Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İklim Değişikliği ve Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Dokümanın Başlığı
:
- Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İklim Değişikliği ve Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
9 Haziran 2022
Resmi Gazete Sayısı
:
31861
Resmi Gazete Görüntüsü
:


9 Haziran 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31861

YÖNETMELİK

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden:

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

VE ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İklim Değişikliği ve Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2-(1) Bu Yönetmelik; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İklim Değişikliği ve Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3-(1) Bu Yönetmelik;4/11/1981tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7ncimaddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.


>Tanımlar

MADDE 4-(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (İKLİMÇEVREUAM): Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İklim Değişikliği ve Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifadeeder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5-(1) Merkezin amacı, günümüz ve gelecek açısından iklim değişikliği ve çevre sorunlarının etkilerini araştırmak, tüm faydalanıcıların yararlanabilmesi amacıyladisiplinlerarasıbilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalar yapmak, mevcut sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek ve bunları uygulamak, çalışma sonuçlarını ilgili paydaşlar ile paylaşmak ve bu konularda yayın, eğitim, danışmanlık ve proje çalışmaları yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6-(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:


>a) İklim değişikliği ve çevre sorunlarının çözümüne yönelik ulusal ve uluslararası,disiplinlerarası, teorik ve/veya uygulamalı araştırmalar yapmak, araştırmaların sonuçlarının karar vericilere ve son kullanıcılara ulaşması için faaliyetlerde bulunmak ve bunları koordine etmek.

b) Yurt içinde ve yurt dışında üniversiteler ve diğer araştırma kurumları ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği ve ortak çalışmalar yapmak.

c) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kongre,sempozyumve buna benzer bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu toplantılara katılmak.

ç) Ulusal ve uluslararası platformlarda iklim değişikliği ve çevre sorunları ile ilgili konularda yer almak, ilgili kuruluşlarla iş birliğini arttırmak veya karar vericilere önerilerde bulunmak.

d) Konusu ile ilgili ulusal ve uluslararası bilimsel kuruluşlara üye olmak.

e) İklim değişikliği ve çevre sorunları hakkında sorumlulukları olan kurumlarla ilgili mevzuat hükümleri kapsamında iş birliği yapmak, Türkiye’nin bu alanda uygulamalı araştırma potansiyelini arttırmak.

f) İklim değişikliği ve çevre sorunları hakkında ülkemizde ve dünyada yapılan çalışmaları takip etmek ve veri tabanı oluşturmak, veri ve araştırmalarda sürdürülebilirliği sağlamak.


>g) İklim değişikliği ve çevre sorunlarına yönelik kamu kurumları veya özel sektörden ilgililere, öğrencilere eğitim vermek,farkındalıkarttırıcı kurslar, bilimsel toplantılar düzenlemek, toplumu bu konuda bilimsel verilerle aydınlatmak ve bilinçlendirmek.

ğ) Ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, yaz okulu ve buna benzer mezuniyet sonrası ve/veya hizmet içi eğitim programları düzenlemek ve uygulamak ve gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek.

h) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel kesim kuruluşlarının, gerçek ve tüzel kişilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda etüt, proje, analiz,laboratuvardeneyleri ve buna benzer çalışmaları yapmak; rapor hazırlamak, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek.

ı) Amaçları doğrultusunda yapılan araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik bulguları ve verileri açıklayan, sorunlara çözüm önerileri getiren rapor, bülten, proje, kitap, makale, dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak.

i) Merkezin amacına, Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri


>Merkezin yönetim organları

MADDE 7-(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8-(1) Müdür; Merkezin amacı ve faaliyet alanları ile ilgili konularda araştırmalar yapan kadrolu ve tam zamanlı Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi ile en az doktora derecesine sahip Üniversite öğretim elemanları arasından bir kişi Müdür Yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Müdür Yardımcısı, Müdürün kendisine vereceği görevleri yapar. Müdürün görevi sona erdiğinde, Müdür Yardımcısının da görevi sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcısını vekil bırakır.

Müdürün görevleri

MADDE 9-(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.


>b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun toplantı gündemini belirlemek ve toplantıya çağırmak.

ç) Merkezde oluşturulan çalışma gruplarının etkinliklerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.

d) Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanan çalışma raporlarını ilgililere sunmak ve sonuçlandırmak.

e) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

f) Her yılın sonunda Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşlerini aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

g) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10-(1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür Yardımcısı ile Merkezin amacı ve faaliyet alanları ile ilgili konularda Üniversitede araştırmalar yapan tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen en fazla yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az üç kez üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylamalarda eşitlik olması durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Müdür gerektiğinde ilgili kurulları toplantıya çağırabilir.

(3) Yönetim Kurulu tutanakları, Danışma Kurulu üyelerinin incelemesine açık tutulur, ayrıca bu tutanakların birer nüshası Rektörlüğe iletilir.

(4) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11-(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezin faaliyet alanlarına ilişkin çalışma/proje grupları oluşturmak.

c) Merkezin çalışmalarıyla ilgili araştırma, inceleme, derleme ve yayın konularındaki proje ve istemleri değerlendirmek.

ç) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla iş birliği içinde, amaç ve görevlerine uygun proje, analiz ve inceleme yapmak.

d) Merkezin yıllık etkinlik raporu ile bir sonraki yıla ait çalışma programını karara bağlamak.

e) Müdürün önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12-(1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan Üniversite öğretim üyeleri ve istekleri halinde emekli öğretim üyeleri ile kamu kurumları, özel sektör kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, diğer üniversitelerin ve araştırma merkezlerinin temsilcileri arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en fazla on üyeden oluşur.Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu; Müdürün gerekli gördüğü hallerde ve en az yılda bir kez olmak üzere toplanır. Toplantı yapmak için çoğunluk koşulu aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13-(1) Danışma Kuruluistişaribir organ olup görevleri şunlardır:

a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulunmak.

c) Merkez ve ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak.

ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer konularda önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 14-(1) Yönetim Kurulu tarafından gerekli görüldüğü takdirde, Merkezin amaçları doğrultusunda faaliyetlerin daha verimli yürütülebilmesine yönelik görev yapacak çalışma grupları oluşturulabilir. Üniversite dışında başka üniversiteler veya özel ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki uzman kişiler de çalışma gruplarında görev alabilir. Çalışma grubunun görevleri, kimlerden ve kaç kişiden oluşacağı ve görev süresinin ne kadar olacağı Müdürün önerisiyle Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15-(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Araç,ekipmanve demirbaşlar

MADDE 16-(1) Merkezin çalışmaları için alınan her türlü alet veekipmanMerkez demirbaşına kaydedilir ve Merkezin amaçları için kullanılır.

Harcama yetkilisi

MADDE 17-(1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18-(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19-(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20-(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü yürütür.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)