeliği

BİRİNCİBÖLÜM

Amaç,Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 -BuYönetmeliğin amacı, müzik ve sahne sanatları alanlarında eğitim-öğretim yapanMersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lise Devresinin eğitim-öğretimineilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 -BuYönetmelik, Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lise Devresiöğrencilerinin kayıt-kabul, eğitim-öğretim, sınıf geçme, sınavlar iledevam-devamsızlıklarına ilişkin esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3 -BuYönetmelik, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 33 üncü maddesi ile 2547sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 -Bu Yönetmeliktegeçen;

a)Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

b) Bakan: Milli Eğitim Bakanını,

c)Başkanlık: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığını,

d)Üniversite: Mersin Üniversitesini,

e)Rektör: Mersin Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato:Mersin Üniversitesi Senatosunu,


>g)Konservatuvar: Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarını,

h) Okul:Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lise Devresini,

ı) Müdür:Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürünü,

i)Konsevatuvar Kurulu: Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Kurulunu,

j) YönetimKurulu: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirlenen Mersin ÜniversitesiDevlet Konservatuvarı Yönetim Kurulunu,

k) LiseDevresi: Müzik ve Sahne Sanatları alanında tam zamanlı statüde verilen liseeğitimini,

l) Alan Dersleri:Ders çizelgelerinin alan/bölüm dersleri kısmında yer alan müzik bölümü anasanat dalları ve sanat dallarıyla ilgili esas meslek derslerini,

m) SeçmeliDersler: Ders çizelgelerinin alan/bölüm seçmeli ve seçmeli dersler kısmında yeralan müzik bölümü ana sanat dalları ve sanat dallarıyla ilgili seçmeli(yardımcı meslek) dersleri,

n) GenelKültür Dersleri: Ders çizelgelerinin alan dersleri ve seçmeli dersler (yardımcıalan dersleri) dışında kalan dersleri,

o) Veli:Öğrencinin anne veya babası, vasisi veya ailece yetkilendirilen kişiyi,

ö) ÖğretimElemanı: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun'da belirtilen nitelikleri taşıyaneğitim-öğretim üyelerini ve görevlilerini,

p) Dönem:Derslerin başladığı tarihten dinlenme tatiline, dinlenme tatili bitiminden derskesimine kadar geçen süreyi,


>r) DersYılı: Derslerin başladığı tarihten, derslerin kesildiği tarihe kadar geçen veiki dönemi kapsayan süreyi,

s) ÖğretimYılı: Ders yılının başladığı tarihten ertesi ders yılının başladığı tarihekadar geçen süreyi,

ş) YılSonu Sınavı: Hazırlık, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarda alanlarıyla ilgilialan (esas meslek) derslerinin her birinden yıl sonunda yapılan sınavı,

ifadeeder.

İKİNCİBÖLÜM

OkulunAmacı, Bölümleri, Eğitim-Öğretim ile İlgili İlkeler

Okulun Amacı

Madde 5 -Okulun amacı,öğrencilerin;

a)Eserleri müziğin genel tarzı içinde özelliklerine uygun olarak icra edebilme

yeteneğini kazanmış,

b)Hedeflenen müzik bilgisi ve kültürü yanında, müzikle ilişkili disiplinlere aitbilgileri almış, müziğin temel karakterini kavramış ve müzik kültürünügerektiği gibi anlamış,

c)Çalgısını çalışta metodlu, müzik eserlerini gerektiği gibi icra edebilen, ileriicra bilgi ve becerilerini kazanmış,

d) Yorumbilinci ve kavramı yeterli derecede gelişmiş ve eserlerin özünü kavrayabilmiş,

e) Genelkültür yanında araştırma teknikleri hakkında bilgi edinmiş,


>f) İlgi veyetenekleri doğrultusunda mesleğe ve alanında yüksek öğretime hazırlanmış,

g) Genelmüzik eğitimini özümseyip milli kültürünü koruyan, takdir ederek benimseyen,evrensel sanat anlayışı gelişmiş, genel müzik kültürü ile toplumun tümgelişmelerine katkıda bulunarak öncülük etmiş,

h) Sanatçı, eğitici-öğretici,uygulayıcı, yapımcı, yorumcu ve araştırmacı olarak yetişmiş sanatçı adaylarıolarak gelişmelerine yardımcı olmaktır.

Okulun Bölümleri

Madde 6 -Konservatuvarda, "Müzik" ve "Sahne Sanatları" olmak üzereiki bölümde eğitim yapılır. Bunlardan;

a) MüzikBölümü: "Yaylı Çalgılar", "Üfleme ve Vurma Çalgılar","Piyano", "Kompozisyon" ve "Orkestra Şefliği" anasanat dallarından oluşur.

Bu anasanat dalları içerisinde;

1) YaylıÇalgılar Ana Sanat Dalı: Keman, Viyola, Viyolonsel ve Kontrabas,

2) Üflemeve Vurma Çalgılar Ana Sanat Dalı: Obua, Flüt, Klarinet, Fagot, Korno, Trompet,Trombon, Tuba ve Vurma Çalgılar,

3) PiyanoAna Sanat Dalı: Piyano, Arp ve Gitar,

4)Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı: Kompozisyon ve Teori Sanat

dallarınıiçerir.


>b) SahneSanatları Bölümü: Bale Dansçılığı Ana Sanat Dalı'nı içerir.

İlkeler

Madde 7 -Eğitim-öğretimsistem ve sürecine ilişkin tüm etkinliklerde Toplam Kalite Yönetimi anlayışınauygun olarak yeni, bilimsel ve çağdaş yaklaşımları da içeren aşağıdaki ilkelergöz önünde bulundurulur:

a) Heröğrencinin alanında gelişmesine ve ilerlemesine olanak sağlanır.

b) Alandersleri ve seçmeli derslerin her birinden başarılı olmak esastır.

c)Öğrencinin sınıf geçmesi, o sınıfta aldığı alan dersleri ve seçmeli derslerdenayrı ayrı başarılı olmasına, genel kültür derslerinde ise bu derslerin tümündenbaşarılı olmasına veya yıl sonu başarı ortalamasına göre belirlenir.

d) Ölçmeve değerlendirmede, programlarda belirtilen özel ve genel amaçlar, davranışlar,açıklamalar ve konular esas alınır.

e) Öğrencibaşarısının ölçülmesinde kullanılan ölçme araçları; geçerli, güvenilir,objektif, örnekleyici, kullanışlı ve ayırt edici özelliklere sahip olmalıdır.

f) Öğrencibaşarısının belirlenmesi amacıyla hazırlanan ölçme araçlarında bilginin yanındakavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeylerindeki davranışlarında ölçülmesine ağırlık verilir.

g) Ölçmeve değerlendirmede, bu tür okullarda birlik, beraberlik ön planda tutulur.


>h)Eğitim-öğretim etkinliklerinde demokrasi ve insan hakları ile ilgili kurallarauyulur.

ı) Okuldasınıf geçme sistemi uygulanır.

ÜÇÜNCÜBÖLÜM

Başvuru,Kontenjanlar, Ön Kayıt, Kabul Sınavları, Kesin Kayıt ve Yatay Geçiş

Başvuru

Madde 8 -KonservatuvarınLise Devresine alınacak öğrencilerde aranacak genel ve özel koşullar,Konservatuvar Kurulunca belirlenir ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

Kontenjanların Belirlenmesi

Madde 9 -Sanatdallarına göre Konservatuvarın Lise Devresine alınacak öğrenci kontenjanıKonservatuvar Kurulunca saptanır ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

Ön Kayıt

Madde 10 -Ön kayıtsüreleri ve kabul sınavı tarihleri, Konservatuvar Kurulu kararı ilebelirlenerek Rektörlük tarafından en az 1 (bir) ay önceden ilan edilir.

Adaylar buYönetmeliğin 8 inci maddesi doğrultusunda belirlenen esaslara görebaşvurularını yapmak ve başvurdukları bölümlere ait öğrenci aday kayıt formuile istenilen diğer belgeleri eksiksiz olarak hazırlayarak kayıt süresi içindeMüdürlüğe teslim etmek zorundadırlar. Gerekli belgeleri Müdürlüğe teslim edenve kayıtları yapılan adaylara sınava giriş belgesi verilir. Bu belge öğrencininsınava kabul edileceği bölüm için geçerlidir. Belgesi olmayan aday sınavaalınmaz.

Adaylar,aynı dönemde başvurdukları bölümün iki ayrı ana sanat dalına ön kayıtyaptırabilir ve öğrenci aday kayıt formunda başvurduğu ana sanat dalını varsasanat dallarını sırasına göre belirler. Adayların bölüm, ana sanat dalı vesanat dallarına göre seçme ve seçilmeleri konusunda bu Yönetmeliğin 12 ncimaddesinin hükümleri uygulanır.

Öğrenciaday kayıt formunda veya istenilen diğer belgelerde yanlış beyanda bulunanlarve belgelerde tahrifat yapanların, sınavlarda başarılı olsalar dahi kayıtlarıyapılmaz. Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre aday kaydı veya kesin kaydıyapılmış olanların durumlarının sonradan anlaşılması durumunda kayıtlarısilinir.

Kabul Sınavları

Madde 11 -KonservatuvarınLise Devresine öğrenci kabul edilebilmek için kayıt ve kabul koşullarınıbelgeleyen adaylar, Konservatuvar Yönetim Kurulu tarafından saptanacak birkomisyonun yapacağı eleme sınavı ile kesin kabul sınavında başarılı olmakzorundadır. Devlet Konservatuvarları İlköğretim Okullarından mezun olanöğrenciler eleme sınavından muaf tutularak kesin kabul sınavına alınır.

Adaylar,Rektörlükçe ilan edilen gün ve saatte sınavlara girmek zorundadır. Sınavagirmeyenler o yıl için haklarından vazgeçmiş sayılır.

Adaylar,aynı sınav döneminde başvurdukları iki ana sanat dalının kabul sınavlarınagirebilir. Ancak devamsızlık ve sağlık nedeni dışında salt başarısızlıknedeniyle Konservatuvarla ilişkisi kesilenler, aynı ana sanat dalının kabulsınavına iki defadan fazla giremezler.

Her ikiana sanat dalının sınavını başaran adaylar, öğrenci kontenjanları dikkatealınarak bunlardan yalnız birine kayıt yaptırabilirler.

Kabul Sınavının Özellikleri

Madde 12 -KabulSınavları, eleme sınavı ve kesin kabul sınavı olmak üzere iki aşamada yapılır.Eleme ve kesin kabul sınavıyla ilgili esaslar şunlardır:

a) ElemeSınavı : Lise Devresi Hazırlık Sınıfına öğrenci kabul edilebilmek içinöngörülen kayıt ve kabul şartlarını taşıyan, ancak Konservatuvar İlköğretimOkulu mezunu olmayan adaylar, önce eleme sınavına girmek zorundadırlar. Busınavda (Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı hariç) alan dersleri veseçmeli derslerde (yardımcı alan derslerinden Solfej, Temel Müzik Teorisi,Ritmik, Müzik Terminolojisi, Yardımcı Piyano) Konservatuvar İlköğretim Okulları8 inci sınıf bilgisi aranır.

Kompozisyonve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı'na başvuran adaylarda ise; genel yetenek,zeka, refleks ve fiziki yapının yanı sıra adı geçen ana sanat dalınıbaşarabilecek ritim ve kulak kalitesi aranır.

b) KesinKabul Sınavı : Eleme sınavında başarı gösteren adaylar ile Konservatuvarİlköğretim Okulu mezunu olan öğrenciler kesin kabul sınavına alınır. Bu sınavda(Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı hariç) her ana sanat dalınabağlı sanat dallarının Konservatuvar İlköğretim Okulları 8 inci sınıf yıl sonusınav programlarını çalabilme becerisi aranır.

Kompozisyonve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı'na başvuran adaylarda ise, her yılKonservatuvar Kurulu kararı ile belirlenen ve Senato tarafından onaylananyönergede belirtilen nitelikleri yerine getirmek zorundadırlar.

Elemesınavı ve kabul sınavında başarı, 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş)puandır. Kesin kabul sınavında başarılı olan her aday puan durumuna göre ana sanatdalları için sıraya konularak kontanjan ve puan sıralamasına göre kayıtlarınıyaptırırlar. 70 (yetmiş) puandan az alanlar sıralamaya giremez. 70 (yetmiş) vedaha yüksek puan alan adaylar 100 (yüz) puandan geriye doğru sıralanmayabaşlayarak listeye girerler.

İlk Kayıt

Madde 13 -Kabul sınavısonuçlarına göre Lise Devresi Hazırlık Sınıfına girmeye hak kazananöğrencilerin kayıt işlemleri, Rektörlükçe ilan edilen tarihlerde yapılır.

Yatay Geçiş

Madde 14 -KonservatuvarınLise Devresi Hazırlık sınıfına yatay geçiş yapılmaz. Diğer sınıflara yataygeçiş yapabilmek için öğrencinin;

a) Eğitimyılı başlamadan en geç 30 (otuz) gün önceden Müdürlüğe yazılı olarakbaşvurması,

b)Ayrılacağı Konservatuvarın bir üst sınıfında öğrenim hakkını kazanmış olması,

c)Ayrılacağı Konservatuvarda başarmış olduğu sınıflardaki eğitim-öğretimprogramının Konservatuvardaki dengi sınıflarda uygulanan eğitim-öğretimprogramı ile en az % 70 eşdeğerliliğe sahip olduğunun Konservatuvar YönetimKurulunca kabul edilmiş olması,

d) İlgiliana sanat dalı başkanlarınca oluşturulacak komisyon tarafından yapılacaksınavda başarılı bulunması

gerekir.

Öğrencininana veya babasının sağlık, memuriyet tayini, iş yeri değişikliği durumunda bumaddenin (a), (b) ve (d) bendleri hükümleri uygulanmaz.

Bumaddenin (c) bendiyle ilgili yatay geçişlerde, kurumların eğitim-öğretimprogramlarının %70 uygunluğu yoksa, sınav komisyonu kararı ve öğrenci velisininde onayı alınarak adayın kaydı daha aşağı sınıflara yaptırılabilir.

Kayıt Yenileme

Madde 15 -Akademiktakvime göre eğitim-öğretim başlamadan 15 (onbeş) gün içinde bütünöğrencilerin, önceki yıla ait başarı durumları da göz önünde bulundurularakkayıtlarının yenilenmesi zorunludur.

Kayıt İşlemleri

Madde 16 -Öğrencilerinderslere devam edebilmeleri, öğrencilik haklarından yararlanabilmeleri vesınavlara girebilmeleri için, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilensüre içinde Konservatuvara kayıtlarını yaptırmış olmaları gerekir.

DÖRDÜNCÜBÖLÜM

Eğitim- Öğretim Yılı, Öğretim ve Yetiştirme Proğramları,

DevamZorunluluğu ve Ders Dışı Çalışmalar

Öğretim Yılı ve Ön Koşul

Madde 17 -Konservatuvardabir ders yılı iki ayrı dönemden oluşur. Ders yılı süresi, 180 (yüzseksen) işgünü esas alınarak akademik takvimde belirtilir. Ders yılı süresi; derslerinbaşladığı tarihten, derslerin kesildiği tarihe kadar okulun açık bulunduğugünler ile öğrencilerin törenlere katıldığı resmi ve yerel bayram günlerisayılarak hesaplanır. Resmi tatil günleri ile her ne sebeple olursa olsunokulun açık bulunmadığı günler hesaplamada göz önünde bulundurulmaz.

Akademiktakvim ile günlük ders ve sınav programlarının düzenlenmesinde, diğer öğretimkurumlarının çalışma takvimleri göz önünde bulundurulmak suretiyle günlük dersve sınav programları, Konservatuvarın fiziki kapasitesi ve öğretim kadrosu esasalınır. Gerektiğinde bazı dersler ve sınavlar Cumartesi günleri ve mesaisaatleri dışında da yapılabilir.

Öğretim Programları

Madde 18 -Öğretimprogramları ilgili bölüm kurulunun önerisi üzerine Konservatuvar Kuruluncabelirlenerek Rektörlüğe sunulur ve Bakanlıkça onaylandıktan sonra uygulanır.Öğrencilerin uzun süreli ve devamlı mesleki eğitim, çalışma ve etkinlikleryapmaları ya da okulun fiziki kapasitesi ve eğitim-öğretim kadrosundan en üstdüzeyde yararlanabilmesi için; haftalık ders saati değişmemek koşulu ileyoğunlaştırılarak, iki dönem yerine bir dönem veya bütün bir dönem yerine dahakısa bir zaman süresi içinde verilebilir.

Yetiştirme Programları

Madde 19 -Ders yılıiçinde çeşitli sebeplerle boş geçen genel kültür dersleri ile alan ve seçmeli(yardımcı alan) dersler için, ders yılının ikinci döneminde veya yaz tatilindeyetiştirme programları düzenlenir.

Yetiştirmeprogramında işlenecek konular ve programın süresi Müdür ile programı vereceköğretim elemanları tarafından belirlenir. Yetiştirme programının süresi odersin bir dönemdeki ders saati toplamından az olamaz. Programda dersinhaftalık ders saati sayısı dikkate alınarak yeterli sayıda yazılı ve sözlüpuanı verilir. Yıl sonu notu; genel kültür derslerinde verilecek yazılı vesözlü puanlara göre, alan dersleri ve seçmeli (yardımcı alan) derslerde ise, buYönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtilen esaslara göre belirlenir.

Devam Zorunluluğu

Madde 20 -Öğrencilerinokula devamı zorunludur.

Devam zorunluluğunda,Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve SınavYönetmeliği'nin devam-devamsızlık hükümleri esas alınır.

Geçgelmeyi alışkanlık haline getirenlerle izinsiz olarak sınıftan veya okuldanayrılanlar için disiplin işlemi yapılır.

Yurt içive dışında, konser, yarışma, seminer, kurs, workshop, tiyatro, spor, folklor vebenzeri eğitici ve kültürel faaliyetlerde Konservatuvarı temsil etmek üzeregörevlendirilen ve bunların hazırlık çalışmalarına katılacak öğrenciler,organizasyonun devamı süresince izinli sayılırlar. Bu etkinliklere katılanöğrencilere, Müdürlükçe izin verilir. Bu öğrencilerin, izinli sayıldığı sürelerdevamsızlık hesabında dikkate alınmaz.

Yetiştirmeprogramına devam zorunludur. Yetiştirme programında devam etmek zorundaoldukları toplam ders saatinin özürlü ya da özürsüz olarak altıda biri kadarınadevam etmeyen öğrenci, notu ne olursa olsun başarısız sayılır.

Ders Dışı Çalışmalar

Madde 21 -Konservatuvarda;farklı ders saatleri arasında bulunan boş zamanlarında kütüphane, müzik salonuve benzeri salon ya da dersliklere alınan öğrencilere, görevlendirileceköğretim elemanı sorumluluğunda dvd - video - tv gibi araç gereçlerle konserkayıtları veya eğitim amaçlı gösteriler izlettirilir.

Buçalışmalara çağrılan öğrenci tüm etkinliklere katılmak zorundadır. Söz konusuçalışmalara rehberlik etmek üzere, nöbetçi öğretim elemanı görevlendirilir.

Ders dışıçalışmalara katılacak olan öğrenciler; etkinlik saatlerine katılmadıklarıtakdirde yarım gün devamsız sayılırlar, ayrıca okulun eğitim-öğretimfaaliyetlerini aksatmaları nedeniyle haklarında disiplin işlemi yapılır.

Ders dışıbireysel ve toplu çalışma programları ana sanat dalı başkanlarınca hazırlanır.Bu programların hazırlanmasında uyulacak esaslar ile öğrencilerin devam vetakiplerine ilişkin diğer hususlar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

BEŞİNCİBÖLÜM

ÖğrenciBaşarısının Değerlendirilmesi

Sınavlar

Madde 22 -Her dönemsonunda öğrenci başarısının saptanması ders gruplarına göre aşağıdaki şekildeyapılır:

a) AlanDersleri: Öğrenciler her iki dönemde de bu gruba giren tüm teorik derslerden 2(iki) ara sınava birde dönem sonu sınavına, öğrencisi olduğu ana sanat dalınınsanat dalı dersinden ise sadece dönem sonu sınavına alınırlar.

Her dersyılı sonunda öğrenciler bu Yönetmeliğin 25 inci maddesindeki esaslara göre herdersin genel sınavına girer. Lise son sınıfta ise bu sınav, mezuniyet sınavışeklinde dinleyiciye açık olarak yapılır.

Ara sınav;öğrencinin dönem içinde katıldığı uygulamalı veya teorik çalışmalar, sınavlarve ödevler değerlendirilerek dersin öğretim sorumlusu tarafından notladeğerlendirilen sınavdır.

Budeğerlendirmeler 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılır.

Birinci veikinci dönem sınav komisyonları; Yönetim Kurulu tarafından seçilen ve MüzikBölümü başkanının başkanlığında, ilgili ana sanat dalı başkanı, dersin öğretimsorumlularının yer aldığı en az 5 (beş) kişiden oluşur. Öğrencinin öğrenimgördüğü sanat dalı öğretim elemanı komisyonun tabi üyesidir. Müdür tümkomisyonların başkanıdır. Ancak not vermez. Müdürün bulunmadığı hallerdesırasıyla ilgili bölüm, ana sanat veya sanat dalı başkanı bu görevi yerinegetirir.

Dönem sonusınavlarında, öğrencilerin o dönem içinde ulaşmaları amaçlanan genel başarıdüzeyi dikkate alınır. Bu sınavlarda da başarı notu 100 (yüz) tam puanüzerinden değerlendirilir.

Dönem sonusınavları; bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesindeki esaslara göre, her dönemin sonüç haftası içinde yapılır.

b) Seçmeli(yardımcı alan) dersleri : Öğrencilere, her dönemde bu gruba giren her dersten,dönem içinde yapılan uygulamalı veya teorik çalışma, sınavlar ve ödevlerdeğerlendirilerek dersin öğretim sorumlusu tarafından en az iki ara sınav notuverilir. Her yıl sonunda öğrenciler; bu gruba giren her dersten, buYönetmeliğin 25 inci maddesindeki esaslara göre genel sınavlara girerler.

c) Genelkültür dersleri: Öğrencilerin genel kültür derslerindeki başarılarınınsaptanması, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf GeçmeYönetmeliği hükümleri esas alınarak yapılır.

Sınav Tarihleri

Madde 23 -Hereğitim-öğretim yılı başında; Yönetim Kurulunca ilgili müdür yardımcısı ve tümana sanat dallarından görevlendirilecek birer kişi ile oluşturulacak birkomisyon tarafından, Eylül ayı içinde ve Konservatuvar Kurulunun belirlediğiakademik takvim doğrultusunda yıl içinde yapılacak tüm sınavların tarihleritespit edilir.

Ana sanatdalı başkanının önerisi üzerine veya doğrudan Yönetim Kurulu kararı ile yıliçinde bir veya birkaç ana sanat dalı tarafından düzenlenen konser, temsil,kurs, seminer, atölye, tören ve benzeri etkinlikler süresince yazılı veya sözlüsınav yapılamaz.

Bir günde2 (iki)' den fazla sınav yapılamaz.

Dönem Notlarının Saptanması

Madde 24 -Her dönemde,her öğrenciye, değişik ders gruplarındaki her dersten bir dönem notu verilir.

Dönemnotlarının ders gruplarına göre saptanması aşağıda gösterilmiştir:

a) Alandersleri: Bu gruptaki bir dersin dönem notu, öğrencinin o dönem sonu

sınavında aldığı nottur.

b) Seçmelidersler (alan seçmeli dersleri) : Bu gruptaki bir dersin dönem notu, o dönemiçinde yapılan sınavlarda alınan puanların aritmetik ortalamasından elde edilennottur.

c) Genelkültür dersleri: Bu gruptaki bir dersin dönem notu, Milli Eğitim BakanlığıOrtaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği hükümleri esas alınarakbelirlenir.

Genel Sınavlar ve Yıl Sonu NotununBelirlenmesi

Madde 25 -Ders yılısonunda öğrenci başarısının saptanması, değişik ders gruplarına göre aşağıdabelirtilmiştir:

a) Alandersleri ve seçmeli dersler : Her ders yılı sonunda öğrenciler, bu derslerinher birinden genel sınava alınırlar. Ancak öğrencinin bu sınavlara girebilmesiiçin;

1) Devamkoşulunu yerine getirmiş olması,

2) Birincive ikinci dönem notlarının aritmetik ortalamasının 5 (beş) tam not üzerinden enaz 3.00 veya birinci dönem notu ne olursa olsun bu derslerin ikinci dönemnotunun en az 3.00 olması gerekir.

Bukoşulları yerine getiremeyen öğrenci, o yıl için genel sınav hakkını kaybederve başarısız sayılır. Devam zorunluluğunu yerine getirdiği halde diğerkoşulları uymadığı için genel sınavlara giremeyen öğrenci, bu derslerden notyükseltme sınavına alınır.

Ders yılısonunda gerekli koşulları sağlayan öğrenci genel sınava alınır. Bu sınavlardabaşarı notu 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) puandır. Öğrencinin busınavlarda aldığı not sınıf geçme notudur.

Yıl sonunotu 70 (yetmiş) puandan az olan öğrenci o dersten not yükseltme sınavınaalınır.

b) Genelkültür dersleri : Öğrencilerin genel kültür derslerindeki başarılarınıntespiti, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliğihükümleri esas alınarak yapılır.

Ders Yılı Sonunda Başarının Belirlenmesi

Madde 26 -Ders yılısonunda;

a) Bütünderslerden başarılı,

b) Alanderslerinde başarılı, seçmeli (yardımcı alan) derslerinden yıl sonu ortalamapuanı 60-69 arasında olduğundan başarısız dersi/dersleri bulunan öğrencilerden;alan derslerinin genel sınav ortalamaları ile seçmeli (yardımcı alan)derslerinin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması en az 3.00 olan öğrenci

doğrudansınıf geçer.

Genelkültür derslerinden sınıf geçme, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim KurumlarıSınıf Geçme Yönetmeliği doğrultusunda belirlenir. Başarısız dersleri bulunanöğrencinin sınıf geçebilmesi için yıl sonu başarı ortalamasının en az 3.00olması gerekir.

Not Yükseltme Sınavı

Madde 27 -Öğrenci, dersyılı sonunda başarısız olduğu alan ve yardımcı alan derslerinden not yükseltmesınavına girer. Not yükseltme sınavları, bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesindekiesaslara göre, genel sınavların bitiminden en az 21 (yirmibir) gün sonrayapılır. Öğrencinin bu sınavlarda başarılı sayılabilmesi için alan ve seçmeliderslerinden en az 70 (yetmiş) puan alması gerekir.

Notyükseltme sınavı sonuçlarına göre, bir sınıfın alan ve seçmeli (yardımcı alan)derslerinden başarılı olamayan veya istenen başarı ortalamasını tutturamayanöğrenci bir üst sınıfa devam edemez.

Genelkültür derslerinin not yükseltme sınavları, Milli Eğitim Bakanlığı OrtaöğretimKurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği'nde belirtilen esaslara göre yapılır.

Sorumlu Olarak Sınıf Geçme

Madde 28 -Yıl sonugenel sınavları veya not yükseltme sınavları sonucunda sınıfını geçemeyenlerdenseçmeli (yardımcı alan) derslerin sadece birinden başarısız durumda olan biröğrenci, başarısız olduğu bu dersten sorumlu olarak bir üst sınıfa devamedebilir. Öğrencinin sorumlu olduğu dersten sorumluluğunun kalkması için,sorumluluk sınavı sonunda o dersten başarılı olması gerekir. Sorumluluksınavları; bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesindeki esaslara göre, biri her dersyılının ikinci döneminin başında, diğeri ise yıl sonu genel sınavlarıiçerisinde olmak üzere bir öğretim yılında iki defa yapılır.

Sonsınıfta, seçmeli (yardımcı alan) derslerin sadece birinden başarısız durumdaolanlara bu iki sınava ek olarak Yönetim Kurulunca, birinci dönem içindebelirlenecek bir tarihte bir sınav hakkı daha verilir.

Mazeret Sınavları

Madde 29 -Dönem sonumazeret sınavları; dönem sonu sınavıyla denk olabilecek sorularla, sınav gününütakip eden 10 (on) gün içinde ve dersin öğretim elemanının belirleyeceği birzamanda, bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesindeki esaslara göre yapılır.

Sınıf Tekrar Etme

Madde 30 -Bir üstsınıfa devam etme hakkı kazanamayan öğrenci, aynı sınıfı bir defaya mahsusolmak üzere tekrarlar. Bu durumdaki öğrenci, aynı sınıfta daha önce başarılıolduğu alan ve seçmeli dersleri de tekrarlar. Öğrencinin tekrar ettiğiderslerdeki başarısı bir yıllık öğrenciler gibi saptanır.

Genelkültür derslerinin tümünden başarılı olup alan veya seçmeli (yardımcı alan)derslerden sınıf tekrarı yapan öğrenciler, daha önceki sınıfta başarmışoldukları genel kültür derslerinden muaf tutulurlar.

Aynısınıfta iki yıl başarısız duruma düşenlerin Konservatuvarla ilişiği kesilir.

Not Verme

Madde 31 -Öğrencininbaşarısının değerlendirilmesinde "beşli not düzeni" kullanılır. Bütünsınavlar ile ödev ve projeler 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir.Puanların aritmetik ortalaması alınırken yarım ve yarımdan büyük kesirler tamayükseltilir. Yarımdan küçük kesirler dikkate alınmaz.

Alan veseçmeli (yardımcı alan) dersleri ile genel kültür derslerinde puanların notdeğeri ve derecelendirilmesi aşağıdaki gibidir:

a) Alan dersleri ve seçmeli (yardımcıalan) dersler:

Puan Not Derece

90-100 5 Pekiyi

80-89 4 İyi

70-79 3 Orta

------------------------------------------------------

60-69 2 Başarısız

0-59 1 Geçmez

b) Genel kültür dersleri:

Puan Not Derece

85-100 5 Pekiyi

70-84 4 İyi

55-69 3 Orta

45-54 2 Geçer

------------------------------------------------------

25-44 1 Geçmez

0-24 0 Etkisiz

ALTINCIBÖLÜM

BaşarınınDerecelendirilmesi, Karne ve Diplomalar

Öğrenci Karnesi

Madde 32 -Öğrenciye herdönem sonunda o döneme ait başarı, gelişme, devam ve disiplin durumlarınıbelirten karne verilir.

Karnelersınıf danışman öğretim elemanları tarafından doldurulur ve karnedeki bilgiler,öğrencinin kişisel dosyasındaki ilgili bölüme yazılır. Karneler, sınıf danışmanöğretim elemanları, ana sanat dalı başkanları ile müdür veya müdürüngörevlendireceği müdür yardımcısı tarafından imzalanır.

Mezuniyet Notu ve Bölümü

Madde 33 -Mezuniyetnotu, üç yılın yıl sonu başarı ortalamasının aritmetik ortalaması alınarakhesaplanır. Bu hesaplamada bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür.Mezuniyet bölümü ve ana sanat dalı diplomada gösterilir.

Diplomalar

Madde 34 -Öğrenimlerinibaşarıyla tamamlayanlara lise diploması verilir. Diplomalar, Okul Müdürü veRektör tarafından imzalanır.

Diplomatarihi;

a)Doğrudan mezun olanlar için derslerin kesildiği,

b) Notyükseltme sınavları sonucunda mezun olanlar için bu sınavın sona erdiği,

c)Sorumluluk veya ek ders sınavı sonucunda mezun olanlar için bu sınavın sonaerdiği,

d)Yetiştirme programının bittiği

tariholarak belirlenir.

Okul Birincilerinin Seçimi

Madde 35 -Konservatuvarınson sınıfında; her ders yılı sonunda, disiplin kurulunun da görüşü alınarakbölüm ve ana sanat dalı ayrımı yapılmaksızın mezuniyet notu en yüksek olanöğrenciler arasından Konservatuvar Kurulunca okul birincisi seçilir. Ancak,kısa süreli uzaklaştırma ve daha ağır ceza almış öğrenci okul birincisiseçilemez.

Öğrencilerinmezuniyet notlarının eşit olması durumunda, son sınıf başarı ortalaması yüksekolan öğrenci okul birincisi seçilir. Eşitlik bozulmadığı takdirde, bir altsınıftan başlanarak geriye doğru eşitlik bozuluncaya kadar yıl sonu başarınotları incelenerek okul birincisi saptanır. Bu şekilde de eşitlikbozulmuyorsa, yine son sınıftan başlanarak alan ve alan seçmeli derslerortalaması yüksek olan öğrenci okul birincisi seçilir. Bu değerlendirme sonundada eşitliğin bozulmaması durumunda, ilgili öğrenci ve velilerinin katılımıylaYönetim Kurulunda kur'a çekilerek okul birincisi belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Mazeret Sınavı

Madde 36 -BuYönetmeliğin 29 uncu maddesi dışında, genel kural olarak sınavların mazeretiyoktur. Ancak, öğrencinin veya yakınlarının tedaviyi gerektiren hastalığı;ulusal ve uluslararası etkinliklere katılma; kaza, ölüm, doğal afet, yangın,gözaltına alınma veya tutuklanma gibi nedenlerle not yükseltme sınavlarınagiremeyen öğrencilerden; bu durumlarını, resmi-özel kurum veya kuruluşlardanalacakları rapor veya belgelerle birlikte bildiren ve mazeretleri YönetimKurulu tarafından kabul edilenlere mazeret sınavı hakkı tanınır.

Mazeretsınavı, not yükseltme sınavlarının bitiminden itibaren en geç 15 (onbeş) güniçinde, Müdürlükçe tespit edilecek günlerde yapılır. Bu sürenin dışında mazeretsınavı yapılmaz.

Sınıf Yükseltme

Madde 37 -Okumaktaolduğu sınıfın genel sınavları bitiminde seçmeli (yardımcı alan) ve genelkültür derslerinin her birinin yıl sonu notu en az "iyi", alanderslerinin herbirinden yıl sonu notu "pekiyi" olan öğrenciler, adınıtaşıyan alan dersi (çalgı) öğretim elemanının teklifi, sınav komisyonunun uygunbulması ve Konservatuvar Yönetim Kurulunun da onaylaması halinde bir üstsınıfın bitirme sınavlarına alınırlar.

Busınavlar sonucunda; bu Yönetmelik esaslarına göre başarılı olan öğrenciler,sınavlarına girdikleri sınıfı başarmış sayılırlar. Sınıf yükseltme sınavı, notyükseltme sınavı tarihleri içinde, bütün derslerden ve not yükseltme sınavlarıesaslarına göre yapılır. Bu öğrencilerin başarı durumları bir yıllık öğrencilergibi değerlendirilir.

Tümderslerden başarılı olup ta, yalnız bir seçmeli dersten (yardımcı alandersinden) başarılı olamayanlara sorumlu olarak bir üst sınıfa devam hakkıverilir.

10 uncusınıf öğrencileri hariç tüm öğrenciler sınıf yükseltme sınavına girebilirler.

Seviye Sınavı

Madde 38 -Seviyesınavlarının tarihi Konservatuvar Kurulu tarafından belirlenir ve eğitim-öğretimyılı başlamadan 3 (üç) hafta önce yapılır.

Herhangibir nedenle Konservatuvar ile bir defadan fazla ilişiği kesilenler seviyesınavına başvuramazlar.

LiseDevresi Hazırlık Sınıfına seviye sınavıyla öğrenci alınmaz. Lise Hazırlıksınıfı dışındaki sınıflara seviye sınavı ile başvuracak adaylardan; gireceklerisınıfın ana sanat dalına bağlı sanat dalının bir altındaki sınıfın yıl sonuprogramlarını başarıyla seslendirme, Bale dansçılığı için uygulayabilme şartıaranır.

Adınıtaşıyan ana çalgı dersinden girmek istediği sınıfın yıl sonu programınıbaşarabilen öğrenci, sınav komisyonu tarafından seviyesinin uygun olduğu birsınıfa kabul edilir.

Buöğrenciler hazırlık sınıfı uygulamasına tabidir ve yıl sonu eleme sınavlarındatüm derslerden başarılı olmak zorundadırlar. Aksi takdirde bu öğrencilerinKonservatuvarla ilişiği kesilir.

Tümderslerden başarılı olup da yalnız seçmeli dersten başarılı olamayanlarasorumlu olarak bir üst sınıfa devam hakkı verilir.

Busınavlarda başarı 100 (yüz) üzerinden 70 (yetmiş) puandır.

Eleme Sınavları

Madde 39 -KonservatuvarınLise Devresi Hazırlık Sınıfına ilk defa alınan veya seviye ve yatay geçiş ilekonservatuvara giren tüm öğrenciler, ilk yılın sonunda yarıyıl sonu notları neolursa olsun eleme sınavına girerler.

Buöğrenciler hazırlık sınıfı uygulamasına tabidir ve yıl sonu eleme sınavlarındatüm derslerden başarılı olmak zorundadırlar. Aksi takdirde bu öğrencilerinKonservatuvarla ilişiği kesilir. Tüm derslerden başarılı olup ta yalnız birseçmeli dersten (yardımcı alan dersinden) başarılı olamayanlara sorumlu olarakbir üst sınıfa devam hakkı verilir.

Busınavlarda başarı 100 (yüz) üzerinden 70 (yetmiş) puandır.

Ana Sanat Dalı veya Sanat Dalı Değişikliği

Madde 40 -KonservatuvarLise Devresi öğrencileri genel ve özel şartları taşıdıkları takdirde, ikinciyılından itibaren sağlık nedenleri veya çalgısına fiziksel uyumsuzluk sebebiyleaynı ana sanat dalı içinde sanat dalını değiştirmek veya diğer bir ana sanatdalına bağlı bir sanat dalına geçmek isteyebilirler.

Aynı anasanat dalında sanat dalı değiştireceklerden ilgili ana sanat dalı başkanının,farklı ana sanat dalına geçeceklerden ise iki ana sanat dalı başkanının görüşüistenir.

Ana sanatdalı veya sanat dalı değiştirme sınavları, not yükseltme sınavları tarihleriiçinde ve not yükseltme sınavları esaslarına göre yapılır.

Öğrencininbu sınavlara girebilmesi için, genel sınav sonuçlarının ilanından en geç 1(bir) hafta içinde Müdürlüğe yazılı olarak başvurması gerekir. Gireceği sanatveya ana sanat dalının farklı derslerinden yapılacak sınavlardan başarılı olanöğrenciler sanat veya ana sanat dalını değiştirmeye hak kazanırlar.

Busınavlarda başarı notu 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) puandır.

İki Ayrı Ana Sanat DalınaDevam

Madde 41 -Hazırlık sınıfını başararak lise birinci sınıfa geçme hakkı kazananöğrenci, iki ayrı ana sanat dalına devam edebilir.

Buöğrencinin devam edeceği ikinci ana sanat dalının genel ve özel koşullarınıtaşıması ve gireceği ana sanat dalının farklı derslerinden yapılacak sınavlardabaşarılı olması gerekir. Bu öğrenciler hazırlık sınıfı uygulamasına tabidirlerve yıl sonu sınavlarında, kabul edildikleri sınıfın tüm derslerinden başarılıolmak zorundadırlar. Aksi halde bu ana sanat dalıyla ilişikleri kesilir.Sınavlar bu Yönetmeliğin 38 inci maddesi hükümlerine göre yapılır.

Sanat Dalı Öğretim Elemanı Değişikliği

Madde 42 -Sanat dalı öğretim elemanını herhangi bir nedenle değiştirmek isteyenöğrenciler, ilgili ana sanat dalı başkanı tarafından onaylanmış öğrencidilekçesi (18 yaşından küçükler için veli dilekçesi) ile Müdürlüğebaşvurdukları takdirde bu gibi öğrencilerin durumları;

a)İlgili ana sanat dalı başkanı,

b)Ayrılacağı ve gideceği sanat dalı öğretim elemanları,

c) İlgili solfej öğretim elemanı,

d)İlgili danışman öğretim elemanından oluşan bir komisyon tarafından, en geç birhafta içinde incelenerek sonucu Müdürlüğe bildirilir ve Konservatuvar YönetimKurulu kararı ile kesinleşir.

Sınav Komisyonları

Madde 43 -Alan derslerinin genel, not yükseltme, sınıf atlama, dal değiştirme veseviye sınavlarının sınav komisyonları; ilgili bölüm başkanı, ana sanat dalıbaşkanı, sanat dalı öğretim elemanlarından en az 5 (beş) kişiyle KonservatuvarYönetim Kurulu tarafından oluşturulur. Öğrencinin eğitim gördüğü sanat dalı öğretimelemanı sınavın tabii üyesidir. Müdür tüm komisyonların başkanıdır. Ancak notvermez. Müdürün bulunmadığı hallerde sırasıyla ilgili bölüm, ana sanat dalıveya sanat dalı başkanı bu görevi yerine getirir.

Diğer Hükümler

Madde 44 -Konservatuvarın Lise Devresinde:

a)Genel kültür derslerinde Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilen öğretimprogramları, ders kitapları ve diğer eğitim araçları kullanılır.

b)Öğrenci davranışlarını izleme, değerlendirme ve geliştirme, Milli EğitimBakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği doğrultusundayürütülür.

c)Bu Yönetmelikte yer almayan konularda, Bakanlık'ça çıkarılan ortaöğretimkurumlarıyla ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

d)Kullanılan diploma, karne, öğrenim belgesi ve benzeri basılı evrak, Bakanlığabağlı orta öğretim kurumlarında kullanılan standartlara uygun olarakhazırlanır.

e)Denetim görevi, Milli Eğitim Bakanlığı ile Mersin Üniversitesi Rektörlüğü'nünişbirliğiyle yürütülür.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 45 -13/3/2000 tarihli ve 23992 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "MersinÜniversitesi Devlet Konservatuvarı Yarı Zamanlı İlköğretim, Tam Zamanlı LiseDevresi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nin Tam Zamanlı Lise DevresiEğitim-Öğretim ve Sınavlarına ilişkin hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 46 -Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 47 -BuYönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)