Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Nişantaşı Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dokümanın Başlığı
:
- Nişantaşı Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
12 Eylül 2021
Resmi Gazete Sayısı
:
31596
Resmi Gazete Görüntüsü
:


12 Eylül 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31596

YÖNETMELİK

Nişantaşı Üniversitesinden:

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 –18/10/2020tarihli ve 31278 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nişantaşı Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6ncımaddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Türkçe ve yabancı dil hazırlık eğitimi ve muafiyet işlemleri

MADDE 6 –(1) Nişantaşı Üniversitesinin zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıflarında yürütülecek eğitim-öğretim programlarının amaçları, uygulanması, sınavları ile ortak zorunlu yabancı dil derslerinin eğitim-öğretim ve sınavlarının uygulanması ile muafiyete ilişkin iş ve işlemler,23/3/2016tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Anılan Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasını göstermek üzere ilgili usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.


>(2) Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe yeterlilik ve muafiyet işlemleri Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.”

MADDE 2 –Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş; altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Ancak son sınıfa gelmiş öğrenciler; yarıyıl AKTS ders yüküne ek olarak en fazla 15 AKTS karşılığı derse (Alınan derslerin karşılığının 15AKTS’yiaşması halinde en çok 3 ders) kayıt yaptırabilirler.”

“(6) Çiftanadalve yan dal programında kayıtlı öğrenciler ile yatay ve dikey geçiş yapan öğrencilerin alabilecekleri ders yüküne ilişkin esaslar şunlardır:

a) Çiftanadalve yan dal programlarına kayıtlı öğrenciler, bir yarıyılda yarıyıl AKTS ders yüküne ek olarak en fazla 15 AKTS karşılığı derse (Alınan derslerin karşılığının 15AKTS’yiaşması halinde en çok 3 ders) kayıt yaptırabilirler.

b) Yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler, kayıtlandıkları ve takip eden yarıyılda yarıyıl AKTS ders yüküne ek olarak en fazla 15 AKTS karşılığı derse (Alınan derslerin karşılığının 15AKTS’yiaşması halinde en çok 3 ders) kayıt yaptırabilirler.”


>“(10) Öğrenciler, bu maddenin beşinci, altıncı ve yedinci fıkralarındaki haklardan aynı anda yararlanamazlar.”

MADDE 3 –Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablo ile aynı fıkranın (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“                                                                         100’lük Sistem             Dörtlük Sistem

Başarı Derecesi                    Harf Notu                  Karşılığı                       Karşılığı

Pekiyi                                       AA                       90 – 100                          4.00

İyi-Pekiyi                                  BA                        85 – 89                           3.50

İyi                                             BB                         80 – 84                           3.00

Orta-İyi                                     CB                         70 – 79                           2.50

Orta                                           CC                         60 – 69                           2.00

Geçer                                        DC                        55 – 59                           1.50

Geçer                                        DD                        50 – 54                           1.00

Başarısız                                    FF                          0 – 49                            0.00

Muaf                                          M                             ---                                 ---

Yeterli/Başarılı                            S                              ---                                 ---

Yetersiz/Başarısız                       U                              ---                                 ---

Eksik/Tamamlanmamış               I                               ---                                 ---

Devamsız başarısız                   NA                            ---                                 ---

Sınava girmedi                           -1                              ---                               --- ”

“a) Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD veya S notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır.”

MADDE 4 –Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında, 9 uncu maddesinin yedinci fıkrasında, 19 uncu maddesinin birinci, ikinci ve sekizinci fıkralarında, 21 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında, 25 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci ve ikinci cümleleri ile (d) bendinde ve 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “dönem” ibareleri “yarıyıl” olarak; 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “dönemlerindeki” ibaresi “yarıyıllardaki” olarak; 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “dönem” ibaresi “yarıyılda” olarak; 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “dönemdeki” ibaresi “yarıyıl”, yedinci fıkrasında yer alan “döneme” ibaresi “yarıyıla” olarak;13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “dönemlerinden” ibaresi “yarıyıllarından” olarak; 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında, 19 uncu maddesinin birinci ve yedinci fıkralarında, 25 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde ve (d) bendinde yer alan “Dönem” ibareleri “Yarıyıl” olarak; 16ncımaddesinin yedinci fıkrasında yer alan “dönemlere” ibaresi “yarıyıllara” olarak; 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası ile 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “dönemin” ibareleri “yarıyılın” olarak; 21 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan “dönemde” ibaresi “yarıyılında” olarak ve 9 uncu maddesinin yedinci fıkrası ile 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “dönemde” ibareleri “yarıyılda” olarak değiştirilmiştir.


>MADDE 5 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 –Bu Yönetmelik hükümlerini Nişantaşı Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

18/10/2020

31278En Son İşlenenlerEn Son Yüklenenler

SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)