Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dokümanın Başlığı
:
Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
28 Şubat 2007
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


28 Şubat 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26448

YÖNETMELİK

Mustafa Kemal Üniversitesinden:

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 3/5/2003 tarihli ve 25097 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 4 - Hastane Danışma Kurulu; Tıp Fakültesi Dekanının başkanlığında, Tıp Fakültesi bölüm başkanları, Hastane Başhekimi, Sağlık Yüksekokulu Müdürü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü ve Döner Sermaye Yürütme Kurulu Başkanından oluşur. Başhekim yardımcıları oy hakkı olmaksızın toplantılara katılabilirler. Kurulun sekreterliğini, oy hakkı olmaksızın Hastane Başmüdürü yürütür."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 5 - Hastane Yönetim Kurulu; Rektör veya görevlendireceği bir yardımcısının başkanlığında, Döner Sermaye Yürütme Kurulu Başkanı, Tıp Fakültesi Dekanı, Hastane Başhekimi, Başhekim yardımcıları ve Temel Tıp, Dahili ve Cerrahi Tıp Bilimleri bölüm başkanlarından oluşur. Başkanın bulunmadığı zamanlarda Tıp Fakültesi Dekanı Kurula başkanlık eder. Kurulun sekreterliğini, oy hakkı olmaksızın Hastane Başmüdürü yürütür."


MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

"MADDE 6 - Hastane Yönetim Kurulu; Hastane ile ilgili mevzuat hükümleri ve Hastane Danışma Kurulunun alacağı istişari kararlar doğrultusunda, Hastanenin yönetimi ve işletilmesi için gerekli kararları alır.

Hastane Yönetim Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine toplanır. Toplantılar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yapılır, kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 7 - Tıp Fakültesinin devamlı statüde çalışan bir öğretim üyesi, Rektör tarafından iki yıl için Başhekim olarak atanır. Süresi biten Başhekim yeniden atanabilir veya süresinden önce görevine son verilebilir. Başhekimin devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından önereceği kişiler, Rektör tarafından Başhekim yardımcıları olarak atanabilir. Hastanede bulunan birimlerin özelliğine göre, başhekim yardımcılarının sayısı en fazla sekiz olarak belirlenir.

Başhekimin herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, Başhekim yardımcılarının da görev süresi sona erer."

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

"MADDE 8 - Hastane Başhekiminin görev ve sorumlulukları şunlardır:


a) Akademik ve idari personel arasında uyumlu çalışma ortamını sağlamak,

b) Hastaneye bağlı olarak çalışan tüm personelin yönetim ve gözetimini yapmak,

c) Yatacak hastaların kabul şekli ve çıkarılması, ölüm vukuunda yapılacak işlerle ilgili esasları tespit etmek ve uygulamak,

ç) Hizmet personelinin istihdamı ve çalışma düzeni, nöbeti, kıyafeti disiplini, başarılarının değerlendirilmesi ve terfi esaslarını ilgili mevzuat hükümlerine göre tespit etmek ve uygulamasını denetlemek,

d) Çeşitli sağlık alanlarındaki hizmetlerin koordinasyonunu sağlamak, klinik, poliklinik, acil servis laboratuvarlarından en iyi şekilde yararlanmak için gerekli önlemleri almak ve denetlemek,

e) Hastaların iaşe ve diyetleri ile ilgili esasları tespit etmek ve uygulanması için gerekli tedbirleri almak,

f) Hastane hizmetleri ile ilgili nöbet ve çalışma düzenini sağlamak,

g) Hastanenin temizlik, onarım, bakım, resepsiyon, emniyet ve teknik hizmetleri ile ilgili esasları tespit etmek, uygulamak ve denetlemek,

ğ) Hasta dosya arşivinin düzenli çalışması için gerekli kararları almak ve uygulamak,

h) Hastanenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını ve bütçe ile ilgili önerilerini gerekçesiyle birlikte Rektörlüğe sunmak,

ı) Hastane Yönetim Kurulunun vereceği diğer işleri yapmak."

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


"MADDE 13 - Hastanenin harcama yetkilisi Başhekimdir. Başhekimin bulunmadığı hallerde görevlendireceği vekili bu görevi yürütür."

MADDE 7 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)