Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dokümanın Başlığı
:
- Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
23 Kasım 2023
Resmi Gazete Sayısı
:
32378
Resmi Gazete Görüntüsü
:


23 Kasım 2023 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 32378

YÖNETMELİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN TAMİR VE AYARINI YAPACAK KİŞİLERE

VERİLECEK YETKİ BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamında bulunan ölçü ve ölçü aletlerinin tamir ve ayar hizmetlerini yapacak kişilere verilecek yetki belgesi ve işyeri uygunluk belgesi/sicil ve muayene kartı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 3516 sayılı Kanun kapsamında bulunan ölçü ve ölçü aletlerinin tamir ve ayar hizmetlerini yapacak kişilere verilecek yetki belgesi ve işyeri uygunluk belgesi/sicil ve muayene kartı ile ilgili işlemleri kapsar.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (d), (e) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.


“b) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,”

“d) Genel Müdürlük: Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğünü,

e) İl müdürlüğü: Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerini,”

“g) İşyeri uygunluk belgesi: Elektrik, su ve gaz sayaçları dışındaki ölçü ve ölçü aletlerinin tamir ve ayar hizmetlerinin yapıldığı işyerleri için verilen belgeyi,”

“j) Sicil ve muayene kartı: Elektrik, su ve gaz sayaçlarının tamir ve ayar hizmetlerinin yapıldığı tamir ve ayar istasyonları için verilen belgeyi,

k) Tamir ve ayar istasyonu: Elektrik, su ve gaz sayaçlarının tamir ve ayar hizmetlerinin yapıldığı işyerini,”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7- (1) İşyeri uygunluk belgesi/sicil ve muayene kartı sahipleri tamir ve ayar hizmetlerini yaptıkları ölçü ve ölçü aletlerinin kaydedileceği, işyerine ait olan ve il müdürlüğünce tasdik edilen bir defter tutmakla yükümlüdür. Bu deftere, ölçü aleti sahibinin adı, adresi, ölçü aletinin seri numarası, markası, cinsi, sınıfı, tipi, kapasitesi ile yapılan tamir ve ayar işleminin kısa açıklaması, tamirin yapıldığı tarih ve tamiri yapan kişinin adı ve soyadı kaydedilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İşyeri uygunluk belgesi/sicil ve muayene kartı düzenlenmesi


MADDE 8- (1) Ölçü ve ölçü aletlerinin tamir ve ayar hizmetlerinin yapıldığı işyerleri için, işyerinin bulunduğu il müdürlüğünden işyeri uygunluk belgesi/sicil ve muayene kartı alınması zorunludur. İl müdürlüğünce yerinde yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda gerekli şartları sağladığı tespit edilen işyerleri için işyeri uygunluk belgesi/sicil ve muayene kartı düzenlenir.

(2) Elektrik, su ve gaz sayaçları tamir ve ayar istasyonlarının sağlaması gereken şartlar Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar İstasyonlarına Dair Kriterler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: ÖSG/2005/20)’de belirtilmektedir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yetki belgesi talebinde bulunan kişilerin; tamir ve ayar hizmetlerini yapacakları ölçü ve ölçü aletleri konusunda tip onay belgesi almış yurt içinde bu konuda faaliyet gösteren imalatçılarda veya işyeri uygunluk belgesi almış işyerlerinde/sicil ve muayene kartı olan tamir ve ayar istasyonlarında her bir ölçü aleti için en az iki ay süre ile teorik ve pratik eğitim almaları ve bunu belgelendirmeleri zorunludur.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İl müdürlüğüne yapılan müracaatlar yerinde inceleme yapılarak değerlendirilir. Yerinde yapılacak incelemede, işyeri uygunluk belgesinin/sicil ve muayene kartının verilmesi ve 10 uncu maddede belirtilen belgelerin uygun görülmesi halinde yetki belgesi düzenlenir. 10 uncu maddede beyan edilen bilgilere esas belgeler il müdürlüğünce talep edilir. Müracaatın, bu Yönetmelik hükümlerine uygun bulunmaması halinde tespit edilen eksiklikler, müracaat sahibine bildirilerek başvuru reddedilir. Reddedilen müracaatlar tekrarlanması halinde ilk başvuru esaslarına tabidir.”


MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yetki belgesi ile işyeri uygunluk belgesinin/sicil ve muayene kartının geçerlilik süresi üç yıldır. Belgeler üç yıllık sürelerle vize yapılarak uzatılır. Vize işlemlerinde veriliş tarihi esas alınır. Vize yapılmayan belgeler geçersizdir. Geçersiz duruma düşen belgeler, vizesi yapılmasını müteakip tekrar geçerli hale gelir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Verilen yetki belgesi veya işyeri uygunluk belgesi/sicil ve muayene kartı ile ilgili bilgi ve belgelerde bir değişiklik olması, yetki belgeli kişinin işyerini kapatması veya çalıştığı işyerinden ayrılması halinde, durum işyeri uygunluk belgesi/sicil ve muayene kartı sahibi tarafından değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde il müdürlüğüne bildirilir. Bu değişiklikler bildirilmediği takdirde işyeri uygunluk belgesi/sicil ve muayene kartı kendiliğinden geçersiz hale gelir. Bu durumda tekrar belge talebinde bulunanların müracaatları ilk müracaat olarak değerlendirilir.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 6 ncı ve 7 nci maddeler ile 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (d) bendine aykırı bir durumun tespiti halinde, ilgili yazılı olarak uyarılır ve aykırılığın giderilmesi için üç aya kadar süre verilir. Bu süre içerisinde yetki belgesi veya işyeri uygunluk belgesi/sicil ve muayene kartı askıya alınır.


(2) Yetki belgesine veya işyeri uygunluk belgesine/sicil ve muayene kartına sahip kişinin belge kapsamındaki işlemlerinde suç şüphesi bulunması halinde bu durum derhal adlî makamlara bildirilir. Soruşturma ve kovuşturma süresince belgesi askıya alınır.

(3) Belgesi askıya alınan kişiye, birinci fıkrada tespit edilen durumlar için eksikliklerini tamamlayana kadar; ikinci fıkrada belirtilen durumlar için ise soruşturma ve kovuşturma sonuçlanıncaya kadar yeni bir yetki belgesi veya işyeri uygunluk belgesi/sicil ve muayene kartı verilmez. Bu süre içerisinde belge sahibi tarafından hiçbir ölçü aletinin tamir ve ayarı yapılamaz.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Genel Müdürlük ve il müdürlüğü, gerekli gördüğü hallerde, yetki belgesi veya işyeri uygunluk belgesine sahip işyerleri/sicil ve muayene kartı sahibi tamir ve ayar istasyonları ile ilgili denetim ve kontrollerde bulunur.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Atıflar

MADDE 17/A- (1) Mevzuatta elektrik, su ve gaz sayaçları tamir ve ayar istasyonları ile ilgili 24/7/1994 tarihli ve 22000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğine yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış kabul edilir.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.”

MADDE 14- Bu Yönetmelik 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15- Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)