Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

Oda ve Borsa Şubeleri ile Oda Temsilciliklerinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Yönetmelik

Dokümanın Başlığı
:
Oda ve Borsa Şubeleri ile Oda Temsilciliklerinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Yönetmelik
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
8 Ocak 2005
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden:

Oda ve Borsa Şubeleri ile Oda TemsilciliklerininKuruluş ve İşleyişi

Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 -BuYönetmeliğin amacı, oda ve borsa hizmetlerinin daha iyi verilmesini teminen,şubelerin kuruluşu, işleyişi, görev ve yetkileri, bütçeleri, organlarının seçimusulleri, oda ve borsaların şubeye dönüşümü ile oda temsilciliklerininkuruluşu, işleyişi, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esaslarıdüzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 -BuYönetmelik, oda ve borsalar ile bunlara bağlı şube ve temsilcilikleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 -BuYönetmelik, 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğiile Odalar ve Borsalar Kanununun 7 nci, 8 inci, 31 inci ve 84 üncü maddelerinedayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 -BuYönetmelikte geçen;

Kanun: 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğiile Odalar ve Borsalar Kanununu,

Bakanlık: Sanayive Ticaret Bakanlığını,

Birlik: TürkiyeOdalar ve Borsalar Birliğini,

Oda: Ticaret vesanayi odası, ticaret odası, sanayi odası ve deniz ticaret odasını,

Borsa: Ticaretborsasını,

Meclis: Şube meclisini,

Yönetim Kurulu: Şube yönetim kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

ŞubeninKuruluşu, Çalışma Alanı, Görevleri ve Şubeye Dönüşüm


Şubenin Kuruluşu

Madde 5 -İlçenin bulunduğu ilde kurulu oda nevinden olmak şartıyla, bir ilçede faaliyetgösteren tacir ve/veya sanayici sayısı bini aştığı takdirde ticaret ve sanayiodası şubesi veya ticaret odası şubesi, faaliyet gösteren sanayici sayısıikiyüzelliyi aştığı takdirde sanayi odası şubesi, faaliyet gösteren deniztaciri sayısı yüzü aştığı takdirde deniz ticaret odası şubesi, ilgili odayönetim kurulunun teklifi ve meclislerinin üye tamsayısının üçte ikisininkararıyla kurulur.

Borsa şubeleri, ticari ihtiyaçların gerekli kıldığıilçelerde, borsa yönetim kurulunun teklifi ve meclislerinin üye tamsayısınınüçte ikisinin kararıyla kurulur.

Bölge odaları ve borsaları kapsadıkları çalışmaalanlarında yönetim kurulunun teklifi ve meclislerinin üye tamsayısının üçteikisinin kararıyla şube kurabilir.

Oda ve borsa şubelerinin açılmasına karar verilirken,şube açılacak yerin nüfus yoğunluğu, ekonomik ve sosyal gelişmişlik düzeyi vebenzeri hususlar ile oda veya borsanın bütçe ve kadro durumları göz önündebulundurulur.

Oda ve borsalar, açılmasına karar verilen şubelerin buYönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirebilmeleri için yeterli altyapı, teknik donanım ve personeli sağlamak ve şubelerin örgütlenmelerineilişkin gerekli hizmet birimlerini oluşturmak zorundadır.

Şubenin kuruluşu, derhal Bakanlığa ve Birliğebildirilir, ayrıca uygun vasıtalarla şubenin kurulduğu yerde duyurulur.


Şubeye Dönüşüm

Madde 6 -Bölgeodasının, coğrafi bölge illerindeki toplam üye sayısının yarısından fazlasınıntalebi üzerine kurulması halinde coğrafi bölge içinde kurulu bulunan tüm il veilçe odaları; bölge odasının, coğrafi bölge içinde kurulu bulunan il ve ilçeodalarının en az üçte ikisinin meclislerinin ayrı ayrı alacağı üye tamsayısınınüçte ikisinin kararıyla kurulması halinde ise kurucu il ve ilçe odaları şubehaline dönüşür.

Bölge borsasının, bölge illerindeki toplam üye sayısınınyarısından fazlasının talebi üzerine kurulması halinde bölge içinde kurulu bulunantüm il ve ilçe borsaları; bölge borsasının, borsa meclislerinin ayrı ayrıalacağı üye tamsayısının üçte ikisinin kararıyla kurulması halinde ise kurucuborsalar şube haline dönüşür.

Bölge oda veya borsasının çalışma merkezi, kuruluştalebindeki görüşler dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenir.

İlçe oda ve borsaları, meclislerinin üye tamsayısınınüçte ikisinin kararıyla bölge ya da il oda veya borsasının şubesinedönüşebilir.

Şubeye dönüşen oda ve borsaların varlıkları tüm aktif vepasifleriyle birlikte bağlandığı oda veya borsaya intikal eder. Devirişlemleri, şubeye dönüşen oda ve borsalarda organ seçimlerinin tamamlanmasınımüteakip üç ay içinde yapılır.

Şubeye dönüşen oda ve borsada çalışan personelin,bağlanılan oda veya borsada mevcut statülerine göre istihdamına devam olunur.Bu personel hakkında bağlanılan oda veya borsa çalışanlarının tabi olduğumevzuat uygulanır.


Şubenin ÇalışmaAlanı

Madde 7 -İlçeşubelerinin çalışma alanı ilçe, il şubelerinin çalışma alanı ise o il sınırıiçindeki ilçe şubelerinin çalışma alanı dışında kalan il sınırıdır. Oda veborsalar kendi çalışma alanlarıyla sınırlı olmak üzere, şubelerin çalışmaalanlarını, çevre ilçeleri kapsayacak şekilde meclislerinin üye tamsayısınınüçte ikisinin kararıyla genişletip daraltabilir.

Şubenin Görevleri

Madde 8 -Oda ve borsaşubesinin görevleri şunlardır:

a) Oda şubesinin görevleri şunlardır;

1) Meslek ahlâkını, disiplini vedayanışmayı korumak ve geliştirmek, ticaret ve sanayinin kamu yararına uygunolarak gelişmesine çalışmak,

2) Ticaret ve sanayiyi ilgilendiren bilgi ve haberleriderleyerek ilgililere ulaştırmak, ilgili kanunlar çerçevesinde resmî makamlarcaistenecek bilgileri vermek ve özellikle üyelerinin mesleklerini icrada ihtiyaçduyabilecekleri her çeşit bilgiyi, başvuruları durumunda kendilerine vermekveya bunların elde edilmesini kolaylaştırmak, elektronik ticaret ve internetağları konusunda üyelerine yol gösterecek girişimlerde bulunmak, bağlıbulunduğu odanın izni ile bu konularda gerekli alt yapıyı kurmak ve işletmek,

3) Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeleriyapmak, çalışma alanları içindeki iktisadî, ticarî ve sınaî faaliyetlere aitendeks ve istatistikleri tutmak, başlıca maddelerin piyasa fiyatlarını takip vekaydetmek, bunları uygun vasıtalarla yaymak ve bu bilgileri bağlı bulunduğuodaya düzenli olarak bildirmek,


4) Kanunun 26 ncı maddesinde sayılan belgeleridüzenlemek ve onaylamak,

5) Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adetve teamülleri tespit etmek ve bağlı bulunduğu odaya bildirmek,

6) Deniz ticaretinin kamu yararına, millî ulaştırma vedeniz ticareti politikasına uygun şekilde gelişmesine çalışmak,

7) Millî ve milletlerarası deniz ticaretine aitincelemeler yapmak ve bu konudaki bilgileri sağlamak, Türkiye limanları arasıve yurt dışı navlun, acente komisyonu ve ücretleri ile liman masrafları gibibilgileri toplamak ve bunları mümkünolan vasıtalarla en seri şekilde yaymak, dünya deniz ticaretindeki en songelişmeleri izlemek, istatistikler tutmak ve bunları ilgililere duyurmak,

8) Deniz ticaretine ait ticarî örf, teamül veuygulamaları tespit etmek ve bağlı bulunduğu odaya bildirmek,

9) Yabancı gemi sahip ve donatanları ile denizcilikleilgili müesseselere Türkiye limanlarının imkânları, çalışma şekilleri,tarifeleri ve liman masrafları hakkında bilgi vermek ve onlardan benzeribilgileri sağlamak,

10) Birliğin belirlediği standartlara göre üyekayıtlarını tutmak ve üyelik aidatlarına ilişkin belgeleri saklamak ve bunlarıtalep halinde bağlı bulunduğu odaya bildirmek,

11)Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip bağlı bulunduğuodaya bildirmek,

12) Üyeleri hakkındaki tüketici şikâyetlerini incelemekve kuruluş amaçları doğrultusunda diğer faaliyetlerde bulunmak,


13) Sair mevzuatın verdiği görevler ile ilgili mevzuatçerçevesinde bağlı bulunduğu oda yönetim kurulu tarafından verilecek görevleriyapmaktır.

b) Borsa şubesinin görevleri şunlarıdır;

1) Borsaya dahil maddelerin, borsada alım satımınıtanzim ve tescil etmek,

2) Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günküfiyatlarını usulü dairesinde tespit ve ilân etmek ve bunları bağlı bulunduğuborsaya bildirmek,

3) Yurt içi ve yurt dışı borsa ve piyasaları takipederek fiyat haberleşmesi yapmak, elektronik ticaret ve internet ağları konusundaüyelerine yol göstermek,

4) Kanunun 51 inci maddesinde sayılan belgeleridüzenlemek ve onaylamak,

5) Birliğin belirlediğistandartlara göre üye kayıtlarını tutmak ve üyelik aidatlarına ilişkinbelgeleri saklamak ve bunları talep halinde bağlı bulunduğu borsaya bildirmek,

6) Bölgeleri içindeki borsayailişkin örf, adet ve teamülleri tespit etmek ve bunları bağlı bulunduğu borsayabildirmek,

7) Rekabeti bozucu etkileriolabilecek anlaşma, karar ve uyumlu eylem niteliğindeki uygulamaları izlemek vetespiti halinde bağlı bulunduğu borsaya bildirmek,

8) Yurt içi fuarlar konusundayapılacak müracaatları değerlendirip bağlı bulunduğu borsaya bildirmek,

9) Sair mevzuatın verdiği görevlerile ilgili mevzuat çerçevesinde bağlı bulunduğu borsa yönetim kurulu tarafındanverilecek görevleri yapmaktır.

ÜÇÜNCÜBÖLÜM


ŞubeOrganları, Oluşumları ve Görevleri

Şube Organları

Madde9 -Şubenin organları şunlardır:

a) Meclis,

b) Yönetim Kurulu.

Şube Meclisi

Madde10 -Borsa şubesi meclisi, şubenin çalışma alanında faaliyet gösteren üyelerarasından yargı gözetiminde yapılacak seçimle dört yıl için seçilecek onkişiden oluşur. Oda şubesi meclisi, şubenin çalışma alanında faaliyet gösterenüyeler arasından yargı gözetiminde yapılacak seçimle dört yıl için seçilecek enaz on en çok yirmi kişiden oluşur. Ayrıca, aynı sayıda yedek üye seçilir. Odaşubesi meclisinin kaç üyeden oluşacağına oda meclisince karar verilir.

Meclis, yapacağı ilk toplantıdayargı gözetiminde olmaksızın kendi üyeleri arasından dört yıl için bir başkanve bir başkan yardımcısı seçer.

Meclis üyeleri, aynı zamanda bağlıbulundukları veya başka bir oda veya borsanın veyahut bunlara bağlı şubelerinmeclisleri ile 17/7/1964 tarihli ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük SanatkarlarKanununa göre kurulmuş odalarda görev alamazlar.

Meclis başkan ve yardımcıları,yönetim kurulu üyeliğine seçilemezler.

Üst üste iki dönem meclisbaşkanlığı yapmış olanlar, aradan iki seçim dönemi geçmedikçe aynı göreveyeniden seçilemezler.

Şube Meclisinin Görevleri

Madde11 -Şube meclisinin görevleri şunlardır:

a) Şube başkanı ile yönetim kuruluüyelerini seçmek,


b) Yönetim kurulu tarafındanyapılacak teklifleri inceleyip karara bağlamak,

c) Çalışma alanları içindeki örf, adet ve teamülleritespit etmek,

d) Aylık mizanı ve aktarma taleplerini incelemek vebağlı bulunduğu oda veya borsa meclisinin onayına sunmak,

e) Yıllık bütçe ve kesin hesapları kabul etmek vebunları bağlı bulunduğu oda veya borsa meclisinin onayına sunmak, yönetimkurulunu ibra etmek, sorumluluğu görülenler hakkında takibat işlemlerinibaşlatmak,

f) Mesleklere ve sorunlara göre ihtisaskomisyonları kurmak,

g) Bağlı bulunduğu oda veya borsameclisi tarafından devredilen yetkileri kullanmak,

h) Sair mevzuatın verdiği görevlerile ilgili mevzuat çerçevesinde bağlı bulunduğu oda veya borsa tarafındanverilecek görevleri yapmak.

Oda ve Borsa Yetkilerinin Devri

Madde12 -Oda ve borsalar; taşınır ve taşınmaz mal almaya, sosyalfaaliyetleri destekleyeme ve özendirmeye, bağış ve yardımda bulunmaya, okul vederslik yapmaya ve burs vermeye ilişkin yetkilerini şube meclisinedevredebilir.

Yetki devrine ilişkin kararlar, odaveya borsa yönetim kurulunun teklifi ve oda veya borsa meclisinin onayıylaalınır.

Şube Yönetim Kurulu

Madde13 -Şube yönetim kurulu, meclis üyeleri arasından yargıgözetiminde yapılacak seçimle dört yıl için seçilecek beş kişiden oluşur. Ayrıca,aynı sayıda yedek üye seçilir. Meclis, şube başkanı ile yönetim kurulunun asilve yedek üyelerini tek liste halinde seçer.


Yönetim kurulu, yapacağı ilktoplantıda yargı gözetiminde olmaksızın kendi üyeleri arasından şube başkanyardımcısını ve sayman üyeyi seçer.

Şube başkanı ve/veya yardımcısı,şubeyle ilgili konularda oy kullanmamak üzere bağlı bulundukları oda veya borsameclisi toplantılarına katılabilir.

Şubenin protokolde kimlertarafından temsil edileceği bağlı bulunulan oda veya borsanın iç yönergesiylebelirlenir.

Yönetim kurulu, bağlı bulunulan odaveya borsayı bağlayacak ve yükümlülük getirecek tasarruflarda bulunamaz.

Şube başkanı, oda veya borsayönetim kurulu başkanına karşı sorumludur.

Üst üste iki dönem şube başkanlığıyapmış olanlar, aradan iki seçim dönemi geçmedikçe aynı göreve yenidenseçilemezler.

Şube Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde14 -Şube yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

a) Mevzuat ve meclis kararları çerçevesinde şube işlerini yürütmek,

b) Aylık mizanı, bütçeyi, kesinhesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlara ilişkin raporları şube meclisinesunmak,

c) Şube personelinin işe alınmasınıveya görevlerine son verilmesini bağlı bulunulan oda veya borsa yönetimkuruluna teklif etmek; şube personelinin disiplin ve diğer işlemleri hakkındabağlı bulunulan oda veya borsa yönetim kurulu tarafından verilecek görevleriyapmak,

d) Kanunun 26 ncı ve 51 incimaddesinde öngörülen belgeleri tasdik etmek,


e) Şubenin bir yıl içindekifaaliyeti ve bölgesinin iktisadî ve sınaî durumu hakkında yıllık raporhazırlayıp meclise sunmak,

f) Ticarete, sanayiye veborsacılığa ait her türlü incelemeyi yapmak, endeks ve istatistikleri tutmak vemevzuat çerçevesinde başlıca maddelerin piyasa fiyatlarını tespit etmek vebunları uygun vasıtalarla ilân etmek,

g) Bu Yönetmelikle ve sairmevzuatla şubelere verilen ve özel olarak meclise bırakılmayan görevleri yerinegetirmek,

h) İlgili mevzuat çerçevesindebağlı bulunduğu oda veya borsa tarafından verilecek görevleri yapmak.

ŞubeYönetim Kurulunun Yetkilerinin Devri

Madde15 -Şube yönetim kurulu, gerekli hallerde, yetkilerinden birkısmını şube başkanına, üyelerinden birine veya birkaçına yahut şube müdürünedevredebilir.

DÖRDÜNCÜBÖLÜM

Şube OrganlarınınSeçimi

ŞubeOrganlarının Seçimi

Madde16 -Şube organlarının seçimleri, Kanunda yazılı esas veusullere göre, seçme ve seçilme niteliklerine haiz olan üyeleri gösteren oda,borsa ve Birlik veri tabanından alınan güncel üye listeleriyle yargıgözetiminde bağlı bulunulan oda veya borsa organ seçimleriyle birlikte yapılır.

Yeni kurulan şubelerde, şubeninkuruluşuna ilişkin kararın alınmasından itibaren, bölge oda veya borsasınınkurulmasıyla şubeye dönüşen oda ve borsalarda, bölge oda veya borsasının organseçimlerinin kesinleşmesinden itibaren, il ya da bölge odasının şubesinedönüşen oda ve borsalarda ise, şubeye dönüşüm kararının alınmasından itibareniki ay içinde bu Yönetmelik hükümleri uyarınca meclis ve yönetim kurulu seçimiyapılır ve bu seçimler izleyen genel seçimlerde yenilenir. Genel seçimlere altıaydan daha az bir süre bulunması halinde şube organlarının seçimi izleyen genelseçimlerle birlikte yapılır. Yeni organ üyeleri görevlerine seçilinceye kadar,mevcut organlar bu Yönetmelikte belirtilen şubenin görev ve yetkileriçerçevesinde ve rutin iş ve işlemlerle sınırlı olmak üzere görevlerine devamederler.


Şube organlarının seçimine ilişkintüm işlemler bağlı bulunulan oda veya borsa tarafından yerine getirilir.

Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayanhallerde, Kanunda öngörülen oda ve borsa organ seçimlerine ilişin hükümleruygulanır.

BEŞİNCİBÖLÜM

Bütçeve Muhasebe

Şube Bütçesi

Madde 17 -Şubenin bütçesi,her yılın Kasım ayında Birlikçe hazırlanacak tipe ve tespit olunacak muhasebeusullerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanır. Meclisçe kabul edilenbütçeler bağlı bulunulan oda veya borsa meclisinin onayıyla yürürlüğe girer. Odave borsa meclisleri, şube bütçelerini aynen ya da değiştirerek onaylayabilir.

Bütçe, takvim yılına göredüzenlenir.

Bütçeden harcama, şube başkanı veyayetkilendireceği yardımcısı ve şube müdürünün veya sayman üyenin ortakimzasıyla yapılır. Şube müdürünün bulunmadığı hallerde, şube müdürü yerinesayman üyenin imzası aranır.

Yönetim kurulunun önerisi üzerinemeclisçe saptanan miktar kadar harcama, sonradan yönetim kurulunun onayınasunulmak şartıyla, şube müdürü tarafından resen yapılabilir.

Gelirler, bağlı bulunulan oda veyaborsa meclisleri tarafından onaylanan tarifelere ve Kanuna göre tahsil olunur. Tahsilatlar,oda veya borsa adına yapılır.

ŞubeMuhasebesi

Madde18 -Şubenin muhasebesi, Birlikçe tespit olunacak muhasebe usullerineuygun olarak tutulur. Muhasebeye ilişkin her türlü defter, fiş ve evrak bağlıbulunulan oda veya borsa tarafından temin olunur.


Şubenin kasasındabulundurulabilecek günlük para miktarı, bağlı bulunulan oda veya borsa yönetimkurulu tarafından tespit olunur. Bu miktarın üzerindeki paralar, oda veya borsayönetim kurulu tarafından belirlenen banka hesaplarına yatırılır.

ALTINCIBÖLÜM

Temsilcilik

Temsilcilik

Madde19 -Oda şubesi bulunmayan ilçelerde, beldelerde ve endüstribölgeleri ile organize sanayi bölgelerinde oda yönetim kurulunun teklifi vemeclisin kararıyla oda temsilciliği kurulabilir.

Temsilciliğin kuruluşu, derhalBakanlığa ve Birliğe bildirilir, ayrıca uygun vasıtalarla temsilciliğinkurulduğu yerde duyurulur.

Odalar, çalışma alanları dışındakiyerlerde temsilcilik ve benzeri birimler açamazlar.

Oda temsilciliği, faaliyet gösterenve oda yönetim kurulu kararı ile belirlenen bir üye veya oda personelitarafından yerine getirilir. Oda temsilcisine yardımcı olmak üzere ihtiyaçduyulacak personel, yetkileri belirlenerek oda yönetim kurulu tarafındanatanır.

Temsilci, oda yönetim kurulubaşkanına, temsilcilik personeli de temsilciye karşı sorumludur.

Temsilci, bağlı bulunulan odayıbağlayacak ve yükümlülük getirecek tasarruflarda bulunamaz.

Temsilciliğin giderleri bağlıbulunulan oda tarafından karşılanır.

Temsilcinin, faaliyet gösterenüyeler arasından seçilmesi durumunda, kendisine mesaisinin karşılığı olarak odameclisi tarafından belirlenecek tutarda aylık bir tazminat ödenebilir. Butazminatın brüt tutarı, on altı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgariücretin net tutarının yarısından fazla olamaz.


Temsilcilik, oda yönetim kurulununizni doğrultusunda, çalışma alanında faaliyet gösteren üyelerden oda meclisitarafından onaylanan tarifelere göre her türlü aidat ve ücreti tahsil edebilir.Tahsilatlar, makbuz karşılığında oda adına yapılır. Bu makbuzlar, odatarafından zimmet karşılığında temsilciliğe teslim olunur.

Temsilciliğin kasasındabulundurulabilecek günlük para miktarı, oda yönetim kurulu tarafından tespitolunur. Bu miktarın üzerindeki paralar, bağlı bulunulan oda yönetim kurulutarafından belirlenen banka hesaplarına yatırılır.

Borsalar, bu maddede belirtilenhükümler çerçevesinde çalışmak ve sadece tescil işlemlerine münhasır olmaküzere tescil büroları kurabilir.

Temsilciliğin Görevleri

Madde20 -Çalışma alanıyla sınırlı olmak üzere temsilciliğingörevleri şunlardır:

a) Oda yönetim kurulunun iznidoğrultusunda, tarifelere göre üyelerden aidat ve ücret tahsil etmek,

b) Ticaret ve sanayiyi ilgilendirenbilgi ve haberleri derleyerek ilgililere ulaştırmak, üyelerinin meslekleriniicrada ihtiyaç duyabilecekleri bilgiyi, başvuruları durumunda kendilerinevermek veya bunların elde edilmesini kolaylaştırmak,

c) Oda yönetim kurulunun izni doğrultusunda,Kanunun 26 ncı maddesinde sayılan belgeleri düzenlemek ve onaylamak,

d) Sair mevzuatın verdiği görevlerile bağlı bulunduğu oda yönetim kurulu tarafından verilecek görevleri yapmak.


YEDİNCİBÖLÜM

ÇeşitliHükümler

Şube Personeli

Madde21 -Şube personeli, yönetim kurulunun teklifi üzerine bağlıbulunulan oda veya borsa yönetim kurulu tarafından atanır.

Şube personeli bağlı bulunulan odaveya borsa personelidir ve bunlar hakkında oda veya borsa personelinin tabiolduğu mevzuat hükümleri uygulanır.

Şube Müdürü

Madde22 -Şubenin işlerini yürütmek üzere bir şube müdürügörevlendirilir. Şube müdürünün, Kanunun 74 üncü maddesinde belirtilen ve odaveya borsa genel sekreterleri için öngörülen nitelikleri haiz olması gerekir.

Şube müdürü, şube personelinindisiplin ve sicil amiridir. Şube müdürü, meclis ile yönetim kuruluna aittutanakları düzenler, şubenin iç çalışmalarıyla yazı işlerini düzenler veyönetir, personeline gerekli emir ve talimatları verir ve çalışmalarınıdenetler, yönetim kurulu veya şube başkanı tarafından verilen diğer görevleriyerine getirir.

Şube müdürü, şube başkanına karşısorumludur.

Yazışmalar

Madde23 -Şubeler, görevleriyle ilgili konularda kamu kurum vekuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışma yapabilir. Ancak,Bakanlık, Birlik ve çalışma alanı dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile diğeroda ve borsalarla yazışmalarını bağlı bulundukları oda veya borsalararacılığıyla yaparlar.

Temsilcilikler, kamu kurum vekuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerle yazışma yapamaz. Ancak, odalartemsilciliğin çalışma alanındaki üyeleriyle yazışmalarını temsilcilikaracılığıyla yapabilir. Odalar, temsilciliğin çalışma alanındaki üyeleriyledoğrudan yazışmaları halinde, durum ayrı bir yazıyla temsilciliğe bildirilir.


Toplantılar

Madde24 -Şube yönetim kurulu haftada bir, meclis ayda birbaşkanların çağrısı üzerine toplanır. Meclis ve yönetim kurulu gerektiğindebaşkanları tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

Şube organlarının toplantı gündemi başkanlarıveya yokluğunda yetkilendirdikleri yardımcıları tarafından belirlenir. Ayrıca,üyelerin en az üçte birisinin başvurusu ile toplantının başlamasına kadar,gündeme yeni maddeler eklenir.

Şube organları üye tamsayılarınınçoğunluğu ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılanların oy çokluğu ilealınır. Toplantılarda çekimser oy kullanılamaz.

Şube organlarında görevli üyeler,özürlü veya özürsüz olarak altı ay içinde yapılan toplantıların yarısından birfazlasına katılmamaları halinde üyelikten çekilmiş sayılırlar. Bu hüküm, kendiorganlarınca başka bir yerde görevlendirilen üyeler hakkında uygulanmaz.

Toplantı yeter sayısınaulaşılamaması nedeniyle olağan toplantıların üst üste üç kez gerçekleşememesihalinde, bu üç toplantıya gelmeyenlerin üyeliği kendiliğinden sona erer veyerlerine yedek üye çağrılır.

Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayanhallerde, Kanunda öngörülen oda ve borsa organ toplantılarına ilişkin hükümleruygulanır.

Vekalet

Madde25- Meclis ve şube başkanının yokluğunda, yetkilendirdikleriyardımcıları bu görevlere vekalet ederler.

Şube müdürünün yokluğunda iseyerine şube başkanı tarafından görevlendirilen personel vekalet eder.


Huzur Hakkı

Madde26 -Oda veya borsa meclisinin kararıyla, meclis ve yönetimkurulu üyelerine iştirak edecekleri toplantılar için huzur hakkı verilebilir.

Meclis ve yönetim kurulu üyelerineverilecek huzur hakkı miktarı, bağlı bulunulan oda veya borsa yönetim kurulununteklifi üzerine oda veya borsa meclisince belirlenir.

Meclis ve yönetim kurulu üyelerineiştirak edecekleri toplantılar için verilecek huzur hakkının miktarı, bağlıbulunulan oda veya borsa yönetim kurulu ve meclis üyelerine verilen huzur hakkımiktarının yarısını geçemez.

Denetim

Madde27 -Şube ve temsilcilikler, bağlı bulundukları oda veyaborsanın gözetim ve denetimine tabidir.

Şube Organlarının Görevlerine Son Verilmesi ve Faaliyetten Men Edilmesi

Madde28 -Şube organlarının görevlerine son verilmesinde vefaaliyetten men edilmesinde, oda ve borsa organlarının görevlerine sonverilmesi ve faaliyetten men edilmesine ilişkin Kanunun 94 üncü maddesihükümleri uygulanır.

Şubelerin Lağvedilmesi ve Tasfiyesi

Madde29 -Şubelerin, bu Yönetmelikte belirtilen faaliyetlerini vekuruluş amaçlarını gerçekleştiremeyeceklerinin anlaşılması veya Bakanlıkçatespit olunması halinde bağlı bulundukları oda veya borsa meclislerinin üyetamsayısının üçte ikisinin kararı ile lağvedilir.

Şubelerin tasfiyesinde, oda veborsaların tasfiyesine ilişkin usul ve esaslar uygulanır.

Geçici Madde 1 -1/6/2004 tarihinden önce kurulmuş olan sanayiodaları ile ticaret borsaları şubeleri durumlarını 2005 yılı Mart ayı içindeyapılacak organ seçimlerine kadar bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin beşincifıkrasına uygun hale getirir.


Bu süre içinde durumlarını uygunhale getirmeyen şubeler kapanmış sayılır ve bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinegöre tasfiye edilir.

Geçici Madde 2 -1/6/2004 tarihinden önce kurulmuş olan ajanlıklar,bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde bu Yönetmelikhükümleri çerçevesinde ilgili odaya bağlı şube veya temsilciliğe dönüştürülür.

Geçici Madde 3 -Şubeye dönüşen oda veya borsaların genelsekreterlerinden şube müdürü olarak atanacaklarda bu Yönetmeliğin 22 ncimaddesinin birinci fıkrasındaki nitelikler aranmaz.

Yürürlük

Madde30 -Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde31 -Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Odalar ve BorsalarBirliği Başkanı yürütür.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)