Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uzay ve Hızlandırıcı Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Dokümanın Başlığı
:
- Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uzay ve Hızlandırıcı Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
15 Nisan 2019
Resmi Gazete Sayısı
:
30746
Resmi Gazete Görüntüsü
:


15 Nisan 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30746

YÖNETMELİK

Orta Doğu Teknik Üniversitesinden:

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAY VE HIZLANDIRICI

TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uzay ve Hızlandırıcı Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik; Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uzay ve Hızlandırıcı Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 –(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.


>Tanımlar

MADDE 4 –(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (İVME-R): Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uzay ve Hızlandırıcı Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite (ODTÜ): Orta Doğu Teknik Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 –(1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Türkiye’nin uzay ve hızlandırıcı konusunda ortaya koyduğu ulusal hedeflere ulaşabilmesi, bu hedeflere ulaşırken bilimsel, teknolojik ve ekonomik dışa bağımlılığı en aza indirgeyebilmesi ve geliştirilecek özgün teknolojilerle dünya pazarında pay ve söz sahibi olabilmesi için, ulusal bilimsel ve teknolojik gelişimi destekleyecek bir uzmanlık merkezi olmak.

b) Uzay ve hızlandırıcı teknolojileri alanında araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları yürütmek.


>c) Uzay ve hızlandırıcı teknolojilerine yönelik analiz, tasarım, test, devreye alma ve entegrasyon çalışmaları yapmak ve bu alanlarda Türkiye’nin rekabet gücünü arttırmak.

ç) Uzay ve hızlandırıcı teknolojilerinin toplum çıkarları doğrultusunda en verimli biçimde kullanılması ve uygulanması yönünde yöntemler geliştirmek ve bunu toplumun ve sanayinin hizmetine sunmak.

d) Gerekli bilgi birikimi ile altyapıyı oluşturarak, kamu ve sanayi kuruluşlarının bu alandaki ihtiyaçlarına cevap vermek, yatırım yapmalarını cesaretlendirmek ve yatırım yapanlara gerekli AR-GE desteğini vermek.

e) Uzay ve hızlandırıcı teknolojilerinin ve uygulamalarının toplumun farklı kesimlerine tanıtılmasını sağlamak, bu konuda toplumsal bilinci ve duyarlılığı artırmak.

f) Ulusal ve uluslararası proje ve faaliyetlere katılarak uzay ve hızlandırıcı altyapısını güçlendirmek.

g) Türkiye’de uzay ve hızlandırıcı teknolojileri alanında çalışan genç araştırmacılar için cazibe ortamı yaratarak beyin göçünü azaltmak, yurt dışında bu alanda çalışanların ülkeye geri dönüşü için imkân yaratmak. Bu alandaki nitelikli insan gücü ihtiyacını gidermeye katkı sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları


>MADDE 6 –(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Uzay ve hızlandırıcı teknolojileri alanında araştırma yapmak, ulusal ve uluslararası projeler yürütmek.

b) Ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili kurslar, konferanslar, seminerler, yarışmalar, kongreler, sempozyumlar düzenlemek.

c) Üniversite mensuplarının araştırma faaliyetlerine destek olmak.

ç) Öğrencilerin ilgili konularda yaptığı lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde araştırma çalışmalarına destek vermek, gerekli altyapıyı sağlayarak uzman insan kaynağı yetiştirmek.

d) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.

e) Kamu ve özel sektöre ihtiyaç duydukları alanlarda araştırma, inceleme, danışmanlık ve benzeri hizmetleri vermek; tasarım, analiz, test, devreye alma ve teknoloji geliştirme desteği sağlamak.

f) Bilimsel görüş vermek, rapor hazırlamak, uzay ve hızlandırıcı teknolojileri konusunda farkındalık yaratmak.

g) Üniversite öğrencilerinin Merkezin amaçlarına uygun toplum ve bilim içerikli faaliyetlerini desteklemek.

ğ) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


>Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 –(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 –(1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışma yapan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi üzerine en fazla iki kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer. Müdür, görevi başında olmadığı zaman müdür yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 –(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak.


>ç) Bir önceki yıla ait yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 –(1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitenin, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen altı üye ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ayda en az bir kez toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır. Yönetim Kurulu gerekli hallerde Müdürün daveti üzerine olağanüstü olarak toplanır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 –(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin araştırma, tasarım, geliştirme ve uygulama faaliyetlerini inceleyerek Merkezin çalışma alanını ilgilendiren konularda kararlar almak.

b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

c) Bir sonraki döneme ilişkin çalışma programını hazırlamak, yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla yapılacak işbirliğinin esaslarını tespit etmek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 –(1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri konusunda deneyimli Üniversite öğretim üyeleri, istekleri halinde ilgili özel/kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, diğer üniversitelerin ve uygulama ve araştırma merkezlerinin temsilcileri arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen kişilerden oluşur. Danışma Kurulunda en fazla dokuz üye bulunur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu yılda bir defa toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 –(1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık çalışma planı, araştırma projeleri, uygulama etkinlikleri ile ilgili görüş bildirmek.

b) Eğitim, araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları konusunda önerilerde bulunmak.

c) Merkezin çalışmaları hakkında değerlendirmeler yapmak ve yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Alt çalışma birimleri

MADDE 14 –(1) Merkezin faaliyet konularında belirlenecek programların uygulanması ve projelerin yürütülmesi için Yönetim Kurulu tarafından Merkeze bağlı alt çalışma birimleri kurulabilir. Programı tamamlanan alt çalışma birimlerinin görevi kendiliğinden sona erer.

(2) Alt çalışma birimleri için Merkezde laboratuvar, atölye, mekân ve/veya personel tahsis edilebilir.

(3) Alt çalışma birimlerinin faaliyetleri alt çalışma birimi yürütücüsü tarafından yürütülür. Alt çalışma birim yürütücülerini Müdür görevlendirir. Birim yürütücüleri, planlanmış ve onaylanmış birim çalışmalarından dolayı Müdür ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 –(1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 16 –(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)