Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Dokümanın Başlığı
:
- Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
26 Kasım 2021
Resmi Gazete Sayısı
:
31671
Resmi Gazete Görüntüsü
:


26 Kasım 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31671

YÖNETMELİK

Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 –(1) Bu Yönetmelik;4/11/1981tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7ncimaddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.


>Tanımlar

MADDE 4 –(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,

ç) Rektör: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite (SBÜ): Sağlık Bilimleri Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifadeeder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 –(1) Merkezin amacı; örgün, uzaktan ve karma olmak üzere, ön lisans, lisans ve lisansüstü programları dışında verilecek eğitim programları, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak ulusal ve uluslararası alanda ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü belgelendirme, danışmanlık hizmeti, seminerler, konferanslar, kongreler,çalıştaylar, alan araştırmaları, sınav organizasyonları ve ulusal düzeyde Avrupa birliği normlarına uyum sağlamak amacıyla meslek standartları geliştirmeye yönelik çalışmalar düzenlemek, Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğini geliştirmesini sağlamak ve Uzaktan Eğitim Merkezinin düzenleyeceği tüm eğitim programlarına gerekli ve uygun olduğu kapsamda sürekli eğitim desteği sunmaktır.


>Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 –(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları her türlü alanda, ulusal ve uluslararası düzeyde, eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar planlamak, düzenlemek veya düzenletmek.

b) Rektörlüğe bağlı birimlerde bu amaçla yürütülen her türlü etkinliğin koordinasyonunu sağlamak.

c) Öğrencilerin yanı sıra, sanayi ve hizmet kuruluşlarının çalışanlarına yönelik olarak, eğitim programları veya danışmanlık sunmak veya sunulmasına aracılık etmek.

ç) Birimlerin bağlantılı olduğu diğer programlar konusunda öğrencilerin yetişmesini sağlamak.

d) Birimlere destek olacak alanlarda ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacak sertifika programları ile öğrencileri çoklu becerilerle donatmak.

e) Amaçları doğrultusundaki tüm etkinliklerini, yaşam boyu öğrenme, meslek içi eğitim, kurumlara eğitim, sertifika programları, önceden programlanmış seminerler, çeşitli kesimlere yönelik konferanslar ve buna benzer uygulamalarla gerçekleştirmek.

f) Hayat boyu öğrenme çerçevesinde eğitim programları düzenlemek.

g) Faaliyet alanları ile ilgili olarak ilgili taraflarla görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak.


>ğ) Farklı şehirlerde Merkeze ait şubeler veya eğitim, danışmanlık ve benzeri birimleri açmak veya açtırmak.

h) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ile Merkezin amaçlarına uygun iş birliği yapmak.

ı) Faaliyet alanları ile ilgili her türlü danışmanlık hizmeti vermek veya almak.

i) Genel katılıma açık dersler ve ilgiye dayalı kurslar düzenlemek.

j) İnternet veya karma eğitim yoluyla her yaş ve gruplara yönelik elektronik eğitim programları sunmak.

k) Ulusal ve uluslararası seminerler, konferanslar, kongreler,çalıştaylar, alan araştırmalarını organize etmek.

l) Ara eleman yetiştirmeye yönelik kurslar açmak veya her tür yöntemle eğitim hizmeti sunmak.

m) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ulusal ve uluslararası belgelendirme sertifikasyonu eğitimlerini her tür yöntemle düzenlemek, sınavlar yapmak, belge, sertifika ve katılım belgesi vermek.

n) Ulusal ve uluslararası her türlü eserin süreli-süresiz basım ve yayımını her tür yöntemle yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde kitaplık ve arşiv oluşturmak.

o) İhtiyaç duyulan her konuda ve her yaş grubuna cevap verebilecek eğitici, ruh ve beden sağlığını geliştirecek, katılımcı bir toplum yapısının oluşmasına katkı sağlayacak programlar geliştirmek.


>ö) Ulusal düzeyde Avrupa Birliği normlarına uyum sağlamak amacıyla meslek standartları geliştirmeye yönelik çalışmaları gerçekleştirmek.

p) Gerek görüldüğü durumlarda eğitim ve sertifika ve benzeri programları Bologna sürecine uygun Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) temelli kredi sistemine uygun olarak gerçekleştirmek, ilgili programın tamamlanmasına yönelik önceden kazanılmış yeterlilikleri tanımak.

r) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversite, eğitim, belgelendirme, basın-yayın, danışmanlık ve diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 –(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c)Danışma kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 –(1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitedeki tam zamanlı öğretim elemanlarından bir kişiyi yardımcı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür Yardımcısının görev süresi üç yıldır. Müdür, görevi başında olmadığı zaman Yardımcısı kendisine vekâlet eder. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunamaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.


>(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler planlamak ve yürütmek.

b) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak.

ç) Merkez bünyesindeki birimler arasında koordinasyon ve denetimi sağlamak.

d) Merkezin amaçları çerçevesinde ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim kurmak ve çalışmalar yapmak.

e) Merkez ve Merkeze bağlı birimlerin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.

f) Merkezin, amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik yeni birimler kurulması için Rektöre teklif sunmak.

g) Merkezin, faaliyet alanları ile ilgili olarak taraflarla görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak, danışmanlık almak ya da vermek.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 –(1) Yönetim Kurulu üyeleri; Müdürün önereceği Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürdahilbeş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan ya da altı aydan daha fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programının hazırlanması ve yürütülmesinde, ihtiyaçlar doğrultusunda yapılan hazırlıkların Rektörlüğe sunulmasında Müdüre yardımcı olmak.

b) Merkez bünyesinde proje ve araştırma grupları oluşturmak ve çalışmalarında Müdüre yardımcı olmak.

c) Kurs, staj, sertifika ve benzeri programlarda görevlendirilecek, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda iş birliği yapılacak Üniversite birimleri, ulusal ve uluslararası kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliğine yönelik esasların tespitinde Müdüre yardımcı olmak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasında Müdüre yardımcı olmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 –(l) Danışma Kurulu üyeleri; Üniversitenin ya da diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile Merkezle ilgili konularda faaliyet gösteren özel ya da istekleri halinde kamu kuruluşlarında görev yapan uzman kişiler arasından, Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Danışma Kurulu, Müdürdahilazami beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu; olağan olarak yılda bir kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır.

(3) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez tarafından yürütülen çalışmaların etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılması için Müdüre değerlendirmelerini aktarmak.

b) 5 inci maddede belirtilen amaçlar çerçevesinde görüş ve önerilerini Müdüre sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 11 –(1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 12 –(1) Merkezin; akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 –(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 –(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü yürütür.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)