Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2006/79 Sayılı Kararı

Dokümanın Başlığı
:
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2006/79 Sayılı Kararı
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
26 Eylül 2006
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


26 Eylül 2006 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26301

TEBLİĞ

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH : 25/9/2006

KARAR NO : 2006/79

KONU : TEKEL'e ait Bodrum Sosyal Tesisleri ve

ilgili taşınmazların özelleştirilmesi.

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 21/8/2006 tarihli ve 7526 sayılı yazısına istinaden; Mülkiyeti Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş.'ne ait Muğla İli, Bodrum İlçesi, Türkkuyusu Mahallesinde bulunan ve tapunun 24 Pafta, 67 Ada, 63 Parsel numarasında kayıtlı, TEKEL Sosyal Tesisleri ve ilgili taşınmazların "Satış" yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından, 3/8/2006 tarihinde nihai pazarlık görüşmeleri yapılan ihalenin sonuçları dikkate alınarak;

1 - İhale konusu TEKEL Sosyal Tesisleri ve ilgili taşınmazlarının 1.780.001.-(Birmilyonyediyüzseksenbinbir) ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren İstanbul Marmara Eğitim Sağlık Kurumları A.Ş.'ne ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına,

2 - İhale üzerinde kalan İstanbul Marmara Eğitim Sağlık Kurumları A.Ş.'nin peşinatı ödememesi ve/veya İdare tarafından verilecek süre içerisinde satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya talep edilen kesin teminatı getirmemesi ve/veya ihale şartnamesinin öngördüğü diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilerek, ihalede ikinci en yüksek teklifi veren Ceylanlar Turizm İşletmeleri A.Ş.'ne 1.760.000.- (Birmilyonyediyüzaltmışbin) ABD Dolan bedelle ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ceylanlar Turizm İşletmeleri A.Ş.'nin İdare tarafından verilecek süre içerisinde satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya talep edilen kesin teminatı getirmemesi ve/veya ihale şartnamesinin öngördüğü diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilerek, ihalenin iptal edilmesine,

3


- Satış sözleşmesi ve konu ile ilgili diğer hususların belirlenmesi ile satış sözleşmesinin imzalanması, satış ve devir ile ilgili işlemlerin yerine getirilmesi hususlarında İdare'nin yetkili kılınmasına,

Karar verilmiştir.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)