Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Muş Alparslan Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Dicle Üniversitesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kaba Yemde Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Dokümanın Başlığı
:
- Muş Alparslan Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Dicle Üniversitesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kaba Yemde Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
10 Ocak 2022
Resmi Gazete Sayısı
:
31715
Resmi Gazete Görüntüsü
:


10 Ocak 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31715

YÖNETMELİK

Muş Alparslan Üniversitesinden:

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ,

DİCLE ÜNİVERSİTESİ VE ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

KABA YEMDE ÇAYIR, MERA VE YEM BİTKİLERİ

ORTAK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı; koordinatör Muş Alparslan Üniversitesi bünyesinde Çukurova Üniversitesi, Dicle Üniversitesi veOndokuzMayıs Üniversitesi iş birliği ile kurulan Muş Alparslan Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Dicle Üniversitesi veOndokuzMayıs Üniversitesi Kaba Yemde Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik; koordinatör Muş Alparslan Üniversitesi bünyesinde Çukurova Üniversitesi, Dicle Üniversitesi veOndokuzMayıs Üniversitesi iş birliği ile kurulan Muş Alparslan Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Dicle Üniversitesi veOndokuzMayıs Üniversitesi Kaba Yemde Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.


>Dayanak

MADDE 3 –(1) Bu Yönetmelik,4/11/1981tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6ncı, 7ncive ek 43 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 –(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AR-GE: Çayır-mera ıslahı ve yönetimi ile yem bitkileri sahasında yapılacak araştırma ve geliştirme çalışmalarını,

b) AR-GE Çalışma Kurulu: Araştırmaların planlanması, çalışmaların koordinasyonunun sağlanması, araştırmaların izlenmesi ve sonuçların değerlendirilmesi amacıyla kaba yemde çayır, mera ve yem bitkileri anabilim dallarında doktoralı akademik personelden oluşan kurulu,

c) Koordinatör Üniversite: Muş Alparslan Üniversitesini,

ç) Koordinatör Üniversite Rektörü: Muş Alparslan Üniversitesi Rektörünü,

d) Merkez (KABAYEM): Muş Alparslan Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Dicle Üniversitesi veOndokuzMayıs Üniversitesi Kaba Yemde Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezini,

e) Müdür: Merkezin Müdürünü,

f) Ortak Üniversiteler: Koordinatör Muş Alparslan Üniversitesi ile Çukurova Üniversitesi, Dicle Üniversitesi veOndokuzMayıs Üniversitesini,

g) Proje: Merkez bünyesinde yürütülen ve desteklenen projeleri,


>ğ) Protokol: Merkezin amacı ve öncelikleri, ortaklığın tanımı, Merkezin fizikî alt yapısına ilişkin planlamaları, ortak insan kaynakları yönetimi, tarafların hak ve yükümlülükleri, işletim usulleri, mali ve ayni katkı oranları, fikri mülkiyet haklarının paylaşımına ilişkin çerçeve hükümlerin yer aldığı protokolü,

h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ı) Yürütme Kurulu: Protokol kapsamındaki faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi, anlaşmazlıkların giderilmesi amacıyla Ortak Üniversitelerin Rektör düzeyinde temsil edileceği kurulu,

ifadeeder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 –(1) Merkezin amacı; hayvancılığın geliştirilmesi hedefi doğrultusunda hayvancılığın gereksinim duyacağı yeterli ve kaliteli kaba yem üretiminin sağlanması maksadıyla doğal kaba yem kaynaklarının ıslahı ve geliştirilmesi, uygun kaba yem bitkisi tür ve çeşitlerinin belirlenmesi, ıslahı ile bunlarınoptimumyetiştirme teknikleri ve kaba yem muhafazası konularında bilimsel ve teknolojik AR-GE faaliyetlerinin yürütülmesi ve AR-GE faaliyetlerinden elde edilen sonuçların üretime aktarılmasında Ortak Üniversiteler ile iş birliği yapılmasıdır.

Merkezin faaliyet alanları


>MADDE 6 –(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) AR-GE Çalışma Kurulunun hazırlığı ve Yürütme Kurulunun alacağı kararlar doğrultusunda bilimsel araştırma ve geliştirme projelerinin yürütülmesi için gerekli alt yapı imkânlarını sağlamak.

b) Yürütme Kurulu ve AR-GE Çalışma Kurulunun dönemsel toplantılarını gerçekleştirebilmesi için gerekli toplantı alt yapısını sağlamak.

c) Yürütme Kurulunun kararı ile belirlenen ve Ortak Üniversitelerin veya çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının bilimsel araştırma ve proje birimlerince finanse edilen ve Merkezde gerçekleştirilecek AR-GE projelerinin aksamadan yürütülebilmesi için tedbirler almak.

ç) Doğu Anadolu Bölgesi ve araştırma alanları ile ilgili AR-GE sonuçlarının sahada uygulamaya aktarılması için bireysel çalışmalarda ve üretim faaliyetlerinde bulunmak.

d) Muş Alparslan Üniversitesi koordinatörlüğünde Ortak Üniversitelerde çayır, mera ve yem bitkileri alanında öğrenim gören öğrencilerin uygulama eğitimlerine destek vermek.

e) Çayır, mera ve yem bitkileri ile kaba yem konusunda bölge yetiştiricilerinin bilinçlendirilmesi amacıyla danışmanlık ve eğitim desteği sunmak.

f) Merkezin amacı doğrultusunda yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapmak.


>ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 –(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 –(1) Müdür, Koordinatör Üniversite Rektörü tarafından Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları bulunan ve tam zamanlı çalışan Koordinatör Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün olmadığı hallerde müdür yardımcılarından biri, müdür yardımcılarının da olmadığı hallerde Yönetim Kurulu üyelerinden biri Müdüre vekâlet eder.

(3) Müdürün kesintisiz altı ay görev başında bulunmaması halinde görevi kendiliğinden sona erer.

(4) Müdür, Merkezin amacı doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Koordinatör Üniversite Rektörüne karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 –(1) Müdürün görevleri şunlardır:


>a) Merkezin kaba yem üretimini, teknik, idari ve mali işlerini yürütmek ve denetimini yapmak.

b) Merkezde yürütülecek AR-GE projelerinin sağlıklı bir şekilde aksamadan yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak.

c) Yürütme Kurulu ve AR-GE Çalışma Kurulu toplantılarının koordinasyonunu sağlamak, toplantı hazırlıklarını yapmak ve gerçekleştirilmesi için gereken desteği vermek.

ç) Merkezde gerçekleştirilecek kaba yem ve yem bitkileri ile birlikte hayvancılık faaliyeti ve AR-GE faaliyetleri için proje bütçeleri ile sağlanacak kaynak ile canlı hayvan, kaba ve yoğun yem gibi girdilerin temin çalışmalarını yürütmek.

d) Koordinatör Üniversite bünyesinde çayır, mera ve yem bitkileri ile hayvancılık sahasında eğitim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerin uygulama eğitimleri için akademik personel ve öğrencilere gereken desteği vermek.

e) Çayır, mera ve yem bitkileri ile kaba yem konusunda bölge yetiştiricilerinin bilinçlendirilmesi için danışmanlık ve eğitim desteği sağlanması amacıyla akademik personel ile birlikte çalışmalar yapmak.

f) Tamamlanan AR-GE çalışmalarının sonuçlarının yetiştiricilere duyurulması ile yenilik ve bilgilerin yaygınlaştırılması için faaliyetlerde bulunmak.

g) Merkezin gelişmesi için gerekli stratejik planları hazırlayarak Koordinatör Üniversite Rektörüne ve Yönetim Kuruluna sunmak.

ğ) Merkezin ödenek, kadro ihtiyaçları ve bütçe ile ilgili önerilerini gerekçeleriyle birlikte hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

h) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak mal ve hizmet satın alınmasını, hizmet satın alma yolu ile yapılan sözleşmelerin uygulanmasını ve denetimini sağlamak.

ı) Merkezin yurt içi ve yurt dışında temsili doğrultusunda çalışmalar yapmak, yapılan çalışmalara katılmak.

i) Yürütme Kurulu ve Yönetim Kurulunun Merkezin faaliyet alanları kapsamında vereceği diğer görevleri yapmak.

Müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 10 –(1) Koordinatör Üniversitenin öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Koordinatör Üniversite Rektörü tarafından üç yıl süre ile müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Süresi sona eren müdür yardımcıları tekrar görevlendirilebileceği gibi gerekli görüldüğü hallerde bu sürenin tamamlanması beklenmeden görevden alınabilir.

(2) Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdür yardımcıları, Merkezin tüm sevk ve idaresinde Müdüre yardımcı olmak ve Müdürün vekâlet bıraktığı zamanlarda Müdürün görevlerini yapmakla yükümlüdür.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 11 –(1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Merkezin faaliyet alanları ile ilgili birimlerden Ortak Üniversitelerin Rektörlerinin görevlendireceği ikişer öğretim elemanı olmak üzere toplam on bir üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona eren üye yeniden görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Müdür gerekli gördüğü hallerde olağanüstü olarak da Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.

(4) Koordinatör Üniversite Rektörü gerekli hallerde Yönetim Kuruluna başkanlık eder.

(5) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amacı doğrultusunda çalışma programını düzenlemek ve yürütmek.

b) Merkezin bilimsel, idari ve mali çalışmalarına ilişkin yıllık çalışma raporlarını hazırlamak.

c) Merkezin bütçe tasarısını hazırlamak.

ç) Merkezin idari, sağlık, teknik ve yardımcı personel ihtiyacını belirlemek.

d) Merkez ile ilgili alınan tüm kararlar ile iş ve işlemler konusunda Yürütme Kurulunu yazılı olarak bilgilendirmek.

e) Yürütme Kurulu tarafından alınacak kararların Müdür tarafından uygulanmasını sağlamak.

f) Merkezde yürütülecek AR-GE çalışmaları konusunda AR-GE Çalışma Kurulu ile Müdür arasında oluşabilecek uyuşmazlığın giderilmesi için çalışmalarda bulunmak.

g) Merkezin çalışmalarını izlemek ve denetlemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Üniversite dışındaki kuruluşlarca desteklenen projeler

MADDE 12 –(1) Koordinatör Üniversite Rektörü, Üniversite dışındaki kuruluşlarca desteklenen ve Yönetim Kurulu tarafından önerilen projelere ilişkin sözleşmeleri imzalamaya yetkilidir.

Fikri vesınaimülkiyet hakları

MADDE 13 –(1) Merkez bünyesinde yürütülen çalışmalarda oluşabilecek tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları hakkında5/12/1951tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Emredici hükümler saklı kalmak şartıyla fikri vesınaimülkiyet haklarının Ortak Üniversiteler arasında ve Ortak Üniversiteler ile eser ve buluş sahipleri arasındaki paylaşımı, ortaklık protokolü hükümleri çerçevesinde yapılacak sözleşme ile belirlenir.

(2) Merkez bünyesinde yürütülecek olan ortak projelerde; Ortak Üniversitelerden herhangi biri tarafından sözleşme öncesi edinilmiş, patenti, fikri mülkiyeti alınmış veya başvuru sürecindeki ürünler ile bunlara ilişkin teknik bilgi ve beceriler ortak projelerde kullanılabilir ancak tüm hakları ilgili üniversiteye aittir.

Gelirlerin paylaşımı

MADDE 14 –(1) Merkez kapsamında yürütülecek her türlü projeden elde edilecek gelirlerin paylaşımı hususunda Yönetim Kurulu tarafından alınacak kararlar Ortak Üniversitelerin Yönetim Kurulu kararlarına bağlı olarak işlerlik kazanır.

Harcamalar

MADDE 15 –(1) Merkezin ihtiyacı olan makine/ekipman/donanım/yazılım/sarf malzemesi/hizmet alımları işlemleri, Koordinatör Üniversite Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi ve Yönetim Kurulu koordinasyonu ile yürütülür.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16 –(1) Merkezin çalışma amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırmalar ve hizmetler kapsamında alınan her türlü alet,ekipmanve demirbaşlar Merkez hizmetlerinde kullanılır.

Personel ihtiyacı

MADDE 17 –(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Koordinatör Üniversite Rektörü tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 18 –(1) Merkezin harcama yetkilisi Koordinatör Üniversite Rektörüdür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Merkezin kimliği

MADDE 19 –(1) Koordinatör ve Ortak Üniversiteler; Merkezin adını, logosunu ve Merkezin kimliğini çağrıştıran her türlü işareti ancak Yönetim Kurulunun veya Yönetim Kurulu tarafından bu konuda yetkilendirilmiş birimin onayıyla kullanabilirler.

(2) Koordinatör ve Ortak Üniversiteler, bu Yönetmelikte ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla ve işin niteliğinde aksi anlaşılmadıkça, Merkez bünyesindeki çalışmaları, Merkez ile ilgili idari, teknik ve ticari bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür. Bu yükümlülük Yönetim Kurulu kararı ile kaldırılabilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 20 –(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 21 –(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Muş Alparslan Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Dicle Üniversitesi veOndokuzMayıs Üniversitesi Rektörleri birlikte yürütür.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)