Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 2005/ÖİB-K-01 Sayılı Kararı

Dokümanın Başlığı
:
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 2005/ÖİB-K-01 Sayılı Kararı
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
7 Ocak 2005
Resmi Gazete Sayısı
:
25693
Resmi Gazete Görüntüsü
:


Başbakanlık Özelleştirme İdaresiBaşkanlığından :

KARAR

TARİH : 05/01/2005

KARARNO : 2005 /ÖİB - K - 01

KONU : TEKEL'eaitgayrimenkullerinsatışı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Tütün, TütünMamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. (TEKEL)'ne, İdaremizce 4046 sayılıKanun'un 4 üncü maddesinin son fıkrasına istinaden verilen yetki çerçevesinde,TEKEL tarafından gerçekleştirilen ve 08/10/2004 tarih, 13302 sayılı ve16.12.2004 tarih, 94/D sayılı yazıları ile İdaremize intikal ettirilen ihalesonuçları dikkate alınarak, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 13.01.1998 tarih ve98/03 sayılı kararına istinaden;

1- MülkiyetiTEKEL'eait;

1.1. Bursa İli, Gemlik İlçesi,HamidiyeMahallesinde bulunan ve tapunun 41 pafta, 165 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı383,96 m2 yüzölçümlü A Blok, 2. Kat, Bağımsız Bölüm, No: 1 mesken'in ihaleüzerinde kalan Çağlayan Özel Eğitim veİnş. San. Tic.Ltd.Şti.'ne 22.500.000.000.- (yirmiikimilyarbeşyüzmilyon)TL bedelle vadeli olarak satılmasına, satış bedelinin %50 (yüzdeelli)'sininSatış Sözleşmesinin imza tarihinde peşin, bakiye tutarın Satış Sözleşmesininimzalandığı tarihten itibaren en geç 12 (oniki) ayiçerisinde aylık eşit taksitlerle ödenmesine, Çağlayan Özel Eğitim veİnş. San. Tic. Ltd.Şti.'ninbildirilecek süre içerisinde peşinatı yatırmamasıve/veya Satış Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya talep edilenkesin teminatı vermemesi ve/veya İhale Şartları Belgesinde belirtilen diğeryükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının iratkaydedilerek ihalenin iptal edilmesine,


>1.2. Bursa İli, Gemlik İlçesi,HamidiyeMahallesinde bulunan ve tapunun 41 pafta, 165 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı383,96 m2 yüzölçümlü A Blok, 2. Kat,Bağımsız Bölüm, No: 2 meskenin ihaleüzerinde kalan Çağlayan Özel Eğitim veİnş. San. Tic.Ltd.Şti.'ne 22.500.000.000.- (yirmiikimilyarbeşyüzmilyon)TL bedelle vadeli olarak satılmasına, satış bedelinin %50 (yüzdeelli)'sininSatış Sözleşmesinin imza tarihinde peşin, bakiye tutarın Satış Sözleşmesininimzalandığı tarihten itibaren en geç 12 (oniki) ayiçerisinde aylık eşit taksitlerle ödenmesine, Çağlayan Özel Eğitim veİnş. San. Tic. Ltd.Şti.'ninbildirilecek süre içerisinde peşinatı yatırmamasıve/veya Satış Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya talep edilenkesin teminatı vermemesi ve/veya İhale Şartları Belgesinde belirtilendiğer yükümlülüklerini yerine getirmemesihalinde, geçici teminatının irat ihalenin iptal edilmesine,

1.3. Bursa İli, Gemlik İlçesiHamidiyeMahallesinde bulunan ve tapunun 41 pafta,165 ada, 1 parsel numarasındakayıtlı 383,96 m2 yüzölçümlü A Blok, 3.Kat, Bağımsız Bölüm, No: 3 meskenin ihale üzerinde kalan Çağlayan Özel Eğitimveİnş. San. Tic. Ltd.Şti.'ne22.500.000.000.- (yirmiikimilyarbeşyüzmilyon) TLbedelle vadeli olarak satılmasına, satış bedelinin %50 (yüzdeelli)'sininSatış Sözleşmesinin imza tarihinde peşin, bakiye tutarın Satış Sözleşmesininimzalandığı tarihten itibaren en geç 12 (oniki) ayiçerisinde aylık eşit taksitlerle ödenmesine, Çağlayan Özel Eğitim veİnş. San. Tic. Ltd.Şti.'ninbildirilecek süre içerisinde peşinatı yatırmamasıve/veya Satış Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya talep edilenkesin teminatı vermemesi ve/veya İhale Şartları Belgesinde belirtilen diğeryükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının iratkaydedilerek ihalenin iptal edilmesine,


>1.4. Bursa İli, Gemlik İlçesi,HamidiyeMahallesinde bulunan ve tapunun 41 pafta, 165 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı383,96 m2 yüzölçümlü A Blok, 3. Kat, Bağımsız Bölüm, No: 4 meskenin ihaleüzerinde kalan Çağlayan Özel Eğitim veİnş. San. Tic.Ltd.Şti.'ne 22.500.000.000.- (yirmiikimilyarbeşyüzmilyon)TL bedelle vadeli olarak satılmasına, satış bedelinin %50 (yüzdeelli)'sininSatış Sözleşmesinin imza tarihinde peşin, bakiye tutarın Satış Sözleşmesininimzalandığı tarihten itibaren en geç 12 (oniki) ayiçerisinde aylık eşit taksitlerle ödenmesine, Çağlayan Özel Eğitim veİnş. San. Tic. Ltd.Şti'ninbildirilecek süre içerisinde peşinatı yatırmaması ve/veya Satış Sözleşmesiniimzalamaktan imtina etmesi ve/veya talep edilen kesin teminatı vermemesive/veya İhale Şartları Belgesinde belirtilendiğeryükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının iratkaydedilerekihalenin iptal edilmesine,

1.5. Bursa İli, Gemlik İlçesi,HamidiyeMahallesinde bulunan ve tapunun 41 pafta, 165 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı383,96 m2 yüzölçümlü A Blok, 4. Kat,Bağımsız Bölüm, No: 5 meskenin ihale üzerinde kalan Çağlayan Özel Eğitim veİnş. San. Tic. Ltd.Şti.'ne22.500.000.000.- (yirmiikimilyarbeşyüzmilyon) TLbedelle vadeli olarak satılmasına, satış bedelinin %50 (yüzdeelli)'sininSatış Sözleşmesinin imza tarihinde peşin, bakiye tutarın Satış Sözleşmesininimzalandığı tarihten itibaren en geç 12 (oniki) ayiçerisinde aylık eşit taksitlerle ödenmesine, Çağlayan Özel Eğitim veİnş. San. Tic. Ltd.Şti.'ninbildirilecek süre içerisinde peşinatı yatırmamasıve/veya Satış Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya talep edilenkesin teminatı vermemesi ve/veya İhale Şartları Belgesinde belirtilen diğeryükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının iratkaydedilerek ihalenin iptal edilmesine,


>1.6. Bursa İli,Gemlik İlçesi,HamidiyeMahallesinde bulunan vetapunun 41 pafta, 165 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı 383,96 m2 yüzölçümlü ABlok, 4. Kat, Bağımsız Bölüm, No: 6 meskenin ihale üzerinde kalan Çağlayan ÖzelEğitim veİnş. San. Tic. Ltd.Şti.'ne22.500.000.000.- (yirmiikimilyarbeşyüzmilyon) TLbedelle vadeli olarak satılmasına, satış bedelinin %50 (yüzdeelli)'sininSatış Sözleşmesinin imza tarihinde peşin, bakiye tutarın Satış Sözleşmesininimzalandığı tarihten itibaren en geç 12 (oniki) ayiçerisinde aylık eşit taksitlerle ödenmesine, Çağlayan Özel Eğitim veİnş. San. Tic. Ltd.Şti.'ninbildirilecek süre içerisinde peşinatı yatırmamasıve/veya Satış Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya talep edilenkesin teminatı vermemesi ve/veya İhale Şartları Belgesinde belirtilen diğeryükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının iratkaydedilerek ihalenin iptal edilmesine,

1.7. Bursa İli, Gemlik İlçesi,HamidiyeMahallesinde bulunan ve tapunun 41 pafta, 165 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı383,96 m2 yüzölçümlü A Blok, 5. Kat, Bağımsız Bölüm, No: 7 meskenin ihale üzerinde kalan ÇağlayanÖzel Eğitim veİnş. San. Tic. Ltd.Şti.'ne 22.500.000.000.- (yirmiikimilyarbeşyüzmilyon)TL bedelle vadeli olarak satılmasına, satış bedelinin %50 (yüzdeelli)'sininSatış Sözleşmesinin imza tarihinde peşin, bakiye tutarın Satış Sözleşmesininimzalandığı tarihten itibaren en geç 12 (oniki) ayiçerisinde aylık eşit taksitlerle ödenmesine, Çağlayan Özel Eğitim veİnş. San. Tic. Ltd.Şti.'ninbildirilecek süre içerisinde peşinatı yatırmamasıve/veya Satış Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya talep edilenkesin teminatı vermemesi ve/veya İhale Şartları Belgesinde belirtilen diğeryükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının iratkaydedilerek ihalenin iptal edilmesine,


>1.8. Bursa İli, Gemlik İlçesi,HamidiyeMahallesinde bulunan ve tapunun 41 pafta, 165 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı383,96 m2 yüzölçümlü B Blok, 2. Kat, Bağımsız Bölüm, No: 1 meskenin ihaleüzerinde kalan Çağlayan Özel Eğitim veİnş. San. Tic.Ltd.Şti.'ne 22.500.000.000.- (yirmiikimilyarbeşyüzmilyon)TL bedelle vadeli olarak satılmasına, satış bedelinin %50 (yüzdeelli)'sininSatış Sözleşmesinin imza tarihinde peşin, bakiye tutarın Satış Sözleşmesininimzalandığı tarihten itibaren en geç 12 (oniki) ayiçerisinde aylık eşit taksitlerle ödenmesine, Çağlayan Özel Eğitim veİnş. San. Tic. Ltd.Şti.'ninbildirilecek süre içerisinde peşinatı yatırmamasıve/veya Satış Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya talep edilenkesin teminatı vermemesi ve/veya İhale Şartları Belgesinde belirtilen diğeryükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının iratkaydedilerek ihalenin iptal edilmesine,

1.9. Bursa İli, Gemlik İlçesi,HamidiyeMahallesinde bulunan ve tapunun 41pafta, 165 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı383.96 m2 yüzölçümlü B Blok, 2. Kat, Bağımsız Bölüm, No: 2 meskenin ihaleüzerinde kalan Çağlayan Özel Eğitim veİnş. San. Tic.Ltd.Şti.'ne 22.500.000.000.- (yirmiikimilyarbeşyüzmilyon)TL bedelle vadeli olarak satılmasına, satış bedelinin %50 (yüzdeelli)'sininSatış Sözleşmesinin imza tarihinde peşin, bakiye tutarın Satış Sözleşmesininimzalandığı tarihten itibaren en geç 12 (oniki) ayiçerisinde aylık eşit taksitlerle ödenmesine, Çağlayan Özel Eğitim veİnş. San. Tic. Ltd.Şti.'ninbildirilecek süre içerisinde peşinatı yatırmamasıve/veya Satış Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya talep edilenkesin teminatı vermemesi ve/veya İhale Şartları Belgesinde belirtilen diğeryükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının iratkaydedilerek ihalenin iptal edilmesine,


>1.10. Bursa İli, Gemlik İlçesi,HamidiyeMahallesinde bulunan ve tapunun 41pafta, 165 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı383,96 m2 yüzölçümlü B Blok, 3. Kat, Bağımsız Bölüm, No:3 meskenin ihaleüzerinde kalan Çağlayan Özel Eğitim veİnş. San. Tic.Ltd.Şti.'ne 22.500.000.000.- (yirmiikimilyarbeşyüzmilyon)TL bedelle vadeli olarak satılmasına, satış bedelinin %50 (yüzdeelli)'sininSatış Sözleşmesinin imza tarihinde peşin, bakiye tutarın Satış Sözleşmesininimzalandığı tarihten itibaren en geç 12 (oniki) ayiçerisinde aylık eşit taksitlerle ödenmesine, Çağlayan Özel Eğitim veİnş. San. Tic. Ltd.Şti.'nin bildirileceksüre içerisinde peşinatı yatırmaması ve/veya Satış Sözleşmesiniimzalamaktan imtina etmesi ve/veya talep edilen kesin teminatı vermemesive/veya İhale Şartları Belgesinde belirtilen diğer yükümlülüklerini yerinegetirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek ihalenin iptaledilmesine,

1.11. Bursa İli, Gemlik İlçesi,HamidiyeMahallesinde bulunan ve tapunun 41pafta, 165 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı383,96 m2 yüzölçümlü B Blok, 3. Kat, Bağımsız Bölüm, No: 4 meskeninihale üzerinde kalan Çağlayan Özel Eğitim veİnş.San. Tic. Ltd.Şti.'ne 22.500.000.000.- (yirmiikimilyarbeşyüzmilyon) TL bedelle vadeli olaraksatılmasına, satış bedelinin %50 (yüzdeelli)'sininSatış Sözleşmesinin imza tarihinde peşin, bakiye tutarın Satış Sözleşmesininimzalandığı tarihten itibaren en geç 12 (oniki) ayiçerisinde aylık eşit taksitlerle ödenmesine, Çağlayan Özel Eğitim veİnş. San. Tic. Ltd.Şti.'ninbildirilecek süre içerisinde peşinatı yatırmamasıve/veya Satış Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya talep edilenkesin teminatı vermemesi ve/veya İhale Şartları Belgesinde belirtilen diğeryükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının iratkaydedilerek ihalenin iptal edilmesine,

1.12. Bursa İli, Gemlik İlçesi,HamidiyeMahallesinde bulunan ve tapunun 41 pafta, 165 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı383,96 m2 yüzölçümlü B Blok, 4. Kat, Bağımsız Bölüm, No: 5 meskenin ihaleüzerinde kalan Çağlayan Özel Eğitim veİnş. San. Tic.Ltd.Şti.'ne 22.500.000.000.- (yirmiikimilyarbeşyüzmilyon)TL bedelle vadeli olarak satılmasına, satış bedelinin %50 (yüzdeelli)'sininSatış Sözleşmesinin imza tarihinde peşin, bakiye tutarın Satış Sözleşmesinin imzalandığıtarihten itibaren en geç 12 (oniki) ay içerisindeaylık eşit taksitlerle ödenmesine, Çağlayan Özel Eğitim veİnş.San. Tic. Ltd.Şti.'ninbildirilecek süre içerisinde peşinatı yatırmaması ve/veya Satış Sözleşmesiniimzalamaktan imtina etmesi ve/veya talep edilen kesin teminatı vermemesive/veya İhale Şartları Belgesinde belirtilen diğer yükümlülüklerini yerinegetirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek ihalenin iptaledilmesine,

1.13. Bursa İli, Gemlik İlçesi,HamidiyeMahallesinde bulunan ve tapunun 41 pafta, 165 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı383,96 m2 yüzölçümlü B Blok, 5. Kat, Bağımsız Bölüm, No: 7 meskenin ihaleüzerinde kalan Çağlayan Özel Eğitim veİnş. San. Tic.Ltd.Şti.'ne 22.500.000.000.- (yirmiikimilyarbeşyüzmilyon)TL bedelle vadeli olarak satılmasına, satış bedelinin %50 (yüzdeelli)'sininSatış Sözleşmesinin imza tarihinde peşin, bakiye tutarın Satış Sözleşmesininimzalandığı tarihten itibaren en geç 12 (oniki) ayiçerisinde aylık eşit taksitlerle ödenmesine, Çağlayan Özel Eğitim veİnş. San. Tic. Ltd.Şti.'ninbildirilecek süre içerisinde peşinatı yatırmamasıve/veya Satış Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya talep edilenkesin teminatı vermemesi ve/veya İhale Şartları Belgesinde belirtilen diğeryükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının iratkaydedilerek ihalenin iptal edilmesine,

1.14. Bursa İli, Gemlik İlçesi,HamidiyeMahallesinde bulunan ve tapunun 41 pafta, 165 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı383,96 m2 yüzölçümlü B Blok, 4. Kat, Bağımsız Bölüm, No: 6 meskenin ihale üzerinde kalan Arif HikmetCAF'a 46.400.000.000.- (kırkaltımilyardörtyüzmilyon)TL bedelle peşin olarak satılmasına, Arif HikmetCAF'ınbildirilecek süre içerisinde ihale bedelinin tamamını yatırmaması ve/veya SatışSözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya İhale Şartları Belgesindebelirtilen diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatınınirat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine,

1.15. Bursa İli, Gemlik İlçesi,HamidiyeMahallesinde bulunan ve tapunun 41 pafta, 165 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı383,96 m2 yüzölçümlü B Blok, 5. Kat, Bağımsız Bölüm, No: 8 meskenin ihaleüzerinde kalan Çağlayan Özel Eğitim veİnş. San. Tic.Ltd.Şti.'ne 22.500.000.000.- (yirmiikimilyarbeşyüzmilyon)TL bedelle vadeli olarak satılmasına, satış bedelinin %50 (yüzdeelli)'sininSatış Sözleşmesinin imza tarihinde peşin, bakiye tutarın Satış Sözleşmesininimzalandığı tarihten itibaren en geç 12 (oniki) ayiçerisinde aylık eşit taksitlerle ödenmesine, Çağlayan Özel Eğitim veİnş. San.Tic. Ltd.Şti.'ninbildirilecek süre içerisinde peşinatı yatırmaması ve/veya Satış Sözleşmesiniimzalamaktan imtina etmesi ve/veya talep edilen kesin teminatı vermemesive/veya İhale Şartları Belgesinde belirtilen diğer yükümlülüklerini yerinegetirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek ihalenin iptaledilmesine,

1.16. Bursa İli, Gemlik İlçesi,HamidiyeMahallesinde bulunan ve tapunun 41 pafta, 141 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı430,53 m2 B Blok, 5. Kat, Bağımsız Bölüm, No: 11 meskenin ihale üzerinde kalanYalçınKARA'ya58.400.000.000.- (ellisekizmilyardörtyüzmilyon)TL bedelle vadeli olarak satılmasına, satış bedelinin %50 (yüzdeelli)'sininSatış Sözleşmesinin imza tarihinde peşin, bakiye tutarın Satış Sözleşmesi'ninimzalandığı tarihten itibaren en geç 12 (oniki) ayiçerisinde aylık eşit taksitlerle ödenmesine, YalçınKARA'nınbildirilecek süre içerisinde peşinatı yatırmaması ve/veya Satış Sözleşmesiniimzalamaktan imtina etmesi ve/veya talep edilen kesin teminatı vermemesive/veya İhale Şartları Belgesinde belirtilen diğer yükümlülüklerini yerinegetirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek meskenin ihaledeikinci sırada bulunan Arif HikmetCAF'a 57.400.000.000.- (elliyedimilyardörtyüzmilyon)TL bedelle peşin olarak satılmasına, Arif HikmetCAF'ınbildirilecek süre içerisinde satış bedelinin tamamını yatırmaması ve/veya SatışSözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya İhale Şartları Belgesindebelirtilen diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatınınirat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine,

1.17. Çanakkaleİli, Bozcaada İlçesi,AlaybeyMahallesinde bulunan vetapunun 17c- 4a pafta, 475 ada, 8 parsel numarasında kayıtlı 2.711,01 m2yüzölçümlü taşınmazın ihale üzerinde kalan Durmuş AliKOÇER'e 42.750.000.000.- (kırkikimilyaryediyüzellimilyon)TL bedelle vadeli olarak satılmasına, satış bedelinin %50 (yüzdeelli)'sininSatış Sözleşmesinin imza tarihinde peşin, bakiye tutarın Satış Sözleşmesininimzalandığı tarihten itibaren en geç 12 (oniki) ayiçerisinde aylık eşit taksitlerle ödenmesine, Durmuş AliKOÇER'inbildirilecek süre içerisinde peşinatı yatırmaması ve/veya Satış Sözleşmesiniimzalamaktan imtina etmesi ve/veya talep edilen kesin teminatı vermemesi ve/veya İhale Şartları Belgesinde belirtilendiğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek bahse konu taşınmazınihalede ikinci sırada bulunanCorvusTarım GıdaTeks. Şarapçılıkİnş.Turz. ve Hav. San. ve Tic. A.Ş'ne41.750.000.000.- (kırkbirmilyaryediyüzellimilyon) TLbedelle vadeli olarak satılmasına, satış bedelinin %50 (yüzdeelli)'sininSatış Sözleşmesinin imza tarihinde peşin, bakiye tutarın Satış Sözleşmesininimzalandığı tarihten itibaren en geç 12 (oniki) ayiçerisinde ödenmesine,Corvus Tarım Gıda Teks. Şarapçılık İnş. Turz. ve Hav. San. ve Tic. A.Ş'ninbildirilecek süre içerisinde peşinatı yatırmaması ve/veya Satış Sözleşmesiniimzalamaktan imtina etmesi ve/veya talep edilen kesin teminatı vermemesive/veya İhale Şartları Belgesinde belirtilen diğer yükümlülükleri yerinegetirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek taşınmazın ihaledeüçüncü sırada bulunan MustafaSaimBALADIN'a40.750.000.000.- (kırkmilyaryediyüzellimilyon)TL peşin bedelle satılmasına, MustafaSaimBALADIN'ınbildirilecek süre içerisinde satış bedelinintamamını yatırmaması ve/veya Satış Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesive/veya İhale Şartları Belgesinde belirtilen diğer yükümlülükleri yerinegetirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek ihalenin iptaledilmesine,

1.18. Çanakkaleİli, Bozcaada İlçesi,AlaybeyMahallesinde bulunan vetapunun 17c- 4a pafta, 475 ada, 21 parsel numarasında kayıtlı 802,5 m2taşınmazın ihale üzerinde kalanCorvusTarım GıdaTeks. Şarapçılıkİnş.Turz. ve Hav. San. ve Tic. A.Ş.'ye 60.000.000.000.- (altmışmilyar) TL bedelle vadeli olarak satılmasına, satışbedelinin %50 (yüzdeelli)'sinin Satış Sözleşmesininimza tarihinde peşin, bakiye tutarın Satış Sözleşmesinin imzalandığı tarihtenitibaren en geç 12 (oniki) ay içerisinde aylık eşittaksitlerle ödenmesine,CorvusTarım GıdaTeks. Şarapçılıkİnş.Turz. ve Hav. San. ve Tic. A.Ş.'ninbildirilecek süre içerisinde peşinatı yatırmaması ve/veya Satış Sözleşmesiniimzalamaktan imtina etmesi ve/veya talep edilen kesin teminatı vermemesive/veya İhale Şartları Belgesinde belirtilen diğer yükümlülükleri yerinegetirmemesi halinde geçici ve ek geçici teminatının irat kaydedilerek ihaleniniptal edilmesine,

1.19. Çanakkale İli, Bozcaada İlçesi, Toplu Konutİdaresi Konutu, Brüt 119 m2yüzölçümlü Zemin Kat, Bno'lumeskenin ihale üzerine kalan CihanAYDIN'a36.000.000.000.- (otuzaltımilyar) TL bedelle vadeliolarak satılmasına, satış bedelinin %50 (yüzdeelli)'sininSatış Sözleşmesinin imza tarihinde peşin, bakiye tutarın Satış Sözleşmesininimzalandığı tarihten itibaren en geç 12 (oniki) ayiçerisinde ödenmesine, CihanAYDIN'ınbildirileceksüre içerisinde peşinatı yatırmaması ve/veya Satış Sözleşmesini imzalamaktanimtina etmesi ve/veya talep edilen kesin teminatı vermemesi ve/veya İhaleŞartları Belgesinde belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halindegeçici teminatının irat kaydedilerek bahse konu meskenin ihalede ikinci sıradabulunanBircanYILDIZ'a35.000.000.000.- (otuzbeşmilyar) TL peşin bedellesatılmasına,BircanYILDIZ'ınbildirilecek süre içerisinde satış bedelinin tamamını yatırmaması ve/veya SatışSözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya İhale Şartları Belgesindebelirtilen diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatınınirat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine,

1.20. Çanakkale İli, Bozcaada İlçesi Toplu Konut İdaresiKonutu, Brüt 124 m2 yüzölçümlü 1. Kat, Dno'lumeskenin ihale üzerinde kalan CihanAYDIN'a42.000.000.000.- (kırk-ikimilyar) TL bedelle vadeliolarak satılmasına, satış bedelinin %50 (yüzdeelli)'sininSatış Sözleşmesinin imza tarihinde peşin, bakiye tutarın Satış Sözleşmesininimzalandığı tarihten itibaren en geç 12 (oniki) ayiçerisinde ödenmesine, CihanAYDIN'ınbildirileceksüre içerisinde peşinatı yatırmaması ve/veya Satış Sözleşmesini imzalamaktanimtina etmesi ve/veya talep edilen kesin teminatı vermemesi ve/veya İhaleŞartları Belgesinde belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halindegeçici teminatının irat kaydedilerek bahse konu meskenin ihalede ikinci sıradabulunan CevdetÇEBİ'ye41.000.000.000.- (kırkbirmilyar) TL peşin bedelle satılmasına, CevdetÇEBİ'ninbildirilecek süre içerisinde ihale bedelinintamamını yatırmaması ve/veya Satış Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesive/veya İhale Şartları Belgesinde belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halindegeçici teminatının irat kaydedilerek meskenin ihalede üçüncü sırada bulunanBircanYILDIZ'a 40.000.000.000.- (kırkmilyar)TL peşin bedelle satılmasına,BircanYILDIZ'ınbildirilecek süre içerisinde ihale bedelinintamamını yatırmaması ve/veya Satış Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesive/veya İhale Şartları Belgesinde belirtilen diğer yükümlülükleri yerinegetirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek ihalenin iptaledilmesine,

1.21. Çanakkale İli, Gökçeada İlçesi, Toplu Konutİdaresi Konutu, Brüt 104 m2 yüz-ölçümlü 1. Kat, Cno'lumeskenin ihale üzerinde kalan GülsenÖZAKMAN'a31.000.000.000.- (otuzbirmilyar) TL peşin bedellesatılmasına, GülsenÖZAKMAN'ınbildirilecek süreiçerisinde ihale bedelinin tamamını yatırmaması ve/veya Satış Sözleşmesiniimzalamaktan imtina etmesi ve/veya İhale Şartları Belgesinde belirtilen diğeryükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerekbahse konu meskenin ihalede ikinci sırada bulunan HalisCANKI'ya30.000.000.000.- (otuzmilyar) TL bedelle vadeliolarak satılmasına, satış bedelinin %50 (yüzdeelli)'sininSatış Sözleşmesinin imza tarihinde peşin, bakiye tutarın Satış Sözleşmesinin imzalandığıtarihten itibaren en geç 12 (oniki) ay içerisindeödenmesine HalisCANKI'nınbildirilecek süreiçerisinde satış bedelinin tamamını yatırmaması ve/veya Satış Sözleşmesiniimzalamaktan imtina etmesi ve/veya talep edilen kesin teminatı vermemesi ve/veyaİhale Şartları Belgesinde belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getirmemesihalinde geçici ve ek geçici teminatının irat kaydedilerek ihalenin iptaledilmesine,

1.22. İzmir İli, Konak İlçesi, 1. Bölge İsmet KaptanMahallesinde bulunan ve tapunun 140 pafta, 1036 ada 10 parsel numarasındakayıtlı 1.735,50 m2 yüzölçümlü taşınmazın ihale üzerinde kalanAbdülmenafKOCAKAPLAN'a1.300.000.000.000.- (birtrilyonüçyüzmilyar) TL peşinbedelle satılmasına,AbdülmenafKOCAKAPLAN'ınbildirilecek süre içerisinde satış bedelinin tamamını yatırmaması ve/veya SatışSözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya İhale Şartları Belgesindebelirtilen diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatınınirat kaydedilerek taşınmazın ihalede ikinci sırada bulunanMekinORAK'a1.260.000.000.000.- (birtrilyonikiyüzaltmışmilyar)TL bedelle vadeli olarak satılmasına, satış bedelinin %50 (yüzdeelli)'sininSatış Sözleşmesinin imza tarihinde peşin, bakiye tutarın Satış Sözleşmesininimzalandığı tarihten itibaren en geç 12 (oniki) ayiçerisinde ödenmesine,MekinORAK'ınbildirilecek süre içerisinde peşinatı yatırmaması ve/veya Satış Sözleşmesiniimzalamaktan imtina etmesi ve/veya talep edilen kesin teminatı vermemesive/veya İhale Şartları Belgesinde belirtilen diğer yükümlülükleri yerinegetirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek, bahse konu taşınmazınihalede üçüncü sırada bulunan CelalHIRDAR'a1.210.000.000.000.-(Birtrilyonikiyüzonmilyar) TLbedelle vadeli olarak satılmasına, satış bedelinin %50 (yüzdeelli)'sininSatış Sözleşmesinin imza tarihinde peşin, bakiye tutarın Satış Sözleşmesininimzalandığı tarihten itibaren en geç 12 (oniki) ayiçerisinde ödenmesine, CelalHIRDAR'ınbildirileceksüre içerisinde peşinatı yatırmaması ve/veya Satış Sözleşmesini imzalamaktanimtina etmesi ve/veya İhale Şartları Belgesinde belirtilen diğer yükümlülükleriyerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek ihalenin iptaledilmesine,

1.23. Kastamonu İli, İnebolu İlçesi, A.HatipbağıMahallesinde bulunan ve tapunun 31.M.IVd.c. pafta, 63 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı 657 m2yüzölçümlü taşınmazın ihale üzerinde kalan AhmetBAL'a166.000.000.000.-TL (yüzaltmışaltımilyar) TL bedellevadeli olarak satılmasına satış bedelinin %50 (yüzdeelli)'sininSatış Sözleşmesinin imza tarihinde peşin, bakiye tutarın Satış Sözleşmesininimzalandığı tarihten itibaren en geç 12 (oniki) ayiçerisinde ödenmesine, AhmetBAL'ınbildirilecek süreiçerisinde peşinatı yatırmaması ve/veya Satış Sözleşmesini imzalamaktan imtinaetmesi ve/veya talep edilen kesin teminatı vermemesi ve/veya İhale ŞartlarıBelgesinde belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici veek geçici teminatının irat kaydedilerek bahse konu taşınmazın ikinci sıradabulunanGöksanERDOĞAN'a164.000.000.000.-(yüzaltmışdörtmilyar) TL peşinbedelle satılmasına,GöksanERDOĞAN'ınbildirilecek süre içerisinde satış bedelinin tamamını yatırmaması ve/veya SatışSözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya İhale Şartları Belgesindebelirtilen diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici ve ek geçiciteminatının irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine,

1.24. Kastamonu İli, İnebolu İlçesi, A.HatipbağıMahallesinde bulunan ve tapunun 31.M.IVd.c. pafta, 63 ada, 10 parsel numarasında kayıtlı 26 m2 yüzölçümlü taşınmazın ihale üzerindekalan AhmetBAL'a11.000.000.000.- (onbirmilyar) TL bedelle vadeli olarak satılmasına satışbedelinin %50 (yüzdeelli)'sinin Satış Sözleşmesininimza tarihinde peşin, bakiye tutarın Satış Sözleşmesinin imzalandığı tarihtenitibaren en geç 12 (oniki) ay içerisinde ödenmesine,AhmetBAL'ınbildirilecek süre içerisinde peşinatıyatırmaması ve/veya Satış Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya talepedilen kesin teminatı vermemesi ve/veya İhale Şartları Belgesinde belirtilendiğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatının iratkaydedilerek ihalenin iptal edilmesine,

1.25. Hatay İli, Reyhanlı İlçesi, Bayır Mahallesindebulunan ve tapunun 766 parsel numarasında kayıtlı 484 m2 yüzölçümlü taşınmazınihale üzerinde kalan OsmanŞANVERDİ'ye81.000.000.000.- (seksenbirmilyar) TL bedelle vadeliolarak satılmasına satış bedelinin %50 (yüzdeelli)'sininSatış Sözleşmesinin imza tarihinde peşin, bakiye tutarın Satış Sözleşmesininimzalandığı tarihten itibaren en geç 12 (oniki) ayiçerisinde ödenmesine, OsmanŞANVERDİ'ninbildirilecek süre içerisinde peşinatı yatırmaması ve/veya Satış Sözleşmesiniimzalamaktan imtina etmesi ve/veya talep edilen kesin teminatı vermemesive/veya İhale Şartları Belgesinde belirtilen diğer yükümlülükleri yerinegetirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek bahse konu taşınmazınihalede ikinci sırada bulunan İbrahimHAZIRLAR'a80.000.000.000.- (seksenmilyar) TL bedelle vadeliolarak satılmasına, satış bedelinin %50 (yüzdeelli)'sininSatış Sözleşmesinin imza tarihinde peşin, bakiye tutarın Satış Sözleşmesininimzalandığı tarihten itibaren en geç 12 (oniki) ayiçerisinde ödenmesine İbrahimHAZIRLAR'ınbildirilecek süre içerisinde peşinatı yatırmaması ve/veya Satış Sözleşmesiniimzalamaktan imtina etmesi ve/veya talep edilen kesin teminatı vermemesive/veya İhale Şartları Belgesinde belirtilen diğer yükümlülükleri yerinegetirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek ihalenin iptaledilmesine,

1.26. İstanbul İli, Kartal İlçesi, Soğanlık Köyündebulunan ve tapunun 139 pafta, 1119 ada, 19 parsel numarasında kayıtlı 7.777 m2yüzölçümlü taşınmazın ihale üzerinde kalan KenanTOSUN'a700.000.000.000.- (yediyüzmilyar) TL peşin bedellesatılmasına, KenanTOSUN'unbildirilecek süreiçerisinde ihale bedelinin tamamını yatırmaması ve/veya Satış Sözleşmesiniimzalamaktan imtina etmesi ve/veya İhale Şartları Belgesinde belirtilen diğeryükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerekihalenin iptal edilmesine,

Toplam satışbedelinin vadeye bağlanan tutarına, Satış Sözleşmesi imza tarihinden itibarenaylık % 3 (yüzdeüç), yıllık % 36 (yüzdeotuzaltı)basit faiz (vade farkı) uygulanmasına ve faiz ödemelerinin anapara ödemeleriile aynı tarihte yapılmasına, vadesinde yapılmayan ödemeler ile nakdeçevrilemeyen teminat mektupları tutarlarına tahsil tarihine kadargeçeceksüreler için, aylık % 4 (yüzdedört),yıllık % 48 (yüzdekırksekiz) oranında gecikme faiziile aylık % 5 (yüzdebeş) oranında cezai şart uygulanmasına,

Borcun vadeye bağlanan kısmı (anapara+vade farkı) ilebakiye borcun ödenmemesi durumunda, ödenmeyen tutarlara ödeme gününe kadar veyateminatın nakde çevrilmesine kadar madde 1-2'de belirtilen oranlarda gecikmefaizinin ve ceza-i şartı da kapsayacak şekildegayrikabilirücu, kayıtsız şartsız, ilk talepte ödemeli, süresiz,kesin teminat mektubu alınmasına,

1.27. Bursa ili,Gemlik İlçesi,HamidiyeMahallesinde bulunan vetapunun 41 pafta, 141 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı 430.53 m2 yüzölçümlü ABlok, Zemin Kat, Bağımsız Bölüm, No: 1 mesken'in ihale üzerinde kalan ArifHikmetCAF'a48.400.000.000.- (kırksekizmilyardörtyüzmilyon)TL peşin bedelle satılmasına, Arif HikmetCAF'ınbildirilecek süre içerisinde ihale bedelinin tamamını yatırmaması ve/veya SatışSözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya İhale Şartları Belgesindebelirtilen diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatınınirat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine,

1.28. Çanakkale İli, Bozcaada İlçesi,AlaybeyMahallesinde bulunan ve tapunun 17.c.4.a pafta, 475ada, 4 parsel numarasında kayıtlı, 1.766,45 m2 yüzölçümlü taşınmazın ihaleüzerinde kalan MustafaSaimBALADIN'a26.500.000.000.- (yirmialtımilyarbeşyüzmilyon) TLpeşin bedelle satılmasına, MustafaSaimBALADIN'ınbildirilecek süre içerisinde ihale bedelinintamamını yatırmaması ve/veya Satış Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesive/veya İhale Şartları Belgesinde belirtilen diğer yükümlülükleri yerinegetirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek ihalenin iptaledilmesine,

1.29. Çanakkale İli, Bozcaada İlçesi,AlaybeyMahallesinde bulunan ve tapunun 17c- 4a pafta, 475 ada, 5 parselnumarasında kayıtlı 1.500,02 m2 yüzölçümlü taşınmazın ihale üzerinde kalanCorvusTarım GıdaTeks. Şarapçılıkİnş.Turz. ve Hav. San. veTic. A.Ş.'ne 40.000.000.000.- (kırkmilyar) TL bedellepeşin olarak satılmasına, CorvusTarım GıdaTeks.Şarapçılıkİnş.Turz. veHav. San. ve Tic. A.Ş.'ninbildirilecek süreiçerisinde ihale bedelinin tamamını yatırmaması ve/veya Satış Sözleşmesiniimzalamaktan imtina etmesi ve/veya İhale Şartları Belgesinde belirtilen diğeryükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine,

1.30. Çanakkale İli, Bozcaada İlçesi,AlaybeyMahallesinde bulunan ve tapunun 17.c.4.d pafta, 476ada, 2 parsel numarasında kayıtlı 663,1 m2 yüzölçümlü taşınmazın ihale üzerindekalan Mehmet ÜmitKÜÇÜKÇOLAK'a23.000.000.000.-(yirmiüçmilyar) TL bedelle peşin olarak satılmasına, MehmetÜmitKÜÇÜKÇOLAK'ınbildirilecek süre içerisinde ihalebedelinin tamamını yatırmaması ve/veya Satış Sözleşmesini imzalamaktan imtinaetmesi ve/veya İhale Şartları Belgesinde belirtilen diğer yükümlülükleri yerinegetirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek ihalenin iptaledilmesine,

1.31. Çanakkale İli, Bozcaada İlçesi,AlaybeyMahallesinde bulunan ve tapunun 17.c.4.d pafta, 476ada, 3 parsel numarasında kayıtlı 519.1 m2 taşınmazın ihale üzerinde kalanMehmet ÜmitKÜÇÜKÇOLAK'a21.000.000.000.- (yirmibirmilyar) TL peşin bedelle satılmasına, Mehmet ÜmitKÜÇÜKÇOLAK'ınbildirilecek süre içerisinde ihale bedelinintamamını yatırmaması ve/veya Satış Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesihalinde geçici teminatının irat kaydedilerek iptal edilmesine,

1.32. Çanakkale İli, Bozcaada İlçesi, Toplu Konutİdaresi Konutu, Brüt 124 m2 yüzölçümlü 1. Kat, Cno'lumesken'in ihale üzerinde kalanBircanYILDIZ'a46.000.000.000.- (kırkaltımilyar)TL peşin bedelle satılmasına,BircanYILDIZ'ınbildirilecek süre içerisinde ihale bedelinintamamını yatırmaması ve/veya Satış Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesive/veya İhale Şartları Belgesinde belirtilen diğer yükümlülükleri yerinegetirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek ihalenin iptaledilmesine,

1.33.Çanakkale İli,Gökçeada İlçesi, Toplu Konut İdaresi Konutu, Brüt 104 m2yüzölçümlü 1.Kat Dno'luMesken'in ihale üzerinde kalan HalisCANKI'ya38.000.000.000.- (otuzsekizmilyar)TL peşin bedelle satılmasına HalisCANKI'nınbildirilecek süre içerisinde ihale bedelinin tamamını yatırmaması ve/veya SatışSözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya İhale Şartları Belgesindebelirtilen diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatınınirat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine,

1.34. Tekirdağ İli, Şarköy İlçesi,MürefteKöyünde bulunan ve tapunun 4 pafta, 3133 parsel numarasında kayıtlı 1.115,50 m2yüzölçümlü taşınmazın ihale üzerinde kalan AyhanKURT'a85.000.000.000.- (seksenbeşmilyar)TL peşin bedelle satılmasına, AyhanKURT'unbildirileceksüre içerisinde ihale bedelinin tamamını yatırmaması ve/veya Satış Sözleşmesiniimzalamaktan imtina etmesi ve/veya İhale Şartları Belgesinde belirtilen diğeryükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerekbahse konu taşınmazın ihalede ikinci sırada bulunan MustafaSaimBALADIN'a83.000.000.000.- (seksenüçmilyar)TL peşin bedelle satılmasına, MustafaSaimBALADIN'ınbildirilecek süre içerisinde ihale bedelinintamamını yatırmaması ve/veya Satış Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesive/veya İhale Şartları Belgesinde belirtilen diğer yükümlülükleri yerinegetirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek ihalenin iptaledilmesine,

1.35. Tunceli İli, Nazimiye İlçesi, Aşağı Mahalledebulunan ve tapunun 3 pafta, 99 ada, 4 parsel numarasında kayıtlı 290 m2yüzölçümlü taşınmazın ihale üzerinde kalan AliAKÇİÇEK'e95.000.000.000.-(doksanbeşmilyar) TL peşin bedellesatılmasına, AliAKÇİÇEK'inbildirilecek süreiçerisinde ihale bedelinin tamamını yatırmaması ve/veya Satış Sözleşmesiniimzalamaktan imtina etmesi ve/veya İhale Şartları Belgesinde belirtilen diğeryükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerekbahse konu taşınmazın ihalede ikinci sırada bulunan ŞahinDOĞAN'a93.000.000.000.- (doksanüçmilyar) TL peşin bedellesatılmasına, ŞahinDOĞAN'ınbildirilecek süreiçerisinde ihale bedelinin tamamını yatırmaması ve/veya Satış Sözleşmesiniimzalamaktan imtina etmesi ve/veya İhale Şartları Belgesinde belirtilen diğeryükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerekihalenin iptal edilmesine,

Kültür ve Turizm Bakanlığının 15.12.2003 tarih ve50/489b-17223 sayılı yazılarınaistinaden Çanakkale İli, Bozcaada İlçesi,AlaybeyMahallesinde bulunan ve tapunun 17c- 4a pafta, 475 ada, 4, 5, 6, 8 ve 21parsellerinde kayıtlı taşınmazların tapuda devir işlemleri yapılırken tapukayıtlarına "yapılacak uygulamalar öncesi Çanakkale Kültür ve TabiatVarlıkları Koruma Kurulu'ndan izin alınması gerekmektedir." şerhinin konulmasına,

Bu taşınmazlar dışında kalan diğer taşınmazların tapukayıtlarında devrin yapılmasını engelleyici şerhlerin (sit,korunması gerekli kültür varlığı, vakıf vb) bulunması halinde taşınmazlarıntapu devir işlemlerinin, ilgili Kurum ve Kuruluşlardan (Kültür ve TabiatVarlıklarını Koruma Kurulu, Vakıflar Genel Müdürlüğü vb.) gerekli izinlerinalınmasını ve şerhlerin kaldırılmasını müteakip yapılmasına,

2. Satış Sözleşmeleri ile ilgili diğer hususlarınbelirlenmesi ve Satış Sözleşmelerinin imzalanması ve tapu devri ile ilgiliişlemlerin yerine getirilmesi hususlarındaTEKEL'inyetkili kılınmasına,

kararverilmiştir.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)