Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dokümanın Başlığı
:
- Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
23 Mayıs 2020
Resmi Gazete Sayısı
:
31135
Resmi Gazete Görüntüsü
:


23 Mayıs 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31135

YÖNETMELİK

Milli Savunma Bakanlığından:

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ

İŞLETME BAŞKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATININ KURULUŞ,

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARI HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 –19/11/2015tarihli ve 29537 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esasları Hakkında Yönetmeliğin 2ncimaddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik,15/7/2018tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 325 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 –Aynı Yönetmeliğin 7ncimaddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


>“c) Personel Dairesi Başkanlığı.”

“d) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.”

MADDE 3 –Aynı Yönetmeliğin 12ncimaddesinin madde başlığında ve birinci fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığının” ibareleri “Personel Dairesi Başkanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 –Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “Kalkınma Bakanlığına” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (e) ve (f) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 –Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin madde başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “Mali İşler Dairesi Başkanlığının” ibareleri “Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“f) Sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek.

g) Başkanlık merkez binasının yangına, hırsızlığa ve sabotaja karşı korunması ile ilgili gerekli önlemleri almak.”

MADDE 6 –Aynı Yönetmeliğe 22ncimaddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk

MADDE 22/A –(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütler derhal Başkanlığa bildirilir. Başkanlık bu tereddütleri gidermeye yetkilidir.”


>MADDE 7–Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8– Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

19/11/2015

29537En Son İşlenenlerEn Son Yüklenenler

SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)