Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğüne Kayıtlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dokümanın Başlığı
:
- Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğüne Kayıtlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
23 Şubat 2005
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


Yönetmelik

Tarım veKöyişleriBakanlığından:

Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğüne Kayıtlarına

Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

İlişkin Yönetmelik

MADDE 1 -27/8/2004 tarihli ve 25566 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğüne Kayıtlarına Dair Yönetmeliğin 6ncımaddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İllerden gelen soy kütüğüne kayıtlı atların damızlık belgeleri, Bakanlıkça oluşturulacak uzman heyet tarafından, damızlık özellikler, kalıtsal kusurlar, safkan Arap atlarında eşkal muayenesinin uzman heyet tarafından yapılıp yapılmadığı, üye olunan uluslar arası kuruluşların kuralları vestudbookkayıtları esas alınarak yapılan incelemeler sonucu uygun görülenler tasdik edilir. Daha önce uzman heyetler tarafından muayeneleri yapılarakpedigrileriiptal edilen atlar ve yakın akrabaları ile yine damızlık belgelerini inceleyen komisyon tarafından gerekli görülen ve/veya hakkında şikayet olan atlar Bakanlıkça oluşturulan uzman heyetçe incelenir, gerektiğinde muayene edilir ve uygun görülmeyenlerin damızlık belgeleri iptal edilir. Damızlık belgesi verilmemesi ve iptali, Bakanlığın onayı ile kesinleşir."

MADDE 2 -Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


>"Türkiye'de doğan taylar veya ithal edilen atların sahipleri, bu atların soy kütüğüne kayıtları için gerekli yasal süre içersinde il veya ilçe müdürlüğüne başvurarak atların kan veya DNA raporu için gerekli numuneyi İl At Islah Komisyonu'na aldırmaya mecburdur. İl müdürlüklerince ana - baba doğrulanma testi için gönderilen numuneler ISAG tarafından tanınan Bakanlığa bağlı Kan Grupları ve Genetiği Laboratuarı'nca tahlil edilerek Kan ve/veya DNA raporu düzenlenir."

MADDE 3 -Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesine aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir.

"c) Türkiye'de doğan safkan Arap ve İngiliz taylara esas ve usulleri Bakanlıkça belirlenecekmicrochipuygulanması zorunludur. 2006 yılı ve sonrası Türkiye'de doğacak taylardanmicrochipuygulanmayan safkan Arap ve İngiliz atları soy kütüğüne kayıt edilmez.Microchipuygulaması kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan veteriner hekimler tarafından uygulanır. Uygulananmicrochipinnumarası eşkal ve muayene raporuna yazılır."

MADDE 4 -Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Hazırlanacak At Eşkal ve Muayene Raporunda, atın donu, kartopu veya yıldız, akıtma, abraş, seki, en az üç adet servi (kıl dönmesi), tırnakların beyaz veya alaca rengi ve benzeri en az 5 nişanenin yazılması ve şekiller üzerine işaretlenmesi gerekmektedir. Ayrıca atta hiçbir nişane bulunmaması halinde mutlaka en az beş tane servinin yerinin yazılması ve şekiller üzerine (x) işareti ile işaretlenmesi gerekmektedir."


>MADDE 5 -Aynı Yönetmeliğin 20ncimaddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 20 -Soy kütüğüne kayıtlı atların kesin ihracından önce soy kütüğü bürosundan izin alınması gerekir. İzin alınan atlar kesin ihraç edilmeden önce, eşkal muayenesinin mevcutpedigri/pasaport ile karşılaştırmalı olarak yetkili birimlerce görevlendirilecek veteriner hekime yaptırılması veexportsertifikası düzenlenirken kullanılmak üzere Bakanlığa gönderilmesi gerekir.


>Safkan Arap ve İngiliz atlardan geçici ihracatı yapılacak atların ihracından önce atınpedigri/pasaportu ile bir fotoğrafının Bakanlığımıza gönderilmesi ve Bakanlıkça düzenlenecek geçici ihracat belgesi ile birlikte gideceği ülkeye gönderilmesi gerekir."

MADDE 6 -Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Amaç Dışı Kullanma, Don ve Sahip Değişikliğini Bildirmeme"

Yürürlük

MADDE 7 -Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 -Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım veKöyişleriBakanı yürütür.En Son İşlenenlerEn Son Yüklenenler

SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)