Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

SOLAS ve MORPAL Sözleşmelerine Göre Bildirimlere İlişkin Yönetmelik

Dokümanın Başlığı
:
SOLAS ve MORPAL Sözleşmelerine Göre Bildirimlere İlişkin Yönetmelik
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
11 Ağustos 2006
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


\n

11 Ağustos 2006 CUMA

\n

\n

Resmî Gazete

\n

\n

Sayı : 26256

\n

\n

YÖNETMELİK

\n

\n

Ulaştırma Bakanlığından:

\n

SOLAS VE MARPOL SÖZLEŞMELERİNE GÖRE BİLDİRİMLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK

\n

\n

BİRİNCİ BÖLÜM

\n

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

\n

Amaç

\n

MADDE 1 -(1) Bu Yönetmeliğin amacı;

\n

a) SOLAS ve MARPOL Sözleşmeleri çerçevesinde rapor verme, iletişim sağlama ve bildirim faaliyetlerine ilişkin esas ve usulleri belirlemek,

\n

b) Bildirim taahhütlerine ilişkin ulusal sorumlulukların yerine getirilmesi suretiyle, denizde can ve mal emniyetinin sağlanmasına ve gemilerden kaynaklanan deniz kirliliğinin önlenmesine katkıda bulunmak,

\n

c) SOLAS ve MARPOL Sözleşmelerinde belirtilen bildirim yükümlülükleri konusundaki görev, yetki ve sorumlulukları belirlemektir.

\n

(2) SOLAS ve MARPOL Sözleşmelerinin diğer hükümleri saklıdır.

\n

Kapsam

\n

MADDE 2 -(1) Bu Yönetmelik aksi açıkça belirtilmedikçe;

\n

a) İdare tarafından yetkilendirilen tanınmış kuruluşları ve kendilerine görev verilen gemi denetim görevlilerini,

\n

b) Nerede bulunduklarına bakılmaksızın Türk bayraklı gemileri,

\n

c) Türk iç suları, karasuları, limanları ve münhasır ekonomik bölgesinde bulunan yabancı bayraklı gemileri,

\n

>kapsar.

\n

(2) Bu Yönetmelik, devlet gemileri için uygulanmaz.

\n

Dayanak

\n

MADDE 3 -(1) Bu Yönetmelik, 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak,

\n

(2) Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS-1974/1988) ve Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi (MARPOL-1973/1978) hükümlerine paralel olarak,

\n

hazırlanmıştır.

\n

Tanımlar

\n

MADDE 4 -(1) Bu Yönetmelikte geçen,

\n

a) İdare: Denizcilik Müsteşarlığını,

\n

b) SOLAS: Türkiye'de yürürlükte bulunan haliyle 1974 tarihli Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesini,

\n

c) MARPOL: Türkiye'de yürürlükte bulunan haliyle 1973 tarihli Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesini,

\n

ç) IMO: Uluslararası Denizcilik Örgütünü,

\n

d) Tahliye: Nasıl meydana geldiğine bakılmaksızın bir gemiden yapılan her türlü deşarjları, bertaraf etmeleri, dökülmeleri, sızıntıları, pompalamaları ve emisyonları,

\n

e) Olay: Geminin emniyetini olumsuz yönde etkileyen hata, arıza veya hasar olarak tanımlanabilen herhangi bir durumu,

\n

Geminin "kumanda altında olmadığı" durumlar da dahil olmak üzere, seyir güvenliğini olumsuz olarak etkileyen, geminin makinesinde, teçhizatında veya donanımında bir hataya, arızaya veya hasara yol açan yahut herhangi bir devletin kıyısına veya menfaatine yönelik tehdit oluşturan denizdeki herhangi bir koşulu,

\n

>Gemilerin veya kişilerin emniyetini olumsuz yönde etkileyen veya deniz ortamına zarar vermiş olan veya verebilme ihtimali bulunan yahut boşaltmaya yol açmış olan veya açabilecek olan başka bir durumu,

\n

f) Gemi: MARPOL ve SOLAS Sözleşmeleri kapsamındaki her türlü gemiyi,

\n

g) Devlet gemisi: Savaş gemileri de dahil olmak üzere, devlete ait olan veya devlet tarafından işletilen ve sadece devletin ticari olmayan hizmetlerinde kullanılan gemileri,

\n

ğ) Türk gemisi: Türk bayrağı taşıyan ve Türk gemi sicillerinden birine kaydedilmiş olan gemiyi,

\n

h) Yabancı gemi: Türk gemisi olmayan gemiyi,

\n

ifade eder.

\n

İKİNCİ BÖLÜM

\n

Bildirim Esas ve Usulleri, Raporlar ve Yükümlülük

\n

SOLAS ve MARPOL gereğince bildirilmesi zorunlu raporlar

\n

MADDE 5 -(1) SOLAS ve MARPOL gereğince bildirilmesi zorunlu olan raporlar, raporları bildirmekle yükümlü olan kişiler, raporun gönderileceği kişiler veya birimler ile raporların amacı ve kullanılacak formlar konusunda, EK-1 ve EK-2'de yer alan tablolarda belirtilen esaslar uygulanır.

\n

Gemilerin bildirim esas ve usulleri

\n

MADDE 6 -(1) Bu Yönetmelik kapsamında gemilerin bildirim esas ve usulleri aşağıda belirtilmiştir.

\n

>a) Raporların amaca yönelik temel bilgileri içermesi zorunludur.

\n

b) Raporlar basit ve anlaşılabilir şekilde düzenlenir ve bu Yönetmelik ile ilgili uluslararası belgelerde ve sözleşmelerde belirtilen standart bildirim usulleri kullanılır.

\n

c) Raporlar, ilgili sözleşmede aksi belirtilmedikçe Türkçe ve İngilizce dillerindehazırlanır ve mümkün olduğu ölçüde Standart Deniz Terimleri Sözlüğü (Standart MarineNavigational Vocabulary) ve Uluslararası İşaretler Kodu (International Code of Signals)kullanılır.

\n

ç) Emniyet veya kirlilikle ilgili raporlar, gecikme olmaksızın hazırlanır. Ancak, acil olmayan raporların hazırlanma süresi ve yeri, önemli seyir görevlerini engellemeyecek şekilde esnek belirlenir.

\n

d) Rapordan elde edilen bilgiler, yardım, emniyet veya kirlilik amaçları için gerektiğinde diğer sistemler veya raporlar için kullanılır.

\n

e) Gemi hakkında bilgiler, gemideki imkanlar, teçhizat ve benzeri temel bilgiler bir kerede bildirilir. Bilgileri içeren rapor gemide muhafaza edilir ve bildirilmiş olan temel bilgilerde değişiklik meydana geldiğinde gemi kaptanı tarafından güncellenir.

\n

f) Bu Yönetmelikte ve SOLAS veya MARPOL Sözleşmelerinde aksi açıkça belirtilmedikçe bildirim, uygun haberleşme vasıtaları ile yapılır.

\n

g) Raporlarda gemiler hakkında yer alan ticari konulara ilişkin bilgiler, emniyet açısından gerekli olmadıkça yayımlanmaz.

\n
>ğ) İdare tarafından belirtilen bir birime veya kişilere yapılan bildirimler İdareye yapılmış sayılır.

\n

İdarenin bildirim esas ve usulleri

\n

MADDE 7 -(1) İdarenin bildirim esas ve usulleri aşağıda belirtilmiştir.

\n

a) Raporların amaca yönelik temel bilgileri içermesi zorunludur.

\n

b) Raporlar basit ve anlaşılabilir şekilde düzenlenir ve bu Yönetmelik ile ilgili uluslararası belgelerde ve sözleşmelerde belirtilen standart bildirim usulleri kullanılır.

\n

c) Raporlar, ilgili sözleşmede aksi belirtilmedikçe Türkçe ve İngilizce dillerindehazırlanır ve mümkün olduğu ölçüde Standart Deniz Terimleri Sözlüğü (Standart MarineNavigational Vocabulary) ve Uluslararası İşaretler Kodu (International Code of Signals)kullanılır.

\n

ç) Bütün raporlar bu Yönetmelikte ve SOLAS veya MARPOL Sözleşmelerinde belirtilen süre ve usullerde sunulur.

\n

d) İlk rapor gönderildikten sonra değişen koşullara ilişkin bilgiler, tamamlayıcı bir raporla güncellenir.

\n

e) Bu Yönetmelikte ve SOLAS veya MARPOL Sözleşmelerinde aksi açıkça belirtilmedikçe bildirim yazılı olarak yapılır. Ancak, acil durumlarda ve imkansızlık hallerinde raporlar uygun haberleşme vasıtaları ile sözlü olarak gönderilebilir. Acil durumun ortadan kalktığı veya imkan bulunduğu durumlarda sözlü bildirimin ardından yazılı teyit yapılır.

\n
>f) Raporlarda gemiler hakkında yer alan ticari konulara ilişkin bilgiler, emniyet açısından gerekli olmadıkça yayımlanmaz.

\n

g) İdarece belirlenmiş birim veya kişilerce yapılan bildirimler, İdare tarafından yapılmış sayılır.

\n

Üçüncü şahısların bilgi verme yükümlüğü

\n

MADDE 8 -(1) Bildirim kapsamındaki konular ile ilgisi bulunan bütün kamu veya özel nitelikteki gerçek veya tüzel kişiler, talep edilmesine gerek kalmaksızın İdare tarafından gerçekleştirilecek bildirim faaliyeti için gerekli bilgileri sağlamakla yükümlüdürler.

\n

Bildirim faaliyetleri ve bildirim sorumluları

\n

MADDE 9 -(1) Bildirim faaliyetlerinin yerine getirilmesinden sorumlu olacak birimler İdare tarafından belirlenir. İdare, belirlediği birimlerden birini bildirim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumlu birim olarak tespit eder.

\n

(2) Bildirim faaliyetlerinin yerine getirilmesinin koordine edilmesive izlenmesi amacıyla birimler arasında yılda en az bir toplantı yapılır.

\n

(3) İdare, IMO'daki ilgili faaliyetleri takip eder ve bildirim faaliyetlerine ilişkin bütün mevzuat değişikliklerini, uygulanmasını temin amacıyla bütün ilgili taraflara bildirir.

\n

Raporların suretlerinin saklanması

\n

MADDE 10 -(1) İdare, bu Yönetmelik çerçevesinde yaptığı bildirimlerin birer suretini iki yıl süreyle muhafaza eder. Gerektiğinde veya talep edildiğinde ilgili diğer kamu kuruluşlarına gönderir.

\n

Bildirim usulü

\n

MADDE 11 -(1) Raporlar, bu Yönetmeliğin 6 ve 7 nci maddelerinde düzenlenen hükümlere uygun olarak ilgili birimlere veya kişilere yazılı veya sözlü olarak gönderilir. Bu amaçla teleks, faks, elektronik posta veya başka bir yazılı bilgi gönderme sisteminin kullanılması, yazılı rapor olarak kabul edilir.

\n

Türkiye'de temas kurulacak odak noktaları

\n

MADDE 12 -(1) Bildirim faaliyetinin gerçekleştirilmesi için Türkiye'de temas kurulacak odak noktalarının listesi EK-3'de belirtilmiştir.

\n

Diğer devletlerde temas kurulacak odak noktaları

\n

MADDE 13 -(1) Bildirim faaliyetinin gerçekleştirilmesi için diğer devletlerde temas kurulacak odak noktaları, IMO tarafından MEPC. 6/Sirküler 9 ve MSC/Sirküler 1103'de belirtilmiştir. Bu Sirkülerlerin güncellenmiş metinleri, farklı bir sayı ile dağıtımları yapılmış olsa bile geçerlidir.

\n

(2) Diğer devletlerde temas kurulacak odak noktaları için "www.imo.org/imo/circs /contact/list." veya "www.imo.org" web sitesinde (IMO Sirkülerleri/Temas Kurulacak Kişiler veya Ulusal Temas Kurulacak Kişilerin seçimi) belirtilen bilgiler geçerlidir.

\n

IMO'da temas kurulacak odak noktaları

\n

MADDE 14 -(1) IMO'da temas kurulacak odak noktaları, EK-4'de belirtilmiştir.

\n

Rapor formları

\n

MADDE 15 -(1) Raporların formları, EK-1 ve EK-2'de belirtilmiştir. Söz konusu eklerde raporlar için gösterilmiş referansların güncellenmiş metinleri, farklı bir sayı ile dağıtımları yapılmış olsa bile geçerlidir. Bir rapor için herhangi bir form bulunmaması halinde yükümlü birim veya kişi, bütün gerekli bilgilerin usule uygun olarak rapora dahil edilmesi koşulu ile kendi takdirine göre bu raporu hazırlar.

\n

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

\n

Çeşitli ve Son Hükümler

\n

Yetki devri

\n

MADDE 16 -(1) İdare, bu Yönetmelikte düzenlenen yetkilerini ilgili kanunların belirlediği sınırlar çerçevesinde alt birimlere devredebilir.

\n

Yürürlük

\n

MADDE 17 -(1) Bu Yönetmeliğin;

\n

a) EK-1'de belirtilen SOLAS 74 Protokol 88 ile ilgili olan bildirim faaliyetlerine ilişkin hükümleri ile EK-2'de belirtilen MARPOL 73/78; EK III, IV ve VI ile ilgili olan bildirim faaliyetlerine ilişkin hükümler; ilgili SOLAS Protokolü ile MARPOL Eklerinin Türkiye'de yürürlüğe girdiği tarihte,

\n

b) Diğer hükümleri ise yayımı tarihinde,

\n

yürürlüğe girer.

\n

Yürütme

\n

MADDE 18 -(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğuBakan yürütür.

\n

\n

Ekleri İçinTıklayınız

\n

\n

\nSORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)