Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Necmettin Erbakan Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dokümanın Başlığı
:
- Necmettin Erbakan Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
19 Şubat 2024
Resmi Gazete Sayısı
:
32465
Resmi Gazete Görüntüsü
:


19 Şubat 2024 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32465

YÖNETMELİK

Necmettin Erbakan Üniversitesinden:

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 24/7/2022 tarihli ve 31902 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Necmettin Erbakan Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8- (1) Müdür (Başhekim), Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları bulunan Fakülte dekan yardımcıları arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Dekanın görevi sona erdiğinde Müdür (Başhekim)’ün görevi de kendiliğinden sonra erer. Süresi biten Müdür (Başhekim) aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce aynı usulle değiştirilebilir.

(2) Müdür (Başhekim)’ün önerisi ve Rektörün onayı ile Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları bulunan Fakültede tam zamanlı olarak çalışan öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişi üç yıl için müdür yardımcısı (Başhekim yardımcısı) olarak görevlendirilebilir.

(3) Müdür (Başhekim), görevi başında bulunmadığı zaman, Dekanlık bilgisi dâhilinde yardımcılarından birini vekil bırakır.

(4) Müdür (Başhekim)’ün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının (Başhekim yardımcıları)’ nın görevi de kendiliğinden sona erer. Süresi biten müdür yardımcısı (Başhekim yardımcısı) aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce aynı usulle görevden alınabilir.


(5) Müdür yardımcıları (Başhekim yardımcıları), Müdür (Başhekim)’ün yapacağı yetki devrine göre Merkez hizmetlerinin yürütülmesinde Müdür (Başhekim)’e yardımcı olur.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin dördüncü bölümüne 13 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“Hastane Müdürü ve hastane müdür yardımcıları

MADDE 13/A- (1) Hastane Müdürü; sağlık idaresi veya sağlık kurumları işletmeciliği lisans mezunu veya temel eğitimi idare ve işletmecilik olan fakültelerden mezun olan veya herhangi bir lisans eğitiminden mezun olup en az on yıl kamu kurumlarında görev yapmış olup tercihen sağlık kurumları işletmeciliği alanında yüksek lisans yapmış olan ve/veya hastane yönetim hizmetlerinde deneyimi olan adaylar arasından ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Müdür (Başhekim)’ ün   önerisi ile Rektör tarafından kadro durumuna göre görevlendirilir.

(2) Hastane Müdürü ilgili mevzuat hükümleri kapsamında Müdür (Başhekim)’ün görev ve sorumluluk alanları ile sınırlı olup, Merkezin yönetim organlarının belirlediği usul ve esaslara göre çalışmak ve verilen görevleri yapmakla yükümlüdür.

(3) Hastane Müdürüne bağlı olarak görev yapan hastane müdür yardımcıları; sağlık idaresi veya sağlık kurumları işletmeciliği lisans mezunu veya temel eğitimi idare ve işletmecilik olan fakültelerden mezun veya sağlık hizmetleri veren bir kamu kurumunda en az on yıl görev yapmış ve ilgili mevzuatta öngörülen şartlara uygun adaylar arasından Müdür (Başhekim)’ün önerisi ile Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Hastane müdür yardımcıları; Hastane Müdürünce yürütülen idari, mali ve teknik hizmetlerden kendilerine verilen görevleri ilgili mevzuat kapsamında yerine getirir ve hizmetlerin yürütülmesinde Hastane Müdürüne yardımcı olurlar.


Başhemşire ve görevleri

MADDE 13/B- (1) Başhemşire; lisans düzeyinde eğitim veren okulların hemşirelik bölümünden mezun ve en az on yıl hemşirelik hizmeti olan adaylar arasından ilgili mevzuat hükümlerine göre Müdür (Başhekim)’ün önerisi ile Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir.

(2) Başhemşire, Merkezde görevli hemşireler ve sağlık hizmetlerinde çalışan diğer personel, başhemşirenin sorumluluğunda olup; hemşirelik hizmetlerinin yönetim ve organizasyonu konusunda Merkez yönetim organlarının belirlediği usul ve esaslara göre çalışmak ve benzeri görevleri yapmakla yükümlüdür. Başhemşire, hizmet gereksinimleri doğrultusunda Rektörün onayıyla Başhemşire yardımcısı görevlendirebilir. Başhemşire yardımcısı, Başhemşireye karşı sorumlu elemandır.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü yürütür.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)