Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

Osmangazi Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi Yönetmeliği

Dokümanın Başlığı
:
Osmangazi Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi Yönetmeliği
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
8 Ocak 2005
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


Osmangazi Üniversitesinden:

Osmangazi ÜniversitesiKütüphane ve Dokümantasyon

Merkezi Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 -BuYönetmelik Osmangazi Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezininkuruluş, görev ve çalışma esaslarını belirlemek amacı ile düzenlenmiştir.

Kapsam

Madde 2 -BuYönetmelik Osmangazi Üniversitesi bünyesinde bulunan; Merkez Kütüphane ve BirimKütüphanelerini kapsar.

Dayanak

Madde 3 -BuYönetmelik 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kuruluş

Madde 4 -Osmangazi Üniversitesi, Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi, Üniversitenineğitim, öğretim ve bilimsel araştırmalarında gerekli olan, kütüphanecilikhizmetlerini sağlamak ve sunmak üzere kurulan merkezi bir birimdir.

Tanımlar

Madde 5 -BuYönetmelikte geçen;

a)Üniversite: Osmangazi Üniversitesini,

b)Rektörlük: Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünü,

c)Komisyon: Osmangazi Üniversitesi Kütüphane Komisyonunu,

d)Daire Başkanlığı: Osmangazi Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon DaireBaşkanlığını,


>e)MerkezKütüphane:Osmangazi Üniversitesinin tümüne hizmet veren kütüphaneyi,

f)Birim Kütüphaneleri: Osmangazi Üniversitesine bağlı fakülteler, enstitüler veyüksekokulların kütüphanelerini,

g)Materyal: Kütüphanelerde kullanılabilir her türlü malzemeyi,

h)Kullanıcı: Bu Yönetmelik çerçevesinde kütüphanelerden yararlanabilen herkesi

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yönetim ve İşleyiş

Kuruluş Şekli

Madde 6 -Üniversitedeki kütüphane hizmetlerinin merkezi bir kütüphane çerçevesi içindeörgütlenmesi ve yürütülmesi esastır. Merkez Kütüphaneye bağlı olmak ve teknikhizmetleri merkezi kütüphaneden yürütülmek kaydıyla, merkez yerleşkeninbulunduğu yerleşim alanı dışındaki diğer yerleşkeler ile akademik birimleriçin, gerektiğinde birim kütüphanesi kurulabilir. Birim kütüphaneleri, ilgilibirim yöneticisi ve Komisyonun önerisi, Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ilekurulur.

Bölümlerve daha alt düzeydeki birimler için ayrı kütüphaneler kurulamaz.

Örgütlenme ve Yönetim

Madde 7 -Kütüphane örgütlenme ve yönetimi aşağıda belirtildiği gibidir:

a)Daire Başkanlığı: kütüphanenin koordinasyonu, yönetim ve hizmetleri DaireBaşkanlığı tarafından yürütülür.

DaireBaşkanı tercihen kütüphanecilik eğitimi görmüş, konusunda tecrübeli kişilerarasından atanır. Lisansüstü eğitim görmüş olması, iyi derecede yabancı dil vemesleki teknolojik gelişmeler konusunda bilgisi olması tercih nedenidir.


>b)Kütüphane Komisyonu: kütüphane hizmetlerinin gelişen sistemlere uyumlanarakyürütülmesi ve kütüphanenin sürekli gelişimine yönelik olarak yapılmasıgerekenleri belirleyerek önerilerde bulunmak üzere Senato tarafından 3 (üç) yıliçin seçilen 1 (bir) başkan ve en az 3 (üç), en fazla 7 (yedi) öğretimüyesinden oluşur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KütüphaneOrganlarının Görev ve Yetkileri

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Madde 8 -Daire Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a)Tüm kütüphane hizmetlerinin yürütülmesini sağlar ve merkez kütüphaneye bağlıbirim kütüphaneleri arasındaki koordinasyonu sağlar ve denetler.

b)Kütüphanenin yönetim, denetim, iş bölümü ve çalışma düzenini kurar.

c)Kütüphanenin yönetim, örgütlenme, çalışma ve gelişmesi ile ilgili önerilerinikomisyona sunar.

d) Akademik birimlerinönerdiği dergi, yayın, kitap, araç ve gereçlerin bütçe olanakları ölçüsündealımına yönelik raporunu komisyona sunar.

e)Eğitim-öğretim ve araştırmaların gerektirdiği her türlü bilgi ve belgeninsağlanması; sağlanan bilgilerin sistematik bir şekilde düzenlenerek kullanımasunulması için gerekli kütüphane hizmetlerini düzenler, yürütür ve denetler.

f)Kütüphanecilik alanındaki gelişmeleri izleyerek yeni teknolojilerin kütüphaneyegirmesi için çalışmalar yapar.


>g)Her yıl Üniversitenin gelişmesine, amaç ve fonksiyonlarına uygun bir plançerçevesinde kütüphane bütçesini hazırlar ve harcamaları izler.

h)Kütüphane ve dokümantasyon hizmetleri hakkında ayrıntılı olarak hazırlayacağıyıllık faaliyet raporunu her yıl Ocak ayında Rektörlüğe sunar.

ı)Bu Yönetmelik gereği görev alanına giren ve kütüphane hizmetleriningerektirdiği diğer çalışmaları yapar.

Kütüphane Komisyonu

Madde 9 -Kütüphane komisyonunun görev ve yetkileri şunlardır:

a)Kütüphanenin hedeflerini, kitap ve süreli yayın alımındaki öncelikleri,teknoloji kullanımı ve benzeri konulardaki yeniliklerin uygulanması ile ilgiliçalışmalar yapar.

b)Daire başkanının kuruluş, gelişme ve çalışmalarla ilgili olarak vereceğiraporları inceler, görüşerek karara bağlar ve Rektörlüğe sunar.

c) Daire başkanınınönerdiği yayın ihtiyaçlarını inceleyerek karar verir.

d)En az ayda 1 (bir) kez toplanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kütüphane Hizmetleri

Teknik Hizmetler

Madde 10 -Teknik Hizmetler; kütüphanenin tüm araç, gereç ve yayınlarının seçimi vesağlanmasından, okuyucuya sunulacak duruma getirilmesine kadar yapılan işlerintamamıdır.


>Teknikhizmet servisleri şunlardır:

a)"Seçim ve Sağlama Servisi": Üniversitede yapılan eğitim-öğretimidesteklemek ve araştırmalarda yardımcı olmak üzere basılı ve elektronikformlardaki yayınları satın alma, abonelik, bağış ve değişim yoluyla temineder. Bağışlar için özel bölüm açılamaz.

b)"Kataloglama ve Sınıflama Servisi": Kütüphaneye sağlanan tümmateryali çağdaş kataloglama ve sınıflama sistemlerine göre düzenler vekullanıcıların yararlanmasına sunar.

c)"Ciltleme ve Onarım Servisi": Dergilerin ve yıpranan kitaplarınonarımı ve ciltlenmesini sağlar.

d)"Restorasyon": Yıpranmış yazma ve nadir eserlerin onarılmasıdır. Buişler, bu amaç için kurulmuş özel bir servis tarafından gerçekleştirilir.

Kullanıcı Hizmetleri

Madde 11 -Kullanıcı hizmetleri; bilgi kaynaklarından ve kütüphane hizmetlerindenkullanıcıların en etkili şekilde yararlanmalarını sağlayan hizmetlerdir. Buhizmetler yeterli sayıda uzman kütüphaneci tarafından yürütülür. Kullanıcıhizmetleri şunlardır:

a)"Danışma Hizmetleri": Kütüphane kaynak ve hizmetlerinin Üniversiteiçinde ve dışında tanıtılmasıdır. Kütüphane materyalinin kullanımına yardımcıolmak, kullanıcılara yayın tarama hizmeti sunmak, yeni çıkan yayınları duyurmakve bilgilendirme (enformasyon) hizmetlerini yürütmektir.

b)"Ödünç Verme Hizmetleri": Kütüphane materyalinin Üniversite içi vedışı dolaşımını sağlamak, denetlemektir.


>c)"Görsel-İşitsel Hizmetler": Eğitim, öğretim ve araştırmayıdestekleyecek görsel-işitsel araç gereçleri seçmek, sağlamak, çoğaltmak bellibir düzen içinde hizmete sunmak ve bakımını yaptırmaktır.

d)"Görme Engellilere Verilen Hizmetler": Görme engelliler için"Braille" koleksiyonu oluşturmak, kitapları kasetlere okutturmak veöğrencilere gerekli kütüphane malzemesi sağlamaktır.

e)"Kütüphaneler Arası Ödünç Verme ve İşbirliği": Kullanıcıya araştırmave eğitim çalışmaları için gerekli olan ancak kütüphanede bulunmayan kitap vebenzeri materyallerin diğer kütüphanelerden veya gerektiğinde yurt dışındansağlanması için aracı veya yardımcı olmaktır.

f)"Eğitim Hizmetleri": Gerekli olduğu hallerde kütüphanecilik eğitimigören öğrencilere uygulama ve staj programları, kütüphane personeline hizmetiçi eğitim ve kütüphane kaynak ve hizmetlerinin verimli kullanılmasını sağlamakiçin öğrenciler ve öğretim elemanlarına kullanıcı eğitim programlarıdüzenlemektir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

KütüphanedenYararlanma

Kütüphaneden Yararlanma

Madde 12 -Kütüphaneden yararlanma koşulları şunlardır:

a) Üniversitenin öğretim elemanları,personeli ve öğrencileri ile diğer üniversitelerin mensupları ve üniversitedışı kullanıcılar, Yönerge ile belirlenen kurallar çerçevesinde kütüphanelerdenyararlanabilirler.

b)Üyelik koşulları, ödünç vermede uygulanacak kurallar ile kütüphane salonundauyulması gerekli hususlar ve kütüphaneden yararlanma ilgili yönerge ilesaptanır.

c)Üniversite çalışanlarının ve öğrencilerinin üniversiteden ilişik kesmedurumlarında, kütüphane ile ilişiklerinin olmadığına dair belge almalarıgereklidir.

Kütüphaneden Yararlanma HakkınınKaybedilmesi

Madde 13 -BuYönetmelikte belirtilen kurallara uymayan, kütüphane personelinin görevyapmasını engelleyen, kütüphanede disiplini ve sessizliği bozan, kütüphanedışına izinsiz materyal çıkaran, buna teşebbüs eden veya kütüphanedekimateryale zarar veren kullanıcının kütüphaneden yararlanma hakkıkaldırılabilir. Ayrıca disiplin yönetmelikleri hükümleri uygulanabilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve SonHükümler

Ödünç Verilemeyecek Kütüphane Materyalleri

Madde 14 -Aşağıda belirtilen kütüphane materyalleri dışarıya ödünç verilemez:

a)Başvuru kaynakları (özetler, dizinler, sözlük, ansiklopedi ve benzeri).

b)Basılmamış tezler.

c)Görsel-işitsel materyaller.

d)Süreli yayınlar.

e)Müzik notaları.

f) Rezerveyayınlar.

g) Atlasve haritalar.

h)Koleksiyon parçaları, sanatsal materyaller ve benzeri.

ı) Yazma ve nadir basma eserleri.

i)Daire başkanlığı tarafından belirlenen ve kütüphane dışına çıkarılmasındasakınca bulunan diğer materyaller.

Kullanıcılar,bu gibi materyallerden sadece kütüphane içinde ve gerektiğinde bir görevliningözetiminde yararlanabilir.

Ödünçverilemeyecek materyallerden, Üniversite öğrencilerinin eğitim-öğretimindemutlaka kullanılması gereken ders materyalleri özelliğinde olanlar, ilgiliöğretim elemanına aynı gün içinde iade edilmek koşulu ile verilebilir. Budüzenleme daire başkanı tarafından yapılır.

Değer Takdir Komisyonu

Madde 15 -Değer Takdir Komisyonu, kullanıcıların kaybettikleri veya zarar verdiklerikütüphane materyallerinin güncel değerleri göz önüne alınarak değerininbelirlenmesi amacı ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen enaz 3 (üç) kişiden oluşur. Değer Takdir Komisyonu kaybolan veya zarar verilenKütüphane materyalinin değerinin belirlenmesi için piyasa araştırması yapar. Basılmışbütün yayınlar dahil her türlü bilgiyi içeren kütüphanecilik başvurukaynaklarını inceler ve materyalin hacmi, cilt bedeli, kağıt kalitesi, ulaşımmasrafları, paranın zaman içerisinde değer kaybı, antika ve sanatsal değerleri,nadir eser olup olmadığı gibi hususları göz önünde bulundurarak değertespitinde bulunur. Değer Takdir Komisyonunun kararı ita amirinin onayınasunulur. Değer Takdir Komisyonu, kütüphaneye bağış yoluyla gelen ve fiyatıbelli olmayan veya güncel bedeli altında görülen materyal için de piyasaaraştırması yaparak bedel tespit eder.

Yürürlük

Madde 16 -BuYönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 17 -BuYönetmelik hükümlerini Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)