Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dokümanın Başlığı
:
- Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
23 Mayıs 2020
Resmi Gazete Sayısı
:
31135
Resmi Gazete Görüntüsü
:


23 Mayıs 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31135

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ

İŞLETME BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN

DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 –19/11/2005tarihli ve 25998 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 3 -Bu Yönetmelik,14/7/1965tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 325 inci maddesi ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”


>MADDE 2 –Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (g) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Alt görev:10/7/2018tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,”

“g) İlgili birim: 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 318 inci maddesinde belirtilen merkez ve taşra teşkilatı birimlerini,”

“j) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,”

MADDE 3 –Aynı Yönetmeliğin 7ncimaddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 –Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından” ibaresi “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 –Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın üçüncü cümlesinde yer alan “İnsan Kaynakları” ibaresi “Personel” olarak değiştirilmiştir.


>“Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına ilişkin duyuru üzerine başvuruda bulunanların dilekçeleri birim amirleri aracılığıyla beş iş günü içinde Personel Dairesi Başkanlığına iletilir.”

MADDE 6 –Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin başlığı ile birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavı”

“Yazılı sınav, bu sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle Başkanlıkça yapılabileceği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.”

“Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı, bir takvim yılı içerisinde ancak bir defa yapılır.”

MADDE 7 –Aynı Yönetmeliğin 15/A maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “EK-1 Görevde Yükselme Sözlü Sınavı Değerlendirme Formuna” ibaresi “EK-1 Sözlü Sınavı Değerlendirme Formuna” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 –Aynı Yönetmeliğin 15/B maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “Görevde yükselme” ibareleri “Görevde yükselme ve unvan değişikliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 –Aynı Yönetmeliğin 15/C maddesinin başlığı “Atanma” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “Görevde yükselme” ibaresi “Görevde yükselme ve unvan değişikliği” olarak değiştirilmiştir.


>MADDE 10 –Aynı Yönetmeliğin 16ncımaddesinin beşinci fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları” ibaresi “Personel” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 –Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları” ibaresi “Personel” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 –Aynı Yönetmeliğin 26ncımaddesinin birinci fıkrasında yer alan “Devlet Personel Başkanlığının anılan Kanun gereğince teklifi üzerine” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 –Aynı Yönetmeliğe 28 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 28/A maddesi eklenmiştir.

“Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk

Madde 28/A -Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütler derhal Başkanlığa bildirilir. Başkanlık bu tereddütleri gidermeye yetkilidir.”

MADDE 14 –Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1’in başlığı “Sözlü Sınavı Değerlendirme Formu” olarak değiştirilmiştir.


>MADDE 15 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 –Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

19/11/2005

25998

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

15/9/2007

26644

2-

6/5/2009

27220

3-

13/8/2009

27318

4-

4/12/2009

27422

5-

23/10/2010

27738

6-

27/4/2013

28630

7-

1/11/2014

29162

8-

29/11/2014

29190

9-

11/9/2015

29472

10-

25/5/2016

29722

11-

24/4/2017

30047



SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)