Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Dokümanın Başlığı
:
- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
11 Haziran 2021
Resmi Gazete Sayısı
:
31508
Resmi Gazete Görüntüsü
:


11 Haziran 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31508

YÖNETMELİK

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden:

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 –(1) Bu Yönetmelik,4/11/1981tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7ncimaddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.


>Tanımlar

MADDE 4 –(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Sivas Cumhuriyet Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifadeeder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 –(1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Özel gereksinimli bireylere, ailelerine ve özel gereksinimli bireylerle ilgili personele eğitimci/yönetici/uzman destek hizmeti sağlamak.

b) Toplumun özel gereksinimli bireylere yönelik bilinç,farkındalık, duyarlılığını artırmak ve özel gereksinimli bireylerin topluma etkin katılımını sağlamak amacıyla faaliyetler düzenlemek.

c) Özel gereksinimli bireyler ile özel eğitim alanın gelişimine katkı sunacak bilimsel faaliyetler yürütmek veya bunlara katkıda bulunmak.


>ç) Üniversite bünyesindeki ilgili fakülte ve birimler ile diğer üniversitelerin ilgili fakülte ve birimlerine özel gereksinimli bireylerle ilgili ve özel eğitim alanında uygulama ve eğitim fırsatı sunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 –(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Özel gereksinimli bireylere yönelik eğitsel değerlendirme ve/veya danışmanlık hizmeti sağlamak.

b) İlgili kurum ve kuruluşlara yönlendirerek özel gereksinimli bireylerin tıbbi ve psikolojik incelemelerinin yapılmasını sağlamak ve izlemek.

c) Özel gereksinimli bireylere eğitsel, tıbbi ve psikolojik değerlendirme sonuçları doğrultusunda uygun hizmetlerin sunulmasına yönelik aile ve öğretmen rehberliği yapmak ve izlemek, gerekli görülen bireylere bireysel ve/veya grup eğitim desteği sunmak.

ç) Özel gereksinimli bireylerin ailelerine çocuklarının gelişimini destekleyecek bilgi, tutum ve beceri kazandırmaya yönelik rehberlik ve eğitim desteği sunmak.

d) Özel gereksinimli bireylerin ailelerine ve yakınlarına sosyal ve psikolojik destek sağlamaya yönelik etkinlikler oluşturmak.

e) Özel gereksinimli bireylerin eğitimi ve gelişimi ile görevli meslek mensuplarının gelişimlerini desteklemek amacıyla eğitim programları, kurslar, seminerler,çalıştaylarve benzeri etkinlikler düzenlemek.


>f) Özel gereksinimli bireylerle ilgili destek hizmet sunan kamu/özel kurum ve kuruluşlar, yerel yönetimler, şirketler, vakıf ve derneklerle birlikte çalışmak, bunların çalışmalarına katılmak, bunlara danışmanlık yapmak veya bunlarla bilgi alışverişinde bulunmak.

g) Toplumun her kesiminden bireylerine yönelik özel gereksinimli bireyler ve özel eğitim alanıyla ilgili bilgilendirme vefarkındalıksağlayacak, özel gereksinimli bireylerle birlikteliklerini destekleyecek seminerler, film gösterimleri, şenlikler, işaret dili kursları ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

ğ) Özel eğitim alanındaki gelişmelerle ilgili kamuoyunu bilgilendirmek ve önemli konularda kamuoyuna görüş bildirmek.

h) Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamalarının kalitesini artırmaya ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapmak.

ı) Özel gereksinimli bireyler ve özel eğitim alanıyla ilgili bilimsel toplantılar düzenlemek veya katkıda bulunmak.

i) Özel gereksinimli bireyler ve özel eğitim alanıyla ilgili bilimsel araştırma, inceleme, geliştirme çalışmaları/projeleri yürütmek veya bunlara katkıda bulunmak.

j) Özel eğitim alanı ile ilgili araç, gereç ve materyaller geliştirmek.

k) Üniversite bünyesindeki ilgili fakülte ve birimler ile diğer üniversitelerin ilgili fakülte ve birimleri ile ilişki kurmak, lisans ve lisansüstü öğrencilerin uygulamalı eğitimlerine katkıda bulunmak.


>ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 –(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 –(1) Müdür, özel eğitim alanında en az doktora mezunu olan Üniversitenin Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir.

(2) Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunamayacağı durumlarda yerine yeni bir Müdür görevlendirilir.

(3) Müdürün önerisiyle, en az biri Üniversitenin Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümünden olmak üzere özel gereksinimli bireyler/özel eğitim araştırma ve/veya uygulamaları konusunda deneyimli, alanında ulusal veya uluslararası düzeyde yayınları/çalışmaları olan öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir şekilde görevinden ayrılması halinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(4) Süresi biten Müdür ve müdür yardımcıları aynı usulle tekrar atanabilir.


>(5) Müdür yardımcılarından biri Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdürün görevlerini vekâleten yerine getirir. Bu vekâlet en fazla 6 aydır. Daha uzun sürmesi halinde yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 –(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi, çalışma amaçları doğrultusunda düzenli bir şekilde yönetmek ve temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

c) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili gerekli planları ve raporları hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre bilgi vermek.

ç) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları ile ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği çalışmaları yapmak.

d) Merkezde görev yapacak personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

e) Heryıl sonundaMerkez çalışmaları hakkında faaliyet raporu düzenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak.

f) Merkez ve merkeze bağlı birimlerde tüm idari, teknik ve araştırmacı personelin yönetim, denetim ve genel gözetimini yapmak, çalışma düzeni, nöbet, kıyafet, disiplin ve başarı durumlarının değerlendirilmesini sağlamak.

g) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu toplantıları için toplantı gündemini oluşturarak üyelere ulaştırılmasını sağlamak.

ğ) Merkezin amacına yönelik olarak Rektörün verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

(2) Müdür, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 –(1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üyeler olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevi sona eren üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az dört kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

(3) Üç kez arka arkaya veya toplam beş kez mazeretsiz olarak toplantıya katılmayan üyenin görevi düşmüş sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 –(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimiyle ilgili konuları görüşüp karara bağlamak.

b) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan, program, yönerge ve benzerlerinin hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak.

c) Alt çalışma grupları, komisyonları, birimleri kurmak ve çalışmalarını takip etmek.

ç) Araştırma, uygulama ve yayın konularında projeleri değerlendirip önerilerde bulunmak.

d) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli stratejik plan ve programını hazırlamak.

e) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma raporu hazırlamak ve bunların Rektöre sunulmasını sağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 –(1) Danışma Kurulu; Müdürün teklifi, Yönetim Kurulunun kararı ve Rektörün onayı ile kurulur ve gerektiğinde aynı usulle kaldırılır. Danışma Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Üniversite öğretim üyeleri arasından ve istekleri halinde kamu ve/veya özel kurum ve kuruluşlar ve/veya sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen en az beş, en fazla on üyeden oluşur. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulunun görevi; Müdürün talebi üzerine yılda en az bir kez toplanarak, Merkezin çalışma alanına giren konularda görüşlerini açıklayıp, tartışılmasını sağlamak, yeni çalışma konuları üzerinde görüş bildirmek ve Merkezin ihtiyaç duyduğu alanlarda çalışmalar yapılması hususunda önerilerde bulunmaktır.

(3) Danışma Kurulundan alınan görüşler tavsiye niteliğinde olup, yönetim kurulunda ve Üniversite Danışma Kurulu gündeminde görüşmek üzere rapor şeklinde Rektörlük Genel Sekreterliğine sunulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 –(1) Merkezde görevlendirilecek akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün teklifi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Demirbaş veekipmanlar

MADDE 14 –(1) Merkez tarafından yürütülen çalışma ve araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet,ekipmanve demirbaş malzemeler Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 –(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri, Senato kararları ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 –(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)