Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Öğrenimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dokümanın Başlığı
:
Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Öğrenimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
11 Şubat 2008
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


11 Şubat 2008 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26784

YÖNETMELİK

Sabancı Üniversitesinden:

SABANCI ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİMİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 29/8/2004 tarihli ve 25568 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Öğrenimi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"e) Kabul jürisi; adayların geçmiş akademik başarı düzeylerini, ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçlarını, gerekli görüldüğünde yapılacak mülakat, yazılı bilim sınavı ve/veya ilgili alanda Sabancı Üniversitesi tarafından belirlenecek uluslararası lisansüstü kabul sınavlarının birinden alınan puanları değerlendirerek adayların programa kabulü konusundaki önerilerini oluşturur. Kesin kabul, jürinin önerilerinin ilgili enstitü tarafından onaylanması ile gerçekleşir ve adaylara duyurulur. Enstitünün kesin kabul kararında, adayın tezli veya tezsiz hangi lisansüstü programa kabul edildiği belirtilir."

"ı) Yabancı uyruklu adaylar ile yurtdışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların kabulünde ALES'e ilişkin olarak bu maddede yer alan esaslar uygulanır."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


"MADDE 6 - İlgili enstitü tarafından belirlenmiş başvuru koşullarına sahip bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, lisansüstü programda verilen dersleri özel öğrenci olarak alabilir. Özel öğrenci statüsünde başvuran adayların; öncelikle ilgili enstitünün İngilizce seviyesine ilişkin olarak belirlediği şartları yerine getirmiş olması gerekir. Daha sonra Sabancı Üniversitesine lisansüstü öğrenci olarak kabul edilenlerin özel öğrenci iken almış olduğu notlardan ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile uygun görülenler, ortalama hesaplarına katılır. Bu öğrencilere talep etmeleri durumunda kayıtlı oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları gösteren transkript verilir. Bu belge, diploma veya dereceyi gösteren belge yerine geçmez. Sunulan derslerdeki özel öğrenci kontenjanları, Üniversite tarafından lisansüstü programı kontenjanında açık kalan kontenjana göre belirlenir ve ilan edilir. Özel öğrenciler Üniversitenin öğrencisi sayılmaz ve öğrenci haklarından yararlanamazlar. Üniversitenin diploma programlarında kayıtlı olan öğrenciler, özel öğrencilik statüsünde ders alamaz."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Bilimsel hazırlık programını süresi içinde tüm derslerden en az (D) notu ve 2.00 genel not ortalaması (GNO) ile tamamlayan öğrenci lisansüstü programa başlayabilir."


MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 8 - Lisansüstü programlara kabul edilen öğrenciler ile özel öğrenciliğe kabul edilenlerin; akademik takvimde belirlenen süreler içinde, gerekli belgeleri öğrenci kaynakları birimine teslim ederek Sabancı Üniversitesine ilk kayıt işlemini yaptırmaları gerekir. Kayıt için gereken belgeler Üniversite tarafından duyurulur. Dosya açtırma olarak adlandırılan ilk kayıt işlemi, geçerli mazereti olan öğrencinin vekil olarak belirlediği kişi tarafından da yaptırılabilir. Süresi içinde kayıt işlemini yaptırmayan veya gerekli belgeleri sağlamayan öğrenciler kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır. Belgelerinde eksiklik veya tahrifat olanların veya herhangi bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış olanların kayıtları, yapılmış olsa dahi iptal edilir. Başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarında kayıtlı olan öğrenciler, aynı anda Sabancı Üniversitesinde lisansüstü öğrenim göremez."

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 23 - Daha önce bir yükseköğretim programından ders almış olan öğrenciler, bu derslerden muafiyet isteğinde bulunabilir. Muafiyet için öğrencilerin, Sabancı Üniversitesine ilk kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren onbeş gün içinde, transkriptleri ve bir dilekçe ile ilgili enstitüye başvurmaları gerekir. Sabancı Üniversitesi dışındaki bir yükseköğretim kurumundan alınan derslerin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınan bir yükseköğretim kurumundan alınmış olması gerekir. Öğrencilerin daha önce almış oldukları, mezuniyet amacıyla kullanılmamış olan ve eşdeğerliği kabul jürisi tarafından kabul edilen derslerden, muafiyet için verilen (T) notu, genel not ortalaması (GNO) ve dönem not ortalaması (DNO) hesabına katılmaz; ancak Sabancı Üniversitesinde alınan dersler ortalama hesabına katılabilir. Bu şekilde muaf olunan ders sayısına göre, azami öğrenim süresinden kaç dönem düşüleceği de kabul jürisinin kararında belirtilir."


MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Diplomalar üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Lisans diplomasını aldığı dalda yüksek lisans programını tamamlayan öğrencinin meslek unvanını belirten yazılı belge, öğrencinin isteği üzerine kendisine verilir."

"c) Sabancı Üniversitesinden lisansüstü diploması alabilmek için, öğrencinin son dönemini Sabancı Üniversitesinde tam zamanlı öğrenci olarak geçirmiş olması gerekir. Yedi haftalık yaz dönemi süresi son dönem süresinin hesabında dikkate alınmaz."

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Tezli yüksek lisans programı; toplam 21 krediden az olmamak koşulu ile en az yedi adet ders, kredisiz bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur."

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile öğrencinin tez savunması tarihinden en geç bir ay önce atanır. Tez jürisi, üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jüride yer alan öğretim üyelerinden biri öğrencinin tez danışmanıdır. Diğer jüri üyelerinden en az birinin Sabancı Üniversitesi içindeki başka bir alandan veya başka bir yükseköğretim kurumundan olması gerekir. Tez jürisinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Ayrıca bir de yedek üye belirlenir."


MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Tezsiz yüksek lisans programı, toplam 30 krediden az olmamak koşulu ile en az on adet ders ile kredisiz dönem projesi dersinden oluşur."

MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Tezsiz ortak yüksek lisans programı, toplam 60 krediden az olmamak koşulu ile her iki diploma programından onar adet ders olmak üzere toplam yirmi adet ders ve kredisiz proje çalışmasından oluşur."

MADDE 11 - Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin madde başlığı "Doktora Programı Şartları ve Programın Süresi" olarak ve aynı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Doktora programı; yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için ise en az 42 kredilik ondört adet ders ile doktora yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur."

MADDE 12 - Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için, bir ay içinde Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile, bir tez izleme komitesi oluşturulur. Tez izleme komitesi; öğrencinin tez danışmanı olan öğretim üyesi, aynı alandan bir öğretim üyesi ile farklı alandan bir öğretim üyesi olmak üzere toplam üç öğretim üyesinden oluşur. Komite üyelerinin en fazla biri diğer yükseköğretim kurumlarından olabilir."


MADDE 13 - Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin madde başlığı "Doktora Tezi" olarak ve aynı maddenin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Doktora tez jürisi; ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrencinin tez savunması tarihinden en geç bir ay önce atanır. Jüri, beş öğretim üyesinden oluşur. Jüride yer alan öğretim üyelerinden üçünü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri oluşturur. Jüride yer alan öğretim üyelerinden en az birisinin başka bir yükseköğretim kurumundan olması gerekir. Jüride en fazla iki öğretim üyesi başka bir yükseköğretim kurumundan olabilir. Ayrıca iki de yedek üye belirlenir."

"d) Tez savunmasından sonra jüri; dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir ve bu kararı yazılı tutanakla Enstitüye tez savunmasını izleyen üç gün içinde bildirir. Tezi red edilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde tezini jüri tarafından önerilen şekilde düzelterek aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Öğrencinin uzatma aldığı dönemde kayıt yaptırması gerekir."

MADDE 14 - Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


"MADDE 40 - Lisansüstü öğrencilerine bir defada en çok bir akademik yıl olmak koşulu ile toplam dört dönem, zorunlu yaz dönemi olan programlar için toplam altı dönem izin verilebilir. İzin istekleri gerekçeli olarak ve belgeleri ile birlikte ilgili enstitüye iletilir. Enstitünün uygun görmesi üzerine öğrenci izinli sayılır. İzinli geçen süreler öğrenim sürelerine dahil edilmez."

MADDE 15 - Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 41 - İzin almak isteyen öğrenciler; izin gerekçesine ilişkin belgeleri de ekleyerek bir dilekçe ile, en geç dönem sonu sınavlarının başlamasından önceki ilk iş gününe kadar ilgili Enstitü Müdürlüğüne başvurur. Bu tarihten sonra gelen izin talepleri değerlendirmeye alınmaz. İzin talepleri, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır. İzin talebinin uygun görülmesi halinde, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kararın onaylandığı tarih, izin süresinin başlangıcı olarak kabul edilir. Yedi haftalık yaz dönemine kayıtlı öğrenciler izin talebinde bulunamaz, ancak derslerin başlamasını takip eden ikinci haftanın son iş gününe kadar bir dilekçe ile öğrenci kaynakları birimine başvurarak yaz dönemi kaydının iptal edilmesi talebinde bulunabilirler. Bu öğrencilere, ücretler ve ders notlarına ilişkin konularda bu Yönetmeliğin 38 inci maddesi hükümleri uygulanır."

MADDE 16 - Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


"MADDE 42 - Öğrencilerin Sabancı Üniversitesinden izinli ayrılmalarına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Derslerin başlamasını takip eden dördüncü haftanın son iş gününe kadar izin başvurusu yapan ve başvurusu kabul edilen öğrencinin izninin işleme konulabilmesi için; bir dönem izin aldıysa o döneme ait ödemekle yükümlü olduğu dönem öğrenim ücretinin %25'ini, bir akademik yıl izin aldıysa o akademik yıla ait ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin %25'ini ödemesi gerekir.

b) Derslerin başlamasını takip eden beşinci haftanın başı ile onuncu haftanın son iş gününe kadar izin başvurusu yapan ve başvurusu kabul edilen öğrencinin izninin işleme konulabilmesi için; bir dönem izin aldıysa o döneme ait ödemekle yükümlü olduğu dönem öğrenim ücretinin %50'sini, bir akademik yıl izin aldıysa o akademik yıla ait ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin %50'sini ödemesi gerekir. Bu maddede belirtilen tarihten sonra yapılan başvurularda ödemekle yükümlü olunan dönem öğrenim ücretinin tamamının ödenmesi gerekir, ücret iadesi yapılmaz.

c) İzin başvurusu yapan ve izni onaylanan öğrencinin izninin işleme alınması ve ücret iadesinin yapılabilmesi için; Sabancı Üniversitesine herhangi bir borcunun olmaması ve kendisine kullanım için Üniversite tarafından sağlanan mal ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir. Öğrencinin ödemiş olduğu ücret; ödemekle yükümlü olduğu miktardan fazla ise, fazla olan kısım öğrenciye iade edilir. Öğrencilerin izin aldıkları dönemler için ödemiş oldukları ücretler, sonraki dönem ücretlerine mahsup edilmez. İzni onaylanan ve mali yükümlülüğünü yerine getiren öğrencinin ilgili dönemde almış olduğu dersler dönem kaydından düşürülür.


d) İzinli öğrenciler, izinli oldukları süre içerisinde Üniversitenin sağladığı imkan ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar."

MADDE 17 - Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 18 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 19 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sabancı Üniversitesi Rektörü yürütür.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)