Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

Sabancı Üniversitesi Lisans Öğrenimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dokümanın Başlığı
:
Sabancı Üniversitesi Lisans Öğrenimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
2 Şubat 2007
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


2 Şubat 2007 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26422

YÖNETMELİK

Sabancı Üniversitesinden:

SABANCI ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENİMİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 17/8/2004 tarihli ve 25556 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sabancı Üniversitesi Lisans Öğrenimi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 6 - İlgili fakülte tarafından belirlenmiş başvuru koşullarına sahip, bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olanlar, lisans programlarında verilen dersleri özel öğrenci olarak alabilir. Özel öğrenci kontenjanları Üniversite tarafından belirlenir ve ilan edilir. Özel öğrenci statüsünde başvuran adayların, öncelikle ilgili fakültenin İngilizce düzeyine ilişkin belirlediği koşulları yerine getirmiş olmaları gerekir. Bu öğrencilere, talep etmeleri durumunda kayıtlı oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları gösteren transkript verilir. Bu belge, diploma yerine geçmez veya dereceyi göstermez. Özel öğrenciler, Sabancı Üniversitesi öğrencisi sayılmaz ve öğrenci haklarından yararlanamazlar. Üniversitenin diploma programlarında kayıtlı olan öğrenciler, özel öğrencilik statüsünde ders alamaz."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Lisans diploma programlarında kayıtlı öğrenciler, mezuniyet yılında olmaları koşuluyla en fazla üç adet lisansüstü derse, dersin öğretim üyesi ve danışmanın onayı ile kayıt yaptırabilir. Bu şekilde kayıt yaptırılan derslerden lisans programındaki ders yüküne sayılmayacak olanlar, lisans ders yüküne ek olarak alınabilir ve danışman tarafından belirlenerek ders kayıtları sırasında Öğrenci Kaynakları Direktörlüğüne bildirilir. Lisans programı ders yüküne sayılan lisansüstü dersler, daha sonra lisansüstü programının ders yüküne sayılmaz."


MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (e) bendi eklenmiş, (e) bendi ise (f) bendi olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"e) Öğrenim süresinin altıncı dönemini tamamlayan ve mezuniyet yılında olan öğrenciler, yazılı taleplerini kayıtlı oldukları fakültelere yaparak; ders yüklerini danışmanlarının onayı ve fakülte yönetim kurulu kararı ile sonbahar ve ilkbahar dönemlerinde en fazla bir ders artırabilir."

"f) Öğrencilerin yaz döneminde alabilecekleri en fazla ders yükü yedi kredidir. Ancak, yaz döneminde alacağı derslerle mezuniyete hak kazanacak öğrenciler, yazılı taleplerini kayıtlı oldukları fakültelere yaparak; danışmanlarının onayı ve fakülte yönetim kurulu kararı ile ders yüklerini, en fazla üç ders olmak üzere on krediye kadar artırabilir."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ve (k) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"d) Ders saydırma, ancak seçmeli dersler ya da programdan çıkarılan dersler için olabilir. Zorunlu dersler yerine ders saydırılmaz. Ancak, mezuniyet durumunda olan öğrenciler mezuniyet dönemlerinde, Üniversite dersleri dışında almaları gereken dersin Sabancı Üniversitesinde açılmaması durumunda; diğer yükseköğretim kurumlarından, fakülte yönetim kurulu kararı ile eşdeğerliliği onaylanan dersi, "T" notu ile zorunlu dersleri yerine saydırılabilir."


"(3) Yaz döneminde, Üniversiteden alınan veya diğer yükseköğretim kurumlarından özel öğrenci statüsünde alınabilecek derslerin kredi toplamı en fazla yedi olur. Ancak, yaz dönemi sonunda mezun olabilecek öğrenciler, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine göre ders yükü alabilir."

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Bu öğrenciler tutukluluk halinde geçen süre için, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile izinli sayılabilir."

MADDE 6 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sabancı Üniversitesi Rektörü yürütür.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)