Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 24)

Dokümanın Başlığı
:
Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 24)
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
7 Ocak 2005
Resmi Gazete Sayısı
:
25693
Resmi Gazete Görüntüsü
:


Maliye Bakanlığından:

Motorlu TaşıtlarVergisi

Genel Tebliği

(Seri No: 24)

5035 sayılı Bazı Kanunlarda DeğişiklikYapılması Hakkında Kanunun(1)23 üncü maddesi ile değiştirilen 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunun(2)5 inci maddesinin son fıkrasında,"( I ) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları vebenzerlerine ait vergi tutarlarının Türkiye Sigorta ve Reasürans ŞirketleriBirliği tarafından her yılın Ocak ayında ilan edilenkaskosigortası değerlerinin % 6'sını aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunantaşıtlara ait vergi tutarlarını, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergitutarı olarak belirlemeye, bu oranı % 4'e kadar indirmeye ve kanuni oranınakadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

14/12/2004 tarihli ve 2004/8327 sayılıBakanlar Kurulu Kararı(3)gereğince; 1/1/2005 tarihinden geçerli olmak üzere, Motorlu Taşıtlar VergisiKanununun 5 inci maddesindeki ( I ) sayılı tarifede yer alan otomobil,kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için, yıllar itibarıylauygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları, Türkiye Sigorta veReasürans Şirketleri Birliği tarafından her yılın Ocak ayında ilan edilenkaskosigortası değerlerinin % 5' ini aşması halinde, aynıyaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarları, bir alt kademedekitaşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanacaktır.


>( I ) sayılı tarifede yer alan taşıtlariçin 2005 yılı için uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları, 23SeriNo.luMotorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği(4)ile belirlenmiştir.

14/12/2004 tarihli ve 2004/8327 sayılıBakanlar Kurulu Kararına görekaskosigortası değeriuygulamasının usul ve esasları aşağıda açıklanmıştır.

1-KaskoSigortası Değeri Uygulaması

1.1.Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin (I)sayılı tarifesinde yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeritaşıtlar için 2005 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisitutarlarının, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından cinsi,kodu, modeli, markası, tipi ve yaşı esas alınarak yayınlanan ve yetkili sigortaacentelerine bildirilen, 2005 yılı Ocak ayı itibariyle uygulanacak olan 71numaralı "Motorlu Kara TaşıtlarıKaskoDeğer Listesi"ndeyer alankaskosigortası değerlerinin % 5 ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunantaşıtlara ait vergi tutarları, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergitutarı olarak uygulanacaktır.

1.2.Bu uygulama mükelleflerin müracaatı üzerine yapılacaktır.

1.3.Mükelleflerin bu uygulamadan yararlanabilmesi için,taşıtlarınkaskosigortası poliçesine sahip olmalarızorunlu değildir.

2-KaskoSigortası Değerinin Belirlenmesi

2.1.14/12/2004 tarihli ve 2004/8327 sayılı Bakanlar KuruluKararı kapsamında Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunun ( I ) sayılı tarifesinde yeralan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlarınkaskosigortası değerlerinin belirlenmesinde; TürkiyeSigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından 2005 yılının Ocak ayındayayınlanan ve taşıtların cinsi, kodu, modeli, markası, tipi ve yaşı itibariylekaskosigortası değerlerinin yer aldığı 71 numaralı"Motorlu Kara TaşıtlarıKaskoDeğer Listesi" esasalınacaktır.


>2.2.Taşıtlarınkaskosigortasınaesas olan değeri; Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafındantespit edilip 2005 yılı Ocak ayında yayınlanarak ilan edilen 71 numaralı"Motorlu Kara TaşıtlarıKaskoDeğer Listesi"ndebelirtilen değerin üzerinde veya aşağısında olamaz.

2.3.Kaskosigortası değerininbelirlenmesinde; Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğin tarafından2005 yılı Ocak ayında yayınlanarak ilan edilen 71 numaralı "Motorlu KaraTaşıtlarıKaskoDeğer Listesi"ndeyer alan değer esas alınacak,kaskosigortasıpoliçesinde belirtilen sigorta değerine göre işlem yapılmayacaktır.

2.4.Her hangi bir neden ile hasarlı duruma gelmiş olantaşıtların hasar durumları, motorlu taşıtlar vergisi tutarı için esas alınacakolankaskosigortası değerinin belirlenmesindedikkate alınmayacaktır.

2.5.Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafındanyayınlanan 71 numaralı "Motorlu Kara TaşıtlarıKaskoDeğer Listesi"nde yer almayan taşıtlarınkaskosigortasına esas olan değerleri; yetkili sigorta acentelerinin müracaatetmeleri halinde Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafındanayrıca belirlenecektir.

3-Mükellefler ve Yetkili SigortaAcenteleri Tarafından Yapılacak Olan İşlemler

İlgili trafik tescil kuruluşlarında adınakayıt ve tescilli otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtbulunan motorlu taşıtlar vergisi mükelleflerinin;kaskosigortası değeri esası uygulamasından yararlanmak istemeleri halinde aşağıdakiişlemler yapılacaktır.

3.1.14/12/2004 tarihli ve 2004/8327 sayılı Bakanlar KuruluKararına görekaskosigortası değeri uygulamasındanyararlanmak isteyen mükellefler tarafından; taşıtlarınınkaskosigortasına esas olan değerlerini belirten ve bir örneği tebliğ ekinde yer alan( EK: 1) "2005 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas OlanKaskoSigortası Değeri Bildirim Formu"nunyetkili bir sigorta acentesinden alınarak, ilgili vergi dairesine verilmesigerekmektedir.


>3.2.Mükelleflerin müracaat etmesi halinde; Türkiye Sigorta veReasürans Şirketleri Birliği tarafından 2005 yılı Ocak ayından itibarenuygulanmak üzere yayınlanarak yetkili sigorta acentelerine bildirilmiş olan 71numaralı "Motorlu Kara TaşıtlarıKaskoDeğer Listesi"ndekitaşıtkaskosigortasıdeğerine göre, yetkili sigorta acenteleri tarafından bir örneği tebliğ ekindebulunan (EK:1) "2005 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas OlanKaskoSigortası Değeri Bildirim Formu" (Bildirim Formununinternettekiwww.gelirler.gov.tradresinde bulunan örneğinin düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır.) düzenlenerek,taşıtınınkaskosigortası değerinin belirlenmesi içinmüracaatta bulunan mükellefe verilecektir.

3.3.Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafındanyayınlanan "Motorlu Kara TaşıtlarıKaskoDeğerListesi"ndeyer almayan taşıtlarınkaskosigortasına esas olan değerleri; yetkili sigortaacenteleri tarafından Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği'ndenalınarak, buna göre "2005 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas OlanKaskoSigortası Değeri Bildirim Formu" düzenlenecektir.

3.4.Mükellef müracaatı üzerine yetkili sigorta acentesitarafından düzenlenen "2005 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas OlanKaskoSigortası Değeri Bildirim Formu"nun doğruluğundan,mükellefler ile birlikte yetkili sigorta acenteleri de sorumludurlar.

4-KaskoSigortası Değerine Göre Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarının Hesaplanması

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 incimaddesinde yer alan ( I ) sayılı tarifedeki otomobil, kaptıkaçtı, arazitaşıtları ve benzeri taşıtlar için 2005 yılında uygulanacak olan motorlutaşıtlar vergisi tutarlarının; 14/12/2004 tarihli ve 2004/8327 sayılı BakanlarKurulu Kararına göre Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından2005 yılı Ocak ayında ilan edilenkaskosigortasıdeğerlerinin % 5'ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara aitvergi tutarları, bir alt kademede bulunan taşıtlara isabet eden vergi tutarıolarak uygulanacaktır.


>Örnek:Motor silindir hacmi 4200 cm³ olan 1994 model 12 yaşındabir taşıtınkaskosigortasına esas olan değerinin40.000 YTL olması halinde, 2005 yılında ödenmesi gereken motorlu taşıtlarvergisi tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

Taşıtınkaskosigortasına esas değeri ..........................................40.000 YTL

Taşıtınkaskosigortası değerinin % 5'i ....................................... .2.000 YTL

(40.000 X %5=) 2.000 YTL

2005 yılında ödenmesi gereken MTV tutarı..................................2.001YTL

Bir alt kademeye göre ödenmesi gereken MTVtutarı ..................1.390 YTL

Örnekte görüldüğü üzere; motorlu taşıtlarvergisi tutarıkaskosigortası değerinin %5'iniaştığından, taşıtın yer aldığı motor silindir hacmi 4001 cm³ yukarısı ve 12-15yaş grubunun, bir alt kademesinde yer alan 3501-4000 cm³ arası ve 12-15 yaşgrubu için ödenmesi gereken motorlu taşıtlar vergisi tutarı (1.390 YTL) ödenecektir.

Tebliğ olunur.

--------------------------------------(1) 2/1/2004 tarihli ve 25334 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'deyayımlanmıştır.(2) 23/2/1963 tarihli ve 11342 sayılı ResmiGazete'de yayımlanmıştır.(3)31/12/2004tarihli ve 25687 (3.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.(4)26/11/2004 tarihli ve 25652 sayılıResmi Gazete'de yayımlanmıştır.


>EK:1

2005 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARINA ESAS OLAN KASKO SİGORTASI DEĞERİBİLDİRİM FORMU

I - MÜKELLEF BİLGİLERİ

VERGİKİMLİK NUMARASI

ADI-SOYADI, UNVANI

İKAMETGAH ADRESİ

II - TAŞIT BİLGİLERİ

TESCİL TARİHİ

PLAKA NO

MARKASI

MODELİ

CİNSİ

TİPİ

SİLİNDİR HACMİ ( CM3)

MOTOR NO

ŞASİ NO

A. KODU

III - BİLDİRİMİ DÜZENLEYEN YETKİLİ SİGORTA ACENTESİ BİLGİLERİ

Adı-Soyadı, Unvanı

Vergi Kimlik Numarası

Birlik Sicil Numarası

Acente Numarası

Adresi

Bildirim Düzenlenme Tarihi

Yukarıda özellikleri belirtilen taşıtın 2005 yılı Ocak ayı itibariyle Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından belirlenenkaskosigortasına esas değeri .....................................................YTLdir.*

(Yalnız: ....................................................................................................... YTLdir)**

Mükellef

Bildirimi Düzenleyen

Adı-Soyadı

Yetkili Sigorta Acentesi

İmza

İmza-Kaşe

*Rakamla yazılacaktır.**Yazı ile yazılacaktır.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)