Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

Niğde Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Dokümanın Başlığı
:
Niğde Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
22 Haziran 2013
Resmi Gazete Sayısı
:
28685
Resmi Gazete Görüntüsü
:


22 Haziran 2013 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28685

YÖNETMELİK

Niğde Üniversitesinden:

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Niğde Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik; Niğde Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik takvim: Her yıl Senato tarafından belirlenen lisansüstü eğitim-öğretim döneminde yarıyıl, yaz dönemi, ders ve sınav dönemleri ve benzeri tarihleri belirten takvimi,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c


) Anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ve enstitüde eğitim-öğretim programı bulunan ilgili anabilim/anasanat dalını,

ç)Anabilim/anasanat dalı başkanı: Lisansüstü düzeydeki eğitim-öğretimin yürütülmesinden enstitü müdürlüğüne karşı sorumlu olan, Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ilgili anabilim/anasanat dalı başkanını,

d) Anabilim/anasanat dalı kurulu: Anabilim/anasanat dalı başkanı ve ilgili bilim/sanat dalı başkanlarından oluşan; lisansüstü derslere ve uygulamalara ilişkin olarak ilgili bilim/sanat dallarından, yalnız bir bilim veya sanat dalını kapsadığı durumlarda ise bütün öğretim üyelerinden ve doktora yapmış öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

e) Bilim/sanat dalı: 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılmasına karar verilen bilim/sanat dallarını,

f) Bilim/sanat dalı başkanı: Lisansüstü derslere ve uygulamalara ilişkin olarak ilgili bilim/sanat dalının görüşünü, komite, jüri, karar ve raporlarını ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına bildiren ve lisansüstü düzeydeki eğitim-öğretimin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden anabilim/anasanat dalı başkanlığına karşı sorumlu olan bilim/sanat dalı başkanını,

g


) Bilimsel hazırlık programı öğrencileri: Enstitüye bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesine göre kabul edilen öğrencileri,

ğ) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üzere anabilim/anasanat dalı başkanlığınca önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesi veya doktoralı/sanatta yeterlik diplomasına sahip öğretim elemanını,

h) Doktora yeterlik komitesi: İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacı ile sınav jürileri kuran, iki yıl süre ile görev yapan komiteyi,

ı) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitim-öğretimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bilimsel bir konunun, bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş ve ilgili enstitü tez yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanmış projeyi,

i) Enstitü: Niğde Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,

j) Enstitü kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüde eğitim-öğretim programları devam eden ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

k) Enstitü müdürü: Niğde Üniversitesine bağlı enstitülerin müdürlerini,

l) Enstitü müdürlüğü: İlgili enstitü müdürlüğünü,

m


) Enstitü yönetim kurulu (EYK): Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve müdürün önereceği altı aday arasından, enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

n) GMAT: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Management Admission Test sınavını,

o) GRE: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Record Examination sınavını,

ö) IELTS: Uluslararası sınavlardan olan International English Language Testing System sınavını,

p) İkinci danışman: Lisansüstü eğitim-öğretim yapan öğrencinin tez konusunun özelliği gereği, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca önerilen ve EYK tarafından atanan, Üniversitede veya yurt içi/yurt dışı başka bir yükseköğretim kurumunda görevli öğretim üyesi veya doktora yeterlik diplomasına sahip öğretim elemanını,

r) Kredi: Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS); Bir dersin başarıyla tamamlanabilmesi için öğrencinin alması gereken teorik dersler, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler, kütüphane çalışmaları, proje, saha çalışmaları, mezuniyet tezi gibi çalışmaların tümünü ifade eden ve her bir dersin herhangi bir yükseköğretim kurumunda bir akademik yılın tam zamanlı olarak tamamlanması için gereken toplam çalışma yükünün ne kadarlık bir bölümünü teşkil ettiğini gösteren değeri,

s


) Lisansüstü eğitim-öğretim: Tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik eğitimini,

ş) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim yapmak üzere enstitüye kayıtlı olan öğrenciyi,

t) Özel konular: Danışmanın, çalıştığı bilimsel alanda bilgi, görgü ve deneyimlerini öğrencilere aktardığı ve tez çalışmalarına yardımcı olduğu tezli yüksek lisans programlarındaki teorik dersi,

u) Rektör: Niğde Üniversitesi Rektörünü,

ü) Rektörlük: Niğde Üniversitesi Rektörlüğünü,

v) Sanatta yeterlik eseri çalışması: Sanatta yeterlik programı öğrencilerinin, sanatta yeterlik tezi yerine hazırlayabilecekleri ya da yapabilecekleri sanatsal çalışmayı,

y) Sanatta yeterlik programı: Bir yüksek lisans ya da buna eşdeğer bir çalışma üzerine yapılan, bir sanat alanında gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri kazandırmayı; özgün bir sanat eserinin ortaya konulması ile müzik ve sahne sanatlarında özgün ve üst düzeyde bir yaratıcılık ve uygulama sergilemeyi amaçlayan, bilimde doktora eğitimine denk bir eğitimi,

z) Seminer: Lisansüstü öğrencilerinin ders döneminde ilgili enstitü tez yazım kılavuzuna göre hazırladıkları, öğrencinin danışmanı tarafından onaylanan ve bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü sunulup değerlendirilen yazılı bir metinden oluşan çalışmayı,

a


a) Senato: Niğde Üniversitesi Senatosunu,

bb) Tez: Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik eğitim-öğretiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bilimsel çalışmayı,

cc) Tez çalışması: Ders aşamasını başarı ile tamamlayan öğrencilerin hazırladıkları tezle ilgili bilimsel çalışmayı hazırlama sürecini,

çç) Tez izleme komitesi: Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez çalışmalarına rehberlik etmek ve yönlendirmek görevini üstlenen biri tez danışmanı olmak üzere en az üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

dd) Tez yazım kılavuzu: Tezlerin yazım şeklini, sunuluşunu ve çoğaltılmasını açıklayan, ilgili enstitü kurulu tarafından kabul edilen ve Senato tarafından onaylanan tez yazım kılavuzunu,

ee) TOEFL: Uluslararası sınavlardan olan Test of English as a Foreign Language sınavını,

ff) Uzmanlık alan dersi: Danışmanın, çalıştığı bilimsel alanda bilgi, görgü ve deneyimlerini öğrencilere aktardığı ve tez çalışmalarına yardımcı olduğu doktora/sanatta yeterlik programlarındaki teorik dersi,

gg) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

ğğ) Üniversite: Niğde Üniversitesini,

hh) Yarıyıl: Ders aşamasında güz veya bahar yarıyıllarından oluşan, hafta sonu ve resmi tatil günleri ile yarıyıl sınav günleri hariç en az yetmiş çalışma gününü kapsayan, başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik yıl Senato tarafından belirlenen eğitim-öğretim süresini; tez aşamasında ise bir yarıyılın başlangıcından diğer yarıyılın başlangıcına kadar geçen süreyi,

ıı) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ii) Yeterlik sınavı: Doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin temel konular, düşünme, bilimsel yöntemleri özümseme, bağımsız bir araştırmayı yürütebilme gibi konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasına yönelik sınavı,

jj) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programlarının Kapsamı,

Açılma Ölçütleri ve Yürütülmesi

Programların kapsamı ve açılma ölçütleri

MADDE 5 - (1) Lisansüstü eğitim-öğretim; tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşur. Lisansüstü programların kapsamları aşağıda belirtilmiştir:

a) Yüksek lisans programı; bir yükseköğretim kurumundan lisans diploması ya da buna eş değer bir derece almış olanların, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerinden oluşan azami üç yıl süreli öğrenimdir. Yüksek lisans programı, tezli, tezsiz ve uzaktan eğitim tezsiz olmak üzere üç şekilde yürütülebilir.

b) Doktora/sanatta yeterlik programı; öğrencilerin bir yüksek lisans eğitimi üzerine yapacakları azami altı yıl ya da lisans eğitimi üzerine yapacakları azami dokuz yıl süreli programı kapsar.

(2) Lisansüstü eğitim-öğretim programları fakülte ve yüksekokul bölümleri esas alınarak açılır. Lisansüstü eğitim-öğretim programları, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalları ile aynı adı taşır. Ancak, bu anabilim/anasanat dallarının alt dallarına ait programlar ilgili enstitüde bilim dalı olarak ifade edilir. Ayrıca, enstitü kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve YÖK'ün onayı ile ilgili enstitüde anabilim/anasanat dallarından farklı ad taşıyan bir lisansüstü eğitim-öğretim programı da açılabilir.

(3) Program açma teklifleri aşağıdaki ölçütler dikkate alınarak ilgili enstitü kurulu tarafından karara bağlanır:

a) Program açma teklifleri, Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 4 ve 7 nci maddeleri ile YÖK'ün ilgili kararları dikkate alınarak yapılır.

b) Program açma teklifleri; açılacak programda yarıyıllar itibariyle okutulacak dersler ve içerikleri, bu dersleri verecek öğretim elemanlarının özgeçmişleri ve yayın listeleri ile birlikte yapılır. Teklifte, aday başvurularının kabulünde dikkate alınacak ALES puan türü, alınacak öğrenci sayısı ve hangi lisans programından mezun olanların başvurabileceği belirtilir.

c) Açılacak lisansüstü programlar; anabilim/anasanat dalları ve bilim/sanat dalları esas alınarak ve anabilim/anasanat dalı kurulu kararına dayandırılarak, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından, ilgili enstitü müdürlüğüne yazılı olarak teklif edilir. Anabilim/anasanat dalı bulunmayan programların teklifi ilgili enstitü müdürü tarafından yapılır.

ç) Farklı anabilim/anasanat dalları tarafından aynı mahiyette teklif edilen programlar müşterek bir program olarak açılır. Bu şekilde açılacak programlarda dersler, ilgili anabilim/anasanat dalı kurul kararı önerisi üzerine, ilgili enstitü müdürü tarafından belirlenip ilgili enstitü kuruluna sunulur. Ders programlarının hazırlanmasında farklı seçeneklere imkân vermeye özen gösterilir.

d) Programların açılmasında, ilgili enstitünün anabilim/anasanat dalının araç, gereç ve mekân durumu ile mevcut öğretim elemanlarının ders ve danışmanlık yükleri göz önüne alınır.

e) Program açılması, ilgili enstitü kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve YÖK'ün onayı ile kesinlik kazanır.

Programların yürütülmesi

MADDE 6 - (1) Açılan programlar, enstitü, fakülte ve yüksekokul bölümleri ile enstitü programları esas alınarak yürütülür.

(2) Enstitülerde, ilgili EYK ve Senato onayı ile diğer yükseköğretim veya araştırma kurumları ile işbirliği yapılarak ortak programlar yürütülebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programlarına Başvuru ve

Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar

Kontenjanlar, ilân ve başvuru şartları

MADDE 7 - (1) Lisansüstü eğitim-öğretim programlarına öğrenci alımı ve kontenjanlar için anabilim/anasanat dalı kurul kararı önerisi esas alınır. Son başvuru ve sınav tarihleri ilgili EYK'nın kararı ile belirlenerek, ilân edilmek üzere her yarıyıl öncesinde Rektörlüğe bildirilir. İlan, Rektörlük tarafından yapılır.

Lisansüstü eğitim-öğretim programlarına başvuru ve kabul

MADDE 8 - (1) Lisansüstü eğitim-öğretim programlarına başvuracak adaylar, ilânda belirtilen başvuru süresi içinde ve istenen belgelerle birlikte ilgili enstitüye başvurur. Başvuruda istenen belgelerin aslı veya onaylı örneği kabul edilir.

(2) Lisansüstü eğitim-öğretim programlarına başvurular için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların bir lisans diplomasına; doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuracak adayların ise lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

b) Farklı alanda lisans öğrenimi gören adaylara anabilim/anasanat dallarınca bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Ayrıca bu tür başvurular için anabilim/anasanat dalları tarafından özel şartlar getirilebilir.

c) Adayların, ilânda belirtilen süre içinde istenen belgeleri eksiksiz tamamlayıp bir dilekçe ile ilgili enstitüye başvurmaları gerekir.

ç) Tezli-tezsiz yüksek lisans programlarına, başvurduğu programın ilan edilen puan türünden ALES'ten en az 55 puan veya bu puan türlerinde ALES taban puanına karşılık YÖK tarafından belirlenen GMAT veya GRE'den eşdeğer puanı almış olmaları gerekir. Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına öğrenci kabulünde, ALES notu getirme şartı ve ALES taban puanı Üniversite Senatosunca belirlenebilir.

d) Doktora programlarına;

1) Tezli Yüksek Lisans derecesine sahip olan adaylardan, başvurduğu programın ilan edilen puan türünden ALES'ten en az 60 puan alanlar ve mezuniyet not ortalaması 100 üzerinden en az 75 olanlar,

2) Lisans diplomasıyla başvuran adaylardan, başvurduğu programın ilan edilen puan türünden ALES'ten en az 80 puan ve lisans mezuniyet not ortalaması 100 üzerinden en az 80 olanlar,

başvurabilir.

e) Sanatta Yeterlik Programlarına başvuracak adayların; lisans veya yüksek lisans programını bitirmiş olmaları; yüksek lisans diplomasıyla başvuranların ALES'in sözel kısmından 55 puan, lisans diplomasıyla başvuranların ise ALES'in sözel kısmından en az 80 puan ve lisans mezuniyet not ortalaması 100 üzerinden en az 80 olanlar başvurabilir. Ancak, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuarlara ait anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES'e girmiş olma koşulu aranmaz.

f) ALES puanı üç yıl süre ile geçerlidir. Ancak, Üniversitede yüksek lisans öğrenimi yapanlardan, bu öğrenimini tamamladıktan veya kendi isteğiyle ilişiği kesildikten sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuran adaylar için yeniden ALES'e girme şartı aranmaz.

g) Doktora/sanatta yeterlik programlarına müracaat eden adayların Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen asgari yabancı dil puanını almış olması gerekir.

ğ) Doktora/sanatta yeterlik programlarına; lisans veya yüksek lisans mezuniyet not ortalaması, ALES ve mülakat sınavı sonuçları ile Üniversitelerarası Kurulun öngördüğü bir yabancı dil sınavından alınan puanlar değerlendirilerek öğrenci kabul edilir.

h) Tezli yüksek lisans programlarına; lisans mezuniyet not ortalaması, ALES ve varsa yabancı dilden aldıkları puan değerlendirilerek öğrenci kabul edilir. Güzel sanatlar anabilim dalında ise ALES puanı, lisans mezuniyet not ortalaması, varsa yabancı dil puanı ile giriş sınavında alınan puan esas alınarak öğrenci kabul edilir.

ı) Tezsiz yüksek lisans programlarına; ALES ve lisans mezuniyet not ortalaması değerlendirilerek öğrenci kabul edilir.

i) Anabilim/anasanat dalları için kullanılacak ALES standart puanı, ilgili enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

j) Uluslararası geçerliği olan GRE sınavında ve GMAT sınavında başarılı olan adayların puanları ALES sınavı yerine geçerli sayılır.

k) Yabancı uyruklu öğrencilerin lisansüstü programlara kabul edilmesinde ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları esas alınır.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 9 - (1) Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik programlarına kayıt yaptıran öğrencilere eksikliklerini gidermek amacıyla aşağıda belirtilen durumlarda bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

1) Lisans veya yüksek lisans derecesini, başvurdukları yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik programından farklı alanlarda almış olan yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik öğrencilerine.

2) Lisans derecesini, Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans öğrencilerine.

b) Her öğrencinin bilimsel hazırlık programında alması gereken zorunlu dersler anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi, ilgili enstitü kurulu kararı ile belirlenir.

c) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı için gerekli görülen derslerin yerine geçemez.

ç) Bilimsel hazırlık programına devam etmekte olan öğrencilerden; yüksek lisans programına kayıtlı olanlar lisans seviyesindeki derslerden, doktora/sanatta yeterlik programına kayıtlı olanlar ise lisans seviyesindeki derslerin yanı sıra her yarıyılda iki dersi aşmayacak şekilde yüksek lisans programlarından da ders alabilir.

d) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, sınavlar, notlar ve derslerden başarılı sayılma şartları; lisans seviyesi dersler için 4/9/2005 tarihli ve 25926 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Niğde Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine, kayıt silme ve diğer hususlar ise bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

e) Bilimsel hazırlık programının süresi en fazla iki yarıyıldır. Ancak, öğrenci başarısız olduğu dersleri tekrar alır. Bu programın süresi, bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik programı sürelerine dahil edilmez.

f) Bilimsel hazırlık programını, belirlenen süre içinde, başarı ile tamamlayamayan öğrenciler, ilgili lisansüstü programlara başlayamazlar.

(2) Bilimsel hazırlık programına kayıtlarda, istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanarak işlem yapılır.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 10 - (1) Başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarından, ilgili enstitünün eşdeğer lisansüstü programlarına, en az bir yarıyılını başarıyla tamamlamış olan ve yatay geçiş yapmak istediğini bir dilekçe ile ilgili enstitüye bildiren öğrenci, ilgili anabilim/anasanat dalının görüşü ve ilgili EYK'nın kararı ile yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Açık olan programlar için yatay geçiş kontenjanları, ilgili anabilim/anasanat dalının görüşü alınarak ilgili EYK kararı ile belirlenir ve ilân edilir.

(2) Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü esasları şunlardır:

a) Öğrencinin, başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarında en az bir yarıyılını tamamlamış ve başarılı olması; yatay geçiş yapmak istediği programın başvuru şartlarını taşıması ve ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve ilgili EYK kararı gerekir.

b) Öğrencinin, yarıyıl başlangıcından en geç on beş gün önce ilgili enstitüye müracaat etmesi gerekir.

c) Yatay geçişler, ders, tez ya da doktora/sanatta yeterlik aşamasında yapılabilir. Bunun için ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve ilgili EYK kararı gerekir.

ç) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler, anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi ve ilgili EYK kararıyla, tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

d) Yurt dışı lisansüstü eğitim-öğretim programlarından yatay geçiş yapılabilir. İlgili anabilim dalı kurulu görüşü ve ilgili EYK kararı ile öğrencinin yatay geçişinin uygunluğuna karar verilir.

e) Öğrencinin kabul edileceği programdaki derslerin hangilerinden muaf tutulacağı ve alacağı dersler anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve ilgili EYK'nın kararı ile belirlenir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 11 - (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya lisansüstü bir programın öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyen öğrenciler, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve EYK'nın kararı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde ders alan öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Özel öğrenci statüsünde ders almak isteyen öğrenciler, yarıyıl başlangıcından en az on beş gün önce ilgili enstitüye müracaat ederler.

(3) Özel öğrenci statüsünde iken alınan notların, muafiyet ya da kredi aktarımına, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve EYK'nın onayı ile karar verilir. Öğrencinin özel öğrenci olarak aldığı anabilim/anasanat dalı derslerinden muaf tutulabilmesi için aynı anabilim/anasanat dalına kayıtlı olması gerekir.

(4) Özel öğrenci statüsündekiler, lisansüstü programlarda açılan derslerden her dönemde en fazla iki derse kayıt yaptırabilir. Öğrenci her iki yarıyılda aldığı derslerden en fazla iki dersten muaf tutulabilir. Bu öğrenciler, aldıkları derslere devam etmek ve bu derslerin gereğini yerine getirmek zorundadır. Özel öğrenci statüsündeki öğrencilerin derslere devam ve başarı durumu hakkında, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

(5) Özel öğrenci statüsündekilerden, diğer öğrencilerden alınan katkı payını aşmamak kaydıyla EYK tarafından belirlenen miktarda katkı payı alınır.

(6) Özel öğrenci statüsündekilere diploma ve unvan verilmez. Ancak, özel öğrencilik statülerini belirten, takip ettikleri dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilebilir.

Giriş sınavı jürileri

MADDE 12 - (1) Doktora/sanatta yeterlik ve güzel sanatlar anabilim/anasanat dalında giriş sınavı jürilerine ilişkin esaslar şunlardır:

a) EYK tarafından giriş sınavlarını yapmak ve değerlendirmek üzere, her anabilim/anasanat dalı için o anabilim/anasanat dalı öğretim üyelerinden veya yakın anabilim/anasanat dalları ya da farklı yükseköğretim kurumlarından görevlendirilebilecek öğretim üyeleri arasından, en az üç asıl ve iki yedek üyeden oluşan sınav jürisi seçilir.

b) Sınav jürileri, ilgili enstitü müdürlüğü tarafından belirlenen tarih, saat ve yerde toplanır. Değerlendirme ve seçme işlemleri tamamlanarak jüri üyeleri tarafından imzalanan liste, tutanak ve adaylara ait başvuru evrakı, jüri başkanı tarafından en geç iki iş günü içerisinde ilgili enstitü müdürlüğüne teslim edilir.

Başvuruların, mülakat ve giriş sınavlarının değerlendirilmesi

MADDE 13 - (1) Lisansüstü programlarda eğitim-öğretim hakkı kazanabilmek için öngörülmüş giriş şartlarına ilişkin değerlendirme esasları aşağıda belirtilmiştir:

a) Tezli yüksek lisans programına ilişkin şartlar şunlardır:

1) Adayın başarılı sayılması için; lisans mezuniyet not ortalaması ve ALES puanı ile birlikte varsa yabancı dil puanı değerlendirilir. Yüksek lisans programlarına müracaatta yabancı dil baraj ya da ön şart değildir. Başarı hesaplamasında yabancı dil sonuç belgesi getiremeyen adayların yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir. Yüksek lisans giriş başarı notu; lisans mezuniyet not ortalamasının % 35'i, ALES puanının % 50'si, yabancı dil puanının % 15'inin toplamıdır. Aynı puanı alan adaylar sıralanırken, öncelikle ALES puanı ve yine puanlar eşit ise lisans mezuniyet not ortalaması esas alınarak sıralama yapılır.

2) Güzel sanatlar anabilim dalında giriş başarı puanı; ALES puanının % 50'si, lisans mezuniyet not ortalamasının % 20'si, yabancı dil puanının % 15'i ve giriş sınavında alınan puanın % 15'inin toplamı alınarak hesaplanır. Ayrıca, mülakat baraj puanı 100 üzerinden en az 50 olup, daha aşağı puan alan adaylar başarısız olarak değerlendirilir. Aynı puanı alan adaylar sıralanırken öncelikle ALES puanı ve yine puanlar eşit ise lisans mezuniyet not ortalaması esas alınarak sıralama yapılır.

3) EYK adayları başarı puanlarına göre sıralayarak, ilân edilen kontenjanlar kadar asıl ve yarısı kadar yedek adayı belirleyip kesin sonuçları ilân eder.

b) Tezsiz yüksek lisans ve uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans başarı puanı, Üniversite Senatosu tarafından yeni bir düzenleme getirilmediği takdirde, lisans mezuniyet not ortalamasının %70'i, ALES sınav puanının %20'si, yabancı dil puanının %10'u alınarak hesaplanır. Tezsiz yüksek lisans programlarına müracaatta ALES ve yabancı dil baraj ya da ön şart değildir. Başarı hesaplamasında ALES ve yabancı dil sonuç belgesi getiremeyen adayların ALES ve yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir. Bu hesaplama yapılırken aşağıdaki esaslar uygulanır:

1) EYK başarı puanlarına göre adayların sıralamasını yapar. Puan sıralamasında virgülden sonra üç basamak dikkate alınır. EYK ilân edilen kontenjanlar kadar asıl ve asıl sayısı kadar yedek adayı belirleyip kesin sonuçları ilân eder. İlan edilen kontenjan; puanı, son sıradakiyle eşit olanları kapsayacak ölçüde artırılır.

c) Doktora programlarına ilişkin şartlar şunlardır:

1) Aday öğrencilerin önceden ilân edilen gün, yer ve saatte mülakat sınavına girmeleri gerekir. Adayın başarılı sayılması için mülakat sınavında aldığı puan, yüksek lisans veya lisans mezuniyet not ortalaması ve ALES puanı ile birlikte yabancı dilden aldığı puan değerlendirilir. Ayrıca, mülakat baraj puanı 100 üzerinden 50 olup, daha aşağı puan alan adaylar başarısız olarak değerlendirilir.

2) Giriş başarı puanı; ALES puanının % 50'si, yüksek lisans veya lisans mezuniyet not ortalamasının % 20'si, yabancı dil puanının % 15'i ve mülakatta alınan puanın % 15'inin toplamı alınarak hesaplanır. Adayların başarılı sayılması için hesaplanan bu puanın 100 puan üzerinden en az 60 puan veya üzeri olması gerekir.

3) EYK, adayları başarı puanlarına göre sıralayarak, ilân edilen kontenjanlar kadar asıl ve yarısı kadar yedek adayı belirler ve kesin sonuçları ilân eder. Aynı puanı alan adaylar sıralanırken öncelikle ALES puanı ve yine puanlar aynı ise lisans mezuniyet not ortalaması esas alınarak sıralama yapılır. Mülakata girmeyen aday başarısız sayılır.

ç) Sanatta yeterlik programlarına ilişkin şartlar şunlardır:

1) Aday öğrencilerin önceden ilân edilen gün, yer ve saatte mülakat sınavına girmeleri gerekir. Adayların başarılı sayılması için mülakat sınavında aldığı puan, yüksek lisans veya lisans mezuniyet not ortalaması ve ALES puanı ile birlikte yabancı dil puanı değerlendirilir. Ayrıca, mülakat baraj puanı 100 üzerinden 50 olup, daha aşağı puan alan adaylar başarısız olarak değerlendirilir.

2) Giriş başarı puanı; ALES sonucunun % 50'si, yüksek lisans veya lisans mezuniyet not ortalamasının % 20'si, yabancı dil puanının % 15'i ve mülakatta alınan puanın % 15'inin toplamı alınarak hesaplanır.

3) Adayların başarılı sayılması için hesaplanan bu puanın 100 puan üzerinden 60 puan olması gerekir. EYK, adayları başarı puanlarına göre sıralayarak ilân edilen kontenjanlar kadar asıl ve yarısı kadar yedek adayı belirleyip ilân eder. Aynı puanı alan adaylar sıralanırken öncelikle ALES puanı ve yine puanlar aynı ise lisans mezuniyet not ortalaması esas alınarak sıralama yapılır. Mülakata girmeyen aday başarısız sayılır.

(2) Sınav sonuçları EYK'nın onayı ile kesinleşir ve ilân edilir.

Lisansüstü eğitim-öğretim programlarına kayıt

MADDE 14 - (1) Lisansüstü eğitim-öğretim programlarına girmeye hak kazanan öğrencilerin listesi, EYK kararı ile kesinleşir ve ilgili enstitü müdürlüğü tarafından ilân edilir.

(2) Öğrenci kayıt işlemleri, EYK tarafından kesin kayıt için belirlenen tarihlerde yapılır. Sınavı kazanan adayların EYK tarafından istenen belgeleri kayıt tarihi sonuna kadar ilgili enstitüye vererek kesin kayıtlarını yaptırmaları gerekir. Kayıtlarda istenen belgelerin aslı veya onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durum belgesi, kesin kayıt esnasında aday tarafından ilgili enstitüye teslim edilir.

(3) Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybeder. Yerlerine yedek listeden sınavı kazanan adayların kayıtları yapılır.

(4) İlgili enstitüye, sınav sonucunda ilk defa kayıt yaptırmış olan öğrencilerden kendi isteğiyle kayıt sildirenlerin yerine, daha önce ilân edilen başarı sıralaması dikkate alınarak yedek adaylar ekle/sil haftasında kayıt yaptırabilirler.

(5) Bir öğrenci, ilgili enstitüdeki birden fazla lisansüstü programa aynı anda kayıtlı olamaz.

Öğretim dili

MADDE 15 - (1) Enstitüde dersler Türkçe olarak verilir.

(2) Anabilim/anasanat dalı kurulunun ve ilgili enstitü kurulunun teklifi, Senatonun kararı ile belirli bir lisansüstü programda tez ve tez savunması yabancı dilde yapılabilir.

a) Ders, uygulama ve sınavların yabancı dilde yapılabilmesi için ilgili öğretim üyelerinin, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen şartlara sahip olması gerekir.

b) Öğrenci, doktora tez aşamasında ise tez danışmanı ve tez izleme komitesi üyelerinin, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerinde belirtilen şartlara sahip olması gerekir.

Derslerin ve ders sorumlularının belirlenmesi

MADDE 16 - (1) İlgili enstitülerde ilk kez açılacak olan lisansüstü dersler, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi, ilgili enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir. Açılması onaylanan derslerin güz ve bahar yarıyıllarına göre dağılımı, bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü alınarak, ilgili enstitü kurulu tarafından karara bağlanır.

(2) Dersler, ilgili anabilim/anasanat dalındaki öğretim üyeleri tarafından verilir. Ders vermekle ve tez yönetmekle görevlendirilecek öğretim üyeleri belirlenirken, ilgili anabilim/anasanat dalındaki öğretim elemanları ile birlikte, Üniversite bünyesinde mevcut birimlerde görevli olan öğretim elemanları da dikkate alınabilir. Gerekli olduğu takdirde danışmanın önerisi, anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi ve EYK kararı ile diğer anabilim/anasanat dallarındaki veya başka yükseköğretim kurumlarındaki öğretim üyeleri de ders verebilir.

(3) Anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve EYK kararı ile doktoralı öğretim görevlileri de lisansüstü düzeyde ders verebilir.

Danışman atama ve danışman değişikliği

MADDE 17 - (1) EYK, lisansüstü programa ilk kayıt yaptıran her öğrenci için anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifine istinaden bir danışman görevlendirir. Lisansüstü araştırmanın ya da çalışmanın niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile aynı veya farklı bir anabilim/anasanat dalından ya da yurt içindeki veya yurt dışındaki farklı bir yükseköğretim kurumundan ikinci bir danışman da atanabilir. İkinci tez danışmanının doktora derecesine sahip olması gerekir.

(2) İlgili enstitü anabilim/anasanat dallarının tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına kesin kayıt yaptırmış öğrenciler için öğrencinin çalışmak istediği konu ve öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve ilgili EYK kararı ile en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar bir öğretim üyesi danışman olarak atanır. Danışman atanıncaya kadar bu görev anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür.

(3) Danışmanlar, ders aşamasındaki öğrencilere ders seçiminde yardımcı olurlar ve seminerlerinin yürütülmesini sağlarlar. Tez aşamasında ise özel konular ve uzmanlık alan dersini yürütür ve öğrencinin tez çalışmaları ile dönem projesini yürütmesini sağlarlar.

(4) Danışmanlar, danışmanlık yaptığı öğrencilere özel konular ve uzmanlık alan dersi açmak zorundadır. Uzmanlık alan dersi ve özel konular dersi her yarıyıl, ara ve yaz tatillerinde de devam eder.

(5) Danışmanın izin, hastalık, yurt dışı seyahat ve benzeri nedenlerle mazeretli olması halinde, süresinde onaylanması gereken belgeler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlıklarınca onaylanır.

(6) Herhangi bir nedenle danışman değişikliği, danışmanın önerisi, anabilim/anasanat dalı kurulunun uygun görüşü ve EYK kararı ile yapılır. Haklı nedenlerin varlığı halinde, öğrencinin danışman değişikliği talepleri de ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunca karara bağlanır.

(7) Danışmanın, danışmanlık görevini yürütemeyecek düzeyde hastalanması gibi durumlarda veya bir yıldan fazla yurt dışı görevlendirmelerde, anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi ve EYK kararı ile öğrenciye yeni bir danışman atanır.

(8) Öğrencinin danışmanı herhangi bir nedenle Üniversiteden ayrılmışsa; öğrenci ders aşamasında ise yeni bir danışman atanır, öğrenci tez aşamasında ise danışmanın talep etmesi ve öğrencinin de istemesi durumunda danışmanlık görevi devam eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Genel Esaslar

Kayıt yenileme

MADDE 18 - (1) Lisansüstü eğitim-öğretim programlarına kayıtlı olan öğrencilerin, her yarıyıl için akademik takvimde belirtilen tarihlerde, ilgili enstitü tarafından istenen kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmeleri gerekir. Mazereti nedeniyle kaydını akademik takvimde belirtilen süre içinde yaptıramayan öğrenci, akademik takvimde belirtilen ders ekle-sil haftasında, ilgili programa kayıt yaptırabilir. Kayıt süresi içinde kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıl alması gereken derslerden/tez çalışmasından/özel konulardan/uzmanlık alan dersinden başarısız sayılır. Bu hallerde geçen süreler azami süreden sayılır.

(2) İlgili yarıyıldan önceki dönemlerde her yarıyıl için kayıt yenileyip yenilemediğine bakılmadan, yüksek lisans programını azami üç yıl, doktora/sanatta yeterlik programına yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için azami altı yıl, lisans derecesiyle kabul edilenler için ise azami dokuz yıl içinde başarılı olamayan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek üzere kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

Lisansüstü dersler

MADDE 19 - (1) Her yarıyılda ilk kez açılacak dersler; ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, ilgili enstitü kurulunun kararı ve Senato onayı ile belirlenir. Lisansüstü düzeydeki dersler öğretim üyeleri tarafından verilir. Zorunlu hallerde anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve EYK'nın onayı ile doktoralı öğretim görevlileri de lisansüstü düzeyde dersler verebilir. Lisansüstü derslerin kredi değerleri, Senato tarafından belirlenir.

(2) Öğretim üyeleri, ilgili enstitü bünyesinde her yarıyılda açık olan lisansüstü derslerden sadece yüksek lisans programı olan, tezsiz yüksek lisans programı hariç, anabilim/anasanat dallarında en fazla iki dersi, hem yüksek lisans hem doktora programına öğrenci alanlarda ise en fazla üç dersi, tezsiz yüksek lisans dahil, yürütebilir.

(3) Öğrenci, danışmanın ve anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve EYK'nın kararıyla, izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere Üniversite dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında verilmekte olan derslerden de alabilir. Bu şekilde alınan derslerin kredi değerleri, ilgili anabilim/anasanat dalının görüşü ve ilgili enstitü kurulunun kararına göre belirlenir.

(4) Tezli/tezsiz yüksek lisans öğrencileri ile doktora/sanatta yeterlik öğrencileri bir yarıyılda otuz kredilik ders almak zorundadır.

(5) Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrencileri, bir yarıyılda alacakları derslerin en çok ikisini; tezsiz ve uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans öğrencileri ise en çok üçünü, lisans/yüksek lisans öğrenimi sırasında almamış olması koşulu ile danışmanın ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun onayı ile başka bir anabilim/anasanat dalı derslerinden ya da EYK'nın onayı ile lisans derslerinden veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçebilirler.

Ders ekleme, bırakma ve değiştirme

MADDE 20 - (1) Öğrenci kayıt döneminde seçtiği dersleri, danışmanının da uygun görmesi halinde, akademik takvimde belirtilen ders ekle-sil haftası içinde değiştirebilir, ekleme yapabilir veya ders listesinden çıkartabilir.

Derslere devam zorunluluğu

MADDE 21 - (1) Teorik ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Öğrenci, teorik derslerin en az % 70'ine ve uygulamalı derslerin en az % 80'ine devam etmek zorundadır. Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenci, o ders ya da derslerin genel sınavlarına alınmaz ve başarısız sayılır.

Özel konular ve uzmanlık alan dersi

MADDE 22 - (1) Tezli yüksek lisans programındaki öğrencilerin tez konusu ve önerisinin, doktora/sanatta yeterlik programındaki öğrencilerin ise tez önerisinin; EYK tarafından kabul edildiği tarihten itibaren başlayarak, yüksek lisans programı ve doktora/sanatta yeterlik programı öğrencileri için ayrı ayrı olmak üzere, tez danışmanı tarafından yürütülmek ve danışmanlık görevinin sonuna kadar her yarıyıl, ara tatil ve yaz tatillerinde de devam edecek şekilde yüksek lisans programında özel konular, doktora programında ise uzmanlık alan dersi açılır. Her öğrenci, tez danışmanı tarafından açılan bu dersleri almak zorundadır. Dersler başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Sınav evrakları ve teslimi

MADDE 23 - (1) Sınav evrakı, not çizelgeleriyle birlikte anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından ilgili enstitü öğrenci işleri bürosuna teslim edilir. Not çizelgeleri dışındaki sınav belgeleri, öğrenci işleri bürosu tarafından üç yıl saklanır.

(2) Ara/genel/bütünleme sınav sonuçlarına ilişkin belgeler ve sınav evrakları, ilan edilen sınav tarihleri bitiminden itibaren on beş gün içerisinde ilgili anabilim dalı başkanlıkları tarafından bir üst yazı ile ilgili enstitüye teslim edilir.

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 24 - (1) Öğrencinin gireceği derslerin ara/genel/bütünleme sınavları, Senato tarafından ilân edilen ve lisans öğrencileri için belirlenen sınav dönemleri içinde yapılır ve ilân edilir. Öğrencinin tek dersi kalması durumunda tek ders sınavı uygulanmaz.

(2) Yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik derslerinin sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilir ve her ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Ara/genel/bütünleme sınavları yazılı olarak yapılabileceği gibi öğrencinin yarıyıl boyunca yaptığı uygulamalı çalışmalar ve hazırladığı ödevler dikkate alınarak da değerlendirilebilir. Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kağıt ortamında ve eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kağıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanması YÖK tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde yapılır.

(3) Bir tezli/tezsiz yüksek lisans dersinin başarı notu, ara sınav not ortalamasının % 40'ı ile genel/bütünleme sınav notunun % 60'ının toplamı olup; öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılması için bu notun 100 puan üzerinden en az 75 puan olması gerekir.

(4) Bir doktora/sanatta yeterlik dersinin başarı notu, ara sınav not ortalamasının % 40'ı ile genel/bütünleme sınav notunun % 60'ının toplamı olup; öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılması için bu notun 100 puan üzerinden en az 80 puan olması gerekir.

(5) Seminer, tez çalışması, özel konular ve uzmanlık alan dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(6) Lisansüstü derslerin sınav notları 100 puan üzerinden belirlenir. Ancak istenildiğinde bir öğrencinin öğrenim durumu belgesi, aşağıdaki eşdeğerlik çizelgesi dikkate alınarak, harfli veya dörtlü katsayı sistemine göre de düzenlenebilir:

a)

Not Harf notu Katsayı

90-100 AA 4,00

85-89 BA 3,50

80-84 BB 3,00

75-79 CB 2,50

70-74 CC 2,00

65-69 DC 1,50

60-64 DD 1,00

50-59 FD 0,50

0-49 FF 0,0

(7) Harfli sisteme göre belge düzenlenirken, derse devam ve/veya uygulama şartını yerine getirmediğinden, genel sınavlara/bütünleme sınavlarına girme hakkı olmayan öğrenciye NA notu verilerek başarısız sayılır.

(8) Bir dersten başarılı sayılmak için yüksek lisans programı öğrencilerinin en az CB, doktora/sanatta yeterlik programı öğrencilerinin ise en az BB notu almış olmaları gerekir. Bilimsel hazırlık programı öğrencilerinin bir dersten başarılı sayılmasında, kayıtlı bulundukları lisansüstü program için belirlenen asgari notlar geçerlidir.

Bütünleme sınavı

MADDE 25 - (1) Bütünleme sınav hakkı, ilgili yarıyıl veya yılda alınan ders veya derslerden genel sınava girme hakkı elde edilen ancak, genel sınavlarda başarısız olunan dersler ile genel sınava girme koşulu yerine getirildiği halde sınavına girilemeyen dersler için kullanılabilir. Bu sınavlar, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, ilgili birimlerce hazırlanan programdaki gün, saat ve yerde yapılır. Sonuçlar sınav tarihinden itibaren bir hafta içinde ilan edilir. Genel sınavlarda uygulanan başarı şartları bütünleme sınavlarında da aynen uygulanır. Bütünleme sınav notunun başarı notuna etki oranı, genel sınav notunun başarı notuna etki oranı ile aynıdır. Bütünleme sınav notu, genel sınav notu yerine kullanılır.

Mazeret sınavı

MADDE 26 - (1) Sınava girme hakkı olduğu halde mazereti nedeniyle ara ve genel sınava giremeyen öğrenciye, ilgili EYK tarafından mazereti kabul edildiği takdirde, ara ve genel sınav yerine geçmek üzere bir sınav hakkı verilebilir. Mazeret sınavları için yapılan başvuruların, mazeretin bitiminden itibaren bir hafta içinde yapılması gerekir.

(2) Bu sınavlara girme hakkı olduğu halde giremeyen öğrencilerden, haklı ve geçerli mazeretleri EYK tarafından kabul edilenler, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde; genel sınav haklarını da mazeretlerinin bitimini izleyen yarıyıl sonundaki ilk genel sınav döneminde enstitü tarafından belirlenen gün, yer ve saatte kullanırlar. Mazeret sınavı için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.

(3) Öğrencilerin, sınavlara hafta sonu tatilleri de dahil olmak üzere ilân edilen gün, saat ve yerde girmeleri, öğrenci kimlikleri ile istenecek başka belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekir.

Mazeretler

MADDE 27 - (1) Sağlık raporuyla belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretler; doğal afet, anne, baba, eş, kardeş ve çocuğun ölümü ve benzeri haklı ve geçerli nedenlerin belgelendirilmesi halinde, öğrencinin EYK tarafından mazeretli sayılmasına karar verilebilir.

(2) Öğrencilerin mazeretlerini, raporlu olunması halinde raporun bitiş tarihinden itibaren, diğer hallerde ise olayın meydana geldiği tarihten itibaren en geç yedi gün içerisinde ilgili enstitüye bildirmeleri gerekir.

(3) Mazereti ilgili EYK tarafından kabul edilen öğrenci, bu süre içinde derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre içinde girilen sınavlar geçersiz sayılır.

(4) Mazereti sebebiyle devamsızlığı bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinde öngörülen devamsızlık süresini aşan öğrenci, devamdan muaf tutulamaz ve devamsızlıktan kalır.

Sınav sonuçları ve itiraz

MADDE 28 - (1) Sınav sonuçlarına maddi hata nedeniyle itiraz edilebilir. Öğrenci sınav notuna itirazını, sınav sonuçlarının ilânından itibaren en geç yedi gün içinde ilgili enstitü müdürlüğüne yazılı olarak yapabilir. Bu itiraz, yeniden değerlendirme için ilgili öğretim üyesi, anabilim/anasanat dalı başkanı ve ilgili enstitü müdür yardımcısından oluşan bir komisyon tarafından değerlendirilir. Değerlendirmede maddi hata görülürse, gerekli not düzeltmesi yapılarak en geç yedi gün içinde ilgili enstitü müdürlüğüne bildirilir. İtiraz sonucu, EYK kararı ile kesinleşir.

Disiplin işleri

MADDE 29 - (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Ders muafiyeti

MADDE 30 - (1) Danışmanın ve anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve EYK'nın kararı ile bir öğrenci, kendi bilim/sanat alanı ile ilgili olan ve ilgili enstitüye kayıt olmadan önce yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumlarından aldığı ve başarılı olduğu derslerden muaf tutulabilir. Ancak, öğrencinin muaf tutulacağı derslerin kredi miktarı toplamı, programın ders aşamasının gerektirdiği kredinin % 50'sini geçemez. Öğrencinin muafiyet dilekçesini, akademik takvimde yer alan öğretime başlama tarihinden itibaren on beş gün içinde ders içerikleri ile birlikte enstitüye teslim etmesi gerekir.

(2) İkili anlaşmalar ve uluslararası ilişkiler kapsamında, belirli bir süre için yurt dışındaki üniversitelerde eğitime giden lisansüstü programı öğrencilerinin, başarılı oldukları derslerden veya uygulamalardan aldıkları notların, öğrencinin toplam alması gereken kredi miktarından sayılması, bu ülkeler ile yapılan anlaşmalar ve ilkeler kapsamında, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili enstitü kurulu kararı ile kesinleşir.

Ders tekrarı

MADDE 31 - (1) Öğrencinin başarısız olduğu dersleri döneminde alıp başarması gerekir. Ancak öğrenci, tekrara kaldığı dersin yerine, zorunlu ders hariç, danışmanının önereceği başka bir dersi de anabilim/anasanat dalı kurulunun onayı ile ilgili dönemde alabilir.

Akademik ortalama

MADDE 32 - (1) Bir dersin kredi değeri ile başarı notunun çarpımı, o dersin ağırlıklı puanını verir. Akademik ortalama; öğrencinin ilgili enstitüye kesin kayıt yaptırmasından itibaren geçer not aldığı ve programı için geçerli sayılan bütün derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının, aynı derslerin kredi değerlerinin toplamına bölünmesi suretiyle elde edilir. Bu hesaplamalarda kesirli sayılar, en yakın tam sayıya tamamlanır.

Kayıt dondurma

MADDE 33 - (1) İlgili EYK tarafından, haklı ve geçerli kabul edilen mazeretinden dolayı öğrenciye; danışmanın uygun görüşü alınmak suretiyle, en fazla iki yarıyıla kadar kayıt dondurma hakkı verilebilir. Bu süre içinde öğrenci derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

(2) Kayıt dondurmaya ilişkin mazeretler şunlardır:

a) Öğrencinin askere alınması.

b) Öğrencinin mesleği gereği veya lisansüstü çalışmaları ile ilgili öğrenim yapmak üzere yurt dışına çıkması veya aynı amaçla yurt içinde/yurt dışında bir kuruluşta görevlendirilmesi.

c) Öğrencinin sağlık raporu ile belgelendirilmiş sağlıkla ilgili mazereti; anne, baba, eş veya çocuğun uzayan hastalığı veya ölümü.

ç) Ders yükünü başarıyla tamamlayan bir öğrencinin tez çalışmasının, cihaz veya malzeme teminindeki güçlükler gibi kendi iradesi dışındaki nedenlerle aksaması.

d) Mahallin en yüksek mülki amirince verilen bir belge ile belgelendirilmiş olan tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması.

e) İlgili EYK tarafından haklı ve geçerli kabul edilecek diğer nedenler.

(3) İkinci fıkrada belirtilen nedenlerle kayıt dondurma hakkının verilmesi için öğrencinin yarıyıl başlangıcından en az on beş gün önce ilgili enstitüye başvurması gerekir. Bu nedenlere ilişkin belgeler ilgili EYK tarafından belirlenir.

(4) Haklı ve geçerli nedenler, dönem içi ortaya çıkarsa, öğrencinin kayıt dondurma dilekçesini takip eden yarıyıldan itibaren kayıt dondurma yoluna gidilir.

(5) Kaydı dondurulmuş bir öğrencinin, tekrar kayıt açtırmak için, ilgili yarıyılın başlangıcından en az on beş gün önce bir dilekçeyle ilgili enstitüye başvurması gerekir. Kayıt dondurma süresi sonunda kaydını açtırmayan öğrencinin, kayıt dondurma sonrası geçen süresi eğitim-öğretim süresinden sayılır.

İlişik kesme

MADDE 34 - (1) Aşağıda belirtilen nedenlerle, öğrencinin ilgili EYK kararıyla enstitü ile ilişiği kesilir:

a) Kendi isteği ile yazılı başvuruda bulunmak.

b) Yükseköğretim kurumlarından çıkarma cezası almış olmak.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 35 - (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

(2) Bu program, ders ve tez aşamasından oluşur. Öğrencinin programı tamamlayabilmesi için her yarıyılda otuz kredi olmak üzere toplam yüz yirmi krediyi tamamlaması zorunludur. Ders aşamasında alınacak dersler seçimlik olup, birinci yarıyıldaki derslerden birinin araştırma yöntemleri ve ikinci yarıyıldaki derslerden birinin de seminer dersi olması zorunludur. Tez aşaması, özel konular ve tez çalışmasından oluşur.

(3) Öğrenci, öğrenimine devam edebilmek ve öğrencilik haklarından yararlanabilmek için her dönem, ilgili enstitüye kayıt yaptırmak zorundadır.

(4) Doktora programına lisans derecesiyle kabul edilip en az sekiz dersini başarı ile tamamlamış olan öğrenciler; en geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar başvuru yapmaları halinde, tez danışmanı ve anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi ve ilgili EYK'nın kararıyla doktora/sanatta yeterlik programından tezli yüksek lisans programına geçebilir. Ders muafiyeti ve intibaklar ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve ilgili EYK kararı ile yapılır.

Süre

MADDE 36 - (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır. Tezli yüksek lisans programını azami üç yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Dersler ve krediler

MADDE 37 - (1) Bu program, ders aşamasında en az yedi ders ve seminer; tez aşaması ise özel konular ve tez çalışmasından oluşur. Öğrenci, bu programı tamamlayabilmek için her yarıyılda otuz kredi olmak üzere toplam yüz yirmi krediyi tamamlamak zorundadır.

(2) Öğrencinin bir yarıyılda alacağı derslerin en çok ikisi; danışmanın isteği, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun onayı ile başka anabilim/anasanat dalı derslerinden de seçilebilir. Ayrıca, bu dersler danışmanın isteği, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve ilgili EYK onayı ile lisans öğrenimi sırasında almamış olması koşuluyla lisans derslerinden veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

(3) Ders değişiklikleri Senato tarafından kabul edilen akademik takvimde belirlenen ders ekle-sil haftası içinde yapılır.

(4) Öğrenci, kendi tez danışmanı tarafından açılan seminer, tez çalışması ve özel konulara ilgili yarıyıllarda kayıt yaptırmakla yükümlüdür.

Danışman

MADDE 38 - (1) İlgili enstitü müdürlüğü kesin kayıt yaptıran öğrenci listelerini, ilgili anabilim/anasanat dallarına göndererek, her öğrenci için danışman öğretim üyesi önerilmesini ister. Anabilim/anasanat dalı kurulu, önerilecek danışmanları belirleyerek en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitü müdürlüğüne bildirir. İlgili enstitü, yüksek lisans programına kesin kayıt yaptıran her öğrenci için anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisini de dikkate alarak bir danışman görevlendirir. Danışman öğretim üyeleri arasından seçilir. Danışman olarak atananlar hem ders hem de tez aşamasında danışmanlık yaparlar. Gerekli hallerde ilgili EYK, anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi ile danışman değişikliği yapabilir.

(2) Anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi ile doktoralı öğretim görevlilerinden de danışman atanabilir.

(3) Öğrenci, danışmanı tarafından belirlenen dersleri almak zorundadır.

(4) Öğrenciye danışman atanıncaya kadar danışmanlık görevi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.

(5) Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, danışmanının ve anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı ile tez konusunu tez öneri formu ile en geç izleyen yarıyılın başına kadar ilgili enstitüye bildirir.

Seminer

MADDE 39 - (1) Her yüksek lisans öğrencisi, danışmanı tarafından belirlenmiş bir konuda yazılı bir seminer hazırlamak zorundadır. Seminerin ilgili enstitü tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılması gerekir. Seminer, ders aşamasının ikinci yarıyılında alınır.

(2) Öğrenci seminerini 30-60 dakika içinde sunar. Seminer, danışmanın başkanlığında aynı anabilim/anasanat dalı veya yakın bir anabilim/anasanat dalında görevli iki öğretim üyesi olmak üzere üç öğretim üyesi, zorunlu hallerde doktoralı öğretim görevlisi tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Başarısızlık halinde, daha önce verilen konu veya değişik bir konu öğrenciye tekrar verilir. Bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.

Yüksek lisans tezi

MADDE 40 - (1) Ders dönemini başarıyla tamamlayan öğrencinin, danışmanın önerisiyle, anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından onaylanan tez öneri formu ilgili enstitüye sunulur. Tez konusu, ilgili EYK kararı ile kesinleşir. Tez konusunda değişiklik yapılması gereken durumlarda aynı işlem uygulanır. Tez aşamasındaki öğrenciler de her kayıt döneminde kayıt yenilemek zorundadır.

(2) Öğrenci, tez aşamasında, özel konular ve tez çalışması kapsamında her yarıyıl kayıt yenilemek zorundadır.

(3) Yüksek lisans tezi, ilgili enstitü tez yazım kılavuzuna göre yazılır.

Tez savunma sınavı jürisinin oluşturulması ve toplanması

MADDE 41 - (1) Tez savunma sınavı jürisi, danışmanın ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına başvurusu, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili EYK onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, asıl ve yedek üyelerden en az biri yurt içi/yurt dışı farklı yükseköğretim kurumlarından ve/veya farklı bir anabilim/anasanat dalından olmak üzere üç asıl, ikinci tez danışmanının jüri üyesi olduğu hallerde beş asıl, iki yedek üyeden oluşur. İlgili enstitü tarafından atanan jüri üyeleri, kendilerine tebligat yapıldığı tarihten itibaren, bir hafta içerisinde varsa mazeretlerini ilgili enstitüye bildirir. Mazereti olan üyenin yerine yedek üye davet edilir.

Tez savunma sınavı ve sınavın sonuçlanması

MADDE 42 - (1) Tezini tamamlayan öğrencinin danışmanının, öğrencinin tez savunma sınavına alınabilmesi için ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına bir dilekçeyle başvurması ve öğrencinin tezin ciltlenmemiş beş nüshasını ilgili jüri üyelerine teslim etmesi gerekir.

(2) Ders aşamasını başarı ile tamamlamış öğrencinin tez çalışmasının tamamlanıp savunmaya alınabilmesi için özel konular ve tez çalışmasına iki yarıyıl kayıt yaptırmış olması gerekir. Öğrenci tez öneri formunu yarıyıl başlangıcından sonra vermiş ise o yarıyıl kayıt yaptırmış sayılmaz.

(3) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde, tezle ilgili ayrıntılı kişisel değerlendirme raporlarını hazırlayarak ilgili enstitü müdürlüğüne teslim etmek ve belirlenen tarihte öğrenciyi tez savunma sınavına almak zorundadır.

(4) Savunma sınavı, adayın çalışmasıyla ilgili konularda bilgi, yorumlama ve sentez gücünü değerlendirmeyi amaçlar. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavının süresi 45-90 dakika arasındadır. Tez savunma sınavının sunulması dinleyicilere açık olarak yapılabilir; ancak öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

(5) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında kabul, ret veya düzeltme kararlarından birini verir. Olumsuz oy kullanan üyeler gerekçelerini ilgili tutanağa ekler. Bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından tez sınavını izleyen üç iş günü içinde sınav evrakıyla birlikte ilgili enstitüye teslim edilir. Tez çalışmasına ilişkin olarak;

a) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye, tezini düzeltmesi için, en fazla üç ay süre verilir. Öğrenci, gerekli düzeltmeleri yaparak, tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

b) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(6) Tez savunma sınavına, belgelediği geçerli bir mazereti nedeniyle gelemeyen öğrenci için yeni bir savunma tarihi belirlenir. Mazeretini belgeleyemeyen ya da mazereti ilgili EYK tarafından kabul edilmeyen öğrenci, ancak bir sonraki yarıyıl içinde belirlenecek tarihte yeniden savunmaya alınabilir.

(7) Jüri tarafından kabul edilen tezler, ilgili enstitünün belirlediği sayıda çoğaltılır, gerekli diğer doküman ve materyallerle birlikte ilgili enstitüye en geç bir ay içerisinde teslim edilir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 43 - (1) Tez savunma sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlayan yüksek lisans öğrencisinin mezuniyeti ilgili EYK onayı ile kesinleşir. İlgili EYK tarafından mezuniyetine karar verilen öğrenciye, üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu ilgili enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunan Tezli Yüksek Lisans Diploması verilir.

(2) Diplomanın şekli Senato tarafından belirlenir. Diploma, hazırlanıncaya kadar öğrenciye bir defaya mahsus geçici mezuniyet belgesi verilir. Bu belge, diploma verilirken geri alınır. Öğrencinin verilen diplomayı kaybetmesi halinde, gazetede verilecek bir ilânla birlikte, kaçıncı defa verildiği belirtilmek kaydıyla yeni bir diploma düzenlenir. Ancak, diplomanın tekrar kaybedilmesi halinde, yüksek lisans diploması yerine geçecek ve kayıptan dolayı verildiğini gösteren fotoğraflı bir belge düzenlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 44 - (1) Tezsiz yüksek lisans, bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlara, meslekî konularda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilgileri uygulamada nasıl kullanacaklarını öğretmek amacıyla yaptırılan, eğitim-öğretim ve dönem projesini kapsayan bir lisansüstü programdır. Hangi alanlarda tezsiz yüksek lisans programlarının açılacağına, ilgili anabilim/anasanat dalı kurul kararı ve ilgili enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından karar verilir ve YÖK'ün uygun gördüğü programlara öğrenci alınır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı, birinci ve ikinci öğretimde ayrı ayrı yürütülebilir.

Süre

MADDE 45 - (1) Tezsiz yüksek lisans ve ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programını tamamlamada azami süre üç yıldır. Tezsiz yüksek lisans programını azami üç akademik yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Dersler ve krediler

MADDE 46 - (1) Tezsiz yüksek lisans programı, en az on adet ders ve bir dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, bu programı tamamlayabilmek için, her yarıyıl otuz kredi olmak üzere toplam doksan krediyi tamamlamak zorundadır. Dönem projesi otuz kredi değerinde bir yarıyıllık derstir. Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler ilgili EYK kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

(2) Öğrenci, lisans öğrenimi sırasında almamış olmak şartıyla ve danışmanın da uygun görmesiyle iki yarıyılda en çok üç dersi, lisans derslerinden de seçebilir.

Danışman atanması ve dönem projesi

MADDE 47 - (1) İlgili EYK, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi üzerine, her öğrenciye ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini, eğitim-öğretim yılı başında, danışman olarak atar. Danışman, danışmanlık yaptığı öğrenciler için dönem projesi dersi açmak zorundadır. Öğrenci, dönem projesinin konusunu, danışman ve ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun onayı ile üçüncü yarıyılın başına kadar ilgili enstitü müdürlüğüne sunar. Proje konusu ilgili EYK kararı ile kesinleşir.

(2) Dönem projesi, tekrar alınan derslerle birlikte yürütülebilir. Öğrenci, dönem projesini aldığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve projesini yarıyılın sonunda ilgili enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun şekilde hazırlanmış bir rapor halinde ilgili enstitüye vermek zorundadır. Dönem projesi, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Dönem projesi dersinden başarısız olan öğrenciye danışmanı tarafından yeni bir konu verilebilir.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 48 - (1) İlgili EYK tarafından mezuniyetine karar verilen tezsiz yüksek lisans öğrencisine Tezsiz Yüksek Lisans Diploması verilir. Tezsiz Yüksek Lisans Diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu ilgili enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(2) Diplomanın şekli Senato tarafından belirlenir. Diploma, hazırlanıncaya kadar öğrenciye bir defaya mahsus geçici mezuniyet belgesi verilir. Bu belge, diploma verilirken geri alınır. Öğrencinin verilen diplomayı kaybetmesi halinde, gazetede verilecek bir ilânla birlikte, kaçıncı defa verildiği belirtilmek kaydıyla yeni bir diploma düzenlenir. Ancak, diplomanın tekrar kaybedilmesi halinde, tezsiz yüksek lisans diploması yerine geçecek ve kayıptan dolayı verildiğini gösteren fotoğraflı bir belge düzenlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 49 - (1) Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

(2) Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programı, en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci programı tamamlamak için her yarıyıl otuz kredi olmak üzere toplam doksan kredilik ders almak zorundadır. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda dönem projesi raporu vermek zorundadır.

(3) Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programları ikinci öğretimde yürütülür. Hangi alanlarda uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programlarının açılacağına, ilgili anabilim/anasanat dalı kurul kararı ve ilgili enstitü kurulunun önerisi üzerine, Senato tarafından karar verilir ve YÖK'ün uygun gördüğü programlara öğrenci alınır.

(4) Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programının yürütülmesi hususunda bu Yönetmeliğin tezsiz yüksek lisans programlarına ilişkin hükümleri uygulanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 50 - (1) Doktora programının amacı; öğrenciye, bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora programı sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,

ç) Literatüre yeni bir bakış açısı getirme

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora programları, yurt içi ve yurt dışı ortak doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulanmasına ilişkin esaslar, Üniversitenin teklifi ve Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine YÖK tarafından belirlenir. İki veya daha fazla yükseköğretim kurumunun önerisi ve YÖK'ün kararı ile yükseköğretim kurumları arasında ortaklaşa yürütülecek doktora programları açılabilir. Bu şekilde açılacak lisansüstü programların esasları Senato tarafından belirlenir.

Süre

MADDE 51 - (1) Doktora programını tamamlamada, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azami süre altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için ise dokuz yıldır. Derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını belirtilen altı yılsonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için dokuz yılsonuna kadar tamamlayamadığı için tez savunma sınavına giremeyen bir öğrenciye, danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi, ilgili EYK onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

(2) Bu süre içinde derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla, doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin, talepleri halinde, kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(3) Doktora programının ders aşaması için gerekli dersleri, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için üç yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl olarak düzenlenir.

(4) Öğrenci tezini, tez çalışmasının EYK tarafından kabul edildiği tarihten itibaren; tezli yüksek lisans diplomasıyla müracaat edenler iki yıl, lisans diplomasıyla müracaat edenler otuz aydan önce ilgili enstitüye sunamaz. Öğrenci, tez çalışması ve uzmanlık alan dersine; tezli yüksek lisans diplomasıyla müracaat edenler iki yıl, lisans diplomasıyla müracaat edenler otuz ay kayıt yaptırmış olması gerekir. Öğrenci tez öneri formunu yarıyıl başlangıcından sonra vermiş ise o yarıyıl kayıt yaptırmış sayılmaz.

Danışman

MADDE 52 - (1) Danışman en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar, öğretim üyeleri arasından anabilim/anasanat dalı kurulu kararı ve ilgili EYK onayı ile belirlenir. Danışman, öğretim üyeleri arasından seçilir. Doktora öğrencisi için atanacak danışmanın hangi kriterlere sahip olması gerektiğine ilişkin Senato ayrıca kriterler de getirebilir.

(2) Danışman, tez yöneticiliği görevini de yapar. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanını gerektirdiği durumlarda ikinci danışman atanabilir. İkinci danışman, yurt içi/yurt dışı diğer yükseköğretim kurumlarının ilgili anabilim/anasanat dallarındaki görevli öğretim üyeleri arasından da seçilebilir. İkinci danışmanın en az doktora derecesine sahip olması gerekir.

(3) Öğrenci, danışmanı tarafından belirlenen dersleri almak zorundadır. Ders değişiklikleri, Senato tarafından kabul edilen ders ekle-sil haftası içinde yapılır.

Dersler ve krediler

MADDE 53 - (1) Doktora programı, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için en az yedi ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Programa yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler, programı tamamlamak için her yarıyıl otuz kredi olmak üzere toplam iki yüz kırk krediyi tamamlamak zorundadırlar. Tezli yüksek lisans derecesiyle müracaat edenlerin ders dönemi üç yarıyıl olup, doktora programı için gerekli dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi iki yıldır.

(2) Doktora programı, lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler için en az on dört ders, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Programa lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler, programı tamamlamak için her yarıyıl otuz kredi olmak üzere toplam üç yüz krediyi tamamlamak zorundadırlar. Lisans derecesiyle müracaat eden öğrencilerin ders dönemi dört yarıyıl olup, doktora programı için gerekli dersleri başarıyla tamamlamalarının azami süresi üç yıldır.

(3) Her yarıyılda alınacak derslerin en çok ikisi, lisans/yüksek lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, danışmanın ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun onayı ile başka bir anabilim/anasanat dalı derslerinden veya EYK'nın onayı ile yurt içi/yurt dışı diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Öğrenciye lisans düzeyindeki derslerden seçtirilmesi durumunda, lisans dersleri ders yüküne ve doktora programı kredisine sayılmaz.

(4) Öğrenci, kendi tez danışmanı tarafından her yarıyıl açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmakla yükümlüdür.

Seminer

MADDE 54 - (1) Lisans derecesi ile doktora programlarına kabul edilen öğrenciler, ders aşamasında yazılı bir seminer hazırlamak zorundadır. Bu öğrenciler semineri, ders aşamasının üçüncü yarıyılında alırlar.

(2) Seminer, biri danışman olmak üzere, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca belirlenen, aynı anabilim/anasanat dalı veya yakın bir anabilim/anasanat dalında görevli iki öğretim üyesinin de katılımıyla oluşan bir jüri tarafından bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesi kapsamında değerlendirilir. Başarısızlık halinde öğrenciye aynı veya değişik bir konu tekrar verilir ve öğrenci tarafından bir sonraki yarıyılda tekrar sunulur. Seminerde başarılı olamayan öğrenci, yeterlik sınavına giremez.

Doktora yeterlik komitesi ve yeterlik sınavı

MADDE 55 - (1) Yeterlik sınavı ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Yeterlik sınavları, anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından önerilen, ilgili EYK tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacı ile sınav jürileri kurar. Komite üyeleri iki yılda bir yenilenir. Eski üyeler komiteye tekrar seçilebilir.

b) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, ilgili EYK tarafından belirlenen tarihte yeterlik sınavına alınır. Yeterlik sınavları, akademik takvimde belirlenen güz ve bahar yarıyıllarında olmak üzere, yılda iki kez yapılır. Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Bu sürelerde yeterlik sınavına girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

c) Doktora yeterlik komitesi, derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciye, en az biri yurt içi/yurt dışı başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere en az üç asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşan bir yeterlik sınav jürisi seçer. Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınav jürisi belirlerken, bu jürinin yalnız birinin yakın bir anabilim/anasanat dalından olmasına da karar verebilir. Danışman, bu jürinin doğal üyesidir. Asıl ve yedek üyelerden en az biri yurt içi/yurt dışı diğer yükseköğretim kurumu öğretim üyelerinden seçilir. Jüri üyelerinin kendilerine tebligat yapıldığı tarihten itibaren bir hafta içerisinde, varsa mazeretlerini, ilgili enstitü müdürlüğüne bildirmeleri gerekir. Mazereti olan üyenin yerine yedek üye davet edilir.

ç) Doktora yeterlik sınavı, öğrencinin ilgili bilim alanındaki yeteneğini ve araştırmaya olan eğilimini belirleyecek yazılı ve sözlü kısımlardan oluşur. Sınavın tarihi, yeri ve saati en az üç gün önceden ilgili enstitüde ve anabilim/anasanat dalında ilân edilir. Yeterlik sınavının sözlü kısmı herkese açıktır. Ancak, öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir. Doktora yeterlik komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek, başarılı veya başarısız olduğuna karar verir. Bu sınavda, öğrencinin başarılı sayılabilmesi için yazılı ve sözlü sınavlardan 100 tam puan üzerinden en az 80 puan alması gerekir.

d) Jüri, sözlü sınav sonucunu, bir rapor halinde yazılı sınav belgeleri ile birlikte, en geç üç iş günü içinde anabilim/anasanat dalı başkanlığına teslim eder.

e) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenciler, bir sonraki yeterlik sınavı döneminde tekrar sınava alınırlar. Zorunlu haller dışında jüri yine aynı üyelerden oluşur.

f) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3'ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 56 - (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için danışmanın ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına önerisi ve ilgili EYK'nın kararı ile bir ay içinde tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, üç öğretim üyesinden oluşur. Tez izleme komitesinde öğrencinin danışmanından başka, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı içinden, farklı bir anabilim/anasanat dalından ve/veya yurt içi/yurt dışı farklı bir yükseköğretim kurumundan birer üye yer alır. İkinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda, danışmanın gerekçeli önerisi, ilgili anabilim/anasanat dalı kurul kararı ve ilgili EYK'nın onayı ile komite üyelerinde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 57 - (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini, tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, danışmanının kontrolünde tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu, sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez İzleme Komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedilmesine karar verir. Bu karar, komite tarafından anabilim/anasanat dalı başkanlığına teslim edilir, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye gönderilir ve ilgili EYK kararı ile kesinleşir. Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez süresi, ders kaydını yapmış olması halinde, ilgili EYK kararının alındığı tarihten itibaren başlar.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda, yeni bir tez izleme komitesi oluşturulabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

(4) Tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-aralık dönemleri arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, en az bir ay önce, komite üyelerine, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planını belirten yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, öğrencinin tez çalışması komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tez önerisi raporunu süresi içinde sunmayan öğrenci, o dönem için başarısız sayılır.

Tezin sonuçlandırılması

MADDE 58 - (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili enstitü tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Danışman, öğrencinin tez savunma sınavına girebilmesi için, anabilim/anasanat dalı başkanlığına başvurur. Öğrenci tezin ciltlenmemiş yedi nüshasını ilgili jüri üyelerine teslim eder.

(3) Tez savunma sınavı jürisi, danışmanın ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına başvurusu, anabilim/anasanat dalı kurul kararı ve ilgili EYK onayı ile atanır. Jüri; üçü, öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri yurt içi/yurt dışı başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşan asıl ve biri yurt içi/yurt dışı başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. İlgili enstitü tarafından atanan jüri üyeleri, kendilerine tebligat yapıldığı tarihten itibaren bir hafta içerisinde varsa mazeretlerini ilgili enstitü müdürlüğüne bildirirler. Mazereti olan üyenin yerine yedek üye davet edilir.

(4) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren, en geç bir ay içinde, tezle ilgili ayrıntılı kişisel değerlendirme raporlarını hazırlayarak, ilgili enstitü müdürlüğüne teslim eder ve belirlenen tarihte öğrenciyi tez savunma sınavına alırlar. Öğrenci, tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(5) Tez savunma sınavının yeri, tarihi ve saati üç gün önceden ilgili enstitüde ilân edilir. Sınav, dinleyicilere açık olarak yapılır. Ancak, öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir. Sınav süresi 60-120 dakika arasındadır.

(6) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Olumsuz oy kullanan üyeler, gerekçelerini ilgili tutanağa eklerler. Bu karar, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına teslim edilir ve anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde sınav evrakıyla birlikte ilgili enstitüye bildirilir. Jüri kararına göre aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye, tezini düzeltmesi için, en fazla altı ay süre verilir. Öğrenci, gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

b) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla, doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde, kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

c) Tez savunma sınavına, belgelediği geçerli bir mazereti nedeniyle gelemeyen öğrenci için yeni bir savunma tarihi belirlenir. Mazeretini belgeleyemeyen ya da mazereti ilgili EYK tarafından kabul edilmeyen öğrenci, ancak bir sonraki yarıyıl içinde belirlenecek tarihte savunmaya alınabilir.

(7) Jüri tarafından kabul edilen tezler, ilgili enstitünün belirlediği sayıda çoğaltılır, gerekli diğer doküman ve materyallerle birlikte ilgili enstitüye en geç bir ay içerisinde teslim edilir.

Doktora diploması

MADDE 59 - (1) Tez savunma sınavında başarılı olan ve diğer koşulları yerine getiren doktora öğrencisinin mezuniyeti, ilgili EYK onayı ile kesinleşir. İlgili EYK tarafından mezuniyetine karar verilen öğrenciye Doktora Diploması verilir. Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu ilgili enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(2) Diplomanın şekli Senato tarafından belirlenir. Diploma hazırlanıncaya kadar öğrenciye bir defaya mahsus geçici mezuniyet belgesi verilir. Bu belge, diploma verilirken geri alınır. Öğrencinin verilen diplomayı kaybetmesi halinde, gazetede verilecek ilâna dayanarak, ikinci defa verildiği belirtilmek kaydıyla yeni bir diploma düzenlenir. Ancak, diplomanın tekrar kaybedilmesi halinde, Doktora Diploması yerine geçecek ve kayıptan dolayı verildiğini gösteren fotoğraflı bir belge düzenlenir.

(3) İki veya daha fazla yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumu arasında yürütülen ortak doktora programlarından mezun olan öğrencilere ortak diploma verilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 60 - (1) Sanatta yeterlik programının amacı; lisans veya yüksek lisans mezunu olan öğrenciye bağımsız araştırma yapmak, sanatsal olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapmak ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirlemek, özgün bir sanat eseri ortaya koymak veya üstün bir uygulama becerisi kazandırmaktır.

(2) Sanatta yeterlik programı, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için en az yedi ders; uygulamalar, sergi, proje, resital, konser veya temsil gibi çalışmalar ile yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Programa yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler programı tamamlamak için her yarıyıl otuz kredi olmak üzere toplam iki yüz kırk krediyi tamamlamak zorundadır. Uzmanlık alan dersleri, uygulamalar, sergi, proje, resital, konser veya temsil gibi çalışmalar ve tez çalışması, bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesi kapsamında değerlendirilir.

(3) Sanatta yeterlik programı, lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler için en az on dört ders, uygulamalar, sergi, proje, resital, konser veya temsil gibi çalışmalar ile seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Programa lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler programı tamamlamak için her yarıyıl otuz kredi olmak üzere toplam üç yüz krediyi tamamlamak zorundadır. Seminer, uzmanlık alan dersi, uygulamalar, sergi, proje, resital, konser veya temsil gibi çalışmalar ve tez çalışması, bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesi kapsamında değerlendirilir.

(4) Sanatta yeterlik programına ilişkin bu bölümde hüküm bulunmayan hallerde, bu Yönetmeliğin sekizinci bölümünde yer alan doktora programına ilişkin hükümler uygulanır.

Süre

MADDE 61 - (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yıldır.

(2) Derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez veya sergi veya proje çalışmasını yüksek lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenci için altı yılsonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için dokuz yılsonuna kadar tamamlayamadığı için sınava giremeyen bir öğrenciye, danışman ve ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili EYK onayı ile tezini, sergi veya proje çalışmasını jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere ek süreler verilir.

(3) Bu süre içinde derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile tez, sergi veya proje çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(4) Sanatta yeterlik programının ders aşaması için gerekli dersler, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için üç yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl olarak düzenlenir.

(5) Öğrenci tezini, tez çalışmasının EYK tarafından kabul edildiği tarihten itibaren; yüksek lisans diplomasıyla müracaat edenler iki yıl, lisans diplomasıyla müracaat edenler otuz aydan önce ilgili enstitüye sunamaz. Öğrenci, tez çalışması ve uzmanlık alan dersine; yüksek lisans diplomasıyla müracaat edenler iki yıl, lisans diplomasıyla müracaat edenler otuz ay kayıt yaptırmış olması gerekir. Öğrenci tez öneri formunu yarıyıl başlangıcından sonra vermiş ise o yarıyıl kayıt yaptırmış sayılmaz.

Danışman

MADDE 62 - (1) Öğrencinin danışmanı; birinci yarıyıl başında öğretim üyeleri arasından, ancak öğretim üyesi sayısının yetersiz olması halinde, nitelikleri Senato tarafından belirlenen doktoralı öğretim görevlileri arasından olmak üzere, ana sanat dalı kurulunun görüşü alınarak, ana sanat dalı kurulunun teklifi ve ilgili EYK kararı ile atanır. Danışman, her öğrenci için ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi veya proje yürütülmesinde görev yapar. Gerekli hallerde öğrencinin veya danışmanın talebi, anasanat dalı kurul kararı ve ilgili EYK'nın onayıyla danışman değişikliği yapılabilir.

Sanatta yeterlik eseri çalışmasının sonuçlandırılması

MADDE 63 - (1) Tez hazırlayan öğrenci, elde ettiği sonuçları; sergi, proje, resital, konser, temsil ve benzeri çalışma yapan öğrenci ise sanatta yeterlik eseri çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni, ilgili enstitü tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve jüri önünde savunmak zorundadır.

(2) Jüri, ilgili ana sanat dalı kurulunun önerisi ve ilgili EYK'nın kararı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi yurt içi/yurt dışı başka yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi, diğerleri ise Üniversite içinden olmak üzere beş asıl, biri yurt içi/yurt dışı başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek üyeden oluşur.

(3) Jüri üyeleri, sanatta yeterlik eseri çalışmasının veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren, en geç bir ay içinde, çalışmayı bilimsel, sanatsal ve biçimsel yönden inceleyerek, hazırladıkları ayrıntılı kişisel raporlarını ilgili enstitüye sunarlar ve öğrenciyi sınava alırlar. Sınavın tarihi, yeri ve saati en az üç gün içinde ilgili enstitüde ve ana sanat dalı başkanlığında ilân edilir. Sınav, sanatta yeterlik eseri çalışmasının veya metnin sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav dinleyicilere açık olup, öğrenciye yalnızca jüri üyeleri soru sorabilir.

(4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri; tez, sergi, proje, resital, konser veya temsil hakkında kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Olumsuz oy kullanan üyeler, gerekçelerini ilgili tutanağa eklerler. Bu karar, ana sanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç iş günü içinde sınav evrakıyla birlikte ilgili enstitüye bildirilir. Hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde, gerekli görülen düzeltmeleri yaparak çalışmasını veya tezini, zorunlu haller dışında, aynı jüri önünde yeniden savunur. Sanatta yeterlik çalışması veya tezi reddedilen düzeltme sonrası savunmada tezi veya sanatta yeterlik çalışması reddedilen öğrenciye yeni bir çalışma veya tez konusu verilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik çalışmasında veya tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 64 - (1) Sanatta yeterlik eseri çalışmasında veya tezinde başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir.

(2) Diplomanın şekli Senato tarafından belirlenir. Diploma hazırlanıncaya kadar öğrenciye bir defaya mahsus geçici mezuniyet belgesi verilir. Bu belge, diploma verilirken geri alınır. Öğrencinin verilen diplomayı kaybetmesi halinde, gazetede verilecek bir ilâna dayanarak, ikinci defa verildiği belirtilmek kaydıyla yeni bir diploma düzenlenir. Ancak, diplomanın tekrar kaybedilmesi halinde, Sanatta Yeterlik Diploması yerine geçecek ve kayıptan dolayı verildiğini gösteren fotoğraflı bir belge düzenlenir.

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat

MADDE 65 - (1) Öğrencilere yapılacak her türlü tebligat, öğrenci tarafından ilgili enstitüye yazılı olarak beyan edilen adreslerine yapılır. Yanlış veya eksik adres bildiren veya adres değişikliğini ilgili enstitüye bildirmeyen öğrencilerin, ilgili enstitüde bulunan adreslerine tebligat yapılması halinde, kendilerine tebligat yapılmış kabul edilir. Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konular ilgili enstitüde veya ilgili enstitü internet sayfasında ilân edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 66 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Üniversitelerarası Kurul tarafından çıkarılan, 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri ile YÖK, Üniversitelerarası Kurul, Senato ve ilgili EYK kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 67 - (1) 6/8/2012 tarihli ve 28376 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Niğde Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İstisna

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Eğitim Bilimleri Enstitüsünde kayıtlı bulunan öğrencilere, kayıtlı bulundukları tarihteki yönetmelik hükümleri ve bu Yönetmeliğin lehte olan hükümleri uygulanır.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımımdan önce Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)'nda başarılı olan öğrencilerin hakları saklıdır.

Yürürlük

MADDE 68 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 69 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Niğde Üniversitesi Rektörü yürütür.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)