Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Dokümanın Başlığı
:
- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
12 Haziran 2019
Resmi Gazete Sayısı
:
30799
Resmi Gazete Görüntüsü
:


12 Haziran 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30799

YÖNETMELİK

Ondokuz Mayıs Üniversitesinden:

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI

EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik; Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı olarak kurulan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 –(1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü ve 37 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.


>Tanımlar

MADDE 4 –(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini (OMÜKOM),

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Ondokuz Mayıs Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 –(1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Dil ve konuşma bozukluğu nedeniyle Üniversite içinden ve Üniversite dışından Merkeze yapılan başvuruları değerlendirmek, bireysel ya da grup halinde dil ve konuşma terapisi programları düzenlemek, bu programları uygulayarak dil ve konuşma terapisi yapmak, vakaların özelliğine göre dil ve konuşma sorunları hakkında kişiye ya da yakınlarına danışmanlık yapmak.

b) Dil ve konuşma terapisi alanı ile ilgili araştırmalar yapmak, ulusal ya da uluslararası kamu ya da özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen projelerde birlikte çalışmalar yapmak.


>c) Lisans ve lisansüstü düzeyde dil ve konuşma terapisi alanında eğitim-öğretim, tez çalışmalarını ve bilimsel araştırmaları desteklemek ve geliştirmek, gerekli olan çalışma verilerinin elde edilmesi için ilgili cihazları temin etmek, ses laboratuvarı ve benzeri ihtiyaç duyulan ya da kendisine tahsis edilen her türlü cihazı kurmak ve/veya yeniden yapılandırmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 –(1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıda yer alan faaliyetlerde bulunur:

a) Merkez tarafından verilen hizmetlerin ve uygulama programlarının etkililiğini değerlendirmek üzere araştırmalar yapmak.

b) Dil ve konuşma bozuklukları alanında tanı ve terapi sürecinde kullanılmak üzere tasarlanan yöntemlerin klinik kullanımlarını test etmek ve pratikte uygulanmasını sağlamak.

c) Planlanan araştırma amaçlarını gerçekleştirmek üzere ulusal ve uluslararası kamu ve özel kuruluşlarla destekli projelerle, araştırma grupları ve bilim insanları ile çalışmalar yapmak.

ç) Dil ve konuşma bozuklukları alanında seminer, çalıştay, kongre ve sempozyum düzenlemek ve bunlara katılmak.

d) Dil ve konuşma terapisti unvanı olan kişiler için ileri düzey uzmanlık kursları düzenlemek.


>e) Yapılan araştırma ve uygulama sonucunda elde edilen bilimsel ve teknik bulguları raporlamak, bilimsel dergi, kitap, bülten ve benzeri ortamlarda yayımlamak, kamuoyunu yazılı ya da sözlü olarak bilgilendirmek, görüş bildirmek, ilgili kurum ve kuruluşlara danışmanlık yapmak.

f) Dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerin yakınlarına yönelik eğitim programları düzenlemek ve yürütmek.

g) Dil ve konuşma sorunlu bireylerin ihtiyaçlarının ve sorunlarının giderilmesi için toplum kaynaklarını araştırmak ve bu kaynakların kullanılmasında danışmanlık yapmak, bu tür hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

ğ) Dil ve konuşma terapisi alanında ihtiyaç duyulan konularda kamu kurum ve kuruluşlarına danışmanlık hizmeti vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 –(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 –(1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili aylıklı ve devamlı statüdeki Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir.


>(2) Müdürün önerisi ile kendisine ça1ışmalarında yardımcı olmak üzere iki kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcısı, Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekalet eder. Süresi biten müdür yardımcısı tekrar görevlendirilebilir. Müdür gerektiğinde yardımcıların değiştirilmesi için Rektöre teklifte bulunabilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 –(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.

b) Merkezi temsil etmek.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır, gündemi hazırlar ve kurula başkanlık etmek.

ç) Merkezin tüm çalışmalarını düzenler, plan, proje ve merkez programını hazırlamak, çalışma programlarının ve raporlarının düzenlenmesini ve uygulanmasını yönetmek.

d) Yapılan çalışmalar hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.

e) Merkezin ödenek, idari ve akademik personel ihtiyaçlarını, gerekçesi ile birlikte Rektöre bildirmek.

(2) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de sona erer.

Yönetim Kurulu


>MADDE 10 –(1) Yönetim Kurulu, Müdürün önerisi üzerine, Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilen dört kişi ve Merkez Müdüründen oluşur. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu akademik bir organ olup Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu yılda en az iki kez ve Müdürün çağırısıyla gerektiğinde toplanır. Yönetim Kurulunda oylamalar açık yapılır ve kararlar salt çoğunlukla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 –(1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkezin faaliyet alanları kapsamındaki çalışmaları planlamak ve yürütmek.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve çalışma programını Rektörlüğe sunmak.

c) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 –(1) Merkezin akademik, uzman kadro, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personelle karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 –(1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14 –(1) Ekipman ve demirbaşlar Rektör tarafından Merkez kullanımına verilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 –(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 –(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs üniversitesi Rektörü yürütür.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)