Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Necmettin Erbakan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dokümanın Başlığı
:
- Necmettin Erbakan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
6 Haziran 2020
Resmi Gazete Sayısı
:
31147
Resmi Gazete Görüntüsü
:


6 Haziran 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31147

YÖNETMELİK

Necmettin Erbakan Üniversitesinden:

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 –7/4/2014tarihli ve 28965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Necmettin Erbakan ÜniversitesiÖnlisansve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Ders Kredisi (Avrupa Kredi Transfer Sistemi-AKTS)” ibaresi “AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi)” olarakdeğitirilmişve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ı) Ders kredisi: Teorik ve uygulamalı ders saatlerine göre hesaplanan krediyi,”

MADDE 2 –Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Öğrenci, danışmanın olumlu görüşü ile alt sınıflardaki bütün derslerden başarılı olması ve genel ağırlıklı not ortalamasının en az 3.00 olması şartı ile bulunduğu yıl/yarıyıl programında bulunan derslerin toplam 45 AKTS kredisinin %20’sine kadar ön şartlı dersler dışında, bir üst yarıyıl/yıldan ders alabilir. Ön şartlı dersler ve ön şartlar, ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.”


>MADDE 3 –Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tekrarlanan derslerde önceki dönemde devam şartı yerine getirilmiş ise, sınavlara girmek kaydıyla devam şartı aranmaz. Ancak, uygulama sınavı yapılan ve uygulaması olan dersler ile sınıf geçme sistemi uygulanan fakülte ve yüksekokullar için devam şartı aranır.”

MADDE 4 –Aynı Yönetmeliğin 12ncimaddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Tek ders sınavı: Mezuniyetleri için staj veya mesleki uygulama dışında tek dersi kalan öğrenciler, dilekçe ile başvurmaları halinde bütünleme sınavını takip eden bir ay içinde fakülte ve yüksekokullarca açılacak tek ders sınavına girerler. Tek ders sınavına dersi hiç almamış olan ve devamsızlıktan kalan öğrenciler giremez. Bu sınavlarda alınan not, ara sınav şartı aranmadan en az CC ise öğrenci başarılı sayılır.”

“(5) Öğretim elemanları, ara sınav sonuçlarını genel sınavlar başlamadan en geç 15 gün önce sisteme girmek ve sınav evrakını idareye teslim etmek zorundadırlar. Genel sınav sonuçlarının, sınavların bitişinden itibaren Hukuk Fakültesi için en geç 10, diğer fakülte ve yüksekokullar için en geç 5 gün içerisinde ilan edilmesi gerekir.


>(6) Sınavlara ilişkin belge ve tutanaklar, fiziksel veya dijital ortamda dekanlık veya müdürlüklerce en az iki yıl süreyle saklanır.”

MADDE 5 –Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Genel ağırlıklı not ortalaması: Öğrencinin bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasından itibaren aldığı bütün derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir. Genel ağırlıklı not ortalaması hesaplamasında öğrencinin tekrar ettiği derslerden aldığı son harf notu dikkate alınır. Öğrencilerin daha önce alıp başarılı olarak muaf tutulduğu derslere ilişkin alınan notlartranskripteişlenir ve not ortalamasına eklenir.”

MADDE 6 –Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Öğrencinin mazeretli olduğu süre devamsızlık süresine eklenir.”

MADDE 7 –Aynı Yönetmeliğin 20ncimaddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.


>MADDE 8 –Bu Yönetmelik 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

MADDE 9 –Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

7/4/2014

28965

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

11/8/2014

29085

2-

26/7/2015

29426

3-

10/7/2016

29766

4-

16/4/2017

30040

5-

23/10/2017

30219

6-

30/5/2018

30436En Son İşlenenlerEn Son Yüklenenler

SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)