Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2005/52 Sayılı Kararı

Dokümanın Başlığı
:
- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2005/52 Sayılı Kararı
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
3 Haziran 2005
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


Tebliğ

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı

TARİH : 2/6/2005

KARAR NO: 2005/52

KONU :Samsun GübreSanayiiA.Ş.'ninözelleştirilmesi.

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (İdare) 13/5/2005 tarih, 6705 sayılı yazısına istinaden; Türkiye GübreSanayiiA.Ş. bağlı ortaklığı Samsun GübreSanayiiA.Ş.'de (Şirket) bulunan %100 oranındaki kamu hissesinin "satış" yöntemiyle blok hisse satışı şeklinde özelleştirilmesiniteminen, İhale İlanı ve İhale Şartları Belgesinde belirtilen hususlar çerçevesinde yapılan ihalede alınan nihai teklifler ve değer tespit sonuçları incelenerek;

- Şirkette bulunan %100 oranındaki kamu hissesinin; 41.000.000 (kırkbirmilyon) ABD Doları bedelle en yüksek teklifi verenTorosGübre ve Kimya Endüstrisi A.Ş.'ye İhale Şartları Belgesi çerçevesinde satılmasına,TorosGübre ve Kimya Endüstrisi A.Ş.'ninsözleşme imzalamaktan veya İhale Şartları Belgesindeki yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde İdareye vermiş olduğu geçici teminatının irat kaydedilerek, 40.700.000 (kırkmilyonyediyüzbin) ABD Doları bedelle ikinci teklifi veren İGSAŞ-İstanbul GübreSanayiiA.Ş.'ye İhale Şartları Belgesi çerçevesinde satılmasına, İGSAŞ-İstanbul GübreSanayiiA.Ş.'ninsözleşme imzalamaktan veya İhale Şartları Belgesindeki yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde İdareye vermiş olduğu geçici teminatının irat kaydedilmesine,


- Bu karar çerçevesinde satış sözleşmesi imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)