Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dokümanın Başlığı
:
- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
12 Mayıs 2022
Resmi Gazete Sayısı
:
31833
Resmi Gazete Görüntüsü
:


12 Mayıs 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31833

YÖNETMELİK

OndokuzMayıs Üniversitesinden:

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1-14/6/2021tarihli ve 31511 sayılı Resmî Gazete’de yayımlananOndokuzMayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Başvurular, enstitü yönetim kurulu tarafından aşağıdaki esaslara göre değerlendirilir ve ilan edilen kontenjanlar dikkate alınarak başarılı adaylar belirlenir:

a) Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde yapılacak değerlendirmede adayın not ortalamaları 100’lük sisteme göre değerlendirilir. Mezuniyet not ortalamalarının dönüşüm hesabında adayın mezun olduğu yükseköğretim kurumundan alacağı onaylıtranskriptesas alınır. Bu belgeye sahip olmayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının dönüşüm tablosu kullanılır.

b) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde başarı notu, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %30’u ve giriş sınavının %20’si alınarak hesaplanır. Toplam puanın en az 60 olması gerekir. Giriş sınavından 50 puanın altında alan adaylar başarısız kabul edilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.


>c) Tezli yüksek lisans programlarındakonservatuvarprogramları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden enstitüanasanatve anabilim dallarına öğrenci kabulünde başarı notu; lisans not ortalamasının %50’si ve yetenek sınavı sonucunun %50’si alınarak hesaplanır. Toplam puanın en az 60 olması gerekir. Yetenek sınavından 50 puanın altında alan adaylar başarısız kabul edilir.

ç) Doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede başarı notu; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %25’i ve sözlü ve/veya yazılı giriş sınavı sonucunun %25’i alınarak hesaplanır. Bu toplamın en az 65 olması gerekir. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Giriş sınavından 50 puanın altında alan adaylar başarısız kabul edilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

d) Sanatta yeterlik programına lisans veya yüksek lisans derecesi ile başvuracak adayların başarı notu; lisans not ortalamasının %30’u, yabancı dil puanının %20’si ve yetenek sınavı sonucunun %50’si alınarak hesaplanır. Bu toplamın en az 65 olması gerekir. Yetenek sınavından 50 puanın altında alan adaylar başarısız kabul edilir.


>e) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylarda sıralama lisans mezuniyet not ortalamaları dikkate alınarak yapılır. Puan eşitliği durumunda yaşı küçük olan aday kabul edilir.”

MADDE 2-Aynı Yönetmeliğin 42ncimaddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için; 24 ulusal kredi ve 240 AKTS kredisi gerektiren program en az yedi ders, uygulamalar, yeterlik sınavı ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan,”


>MADDE 3-Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İzin başvuruları ilgili anabilim/anasanatdalına yapılır. Öğrenciye danışman ve anabilim/anasanatdalı başkanlığının uygun görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu kararıyla en fazla iki yarıyıl izin verilebilir. Bu süre bir yarıyıldan az olamaz.”

MADDE 4-Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5-Bu Yönetmelik hükümleriniOndokuzMayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.En Son İşlenenlerEn Son Yüklenenler

SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)