Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Dokümanın Başlığı
:
Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
8 Mart 2011
Resmi Gazete Sayısı
:
27868
Resmi Gazete Görüntüsü
:


8 Mart 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27868

YÖNETMELİK

Niğde Üniversitesinden:

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Niğde Üniversitesine bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlarda uygulanacak esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik; Niğde Üniversitesine bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsünde yürütülen tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik takvim: Her lisansüstü eğitim-öğretim döneminde yarıyıl, yaz dönemi, ders ve sınav dönemleri ve benzeri tarihleri belirten takvimi,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ve Enstitüde eğitim-öğretim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,


) Anabilim/anasanat dalı başkanı: Lisansüstü düzeydeki eğitimin yürütülmesinden Enstitü Müdürlüğüne karşı sorumlu olan, Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan anabilim dalı başkanını, söz konusu eğitim-öğretim programı sanatla ilgili ise anasanat dalı başkanını,

d) Anabilim/anasanat dalı kurulu: Anabilim/anasanat dalı başkanı ve ilgili bilim/sanat dalı başkanlarından oluşan; lisansüstü derslere ve uygulamalara ilişkin olarak ilgili bilim/sanat dallarının görüşlerini anabilim/anasanat dalı başkanına bildiren kurulu,

e) Bilimsel hazırlık programı öğrencileri: Enstitüye bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesine göre kabul edilen öğrencileri,

f) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üzere anabilim/anasanat dalı başkanlığınca önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyesi veya doktoralı/sanatta yeterlik diplomasına sahip öğretim görevlisini,

g) Doktora yeterlik komitesi: İlgili anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacı ile sınav jürileri kuran, iki yıl süre ile görev yapan komiteyi,

ğ) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitim-öğretimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bilimsel bir konunun, bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş ve Enstitü tez yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanmış projeyi,

h


) Enstitü: Niğde Üniversitesine bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsünü,

ı) Enstitü Kurulu: Enstitü Müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve Enstitüde eğitim-öğretim programları devam eden Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

i) Enstitü Müdürü: Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürünü,

j) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Enstitü Müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve Müdürün önereceği altı aday arasından, Enstitü Kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

k) GMAT: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Management Admission Test sınavını,

l) GRE: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Record Examination sınavını,

m) IELTS: Uluslararası sınavlardan olan International English Language Testing System sınavını,

n) İkinci danışman: Lisansüstü eğitim-öğretim yapan öğrencinin tez konusunun özelliği gereği, anabilim dalı başkanlığınca önerilen ve EYK'ca atanan, Üniversitede veya başka bir yükseköğretim kurumunda görevli öğretim üyesi veya doktoralı/sanatta yeterlik diplomasına sahip öğretim görevlisini,

o) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ö) Kredi: Yarıyıl esasına göre bir kredi, haftada bir saat teorik derse karşılık gelen değeri; teorik olmayan derslerde ise haftalık bir veya iki saat olanlar bir, üç veya dört saat olanlar iki, beş veya altı saat olanlar üç, yedi veya sekiz saat olanlar dört, dokuz veya on saat olanlar beş kredi, on saati aşanlarda altı olarak kabul edilen değeri,

p


) Lisansüstü eğitim: Tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik eğitimini,

r) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim yapmak üzere Enstitüye kayıtlı olan öğrenciyi,

s) Rektör: Niğde Üniversitesi Rektörünü,

ş) Rektörlük: Niğde Üniversitesi Rektörlüğünü,

t) Sanatta yeterlik eğitimi: Bir yüksek lisans ya da buna eşdeğer bir çalışma üzerine yapılan, bir sanat alanında gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri kazandırmayı; özgün bir sanat eserinin ortaya konulması ile müzik ve sahne sanatlarında özgün ve üst düzeyde bir yaratıcılık ve uygulama sergilemeyi amaçlayan, bilimde doktora eğitimine denk bir eğitimi,

u) Sanatta yeterlik eseri çalışması (SYEÇ): Sanatta yeterlik programları öğrencilerinin, sanatta yeterlik tezi yerine hazırlayabilecekleri ya da yapabilecekleri sanatsal çalışmayı,

ü) Seminer: Lisansüstü öğrencilerinin ders döneminde tez yazım kılavuzuna göre hazırladıkları, öğrencinin danışmanı tarafından onaylanan ve bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü sunulup değerlendirilen yazılı bir metinden oluşan çalışmayı,

v) Senato: Niğde Üniversitesi Senatosunu,

y) Tez: Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bilimsel çalışmayı,

z


) Tez izleme komitesi: Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez çalışmalarına rehberlik etmek ve yönlendirmek görevini üstlenen biri, tez danışmanı olmak üzere en az üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

aa) Tez yazım kılavuzu: Tezlerin yazım şeklini, sunuluşunu ve çoğaltılmasını açıklayan, Enstitü Kurulu tarafından kabul edilen ve Senato tarafından onaylanan tez yazım kılavuzunu,

bb) TOEFL: Uluslararası sınavlardan olan Test of English as a Foreign Language sınavını,

cc) Uzmanlık alan dersi: Danışmanın çalıştığı bilimsel alanda bilgi, görgü ve deneyimlerini öğrencilere aktardığı ve tez çalışmalarına yardımcı olduğu teorik dersi,

çç) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

dd) Üniversite: Niğde Üniversitesini,

ee) Yarıyıl: Ders aşamasında güz veya bahar yarıyıllarından oluşan, hafta sonu ve resmi tatil günleri ile yarıyıl sınav günleri hariç en az yetmiş çalışma gününü kapsayan, başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik yıl Senato tarafından belirlenen eğitim ve öğretim süresini; tez aşamasında ise, bir yarıyılın başlangıcından diğer yarıyılın başlangıcına kadar geçen süreyi,

ff) Yeterlik Sınavı: Doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin temel konular ve doktora/sanatta yeterlik çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasına yönelik sınavı,

g


g) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programlarının Açılması ve Yürütülmesi

Programların açılması ve yürütülmesi

MADDE 5 - (1) Lisansüstü eğitim-öğretim programları; yüksek lisans, doktora, sanat dallarında yapılan sanatta yeterlik programlardan oluşur ve enstitü, fakülte ve yüksekokul bölümleri esas alınarak açılıp yürütülür.

(2) Lisansüstü eğitim programları, Enstitü anabilim/anasanat dalları ile aynı adı taşır. Ancak, bu anabilim/anasanat dallarının alt dallarına ait programlar Enstitüde bilim dalı olarak ifade edilir. Ayrıca, Enstitü Kurulunun önerisi, Senatonun ve YÖK'ün onayı ile Enstitüde anabilim/anasanat dallarından farklı ad taşıyan bir lisansüstü eğitim programı da açılabilir.

(3) Açılacak lisansüstü programlar; anabilim/anasanat dalları esas alınarak ve anabilim/anasanat dalı kurulu kararına dayandırılarak, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından, en geç her yılın Nisan ayı sonuna kadar Enstitü Müdürlüğüne yazılı olarak teklif edilir. Anabilim/anasanat dalı bulunmayan programların teklifi Enstitü Müdürü tarafından yapılır. Program açma teklifleri, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 4 üncü ve 7 nci maddelerine ve YÖK'ün ilgili kararlarına göre yapılır.

(4) Program açma teklifleri; açılacak programda dönemler itibariyle okutulacak dersler ve içerikleri, bu dersleri verecek öğretim elemanlarının özgeçmişleri ve yayın listeleri ile birlikte yapılır. Teklifte, aday başvurularının kabulünde dikkate alınacak ALES puan türü, alınacak öğrenci sayısı ve hangi lisans programından mezun olanların başvurabileceği belirtilir.

Program açma ölçütleri

MADDE 6 - (1) Program açma teklifleri aşağıdaki ölçütler dikkate alınarak Enstitü Kurulu tarafından karara bağlanır:

a) Farklı anabilim/anasanat dalları tarafından aynı mahiyette teklif edilen programlar müşterek bir program olarak açılır. Bu şekilde açılacak programlarda dersler, ilgili anabilim/ anasanat dalları başkanlıklarının önerisi üzerine, Enstitü Müdürü tarafından belirlenip Enstitü Kuruluna sunulur. Ders programlarının hazırlanmasında farklı seçeneklere imkân vermeye özen gösterilir.

b) Programlar, Enstitünün ilgili anabilim/anasanat dalının araç, gereç ve mekân durumu ile mevcut öğretim elemanlarının ders ve danışmanlık yükleri göz önüne alınarak belirlenir.

c) EYK, Senato onayı ile diğer yükseköğretim veya araştırma kurumları ile işbirliği yaparak ortak programlar yürütebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programlarına Başvuru ve

Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar

Kontenjanlar, ilan ve başvuru şartları

MADDE 7 - (1) Lisansüstü programlara öğrenci alınıp alınmayacağı, alınacaksa hangi anabilim/anasanat dallarına öğrenci alınacağı, kontenjan tespiti, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak, son başvuru ve sınav tarihleri de belirlenerek, EYK'nın kararı ile ilan edilmek üzere her yarıyıl başlangıcında Rektörlüğe bildirilir. İlan, Rektörlük tarafından yapılır.

Lisansüstü programlara başvuru ve kabul

MADDE 8 - (1) Lisansüstü programlara başvuracak adaylar, ilânda belirtilen başvuru süresi içinde ve istenen belgelerle birlikte Enstitüye başvurur. Başvurularda istenen belgelerin aslı veya Enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(2) Lisansüstü programlara başvurular için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların bir lisans diplomasına; doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracak adayların ise lisans ve/veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Farklı alanda lisans öğrenimi gören adaylara anabilim/anasanat dallarınca bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

b) Adayların, ilanda belirtilen süre içinde istenen belgeleri eksiksiz tamamlayıp bir dilekçe ile Enstitüye başvurmaları gerekir.

c) Yüksek öğrenimlerini yurtdışında yapan adayların, YÖK'den denklik belgesi almaları zorunludur.

ç) Tezli-tezsiz yüksek lisans için; ALES'ten başvurduğu programa ilişkin puan türünde en az 55 puan veya ALES taban puanına karşılık YÖK tarafından belirlenen GMAT veya GRE'den eşdeğer puanı almış olmaları gerekir.

d) Doktora için; yüksek lisans derecesine sahip olan adaylardan ALES'ten başvurduğu programa ilişkin puan türünde en az 60 puan alanlar ile lisans diplomasıyla başvuran adaylardan ALES'ten başvurduğu programa ilişkin puan türünde en az 70 puan alanlar ve lisans mezuniyet not ortalaması 100 üzerinden en az 75 olanlar başvurabilir.

e) Sanatta yeterlik programlarına başvuracak adayların; lisans veya yüksek lisans programını bitirmiş olmaları ve ALES'in sözel kısmından 55 puan, lisans diplomasıyla başvuranların ise 70 puan almış olmaları gerekir. Ancak, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara öğrenci kabulünde ALES'e girmiş olma koşulu aranmaz.

f) ALES puanı üç yıl süre ile geçerlidir. Ancak, Üniversitede yüksek lisans öğrenimi yapanlardan, bu öğrenimini tamamladıktan veya ilişiği kesildikten sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek doktora programlarına başvuran adaylar için ALES'e girme şartı aranmaz.

g) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına müracaat eden adayların Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen asgari yabancı dil puanını almış olması gerekir.

ğ) Doktora programlarına, lisans ve/veya yüksek lisans mezuniyet not ortalaması, ALES ve mülakat sınavı sonuçları ile yabancı dil sınavından alınan puanlar değerlendirilerek öğrenci kabul edilir.

h) Tezli yüksek lisans programlarına, lisans mezuniyet not ortalaması, ALES ve varsa yabancı dil sınavından alınan puanlar değerlendirilerek öğrenci kabul edilir. Güzel Sanatlar Anabilim Dalında ise ALES puanı, lisans mezuniyet not ortalaması, varsa yabancı dil puanı ve giriş sınavında alınan puan değerlendirilerek öğrenci kabul edilir.

ı) Tezsiz yüksek lisans programlarına, ALES ve lisans mezuniyet not ortalaması değerlendirilerek öğrenci kabul edilir.

i) Anabilim/anasanat dalları için kullanılacak ALES puan türü Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

j) Uluslararası geçerliği olan GRE sınavında ve GMAT sınavında başarılı olan adayların puanları ALES sınavı yerine geçerli sayılabilir.

k) Yabancı uyruklu öğrenciler; Türkiye'deki veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen bir yükseköğretim kurumunun lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve EYK tarafından belirlenen şartları yerine getirmeleri kaydıyla, başvurdukları lisansüstü programın anabilim/anasanat dalı başkanlığının olumlu görüşü alınarak, YÖK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, EYK kararı ile lisansüstü programlara kabul edilebilir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 9 - (1) Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Yüksek lisans programlarına başvurarak başarılı olan öğrencilerin eksikliklerini gidermek amacıyla aşağıda belirtilen durumlarda bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

1) Lisans veya yüksek lisans derecesini, başvurdukları yüksek lisans/doktora programından farklı alanlarda almış olan yüksek lisans/doktora öğrencilerine,

2) Lisans derecesini, Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans öğrencilerine.

b) Bilimsel hazırlık programında öğrencinin alması gereken dersler ve toplam kredi miktarları, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, Enstitü Kurulu ve Senatonun onayı ile belirlenir.

c) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve EYK'nın onayı ile lisansüstü programa yönelik derslerden, her yarıyılda 6 krediyi aşmamak üzere, en fazla iki ders alabilir. Bilimsel hazırlık programında lisans programlarından da ders alınabilir.

ç) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, sınavlar, notlar, derslerden başarılı sayılma şartları, kayıt silme ve diğer hususlar bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

d) Bilimsel hazırlık programının süresi en fazla iki yarıyıldır. Bu programın süresi, bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen yüksek lisans programı sürelerine dahil edilmez.

e) Bilimsel hazırlık programını belirlenen süre içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(2) Bilimsel hazırlık programına kayıtlarda istenen belgelerin aslı veya Enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 10 - (1) Başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarından, Enstitünün eşdeğer lisansüstü programlarına, en az bir yarıyılını başarıyla tamamlamış olan ve yatay geçiş yapmak istediğini bir dilekçe ile Enstitüye bildiren öğrenci, EYK'nın kararı ile yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Açık olan programlar için yatay geçiş kontenjanları, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak EYK kararı ile belirlenir ve ilan edilir.

(2) Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü esasları şunlardır:

a) Öğrencinin, başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarında en az bir yarıyılı başarı ile tamamlaması ve yatay geçiş yapmak istediği programın başvuru şartlarını taşıması gerekir.

b) Öğrencinin, Enstitünün lisansüstü eğitim-öğretim programlarında belirtilen öğrenci başvuru şartlarına sahip olması ve yarıyıl başlangıcından en geç onbeş gün önce Enstitüye müracaat etmesi gerekir.

c) Yatay geçişler, ders ya da tez aşamasında yapılabilir.

ç) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında yatay geçiş yapılamaz.

d) Yurtdışı lisansüstü eğitim programlarından yatay geçiş yapılamaz.

e) Doktora yeterlik aşamasındaki öğrenciler yatay geçiş yapamaz.

f) Öğrencinin kabul edileceği programdaki derslerin hangilerinden muaf tutulacağı ve alacağı dersler anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK'nın kararı ile belirlenir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 11 - (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyen öğrenciler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK'nın kararı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde ders alan öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Özel öğrenci durumunda alınan notların, muafiyet ya da kredi aktarımına, anabilim/ anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK'nın onayı ile karar verilir. Öğrencinin özel öğrenci olarak aldığı anabilim/anasanat dalı derslerinden muaf olabilmesi için aynı anabilim/anasanat dalına kayıtlı olması gerekir.

(3) Özel öğrenciler, lisansüstü programlarda açılan derslerden her dönemde en fazla 6 kredilik derse kayıt yaptırabilir. Öğrenci bu derslerin iki yarıyılda en fazla 6 kredilik kısmından muaf tutulabilir. Bu öğrenciler, aldıkları derse devam etmek ve bu derslerin gereğini yerine getirmek zorundadır. Özel öğrencilere derslere devam ve başarı durumu hakkında, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

(4) Özel öğrencilerden, diğer öğrencilerden alınan katkı payını aşmamak kaydıyla EYK tarafından belirlenen miktarda katkı payı alınır.

(5) Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak, özel öğrencilik statülerini belirten, takip ettikleri dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilebilir.

Giriş sınavı jürileri

MADDE 12 - (1) Doktora, sanatta yeterlik ve güzel sanatlar anabilim dalında giriş sınavı jürilerine ilişkin esaslar şunlardır:

a) EYK'ca giriş sınavlarını yapmak ve değerlendirmek üzere, her anabilim dalı için o anabilim dalı öğretim üyelerinden veya yakın anabilim dalları ya da farklı yükseköğretim kurumlarından görevlendirilebilecek öğretim üyeleri arasından en az üç asil ve iki yedek üyeden oluşan sınav jürisi seçilir.

b) Sınav jürileri, Enstitü Müdürlüğü tarafından belirlenen tarih, saat ve yerde toplanır. Değerlendirme ve seçme işlemleri tamamlanarak jüri üyeleri tarafından imzalanan liste, tutanak ve adaylara ait başvuru evrakı jüri başkanı tarafından en geç iki gün içerisinde Enstitü Müdürlüğüne teslim edilir.

Giriş sınavları

MADDE 13 - (1) Sınav jürilerinin, sınav tarih ve yerlerinin belirlenmesi ve sonuçların ilânı, EYK'nın onayı ile kesinleşir.

(2) Lisansüstü programlara giriş şartlarına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Tezli yüksek lisansa ilişkin şartlar şunlardır:

1) Adayın başarılı sayılması için; lisans mezuniyet not ortalaması ve ALES puanı ile birlikte varsa yabancı dil puanı değerlendirilir. Yüksek lisans programlarına müracaatta yabancı dil baraj ya da ön şart olarak kabul edilmez. Başarı hesaplamasında yabancı dil sonuç belgesi getiremeyen adayların yabancı dil puanı sıfır (0) olarak değerlendirilir. Yüksek lisans giriş başarı notu; lisans mezuniyet not ortalamasının % 35'i, ALES puanının % 50'si, yabancı dil puanının % 15'inin toplamıdır. EYK adayları başarı puanlarına göre sıralayarak daha önce ilan edilen kontenjanlar kadar asil ve yarısı kadar yedek adayı belirleyerek ilan eder. Aynı puanı alan adaylar sıralanırken, öncelikle ALES puanı ve yine puanlar aynı ise lisans mezuniyet not ortalaması esas alınarak sıralama yapılır.

2) Güzel sanatlar anabilim dalında; giriş başarı puanı, ALES puanının % 50'si, lisans mezuniyet not ortalamasının % 20'si, yabancı dil puanının % 15'i ve giriş sınavında alınan puanın % 15'inin toplamı alınarak hesaplanır. Aynı puanı alan adaylar sıralanırken, öncelikle ALES puanı ve yine puanlar aynı ise lisans mezuniyet not ortalaması esas alınarak sıralama yapılır.

b) Tezsiz yüksek lisans başarı puanı, adayların ALES puanının % 60'ı ve mezuniyet not ortalamasının % 40'ı toplanarak hesaplanır. En yüksek puan alan adaydan en düşük puan alan adaya doğru bir sıralama yapılır. EYK, adayları başarı puanlarına göre sıralayarak, daha önce ilan edilen kontenjanlar kadar asil ve asil sayısı kadar yedek adayı belirleyerek ilan eder. Aynı puanı alan adaylar sıralanırken, ALES puanı ve yine puanlar aynı ise lisans mezuniyet not ortalaması esas alınarak sıralama yapılır.

c) Doktora programlarına ilişkin şartlar şunlardır:

1) Aday öğrencilerin, önceden ilan edilen gün, yer ve saatte mülakat sınavına girmeleri gerekir. Adayın başarılı sayılması için; mülakat sınavında aldığı puan, yüksek lisans veya lisans mezuniyet not ortalaması ve ALES puanı ile birlikte yabancı dilden aldığı puan değerlendirilir. Ayrıca, mülakat baraj puanı 100 üzerinden 50 olup, daha aşağı puan alan adaylar başarısız olarak değerlendirilir.

2) Giriş başarı puanı; ALES puanının % 50'si, yüksek lisans veya lisans mezuniyet not ortalamasının % 20'si, yabancı dil puanının % 15'i ve mülakatta alınan puanın % 15'inin toplamı alınarak hesaplanır.

3) Adayların başarılı sayılması için, hesaplanan bu puanın 100 tam puan üzerinden 60 puan olması gerekir. EYK, adayları başarı puanlarına göre sıralayarak, daha önce ilan edilen kontenjanlar kadar asil ve yarısı kadar yedek adayı belirler ve ilan eder. Aynı puanı alan adaylar sıralanırken, ALES puanı ve yine puanlar aynı ise lisans mezuniyet not ortalaması esas alınarak sıralama yapılır. Mülakata girmeyen aday başarısız sayılır.

ç) Sanatta yeterlik programına ilişkin esaslar şunlardır:

1) Aday öğrencilerin, önceden ilan edilen gün, yer ve saatte mülakat sınavına girmeleri gerekir. Adayların başarılı sayılması için; mülakat sınavında aldığı puan, yüksek lisans veya lisans mezuniyet not ortalaması ve ALES puanı ile birlikte yabancı dil puanı değerlendirilir. Ayrıca, mülakat baraj puanı 100 üzerinden 50 olup, daha aşağı puan alan adaylar başarısız olarak değerlendirilir.

2) Giriş başarı puanı; ALES sonucunun % 50'si, yüksek lisans veya lisans mezuniyet not ortalamasının % 20'si, yabancı dil puanının % 15'i ve mülakatta alınan puanın % 15'inin toplamı alınarak hesaplanır.

3) Adayların başarılı sayılması için, hesaplanan bu puanın 100 tam puan üzerinden 60 puan olması gerekir. EYK, adayları başarı puanlarına göre sıralayarak, daha önce ilan edilen kontenjanlar kadar asil ve yarısı kadar yedek adayı belirleyerek ilan eder. Aynı puanı alan adaylar sıralanırken, ALES puanı ve yine puanlar aynı ise lisans mezuniyet not ortalaması esas alınarak sıralama yapılır. Mülakata girmeyen aday başarısız sayılır.

Enstitüye kayıt

MADDE 14 - (1) Lisansüstü programlara girmeye hak kazanan öğrencilerin listesi, EYK kararı ile kesinleşir ve Enstitü Müdürlüğü tarafından ilân edilir. Öğrenci kayıt işlemleri, EYK tarafından kesin kayıt için belirlenen tarihlerde yapılır. Sınavı kazanan adayların, EYK tarafından istenen belgeleri kayıt tarihi sonuna kadar Enstitüye vererek kesin kayıtlarını yaptırmaları gerekir. Kayıtlarda istenen belgelerin aslı veya Enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybeder. Yerlerine yedek listeden sınavı kazanan adayların kayıtları yapılır.

(2) Bir öğrenci, birden fazla lisansüstü programa aynı anda kayıtlı olamaz.

Öğretim dili

MADDE 15 - (1) Enstitüde dersler Türkçe olarak verilir. Ancak, anabilim/anasanat dalı başkanlığının ve Enstitü Kurulunun teklifi, Senatonun kararı ve YÖK'ün onayı ile belirli bir lisansüstü programda yer alan ders, uygulama, sınav ve tezlerin tamamı veya bir kısmı yabancı dilde yapılabilir.

(2) Ders, uygulama ve sınavların yabancı dilde yapılabilmesi için ilgili öğretim üyelerinin, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen şartları haiz olması gerekir.

(3) Doktora tezinde ise öğrenci, tez danışmanı ve tez izleme komitesi üyelerinin, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerinde belirtilen şartları haiz olması gerekir.

Derslerin ve ders sorumlularının belirlenmesi

MADDE 16 - (1) Lisansüstü dersler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir. Açılması onaylanan derslerin güz ve bahar yarıyıllarına göre dağılımı, bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun görüşü alınarak, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca teklif edilir ve Enstitü Kurulu tarafından karara bağlanır.

(2) Dersler ilgili anabilim/anasanat dalındaki öğretim üyeleri tarafından verilir. Ders vermekle ve tez yönetmekle görevlendirilecek öğretim üyeleri belirlenirken, Üniversite bünyesinde mevcut birimlerde görevli olan öğretim elemanları, ilgili anabilim/anasanat dalındaki öğretim elemanları ile birlikte dikkate alınabilir. Gerekli olduğu takdirde danışmanın önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve EYK kararı ile diğer anabilim/anasanat dallarındaki veya başka yükseköğretim kurumlarındaki öğretim üyelerine de ders verdirilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Genel Esaslar

Kayıt yenileme

MADDE 17 - (1) Lisansüstü programlara kayıtlı olan öğrencilerin, her yarıyıl için akademik takvimde belirtilen tarihlerde, belirlenen katkı payını ödemek ve Enstitü Müdürlüğünce istenen kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmeleri gerekir. Katkı payını ödemeyen öğrencilerin kaydı yenilenmez. Mazereti nedeniyle, kaydını akademik takvimde belirtilen süre içinde yaptırmayan öğrenci, mazereti EYK'ca kabul edildiği takdirde, akademik takvimde belirtilen ders ekle-sil haftasında katkı payını kanuni faizi ile birlikte ödemek koşuluyla ilgili programa kayıt yaptırabilir. Kayıt süresi içinde kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıl başarısız sayılır ve öğrencilik haklarından faydalanamaz. Bu hallerde geçen süreler azami sürelerin hesaplanmasında dikkate alınır.

Lisansüstü dersler

MADDE 18 - (1) Her yarıyılda ilk kez açılacak dersler; ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, Enstitü Kurulunun onayı ve Senato tarafından karara bağlanarak ilan edilir. Lisansüstü düzeyindeki dersler, öğretim üyelerince verilir. Zorunlu hallerde anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve EYK'nın onayı ile doktoralı öğretim görevlileri de lisansüstü düzeyde dersler verebilir. Lisansüstü düzeyindeki bir dersin kredi değeri üçten çok olamaz.

(2) Öğretim üyeleri, Enstitü bünyesinde her yarıyılda açık olan lisansüstü derslerden sadece yüksek lisans programı olanlarda en fazla iki dersi, hem yüksek lisans hem doktora programı olanlarda ise en fazla üç dersi yürütebilir.

(3) Öğrenci, danışmanın ve anabilim dalı başkanlığının önerisi ve EYK'nın kararıyla, izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere Üniversite dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında verilmekte olan derslerden de alabilir. Ancak, bu derslerin kredisi bir yarıyılda altı krediyi geçemez.

Ders ekleme, bırakma ve değiştirme

MADDE 19 - (1) Öğrenci ders kayıt formuna yazdığı dersleri, danışmanının da uygun görmesi halinde akademik takvimdeki ders ekle-sil haftasında değiştirebilir.

Yarıyıl kredi sınırları

MADDE 20 - (1) Tezli yüksek lisans öğrencileri bir yarıyılda en çok 12 kredilik, doktora ve sanatta yeterlik öğrencileri bir yarıyılda en çok 9 kredilik ders alabilir. Tezsiz yüksek lisans öğrencileri bir yarıyılda 15 kredilik ders alabilir.

(2) Tezli yüksek lisans ve doktora öğrencileri alacakları derslerin en çok ikisini, tezsiz yüksek lisans öğrencileri ise en çok üçünü; lisans/yüksek lisans öğrenimi sırasında almamış olmak koşulu ile danışmanın ilgili anabilim dalı başkanlığına önerisi ve EYK'nın onayı ile lisans derslerinden, başka bir anabilim dalı derslerinden veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçebilir.

Derslere devam zorunluluğu

MADDE 21 - (1) Teorik ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Teorik ve uygulamalı derslerin % 20'sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders veya derslerin genel sınava alınmaz ve başarısız sayılır.

Uzmanlık alan dersi

MADDE 22 - (1) Tezli yüksek lisans programındaki öğrencilerin tez konusu ve önerisinin, doktora/sanatta yeterlik programındaki öğrencilerin ise tez önerisinin; EYK tarafından kabul edildiği tarihten itibaren başlayarak, yüksek lisans programı ve doktora programı öğrencileri için ayrı ayrı olmak üzere, tez danışmanı tarafından yürütülmek suretiyle ve danışmanlık görevinin sonuna kadar her yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edecek şekilde, uzmanlık alan dersi açılır. Her öğrenci, tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersini almak zorundadır. Uzmanlık alan dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Uzmanlık alan dersinden üst üste iki kez ya da aralıklı olarak üç kez başarısız olan öğrencinin kaydı silinir.

(2) Uzmanlık alan dersine ilişkin esaslar Enstitü Kurulunca belirlenir ve EYK tarafından uygulanır.

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 23 - (1) Öğrencinin gireceği derslerin ara sınavları Enstitü tarafından belirlenen sınav dönemi içinde, genel sınavlar ise Senato tarafından ilan edilen ve lisans öğrencileri için belirlenen sınav dönemi içinde yapılır ve ilan edilir. Güzel sanatlar anabilim dalında, ara sınavlar ile genel sınavlar uygulamalı olarak da yapılabilir.

(2) Yüksek lisans ve doktora derslerinin sınavları 100 tam not üzerinden değerlendirilir ve her ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav notu yazılı olarak değerlendirilebileceği gibi, öğrencinin yarıyıl boyunca yaptığı uygulamalı çalışmalar ve hazırladığı ödevler dikkate alınmak suretiyle EYK kararı ile sözlü olarak da değerlendirilebilir. Genel sınavlar yazılı olarak yapılmak zorundadır.

(3) Bir tezli yüksek lisans dersinin başarı notu, ara sınav not ortalamasının % 40'ı ile genel sınav notunun % 60'ının toplamıdır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılması için bu notun 100 tam not üzerinden en az 70 olması gerekir.

(4) Bir tezsiz yüksek lisans dersinin başarı notu, ara sınav not ortalamasının % 40'ı ile genel sınav notunun % 60'ının toplamıdır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılması için bu notun 100 tam not üzerinden en az 70 olması gerekir.

(5) Bir doktora dersinin başarı notu, ara sınav not ortalamasının % 40'ı ile genel sınav notunun % 60'ının toplamıdır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılması için bu notun 100 tam not üzerinden en az 75 olması gerekir.

(6) Bir sanatta yeterlik dersinin başarı notu, ara sınav not ortalamasının % 40'ı ile genel sınav notunun % 60'ının toplamıdır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılması için bu notun 100 tam not üzerinden en az 75 olması gerekir.

(7) Öğrenci kayıtlı bulunduğu lisansüstü programlarda zorunlu görülen toplam en az krediyi, o programda belirtilen süre içinde tamamlamak, danışmanının tez çalışması bakımından gerekli gördüğü diğer dersleri de almak zorundadır.

(8) Lisansüstü derslerin sınav notları 100 tam not üzerinden belirlenir. Ancak istenildiğinde bir öğrencinin öğrenim durumu belgesi, aşağıdaki eşdeğerlik çizelgesi dikkate alınarak harfli veya dörtlü katsayı sistemine göre de düzenlenebilir:

Tam Not 100 Esasına Harfli Not Sistemine Göre Tam Puan 4.00 Esasına

Göre Kazanılan Not Karşılığı Göre Karşılığı

90-100 AA 4,00

85-89 BA 3,50

80-84 BB 3,00

75-79 CB 2,50

70-74 CC 2,00

65-69 DC 1,50

60-64 DD 1,00

50-59 FD 0,50

0-49 FF 0,0

(9) Harfli sisteme göre belge düzenlenirken;

a) S: Kredisiz derslerde başarılı,

b) U: Kredisiz derslerde başarısız,

c) P: Yıllık derslerde birinci yarıyıl sonunda başarılı,

ç) EX: Üniversitenin yaptığı muafiyet sınavında başarılı,

d) NI: Ağırlıklı ortalamaya katılmayan derslerin notu,

e) NA: Derse devam ve/veya uygulama şartını yerine getirmediğinden, genel sınavlara girme hakkı olmadığı için başarısız

işaretleriyle belirtilir.

(10) Bir dersten başarılı sayılmak için yüksek lisans programı öğrencilerinin en az CC, doktora programı öğrencilerinin ise en az CB notu almış olmaları gerekir. Bilimsel hazırlık programı öğrencilerinin bir dersten başarılı sayılmasında kayıtlı bulundukları lisansüstü program için belirlenen asgari notlar geçerlidir.

Mazeret sınavı

MADDE 24 - (1) Sınava girme hakkı olduğu halde mazereti nedeniyle ara sınava giremeyen öğrenciye, EYK tarafından mazereti kabul edildiği takdirde, ara sınav yerine geçmek üzere bir sınav hakkı verilebilir. Mazeret sınavları için yapılan başvuruların mazeretin bitiminden itibaren bir hafta içinde yapılması gerekir.

(2) Mazeret sınavı, ara sınav ve genel sınavlar yerine kullanılabilir. Bu sınavlara girme hakkı olduğu halde giremeyen öğrencilerden, haklı ve geçerli mazeretleri EYK tarafından kabul edilenler, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde; genel sınav haklarını da mazeretlerinin bitimini izleyen yarıyıl sonundaki ilk genel sınav döneminde Enstitü Müdürlüğü tarafından belirlenen gün, yer ve saatte kullanırlar. Mazeret sınavı için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.

(3) Öğrencilerin, sınavlara hafta sonu tatilleri de dahil olmak üzere ilan edilen gün, saat ve yerde girmeleri, öğrenci kimlikleri ile istenecek başka belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 25 - (1) Sınav sonuçlarına maddi hata nedeniyle itiraz edilebilir. Öğrenci sınav notuna itirazını, sınav sonuçlarının ilânından itibaren en geç onbeş gün içinde Enstitü Müdürlüğüne yazılı olarak yapabilir. Bu itiraz, yeniden değerlendirme için, sınav kağıdının fotokopisi ile birlikte ders sorumlusuna verilmek üzere ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına iletilir. İtiraz, içinde ders sorumlusunun da bulunduğu anabilim dalı başkanlığınca oluşturulan üç kişilik komisyon tarafından değerlendirilir. Değerlendirmede maddi hata görülürse, gerekli not düzeltmesi yapılarak en geç yedi gün içinde Enstitü Müdürlüğüne bildirilir. İtiraz sonucu, EYK kararı ile kesinleşir.

Disiplin işleri

MADDE 26 - (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri; Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan, 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Ders muafiyeti

MADDE 27 - (1) Danışmanının ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve EYK'nın kararı ile bir öğrenci, kendi bilim alanı ile ilgili olan ve Enstitüye kayıt olmadan önce yurt içi-yurt dışı yükseköğretim kurumlarından aldığı ve başarılı olduğu derslerden muaf tutulabilir. Ancak, öğrencinin muaf tutulacağı derslerin kredi miktarı toplamı programın gerektirdiği kredinin % 50'sini geçemez.

(2) İkili anlaşmalar ve uluslararası ilişkiler kapsamında, belirli bir süre için yurt dışındaki üniversitelerde eğitime giden lisansüstü programı öğrencilerinin, başarılı oldukları derslerden ve/veya uygulamalardan aldıkları notların öğrencilerin öğrenim kredisinden sayılması; bu ülkeler ile yapılan anlaşmalar ve ilkeler kapsamında ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı ve EYK kararları ile değerlendirilir.

Ders tekrarı

MADDE 28 - (1) Bu Yönetmelik hükümleriyle belirlenen toplam kredi miktarına bakılmadan, öğrencinin başarısız olduğu dersleri, döneminde alıp başarması gerekir. Ancak öğrenci, tekrara kaldığı dersin yerine danışmanının önereceği başka bir dersi de anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile ilgili dönemde alabilir. Tekrara kaldığı dersin yerine aldığı dersten başarısız olan öğrencinin kaydı silinir. Öğrencinin tek ders sınavına girme hakkı yoktur.

Akademik ortalama

MADDE 29 - (1) Bir dersin kredi değeri ile başarı notunun çarpımı, o dersin ağırlıklı puanını verir. Akademik ortalama; öğrencinin Enstitüye kesin kayıt yaptırmasından itibaren geçer not aldığı ve programı için geçerli sayılan bütün derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının, aynı derslerin kredi değerlerinin toplamına bölünmesi suretiyle elde edilir. Bu hesaplamalarda kesirli sayılar en yakın tam sayıya tamamlanır.

Mazeretler

MADDE 30 - (1) Sağlık raporuyla belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretler, doğal afet, anne, baba, eş, kardeş ve çocuğun ölümü ve benzeri haklı ve geçerli nedenlerin belgelendirilmesi halinde, öğrencinin EYK'ca mazeretli sayılmasına karar verebilir.

(2) Öğrencilerin mazeretlerini; raporlu olunması halinde raporun bitiş tarihinden itibaren en geç onbeş gün, diğer hallerde olayın meydana geldiği tarihten itibaren en geç yedi gün içerisinde Enstitüye bildirmeleri gerekir.

(3) Mazereti EYK tarafından kabul edilen öğrenci, bu süre içinde derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre içinde girilen sınavlar geçersiz sayılır.

(4) Mazereti sebebiyle derslere devam şartını yerine getiremeyen öğrenci, devamdan muaf tutulmaz. Mazereti nedeniyle derslere devam şartını yerine getiremeyen öğrencinin mazeretli olarak geçirdiği süre devamsızlıktan sayılır.

Kayıt dondurma

MADDE 31 - (1) EYK tarafından, haklı ve geçerli kabul edilen mazeretinden dolayı öğrenciye, danışmanın uygun görüşü alınmak suretiyle en fazla iki yarıyıla kadar kayıt dondurma hakkı verilebilir. Bu süre içinde öğrenci derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt dondurma süresi sonunda kaydını yenilemeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(2) Kayıt dondurmaya ilişkin mazeretler şunlardır:

a) Öğrencinin askere alınması,

b) Öğrencinin, mesleği gereği veya lisansüstü çalışmaları ile ilgili öğrenim yapmak üzere yurtdışına çıkması veya aynı amaçla yurt içinde/yurt dışında bir kuruluşta görevlendirilmesi,

c) Öğrencinin sağlık raporu ile belgelendirilmiş sağlıkla ilgili mazereti; anne, baba, eş veya çocuğunun uzayan hastalığı veya ölümü,

ç) Ders yükünü başarıyla tamamlayan bir öğrencinin tez çalışmasının, cihaz veya malzeme teminindeki güçlükler gibi kendi iradesi dışındaki nedenlerle aksaması,

d) Mahallin en büyük mülki amirince verilen bir belge ile belgelendirilmiş, tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

e) Gözaltına alınan veya tutuklanan öğrencilerden, gözaltı ve tutukluluk halinin takipsizlik ile sonuçlanması ya da üzerine atılı suç nedeniyle beraat etmesi,

f) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma veya çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması,

g) EYK'ca haklı ve geçerli kabul edilecek diğer nedenler. Bu nedenlerle kayıt dondurma hakkının verilmesi için öğrencinin yarıyıl başlangıcından önce Enstitüye başvurması gerekir. Bu nedenlere ilişkin belgeler EYK tarafından belirlenir.

(3) Haklı ve geçerli nedenlerin ortaya çıkmasından itibaren en geç iki ay içinde Enstitüye bildirilmesi gerekir.

İlişik kesilmesi

MADDE 32 - (1) Aşağıda belirtilen nedenlerle, öğrencinin EYK kararıyla Enstitü ile ilişiği kesilir;

a) Programı süresi içinde tamamlayamamak,

b) Üst üste iki yarıyıl kayıt yenilememek,

c) Jüri tarafından tezi reddedilmek,

ç) Düzeltilmiş tezi jüri tarafından kabul edilmemek,

d) Doktora yeterlik sınavında ikinci kez başarısız olmak,

e) Doktora tez önerisi iki kez reddedilmek veya tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunmak,

f) Tez savunma sınavında başarılı olup; Enstitü tarafından belirlenen sayıdaki tez, materyal ve dokümanları bir ay içinde mazeretsiz teslim etmemek,

g) Tez önerisini süresi içinde vermemek,

ğ) Kendi isteği ile dilekçeyle başvuruda bulunmak,

h) Başka bir enstitüde kayıtlı olduğu tespit edilmek,

ı) Tez savunma sınavına geçerli mazereti olmadan girmemek,

i) Bilimsel hazırlık programında başarısız olmak,

j) Uzmanlık alan dersinden üst üste iki kez ya da aralıklı olarak üç kez başarısız olmak,

k) Tekrara kalınan dersin yerine alınan dersten başarısız olmak,

l) Kayıt dondurma süresi sonunda kaydını yenilememek,

m) Yüksek lisansta seminer dersini en fazla dört yarıyılda; doktoraya yüksek lisans derecesi ile kabul edilenlerde seminer dersini en fazla dört yarıyılda, lisans derecesi ile kabul edilenlerde ise en fazla altı yarıyılda başaramamak,

n) Tezsiz yüksek lisansta dönem projesi dersinden üst üste iki yarıyıl başarısız olmak.

(2) Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası sebebiyle kaydı silinen öğrencilerin, Üniversitenin herhangi bir lisansüstü programına kayıtları yapılmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 33 - (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

(2) Bu program, toplam 21 krediden az olmamak şartıyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci her yarıyıl Enstitüye kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Doktora programına lisans derecesiyle kabul edilen ve 24 krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz adet dersini başarı ile tamamlamış olan öğrenciler; en geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar başvuru yapmaları halinde, tez danışmanı ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve EYK'nın kararıyla yüksek lisans programına geçebilir.

Süre

MADDE 34 - (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Bu sürede yüksek lisans programını tamamlayamayan öğrenciye danışmanın ve anabilim dalı başkanlığının önerisi ve EYK'nın onayı ile en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir. Ancak, öğrenciye verilen ek sürenin, azami öğrenim süresini aşmaması gerekir. Azami süresi dolmadan önce öğrencinin tez savunma sınavına girmesi gerekir. Azami öğrenim süresi altı yarıyıldır. Bu Yönetmelik hükümlerine göre başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği bu süreden önce de kesilebilir.

Dersler ve krediler

MADDE 35 - (1) Yüksek lisans programı; toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla, en az yedi ders, seminer çalışması, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Yüksek lisans programı derslerini tamamlama süresi en çok dört yarıyıldır.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi danışmanın isteği, ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü ve EYK kararı ile lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden ve/veya başka anabilim dalı derslerinden de seçilebilir. Ayrıca, bu dersler danışmanın isteği, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

(3) Öğrenci bir yarıyılda en fazla 12 kredilik ders alabilir.

(4) Öğrenci kendi tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmakla yükümlüdür.

Danışman

MADDE 36 - (1) Enstitü Müdürlüğü kesin kayıt yaptıran öğrenci listelerini, ilgili anabilim dallarına göndererek, her öğrenci için danışman öğretim üyesi önerilmesini ister. Anabilim dalı başkanlığı, önerilecek danışmanları belirleyerek öğretim başlamadan önce Enstitü Müdürlüğüne bildirir. Enstitü, yüksek lisans programına kesin kayıt yaptıran her öğrenci için, anabilim dalı başkanlığının önerisini de dikkate alarak bir danışman görevlendirir. Danışman, öğretim üyeleri arasından seçilir. Gerekli hallerde EYK, anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ile danışman değişikliği yapabilir.

(2) Öğrenci, danışmanınca belirlenen dersleri almak zorundadır. Ders değişiklikleri Senato tarafından kabul edilen akademik takvimde belirlenen ders ekle-sil haftası içinde yapılır.

(3) Danışman, danışmanı olduğu öğrencilerin tez konu başlığı değişikliği ve ek süre isteği durumunu her yarıyıl başlangıcından önceki ilk iki hafta içinde Enstitüye bir dilekçe ile bildirir. Tez konu başlığı değişikliği, ek süre gibi durumlar EYK kararıyla kesinleşir.

(4) Danışman, tez yöneticiliği görevini de yapar. Öğrenciye danışman atanıncaya kadar bu görev, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından yürütülür. Herhangi bir nedenle danışman atanamayan öğrenciye, anabilim dalı başkanlığının teklifi ve EYK kararı ile onbeş gün içinde bir danışman atanır. Tez danışmanı öğretim üyeleri arasından seçilir.

(5) Öğrenci, danışmanının ve anabilim dalı kurulunun kararı ile en geç üçüncü yarıyılın başına kadar tez konusunu bir tez öneri formu ile Enstitüye bildirir. Ders tekrarı olan öğrenciler ise derslerini başarıyla tamamladıktan sonra en geç izleyen yarıyıl başına kadar tez önerisini vermek zorundadır. Tez önerisi, EYK kararı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanını gerektirdiği durumlarda, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile Üniversite içinden veya diğer yükseköğretim kurumlarından ikinci bir tez danışmanı atanabilir.

Seminer dersi

MADDE 37 - (1) Her yüksek lisans öğrencisi, teze başlamadan önce seminer dersinde yazılı bir seminer hazırlamak zorundadır. Seminerin tez yazım esaslarına uygun olarak yazılması gerekir. Seminer dersinin hangi dönemde yapılacağına danışmanca karar verilir.

(2) Seminer dersi kredisiz olup, biri danışman, biri aynı anabilim dalı ve/veya yakın bir anabilim dalında görevli iki öğretim üyesi olmak üzere toplam üç öğretim üyesi tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Başarısızlık halinde öğrenciye aynı konu veya değişik bir konu tekrar verilir; bir sonraki yarıyılda öğrenci tekrar sınava alınır. Öğrenci, seminer dersini en fazla dört yarıyıl içinde başarmak zorundadır, dördüncü yarıyılın sonunda da seminerini başaramayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Yüksek lisans tezi

MADDE 38 - (1) Ders dönemini başarıyla tamamlayan öğrencinin, danışmanın önerisiyle ve anabilim dalı kurulunca onaylanan tez öneri formu, en geç izleyen yarıyılın başına kadar Enstitüye sunulur. Tez konusu, EYK kararı ile kesinleşir. Tez konusunda değişiklik yapılması gereken durumlarda aynı işlem uygulanır.

(2) Öğrencinin, uzmanlık alan dersi kapsamında danışmanı tarafından onaylanan tez çalışması ara raporu ile birlikte izleyen yarıyıllarda kayıt yenileme işlemlerini yaptırması gerekir.

Tez savunma sınavı jürisinin oluşturulması ve toplanması

MADDE 39 - (1) Yüksek lisans tez savunma sınavı jürisi, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile belirlenir. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri yükseköğretim kurumu içindeki başka bir anabilim dalından ve/veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç asil ve iki yedek üyeden oluşur. İkinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

Tez savunma sınavı ve sınavın sonuçlanması

MADDE 40 - (1) Tezini tamamlayan öğrencinin danışmanı, öğrencinin tez savunma sınavına girebilmesi için anabilim dalı başkanlığına başvurur. Öğrencinin, tezin ciltlenmemiş beş nüshasını Enstitüye teslim etmesi gerekir.

(2) Tez çalışması, başlandığı tarihten itibaren sekiz ay geçmeden Enstitü Müdürlüğüne sunulamaz.

(3) Jüri üyelerinin, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde, tezle ilgili ayrıntılı kişisel değerlendirme raporlarını hazırlayarak, öğrencinin dosyasına konulmak üzere Enstitü Müdürlüğüne teslim etmeleri ve belirlenen tarihte öğrenciyi tez savunma sınavına almaları gerekir. Öğrenci, tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Enstitü tarafından atanan jüri üyeleri, kendilerine tebligat yapıldığı andan itibaren mazeretlerini bir hafta içinde bildirmeleri gerekir. Mazereti olan üyenin yerine yedek üye davet edilir.

(4) Savunma sınavı, adayın çalışmasıyla ilgili konularda bilgi, yorumlama ve sentez gücünü değerlendirmeyi amaçlar. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavının süresi 45-90 dakika arasındadır. Tez savunma sınavının sunulması dinleyicilere açık olarak yapılabilir. Ancak, öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

(5) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında kabul, ret veya düzeltme kararlarından birini verir. Olumsuz oy kullanan üyeler gerekçelerini ilgili tutanağa ekler. Bu karar, anabilim dalı başkanlığı tarafından tez sınavını izleyen üç gün içinde sınav evrakıyla birlikte Enstitüye teslim edilir. Tezi reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye, tezini düzeltmesi için, azami öğrenim süresi dikkate alınarak en fazla üç ay düzeltme süresi verilir. Öğrenci, gerekli düzeltmeleri yaparak, tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin, Enstitü ile ilişiği kesilir.

(6) Tez savunma sınavına, mazereti nedeniyle gelemeyen öğrencinin, mazeretini belgelemesi gerekir. Mazereti olmadan tez savunma sınavına gelmeyen veya mazeretleri EYK tarafından kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Mazereti EYK tarafından kabul edilen öğrenci, mazeretinin sona ermesinden itibaren bir ay içinde savunma sınavına alınır.

(7) Jüri tarafından kabul edilen tezler, tez yazım esaslarına uygun şekilde hazırlanarak Enstitünün belirlediği sayıda çoğaltılır, gerekli diğer doküman ve materyallerle birlikte Enstitüye teslim edilir. Bir ay içinde Enstitü tarafından belirlenen sayıdaki tez, materyal ve dokümanları teslim etmeyen öğrencinin kaydı silinir. Bir ay teslim süresi içinde herhangi bir şekilde tezini teslim edemeyen ve mazeret bildiren öğrencinin mazeretinin EYK tarafından kabul edilmesi gerekir.

Yüksek lisans diploması

MADDE 41 - (1) Tez savunma sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlayan yüksek lisans öğrencisinin mezuniyeti EYK onayı ile kesinleşir. EYK tarafından mezuniyetine karar verilen öğrenciye yüksek lisans diploması verilir. Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(2) Diplomanın şekli, Senato tarafından belirlenir. Diploma hazırlanıncaya kadar öğrenciye bir defaya mahsus geçici mezuniyet belgesi verilir. Bu belge, diploma verilirken geri alınır. Diploma bir defa verilir. Öğrencinin verilen diplomayı kaybetmesi halinde, diplomanın kaçıncı defa verildiği belirtilmek kaydıyla diplomanın ikinci nüshası düzenlenir. Ancak, diplomanın ikiden fazla kaybedilmesi halinde, gazetede verilecek bir ilanla birlikte Enstitü Müdürlüğüne başvurulması durumunda yüksek lisans diploması yerine geçecek belgenin isimli kayıptan dolayı verildiğini gösteren fotoğraflı bir belge düzenlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 42 - (1) Tezsiz yüksek lisans; en az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlara, meslekî konularda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilgileri uygulamada nasıl kullanacaklarını öğretmek amacıyla yaptırılan, eğitim-öğretim ve dönem projesini kapsayan bir lisansüstü programdır. Hangi alanlarda tezsiz yüksek lisans programlarının açılacağına, ilgili anabilim dalı başkanlığının ve Enstitü Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından karar verilir ve YÖK'ün uygun gördüğü programlara öğrenci alınır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı, birinci ve ikinci öğretimde ayrı ayrı yürütülebilir.

(3) Öğretim elemanları, tezsiz yüksek lisans programlarına kayıt yaptıramaz.

Süre

MADDE 43 - (1) Tezsiz yüksek lisans ve tezsiz ikinci öğretim yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı yarıyıldır. Bu Yönetmelik hükümlerine göre başarısız olan bir öğrencinin Enstitü ile ilişiği bu süreden önce de kesilebilir.

Dersler ve krediler

MADDE 44 - (1) Tezsiz yüksek lisans programı, toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla, en az on adet ders ile bir yarıyıl süreli dönem projesi dersinden oluşur.

(2) Başarısız olduğu derslere ilgili dönemde kayıt yaptırmayan, tekrar aldığı veya tekrara kaldığı ders yerine danışmanı tarafından belirlenen yeni dersten başarısız olan öğrencinin kaydı silinir.

(3) Lisans öğrenimi sırasında alınmamış olmak şartıyla, öğrencinin danışmanınca da uygun görülen en çok 9 kredilik ders, lisans derslerinden de seçilebilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans öğrencileri, bir yarıyılda en fazla 15 kredilik ders alabilir.

Danışman atanması ve dönem projesi

MADDE 45 - (1) EYK; ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi üzerine, her öğrenciye ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini, öğretim başlamadan önce danışman olarak atar. Öğrenci, dönem projesinin konusunu, danışman ve ilgili anabilim dalı başkanlığının onayı ile üçüncü yarıyılın başına kadar Enstitü Müdürlüğüne sunar. Proje konusu EYK kararı ile kesinleşir.

(2) Dönem projesi tekrar alınan derslerle birlikte yürütülebilir. Öğrencinin, dönem projesini aldığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırması ve yarıyılın sonunda tez yazım kılavuzuna uygun şekilde hazırlanmış bir rapor halinde Enstitüye vermesi gerekir. Dönem projesi dersi, kredisiz olup, danışman tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Dönem projesi dersinden üst üste iki yarıyıl başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 46 - (1) EYK tarafından mezuniyetine karar verilen tezsiz yüksek lisans öğrencisine, yüksek lisans diploması verilir. Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(2) Diplomanın şekli, Senato tarafından belirlenir. Diploma hazırlanıncaya kadar öğrenciye bir defaya mahsus geçici mezuniyet belgesi verilir. Bu belge, diploma verilirken geri alınır. Diploma bir defa verilir. Öğrencinin verilen diplomayı kaybetmesi halinde, diplomanın kaçıncı defa verildiği belirtilmek kaydıyla diplomanın ikinci nüshası düzenlenir. Ancak, diplomanın ikiden fazla kaybedilmesi halinde, gazetede verilecek bir ilanla birlikte Enstitü Müdürlüğüne başvurması durumunda, yüksek lisans diploması yerine geçecek belgenin isimli kayıptan dolayı verildiğini gösteren fotoğraflı bir belge düzenlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 47 - (1) Doktora programının amacı; öğrenciye, bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora programı sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b)Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,

ç) Literatüre yeni bir bakış açısı getirme,

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora programları, yurt içi ve yurt dışı ortak doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulanmasına ilişkin esaslar, Üniversitenin teklifi ve Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine YÖK tarafından belirlenir. İki veya daha fazla yükseköğretim kurumunun önerisi ve YÖK'ün kararı ile yükseköğretim kurumları arasında ortaklaşa yürütülecek doktora programları açılabilir. Bu şekilde açılacak lisansüstü programların esasları Senato tarafından belirlenir.

Süre

MADDE 48 - (1) Doktora programını tamamlama süresi, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. Bu Yönetmelik hükümlerine göre başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği bu süreden önce de kesilebilir.

(2) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen; ancak, tez çalışmasını belirtilen sürede tamamlayamadığı için tez savunma sınavına giremeyen öğrenciye, ilgili danışmanın ve anabilim dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir.

(3) Öğrenci, tezini, tez çalışmasına başladığı tarihten itibaren dört yarıyıldan önce Enstitüye sunamaz.

Danışman

MADDE 49 - (1) Tez danışmanı, birinci yarıyıl başında, öğretim üyeleri arasından anabilim dalı kurulu kararı ile önerilir. EYK, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ile birinci yarıyılın başında, doktora öğrenimi yapacak öğrenciye bir danışman atar. Tez danışmanı, öğretim üyeleri arasından seçilir.

(2) Danışman, tez yöneticiliği görevini de yapar. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanını gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Tez danışmanı veya ikinci tez danışmanı, diğer üniversitelerin ilgili anabilim dallarındaki görevli öğretim üyeleri arasından da seçilebilir. İkinci tez danışmanının doktora derecesine sahip olması gerekir.

(3) Öğrencinin, danışmanınca belirlenen dersleri alması zorunludur. Ders değişiklikleri, Senato tarafından kabul edilen ders ekle-sil haftası içinde yapılır.

Dersler ve krediler

MADDE 50 - (1) Doktora programı; yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için, toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla, en az sekiz ders, seminer çalışması, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersleri ve tez çalışmasından oluşur. Seminer, uzmanlık alan dersleri ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Doktora programı derslerini tamamlama süresi bu öğrenciler için en çok dört yarıyıldır. Bir yarıyılda alınan derslerin kredi saati toplamı 9'u geçemez.

(2) Doktora programı; lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler için, en az 42 kredilik ondört ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersleri ve tez çalışmasından oluşur. Seminer, uzmanlık alan dersleri ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Doktora programı derslerini tamamlama süresi bu öğrenciler için en çok altı yarıyıldır. Bir yarıyılda alınan derslerin kredi saati toplamı 12'yi geçemez.

(3) Alınacak derslerin en çok ikisi, lisans/yüksek lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, danışmanın ilgili anabilim dalı başkanlığına önerisi ve EYK'nın onayı ile lisans/lisansüstü derslerinden, başka bir anabilim dalı derslerinden ve/veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Öğrenciye lisans düzeyindeki derslerden seçtirilmesi durumunda, lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(4) Öğrenci, kendi tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmakla yükümlüdür.

Seminer dersi

MADDE 51 - (1) Doktora öğrencisi, ders aşamasında yazılı bir seminer hazırlamak zorundadır. Seminer dersinin hangi dönemde yapılacağına danışman karar verir.

(2) Öğrencinin seminer dersi kredisiz olup, danışman ve anabilim dalı başkanlığınca belirlenen, aynı anabilim dalı veya yakın bir anabilim dalında görevli iki öğretim üyesi tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Başarısızlık halinde, aynı konu veya değişik bir konu öğrenciye tekrar verilir ve bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Öğrenci seminer dersini dört yarıyıl içinde başarmak zorundadır. Dördüncü yarıyılın sonunda da seminerini başaramayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Doktoraya lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için bu süre altı yarıyıldır. Altıncı yarıyılın sonunda da seminerini başaramayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Doktora yeterlik komitesi ve yeterlik sınavı

MADDE 52 - (1) Yeterlik sınavı ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Yeterlik sınavları, anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen, EYK tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacı ile sınav jürileri kurar. Komite üyeleri iki yılda bir yenilenir. Eski üyeler komiteye tekrar seçilebilir.

b) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Derslerini başarı ile tamamlayan ve yabancı dil şartını sağlayan öğrenci EYK'ca belirlenen tarihte yeterlik sınavına alınır. Yeterlik sınavları, akademik takvimde belirlenen güz ve bahar yarıyıllarında olmak üzere, yılda iki kez yapılır. Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Bu sürelerde yeterlik sınavına girmeyen öğrenci başarısız sayılır ve kaydı silinir.

c) Doktora yeterlik komitesi, derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciye en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş asil ve iki yedek öğretim üyesinden oluşan bir yeterlik sınav jürisi seçer. Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınav jürisi belirlerken, bu jürinin yalnız birinin yakın bir anabilim dalından olmasına da karar verebilir. Danışman, bu jürinin doğal üyesidir. Asil ve yedek üyelerden en az biri diğer üniversitelerin öğretim üyelerinden seçilir. Jüri üyeleri kendilerine tebligat yapıldığı tarihten itibaren, bir hafta içerisinde, varsa mazeretlerini, Enstitü Müdürlüğüne bildirmeleri gerekir. Mazereti olan üyenin yerine yedek üye davet edilir.

ç) Doktora yeterlik sınavı, öğrencinin ilgili bilim alanındaki yeteneğini ve araştırmaya olan eğilimini belirleyecek yazılı ve sözlü kısımlardan oluşur. Sınavın tarihi, yeri ve saati en az üç gün önceden Enstitüde ve ilgili anabilim dalında ilan edilir. Yeterlik sınavının sözlü kısmı herkese açık olup, öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir. Doktora yeterlik komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna karar verir. Bu sınavda, öğrencinin başarılı sayılabilmesi için, yazılı ve sözlü sınavlardan 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması ve bu puanların ortalamasının tam puanın en az % 75'i olması gerekir. Jüri, sözlü sınav sonucunu, bir rapor halinde yazılı sınav belgeleri ile birlikte, en geç üç gün içinde anabilim dalı başkanlığına teslim eder.

d) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenciler, bir sonraki yeterlik sınavı döneminde tekrar sınava alınırlar. Zorunlu haller dışında jüri, yine aynı üyelerden oluşur. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

e) Doktora yeterlik komitesi, doktora yeterlik sınavı jürisinin raporu doğrultusunda yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, bu Yönetmeliğin 48 inci maddesinde yer alan süreleri aşmamak koşuluyla, dördüncü yarıyıldan sonra da yeni dersler almasını isteyebilir. Fazladan alınacak dersleri, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen doktora öğrencileri altıncı yarıyılın, lisans derecesi ile doktoraya kabul edilen öğrenciler sekizinci yarıyılın sonuna kadar başarıyla tamamlayamazlarsa Enstitü ile ilişikleri kesilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 53 - (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için danışmanın ilgili anabilim dalı başkanlığına önerisi ve EYK'nın kararı ile bir ay içinde tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, üç öğretim üyesinden oluşur. Tez izleme komitesinde öğrencinin danışmanından başka, Enstitü anabilim dalı içinden, farklı bir anabilim dalından ve/veya farklı bir yükseköğretim kurumundan birer üye yer alır. İkinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda, ilgili anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve EYK'nın onayı ile komite üyelerinde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 54 - (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini, tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, danışmanının kontrolünde tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu, sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedilmesine karar verir. Bu karar, komite tarafından anabilim dalı başkanlığına teslim edilir, anabilim dalı başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde Enstitüye gönderilir ve EYK kararı ile kesinleşir. Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez süresi, EYK kararının alındığı tarihten itibaren başlar.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda, yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa, aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde; danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için, tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tez önerisi raporunu süresi içinde sunmayan öğrenci, o dönem için başarısız sayılır. Raporu komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Tezin sonuçlandırılması

MADDE 55 - (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları tez yazım esaslarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Tezini tamamlayan öğrencinin danışmanı, öğrencinin tez savunma sınavına girebilmesi için anabilim dalı başkanlığına başvurur. Öğrenci tezin ciltlenmemiş yedi nüshasını Enstitüye teslim eder.

(3) Tez savunma sınavı jürisi; danışmanın ilgili anabilim dalı başkanlığına başvurusu, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşan asil ve biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Enstitü tarafından atanan jüri üyeleri, kendilerine tebligat yapıldığı tarihten itibaren bir hafta içerisinde varsa mazeretlerini Enstitü Müdürlüğüne bildirirler. Mazereti olan üyenin yerine yedek üye davet edilir.

(4) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren, en geç bir ay içinde, tezle ilgili ayrıntılı kişisel değerlendirme raporlarını hazırlayarak, öğrencinin dosyasına konulmak üzere Enstitü Müdürlüğüne teslim eder ve belirlenen tarihte öğrenciyi tez savunma sınavına alırlar. Öğrenci, tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(5) Tez savunma sınavının yeri, tarihi ve saati üç gün önceden Enstitüde ve ilgili anabilim dalında ilan edilir. Sınav, dinleyicilere açık olarak yapılır. Ancak, öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir. Sınav süresi 60-120 dakika arasındadır.

(6) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Olumsuz oy kullanan üyeler, gerekçelerini ilgili tutanağa ekler. Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığına teslim edilir ve anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde sınav evrakıyla birlikte Enstitüye bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde, gereğini yaparak tezini zorunlu haller dışında aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(7) Jüri tarafından kabul edilen tezler, tez yazım esaslarına uygun şekilde hazırlanarak Enstitünün belirlediği sayıda çoğaltılır, gerekli diğer doküman ve materyallerle birlikte Enstitüye teslim edilir. Enstitü tarafından belirlenen sayıdaki tez, materyal ve dokümanları bir ay içinde teslim etmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Doktora diploması

MADDE 56 - (1) Tez savunma sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlayan doktora öğrencisinin mezuniyeti, EYK onayı ile kesinleşir. EYK tarafından mezuniyetine karar verilen öğrenciye doktora diploması verilir. Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(2) Diplomanın şekli, Senato tarafından belirlenir. Diploma hazırlanıncaya kadar, öğrenciye bir defaya mahsus geçici mezuniyet belgesi verilir. Bu belge, diploma verilirken geri alınır. Diploma bir defa verilir. Öğrencinin verilen diplomayı kaybetmesi halinde, diplomanın kaçıncı defa verildiği belirtilmek kaydıyla diplomanın ikinci nüshası düzenlenir. Ancak, diplomanın ikiden fazla kaybedilmesi halinde, gazetede verilecek bir ilanla birlikte Enstitü Müdürlüğüne başvurması durumunda, doktora diploması yerine geçecek belgenin isimli kayıptan dolayı verildiğini gösteren fotoğraflı bir belge düzenlenir.

(3) İki veya daha fazla yükseköğretim kurumu arasında yürütülen ortak doktora programlarından mezun olan öğrencilere ortak diploma verilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Çalışması

Amaç ve kapsam

MADDE 57 - (1) Sanatta yeterlik çalışmasının amacı; lisans veya yüksek lisans mezunu olan öğrenciye bağımsız araştırma yapmak, sanatsal olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapmak ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirlemek, özgün bir sanat eseri ortaya koymak veya üstün bir uygulama becerisi kazandırmaktır. Hangi dallarda sanatta yeterlik programı açılabileceği, Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine YÖK onayı ile belirlenir.

(2) Sanatta yeterlik programı, toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders ve uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser veya temsil gibi çalışmalardan oluşur.

(3) Sanatta yeterlik programına ilişkin bu bölümde hüküm bulunmayan hallerde, bu Yönetmeliğin yedinci bölümünde yer alan doktora programına ilişkin hükümler uygulanır.

Süre

MADDE 58 - (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. Bu Yönetmelik hükümlerine göre başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği bu süreden önce de kesilebilir.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde, kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren; ancak, tez, sergi veya proje çalışmasını yukarıda belirtilen sürelerde tamamlayamadığı için, sınava giremeyen bir öğrenciye, anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile tez, sergi veya proje çalışmasını jüri önünde savunması için, en fazla dört yarıyıla kadar, ek süre verilebilir.

(4) Öğrenci; tez, sergi veya proje çalışmasını, bu çalışmalara başladığı tarihten itibaren dört yarıyıl geçmeden Enstitüye sunamaz.

Danışman

MADDE 59 - (1) Öğrencinin danışmanı; birinci yarıyıl başında, öğretim üyeleri arasından, ancak öğretim üyesi sayısının yetersiz olması halinde, nitelikleri Senato tarafından belirlenen doktoralı öğretim görevlileri arasından olmak üzere, anasanat dalı kurulunun görüşü alınarak anasanat dalı başkanlığının teklifi ve EYK kararı ile atanır. Danışman, her öğrenci için ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi veya proje yürütülmesinde görev yapar. Gerekli hallerde öğrencinin veya danışmanın talebi, anasanat dalı başkanlığının teklifi ve EYK'nın kararıyla danışman değişikliği yapılabilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlandırılması

MADDE 60 - (1) Tez hazırlayan öğrenci, elde ettiği sonuçları; sergi, proje, resital, konser, temsil ve benzeri çalışma yapan öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni, tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve jüri önünde savunmak zorundadır.

(2) Jüri, ilgili anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK'nın kararı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi, diğerleri ise Üniversite içinden olmak üzere beş asil, biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek üyeden oluşur.

(3) Jüri üyeleri, sanatta yeterlik çalışmasının veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde çalışmayı bilimsel, sanatsal ve biçimsel yönden inceleyerek, hazırladıkları ayrıntılı kişisel raporlarını Enstitüye sunarlar ve öğrenciyi sınava alırlar. Sınavın tarihi, yeri ve saati en az üç gün içinde Enstitüde ve anasanat dalı başkanlığında ilan edilir. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav dinleyicilere açık olup, öğrenciye yalnızca jüri üyeleri soru sorabilir.

(4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri; tez, sergi, proje, resital, konser veya temsil hakkında kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Olumsuz oy kullanan üyeler, gerekçelerini ilgili tutanağa eklerler. Bu karar, anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde sınav evrakıyla birlikte Enstitüye bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması veya tezi reddedilen öğrencinin kaydı silinir. Sanatta yeterlik çalışması veya tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli görülen düzeltmeleri yaparak çalışmasını veya tezini, zorunlu haller dışında aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu sınav sonunda da sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 61 - (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir.

(2) Diplomanın şekli, Senato tarafından belirlenir. Diploma hazırlanıncaya kadar, öğrenciye bir defaya mahsus geçici mezuniyet belgesi verilir. Bu belge, diploma verilirken geri alınır. Diploma bir defa verilir. Öğrencinin verilen diplomayı kaybetmesi halinde, diplomanın kaçıncı defa verildiği belirtilmek kaydıyla diplomanın ikinci nüshası düzenlenir. Ancak, diplomanın ikiden fazla kaybedilmesi halinde, gazetede verilecek bir ilanla birlikte Enstitü Müdürlüğüne başvurması durumunda, sanatta yeterlik diploması yerine geçecek belgenin isimli kayıptan dolayı verildiğini gösteren fotoğraflı bir belge düzenlenir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat

MADDE 62 - (1) Öğrencilere yapılacak her türlü tebligat, öğrenci tarafından Enstitüye yazılı olarak beyan edilen adreslerine yapılır. Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konular Enstitüde ilan edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 63 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Üniversitelerarası Kurul tarafından çıkarılan, 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul, Senato ve Enstitü Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 64 - (1) 6/8/2006 tarihli ve 26251 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Enstitüde kayıtlı olan öğrencilere, bu Yönetmeliğin 64 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümleri ile bu Yönetmeliğin lehlerine olan hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 65 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 66 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Niğde Üniversitesi Rektörü yürütür.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)