Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Dokümanın Başlığı
:
- Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
31 Mayıs 2005
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


Yönetmelik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Personeli Görevde

Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur statüsünde çalışan personelin, görevde yükselmeleri ile unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 -Bu Yönetmelik, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatında görev yapanlardan, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görevlere, görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

Madde 3 -Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 18 ve 24 üncü maddeleri hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.


>Tanımlar

Madde 4 -Bu Yönetmelikte geçen;

Kurum: Sosyal Sigortalar Kurumunu,

Başkanlık: Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığını,

Hizmet Süresi: Ücretsiz izinli olarak geçen süreler hariç, muvazzaf askerlikte geçen süreler dahil olmak üzere Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığında ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreleri,

Hizmet Grubu: Benzer görev unvanlarının gruplandırılmasını,

Alt Hizmet Grubu: Öğrenim, görev, yetki, sorumluluk vehiyerarşikbakımından hizmet grubu içerisinde aynı düzeyde sayılan unvanların gruplandırılmasını,

Birim: Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanına doğrudan bağlı birimler ile Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü, Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü ve bunların merkez ve taşra teşkilatının hizmet birimini,

Birim Amiri: Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanına doğrudan bağlı birimler ile Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü, Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü ve bunların merkez ve taşra teşkilatı birim amirini,

Görevde Yükselme Eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görev özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,


>Görevde Yükselme Sınavı: Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

MEBÖDEM: Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezini,

Yönetmelik: Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliklerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği,

Unvan Değişikliği: En az orta öğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine Tabi Hizmet Grupları

Hizmet grupları

Madde 5 -Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda gösterilmiştir.

Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

a) Yönetim Grubu;

1) Sigorta İl Müdürü, Sağlık İşleri İl Müdürü, Sigorta Müdürü,

2) Sigorta İl Müdür Yardımcısı, Sağlık İşleri İl Müdür Yardımcısı, Sigorta Müdür Yardımcısı,


>3) Şube Müdürü, Huzurevi Müdürü,

4) Huzurevi Müdür Yardımcısı,

5) Şef, Koruma Güvenlik Şefi.

b) İdari Hizmetler Grubu

1) Çözümleyici,

2) Muhasebeci,

3) İcra Memuru, Memur, Santral Memuru, Ambar Memuru, Dava Takip Memuru, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Veznedar, Daktilograf, Şoför, Koruma ve Güvenlik Görevlisi.

c) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

APK Uzmanı, Uzman, Araştırmacı.

d) Hukuk Hizmetleri Grubu;

Hukuk Müşaviri.

Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

Avukat, Mimar, Mühendis, Matematikçi, İstatistikçi, Kimyager, Fizikçi, Tekniker, Mütercim, Programcı, Teknisyen, Teknik Ressam, Topograf, Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Biyolog, Psikolog, Fizyoterapist, Diyetisyen,Odyolog, Sosyal Çalışmacı, Sağlık Teknikeri, Çocuk Gelişimcisi, Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni, Laborant,

unvanlarından oluşur.

İKİNCİ KISIM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM


>Görevde Yükselme Suretiyle Yapılacak Atamalar

Görevde Yükselme Suretiyle Atanacaklarda Aranacak Genel Şartlar

Madde 6 -Bu Yönetmeliğin 7 ve 8 inci maddelerinde belirtilen kadro unvanlarına görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıdaki genel şartlar aranır.

a) Atama yapılacak boş kadro bulunması,

b) Dört veya daha yukarı derecedeki kadrolara atanacaklar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşıması,

c) Son sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının en az 70 puan olması,

d) 7ncimaddede sayılan kadro unvanlarına atanacakların görevde yükselme sınavında başarılı olması.

Görevde Yükselme Sınavı Sonucu Atanacaklarda Aranacak Özel Şartlar

Madde 7 -Bu maddede belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır.

a) Şube Müdürü kadroları için;

1) En az 4 yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

2) Kurumda, Sosyal Sigorta Uzmanı, Uzman, Şef, Muhasebeci, Araştırmacı, Tabip, Eczacı, Diş Tabibi, Biyolog, Fizyoterapist, Mühendis, Mimar, İstatistikçi, Matematikçi, Çözümleyici, Programcı, Mütercim, Psikolog, Diyetisyen, Sosyal Çalışmacı ve Çocuk Gelişimcisi kadrolarının birinde en az iki yıl süreyle görev yapmış olmak,


>3) 2 yılını Kurumda geçirmiş olmak kaydıyla en az 10 yıl hizmet süresi bulunmak.

b) Huzurevi Müdürü kadroları için;

1) En az 4 yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

2) Kurumda, Şef, Muhasebeci veya daha üst unvanlı kadroların birinde çalışmış olmak,

3) 2 yılını Kurumda geçirmiş olmak kaydıyla en az 10 yıl hizmet süresi bulunmak.

c) Huzurevi Müdür Yardımcısı kadroları için;

1) En az 4 yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

2) Kurumda, Şef, Muhasebeci veya daha üst unvanlı kadroların birinde çalışmış olmak,

3) 2 yılını Kurumda geçirmiş olmak kaydıyla en az 10 yıl hizmet süresi bulunmak.

d) APK Uzmanı kadroları için;

1) En az 4 yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

2) Kurumda, Şef, Muhasebeci veya daha üst unvanlı kadroların birinde çalışmış olmak,

3) 2 yılını Kurumda geçirmiş olmak kaydıyla en az 10 yıl hizmet süresi bulunmak.

e) Uzman kadroları için;

1) En az 4 yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

2) Kurumda, Şef, Muhasebeci, Mütercim kadrolarının birinde çalışmış olmak,

3) 2 yılını Kurumda geçirmiş olmak kaydıyla en az 10 yıl hizmet süresi bulunmak.

f) Şef kadroları için;

1) Fakülte veya en az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Kurumda, memur, icra memuru, sigorta yoklama memuru, ambar memuru, dava takip memuru, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, santral memuru, daktilograf veya veznedar kadrolarının birinde en az 2 yıl süreyle görev yapmış olmak,

3) 4 yıllık fakülte veya yüksekokul mezunları için en az 4 yıl, 2 yıllık yüksekokul mezunları için en az 6 yıl hizmet süresi bulunmak.

g) Muhasebeci kadroları için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) 2 yılını Kurumda geçirmiş olmak kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe hizmetlerinde en az 4 yıl çalışmış olmak.

h) Koruma Güvenlik Şefi kadroları için;

1) Fakülte veya en az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Kurumda, Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak en az 2 yıl süreyle görev yapmış olmak,

3) 4 yıllık fakülte veya yüksekokul mezunları için en az 4 yıl, 2 yıllık yüksekokul mezunları için en az 6 yıl hizmet süresi bulunmak.

ı) Çözümleyici kadroları için;

1) En az 4 yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

2) En az bir bilgisayar dilini bildiğini mezun olduğu okuldan alacağı bir belge, ilgili fakülte veya Milli Eğitim Bakanlığından onaylı kurs sertifikası ile belgelemek,

3) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az 3 yıl çalışmış olmak.

i) İcra Memuru kadroları için;

1) En az 2 yıllık yüksekokul veya ön lisans mezunu olmak,

2) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az 2 yıl çalışmış olmak,

3) 35 yaşından gün almamış olmak,

4) Her türlü koşul ve iklim şartlarında görev yapabileceğini resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

j) Memur,Veznedar, Ambar Memuru, Santral Memuru, Dava Takip Memuru kadroları için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Kurumda lise veya dengi okul mezunları için en az 3 yıl, yüksekokul mezunları için en az 2 yıl hizmet süresi bulunmak.

k) Daktilograf, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Bilgisayar İşletmeni kadroları için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Bu maddede sayılan unvanlarla ilgili Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı kurs sertifikasına veya bitirdiği okul itibarıyla verilen ders müfredatında daktilo veya bilgisayarla ilgili ders aldığına dair belgeye sahip olmak,

3) Kurumda lise veya dengi okul mezunları için en az 3 yıl, yüksekokul mezunları için en az 2 yıl hizmet süresi bulunmak.

l) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadroları için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Erkekler için askerlik görevini fiilen yapmış olmak veya yapmış sayılmak,

3) Sınav ilanı tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak,

4) 26/6/2004 tarihli ve 25504 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak,

5) 2 yılını Kurumda geçirmiş olmak kaydıyla en az 5 yıl hizmet süresi bulunmak.

m) Şoför kadroları için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Kurumda lise veya dengi okul mezunları için en az 3 yıl, yüksekokul mezunları için en az 2 yıl hizmet süresi bulunmak,

3) En az (E) tipi sürücü belgesine sahip olmak.

İKİNCİ BÖLÜM

Sınavsız Atanacak Kadrolar

Sınavsız Atanacaklarda Aranacak Özel Şartlar

Madde 8 -Bu maddede belirtilen kadrolara sınava tabi tutulmaksızın atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır.

a) Sigorta İl Müdürü kadroları için;

1) En az 4 yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

2) 2 yılı Kurumdageçmekkaydıyla en az 10 yıl hizmet süresi bulunmak,

3) Kurumda, Başmüfettiş, Müfettiş, Sigorta Başmüfettişi, Sigorta Müfettişi, Şube Müdürü, Sigorta İl Müdür Yardımcısı, Sigorta Müdürü, Hukuk Müşaviri, Avukat, Sigorta Müdür Yardımcısı, Sosyal Sigorta Uzmanı veya Uzman kadrolarından birinde en az bir yıl süreyle görev yapmış olmak.

b) Sağlık İşleri İl Müdürü kadroları için;

1) Kurumda Uzman Tabip veya Tabip olmak,

2) 2 yılı Kurumdageçmekkaydıyla en az 10 yıl hizmet süresi bulunmak.

c) Sigorta Müdürü kadroları için;

1) En az 4 yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

2) 1 yılı Kurumdageçmekkaydıyla en az 10 yıl hizmet süresi bulunmak,

3) Kurumda, Başmüfettiş, Müfettiş, Sigorta Başmüfettişi, Sigorta Müfettişi, Şube Müdürü, Sigorta İl Müdür Yardımcısı, Sigorta Müdür Yardımcısı, Avukat, Mühendis, Mimar, Sosyal Sigorta Uzmanı veya Uzman kadrolarından birinde en az bir yıl süreyle görev yapmış olmak.

d) Sigorta İl Müdür Yardımcısı kadroları için;

1) En az 4 yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

2) 2 yılı Kurumdageçmekkaydıyla en az 10 yıl hizmet süresi bulunmak,

3) Kurumda, Şube Müdürü, Avukat, Şef, Muhasebeci, Mühendis, Mimar, APK Uzmanı, Sosyal Sigorta Uzmanı veya Uzman kadrolarında çalışmış olmak.

e) Sağlık İşleri İl Müdür Yardımcısı kadroları için;

1) En az 4 yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

2) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az 10 yıl hizmet süresi bulunmak,

3) Kurumda, Uzman Tabip, Tabip, Diş Tabibi, Biyolog, Eczacı, Şube Müdürü, APK Uzmanı, Hastane Müdürü, Hastane Müdür Yardımcısı, Şef veya Muhasebeci kadrolarında çalışmış olmak.

f) Sigorta Müdür Yardımcısı kadroları için;

1) En az 4 yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

2) 2 yılı Kurumdageçmekkaydıyla en az 10 yıl hizmet süresi bulunmak,

3) Kurumda, Şube Müdürü, Avukat, Şef, Muhasebeci, Mühendis, Mimar, APK Uzmanı, Sosyal Sigorta Uzmanı veya Uzman kadrolarında çalışmış olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Unvan Değişikliği

Unvan Değişikliği Sınavına Tabi Tutularak Atanacaklarda Aranacak Genel Şartlar

Madde 9 -Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen kadrolara unvan değişikliği sınavı suretiyle atanacaklarda aşağıdaki genel şartlar aranır.

a) Atama yapılacak boş kadro bulunması,

b) Dört veya daha yukarı derecedeki kadrolara atanacaklar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşıması,

c) Son sicilinin olumlu, son üç yıllık sicil notu ortalamasının 70 ve üzeri olması,

d) Unvan değişikliği sınavında başarılı olması.

Unvan Değişikliği Sınavına Tabi Tutularak Atanacaklarda Aranacak Özel Şartlar

Madde 10 -Bu maddede belirtilen kadrolara unvan değişikliği sınavına tabi tutularak atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır.

a) Programcı kadroları için;

1) Fakülte veya en az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az bir bilgisayar dilini bildiğini mezun olduğu okuldan alacağı bir belge, ilgili fakülte veya Milli Eğitim Bakanlığından onaylı kurs sertifikası ile belgelemek,

3) Asaleti tasdik edilmiş olmak.

b) Mütercim kadroları için;

1) Fakülte veya en az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az (C) düzeyinde başarılı olmak,

3) Asaleti tasdik edilmiş olmak.

c) İstatistikçi kadroları için;

1) En az 4 yıllık fakülte veya yüksekokulun İstatistik bölümünden mezun olmak,

2) Asaleti tasdik edilmiş olmak.

d) Matematikçi kadroları için;

1) En az 4 yıllık, fakülte veya yüksekokulun Matematik bölümünden mezun olmak,

2) Asaleti tasdik edilmiş olmak.

e) Mimar kadroları için;

1) Mimarlık Fakültesi mezunu olmak,

2) Asaleti tasdik edilmiş olmak.

f) Avukat kadroları için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak,

3) Asaleti tasdik edilmiş olmak.

g) Mühendis kadroları için;

1) Mühendislik Fakültelerinin Endüstri, İnşaat, Elektrik, Elektronik, Kimya, Fizik, Jeoloji, Bilgisayar veya Makine bölümü mezunu olmak,

2) Asaleti tasdik edilmiş olmak.

h) Tekniker kadroları için;

1) En az 2 yıllık yüksekokulun Soğutma veİklimlendirme, Elektrik, Elektronik, Bilgisayar Donanımı,BiyomedikalCihaz Teknolojisi, Sıhhi Tesisat, Ağaç İşleri, Metal, Makine, İnşaat veya Yapı Ressamlığı bölümü mezunu olmak,

2) Asaleti tasdik edilmiş olmak.

ı) Teknisyen kadroları için;

1) En az Meslek Lisesinin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar Donanımı, İnşaat, Sıhhi Tesisat, Torna Tesviye, Yapı Ressamlığı, Soğutma veİklimlendirme, Metal İşleri veya Makine bölümü mezunu olmak,

2) Asaleti tasdik edilmiş olmak.

i) Teknik Ressam kadroları için;

1) En az Meslek Lisesinin Teknik Ressamlık bölümünden mezun olmak,

2) Asaleti tasdik edilmiş olmak.

j) Topograf kadroları için;

1) En az Meslek Lisesinin Topograf bölümünden mezun olmak,

2) Asaleti tasdik edilmiş olmak.

k) Tabip, Diş Tabibi kadroları için;

1) Tıp Fakültesi veya Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak,

2) Asaleti tasdik edilmiş olmak.

l) Eczacı kadroları için;

1) Eczacılık Fakültesi mezunu olmak,

2) Asaleti tasdik edilmiş olmak.

m) Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Biyolog, Fizyoterapist, Diyetisyen, Kimyager, Fizikçi, Çocuk Gelişimcisi kadroları için;

1) En az 4 yıllık fakülte veya yüksekokulun ilgili bölümünden mezun olmak,

2) Asaleti tasdik edilmiş olmak.

n) Sağlık Teknikeri kadroları için;

1) En az iki yıllık yüksek okulun ilgili bölümünden mezun olmak,

2) Asaleti tasdik edilmiş olmak.

o) Hemşire kadroları için;

1) En az meslek lisesinin ilgili bölümünden mezun olmak,

2) Asaleti tasdik edilmiş olmak.

ö)Odyologkadroları için;

1) En az meslek lisesinin ilgili bölümünden mezun olmak,

2) Asaleti tasdik edilmiş olmak.

p) Ebe kadroları için;

1) En az meslek lisesinin ilgili bölümünden mezun olmak,

2) Asaleti tasdik edilmiş olmak.

r) Sağlık Memuru kadroları için;

1) En az Meslek Lisesinin ilgili bölümünden mezun olmak,

2) Asaleti tasdik edilmiş olmak.

s) Sağlık Teknisyeni kadroları için;

1) En az Meslek Lisesinin ilgili bölümünden mezun olmak veya en az lise ve dengi okul mezunu olmak kaydıyla Resmi Kurumlarca açılan kurs bitirme sertifikasına sahip olmak,

2) Asaleti tasdik edilmiş olmak.

ş) Laborant kadroları için;

1) En az Meslek Lisesinin ilgili bölümünden mezun olmak,

2) Sağlıkla ilgili bir birimde staj yaptığına dair belgeye sahip olmak,

3) Asaleti tasdik edilmiş olmak.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Görevde Yükselme Eğitimi ve Sınavlar

BİRİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme Eğitimine İlişkin Esaslar

Görevde Yükselme Eğitiminin Duyurulması

Madde 11 -Görevde yükselme eğitimi için yapılacak duyuruda atama yapılacak boş kadroların unvanı, sayısı, görevde yükselme eğitimine alınacak personelde aranacak şartlar, son başvuru tarihi, ve diğer hususlar belirtilir.

Hazırlanan ilan, Kurum personeline eğitim tarihinden en az 1 ay önce; eğitim yeri ve zamanı ise, eğitime katılacaklara en az 15 gün önce duyurulur.

Görevde Yükselme Başvuruları, Başvuruların İncelenmesi ve Değerlendirme

Madde 12 -Görevde yükselme eğitimine ilişkin duyurunun yapılmasından sonra durumları aranılan koşullara uyan personel, eğitime girme isteklerini bir dilekçe ile görev yaptıkları birimlere bildirir. Birimler, başvuru dilekçelerini bir hafta içerisinde ilgisine göre Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı veya Personel, Eğitim ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına gönderirler.

Adaylar, ancak bir unvanın görevde yükselme eğitimi ve sınavına başvurabilirler.

Eğitime katılacakların sayısı, atama yapılacak boş kadro sayısının iki katınıgeçemez. İki katından az istekli bulunması halinde ise durumu uygun olan bütün personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının iki katından fazla personelin başvurması halinde, bu Yönetmelik eki Ek-1 Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro sayısının iki katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Puanlama sonucunda puanları eşit olan adaylardan, sırasıyla, hizmet süresi fazla olan, son üç yıllık sicil notu ortalaması yüksek olan adaylara öncelik verilir. Merkez ve taşra için ayrıayrıgörevde yükselme eğitimi yapılabilir.

Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personel, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmaya ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

Görevde Yükselme Eğitimine Katılamayacak Personel

Madde 13 -Görevde yükselme eğitimi başvuruları süresince, aşağıda belirtilen bentlerdeki durumları haiz olanlar o dönemdeki görevde yükselme eğitimine ve sınavına katılmazlar.

a) Aday memur olanlar,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memur statüsünde olmayanlar,

c) Kadroları başka kurumlarda olup, Başkanlıkta geçici görevli bulunanlar,

d) Son başvuru tarihi itibariyle, belirlenen hizmet süresini tamamlamamış olanlar.

Görevde Yükselme Eğitimine Katılacakların Tespitine İlişkin İtirazlar

Madde 14 -Görevde yükselme eğitimine katılacakların tespitine ilişkin itirazlar sonuçların adaylara tebliğinden itibaren 5 iş günü içinde ilgili Daire Başkanlığına gönderilmek üzere birimlerine yapılır.

Birimler, itiraz dilekçelerini en geç 3 iş günü içerisinde ilgili Daire Başkanlığına göndermek zorundadır. İtirazlar Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Sınav Kurulu veya Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü Sınav Kurulu tarafından 15 gün içinde sonuçlandırılır. Kurulun verdiği karar kesindir ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

Görevde Yükselme Eğitiminin Konuları

Madde 15-Görevde yükselme eğitimi;

a) T.C. Anayasası,

1) Genel Esaslar,

2) Temel Hak ve Ödevler,

3) Devletin Temel Organları,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ulusal Güvenlik,

c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

e) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

g) Atama yapılacak kadroya ilişkin olarak, 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve bu Kanunlara ilişkin Tüzük ve Yönetmelikler ile atama yapılacak görev ile ilgili diğer konuları,

kapsar.

Bu maddenin (g) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.

Görevde Yükselme Eğitiminin Süresi

Madde 16 -Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin, görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, atama yapılacak görevler için, Yönetmeliğin 15 inci maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerindeki ortak konulardan en az 30 ve (g) bendindeki konulardan en az 45 saat olmak üzere toplam 75 saat düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programına katılmaları gerekir. Ancak, Kurum tarafından, zorunlu hallerde en fazla 10 saate kadar mazeret izni verilebilir. Kanunen verilmesi gerekli olan izinlerde bu süre şartı aranmaz. Bu sürelerden fazla süreyi kapsayan eğitim programı da düzenlenebilir.

Günlük eğitim süresi 7 saatten fazla olamaz.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme Sınavına İlişkin Esaslar

Görevde Yükselme Sınavı

Madde 17 -Görevde yükselme sınavının yapılması amacıyla, görevde yükselme eğitiminin tamamlanmasından sonra en geç iki ay içinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine veya Yükseköğretim Kurumlarına başvurulur, merkez ve taşra için ayrıayrıgörevde yükselme sınavı yapılabilir.

Sınava katılmaya hak kazanan adaylar Kurum ile sınavı gerçekleştirecek merkez arasında yapılacak protokol çerçevesinde görevde yükselme sınavına tabi tutulurlar.

Görevde yükselme sınavında, görevde yükselme eğitim konuları esas alınır.

Ön Eleme Sınavı

Madde 18 -Kurum, müdür yardımcısı ile üstü görevler için yapılacak görevde yükselme eğitimine alacağı personeli müracaat sayısına bakılmaksızın yazılı ve sözlü olarak yapacağı ön eleme sınavına tabi tutarak belirleyebilir.

Sınav Kurullarının Oluşumu, Görev ve Yetkileri

Madde 19 -Görevde yükselme eğitimi ve sınavlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere, Başkan dahil beş kişiden oluşacak sınav kurulları oluşturulur.

a) Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Sınav Kurulu;

Kurum Başkanı veya görevlendireceği Sigorta İşleri Genel Müdürü veya Sigorta İşleri Genel Müdür Yardımcısının Başkanlığında, Personel ve Eğitim Daire Başkanı ve Kurum Başkanı tarafından belirlenecek üç üyeden,

b) Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü Sınav Kurulu;

Kurum Başkanı veya görevlendireceği Sağlık İşleri Genel Müdürü veya Sağlık İşleri Genel Müdür Yardımcısının Başkanlığında, Personel, Eğitim ve Sosyal İşler Daire Başkanı ve Kurum Başkanı tarafından belirlenecek üç üyeden,

teşekkül eder.

Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına alınacak personelden öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

Sınav Kurulunun Başkan ve üyelerinin, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına, eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır, bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

Sınav Kurulununsekreteryahizmetlerini, ilgisine göre Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı / Personel, Eğitim ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı yürütür.

Sınav Kurulunun Görevleri

Madde 20 -Sınav Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Görevde yükselme eğitimi programlarının hazırlanması ve sınavlarla ilgili esas ve usulleri belirlemek,

b) Görevde yükselme, unvan değişikliği ve ön eleme sınavlarında sorulacak soruların bilgi kaynağını hazırlamak,

c) Yazılı ve sözlü ön eleme sınavlarını yapmak,

d) Sınav sonuçlarına göre başarı listesi düzenlemek veya sınav sonuçlarını değerlendiren kurum veya kuruluşça düzenlenmesini sağlamak ve sınav sonuçlarının ilanını yapmak,

e) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyip karara bağlamak.

Sınavların Yürütülmesi

Madde 21 -Sınavda sorulacak soruların ağırlığı ile bilgi kaynağı Sınav Kurulunca hazırlanıp, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine (ÖSYM), Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine (MEBÖDEM) veya Yükseköğretim Kurumlarına teslim edilir. Sınav soruları, bu merkezler tarafından hazırlanır.

Sınavlara girmeye hak kazananlara fotoğraflı sınav giriş belgesi verilir.

Sınav giriş belgesini ibraz edemeyenler ile sınavın başlama saatinden sonra gelenler sınava kabul edilmezler.

Sınavların Geçersiz Sayılması

Madde 22 -Aşağıda belirtilen durumlarda sınavlar geçersiz sayılır.

a) Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler, sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kağıtları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanır.

b) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, bu durum bir tutanakla saptanarak ilgilinin sınavı geçersiz sayılır. Ayrıca ilgililer hakkında kanuni işlem yapılır.

Bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen fiilleri işlemeleri nedeniyle sınavları tutanakla geçersiz sayılanlar, 5 yıl süreyle hiç bir görevde yükselme sınavına alınmazlar.

Yazılı sınava her ne sebeple olursa olsun girmeyenler haklarını kaybetmiş sayılırlar.

Başarı Notu ve Başarı Listesi

Madde 23 -Sınavlarda başarılı olabilmek için yazılı ve sözlü sınavdan, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak şarttır.

Sınavlardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak alınan puana göre her unvan için ayrı başarı listesi düzenlenir.

Sınav Sonuçlarının Duyurulması

Madde 24 -Her unvan için bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde düzenlenen sınav sonuçlarını gösterir başarı listesi, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde Kurum binası ve uygun görülecek diğer yerlerde asılmak suretiyle ve elektronik ortamda ilan edilir.

Ayrıca başarılı olanlara tebliğ edilmek üzere, yazı ile görev yaptıkları birimlere bildirilir.

Sınavların Geçerlilik Süresi

Madde 25 -Sınavlara herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olanlar aynı unvanla ilgili düzenlenecek eğitim ve sınava ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

İlan edilen sınav sonuçları aynı unvanlı görevler için açılacak müteakip görevde yükselme eğitimi ve sınav ilanına kadar geçerlidir. Görevde yükselme eğitimi ve sınavının ilanı ile birlikte, bu ilanda yer alan unvanlar için, bir önceki görevde yükselme sınavını kazanarak atanmak için bekleyen adayların bulunduğu başarı listeleri geçersiz sayılır.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Madde 26 -Sınavlara katılanlar sınav sonuçlarına itiraz edebilir.

İtirazlar sınav sonuçlarının ilgililere tebliğinden itibaren 3 gün içinde bir dilekçe ile Sınav Kuruluna yapılır.

Sınav Kurulları, sınav sonuçlarına ilişkin itirazları sınavı yapan kurumla da görüşerek en geç 30 gün içinde sonuçlandırır ve ilgililere yazılı olarak bildirir.

İtiraz üzerine sınav kurullarınca verilecek kararlar kesindir.

Sınav Belgelerinin Saklanması

Madde 27-Sınavlarda başarı gösteren adayların sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarısız olanların sınav belgeleri ise ilgili Daire Başkanlıklarınca bir sonraki görevde yükselme eğitimi, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına kadar saklanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Sınavını Kazananların Atanmasına İlişkin Esaslar

Görevde Yükselme Sınavını Kazananların Atanması

Madde 28 -Görevde yükselme sınavında başarılı olanlar, görevde yükselme sınavı sonuçlarına göre Sınav Kurullarınca hazırlanan başarı listelerindeki sıralamaya göre en geç 3 ay içinde atanırlar.

Ancak, bu maddenin birinci fıkrasına göre yapılan atamalar tamamlandıktan sonra kadroların doldurulamaması veya emeklilik, nakil ve benzeri nedenlerle sonradan ilan edilen kadrolarda boşalmaların olması halinde, ilgililerin istekleri ve atamaya yetkili merciin uygun görmesi şartıyla boş bulunan kadro unvanına görevde yükselme sınavını kazanarak atamayı bekleyen adaylar arasından, puan sıralamasına göre atama yapılabilir.

Sınavda başarılı olanlardan, atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile atama yapılıncaya kadar olan dönemde atama şartlarını kaybedenlerin sınavları geçersiz sayılır. Atamaları yapılanların ise atamaları iptal edilir.

Görevde yükselme sınavını kazanan adaylardan, atama aşamasında görevden uzaklaştırılmış olanlar, haklarında herhangi bir disiplin soruşturması devam edenler ile 4483 sayılı "Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun" hükümlerine göre ön inceleme veya hazırlık soruşturması altında bulunanlar, bu uzaklaştırmanın, disiplin soruşturmasının, ön incelemenin veya hazırlık soruşturmasının atanmalarına engel teşkil etmeyecek şekilde sonuçlanmasına kadar atanamazlar.

Görevde yükselme sınavında başarılı olan adaylar, sınava girdikleri unvana atanarak göreve başlamadıkça, bu unvana denk sayılan diğer unvanlı görevlere atanamazlar.

Bir göreve vekaleten atanan personel, gerekli nitelikleri taşımış olsa da, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan vekalet edilen unvana asaleten atanamazlar.

Göreve Başlamayanlar

Madde 29- Görevde yükselme eğitimini tamamlayarak yapılan sınavı kazananlar, atama onayının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren kanuni süresi dahil en geç iki ay içinde göreve başlamak zorundadırlar. Bu süre içerisinde geçerli mazereti olmadan göreve başlamayanların veya atama isteminden vazgeçenlerin atamaları ve sınavın bunlara ilişkin sonuçları iptal edilir. Bu durumda bulunan personel, kazandığı sınavın yapıldığı tarihten itibaren üç yıl içinde aynı unvan için yeniden yapılacak olan görevde yükselme sınavına katılamaz.

Bu kadrolara, müteakip sınav tarihine kadar, o unvanda yapılan sınavı kazanan adaylar arasından 28 inci maddedeki esaslara göre atama yapılır.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Unvan Değişikliği Sınavları

BİRİNCİ BÖLÜM

Unvan Değişikliğine Tabi Kadrolara İlişkin Esaslar

Unvan Değişikliği Suretiyle Atama Yapılacak Kadroların İlanı

Madde 30 -Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen özel şartları haiz unvan değişikliği sınavı yapılmak suretiyle atama yapılacak kadrolar her yıl Aralık ayı içerisinde ilgisine göre Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı / Personel, Eğitim ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca ilan edilebilir.

Unvan Değişikliği Başvuruları, Başvuruların İncelenmesi ve Değerlendirme

Madde 31 -Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen genel şartlara ve 10 uncu maddesinde belirtilen özel şartlara haiz unvan değişikliği sınavı yapılmak suretiyle, sayılan kadrolara atanma isteğinde bulunan personel, 30 uncu maddeye göre yapılan ilanı müteakip talebini içeren bir dilekçe ile görev yaptığı birime en geç Ocak ayı sonuna kadar müracaat edebilir. Birimler, müracaat süresinin bitiminden itibaren başvuru dilekçelerini bir hafta içerisinde ilgisine göre Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı / Personel, Eğitim ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına gönderirler.

Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları ilgili Daire Başkanlığı tarafından en geç Mart ayı sonuna kadar incelenir.

İKİNCİ BÖLÜM

Unvan Değişikliği Seçme Sınavına İlişkin Esaslar

Unvan Değişikliği Seçme Sınavı Düzenlenmesi Esasları

Madde 32 -Unvan değişikliği sınavları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere, bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Başkan dahil beş kişiden oluşacak Sınav Kurulu oluşturulur.

Sınav başarı listesindeki sıralamaya göre adayların atamaları yapılır.

Unvan Değişikliği Seçme Sınavı İle İlgili Diğer Hususlar

Madde 33 -Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalar için düzenlenecek sınavlar bu Yönetmeliğin 3 üncü Kısmında belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

Unvan değişikliği sınavını kazananların atamaları, bu Yönetmeliğin 3 üncü Kısmının 3 üncü Bölümünde belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

BEŞİNCİ KISIM

Son Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

İstisnai Hükümler

Kapsam Dışı Kadrolar

Madde 34 -Teftiş Kurulu Başkanlığının Başmüfettiş, Müfettiş, Müfettiş Yardımcısı kadroları hakkında Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığının Sigorta Başmüfettişi, Sigorta Müfettişi, Sigorta Müfettiş Yardımcısı kadroları hakkında Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Sosyal Sigorta Uzmanı ve Sosyal Sigorta Uzman Yardımcısı kadroları hakkında Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigorta Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Atama, Görev ve Çalışma Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Özelleştirme ve Diğer Personel Kanunlarına Tabi Olanların Atamaları

Madde 35 -İlk defa açıktan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun değişik 22ncimaddesi uyarınca Kuruma nakledilen personelin nakledildiği görev için bu Yönetmelikte belirtilen şartlar aranmaz.

Diğer personel kanunlarına tabi olanların bu Yönetmelikteki unvanlara yapılacak atamalarında; ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınarak ataması yapılabilir.

Gruplar ArasıGeçişler

Madde 36 -Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen hizmet gruplarının aynı alt bendinde yer alan unvanlar ile bu unvanlarla aynı düzeyde olan unvanlara veya alt unvanlara sınavsız atama yapılabilir.

Yardımcı hizmetler sınıfında bulunan personelin bu Yönetmelikte belirlenen hizmet gruplarına atamaları, görevde yükselme sınavında başarılı olmaları halinde mümkün olup,kendi arasındakigeçişlerdegörevde yükselme eğitimi ve sınavına ilişkin hükümler uygulanmaz.

Alt Görevlere Atama

Madde 37 -Bu Yönetmelik kapsamındaki unvanlarda görev yapanlardan alt görevlere atanmak isteyenlerin daha alt görevlere atamaları kadro imkanları ölçüsünde yapılabilir.

Görevden Ayrılmış Olanların Tekrar Atamaları

Madde 38 -Daha önce bu Yönetmelikte sayılan unvanlı kadrolarda bulunup, bu görevlerinden herhangi bir şekilde ayrılmış olanlardan tekrar aynı unvanlı kadroya atanmak isteyenler, boş kadro bulunması, ihtiyaç ve hizmet gerekleri doğrultusunda bu Yönetmelikte sayılan aynı veya eş unvanlı kadrolara tekrar atanabilirler.

Başka Kurumlardan Naklen Atama

Madde 39 -Başka Kurumlarda görev yapanlar, boş kadro bulunması, ihtiyaç ve hizmet gerekleri doğrultusunda, aynı unvana, bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki unvanlara veya istekleri halinde daha alt unvanlara atanılacak görevin gerektirdiği şartları taşımak kaydıyla atanabilirler.

Bu Yönetmelikteki unvanlara yapılacak atamalarda; ilgililerin, ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınarak ataması yapılabilir.

Göreve Başlama Süresi

Madde 40 -Bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atananlar yasal süre içinde göreve başlamak zorundadırlar. Bu süreler içinde göreve başlamayanların atama kararları iptal edilir.

Atama kararları iptal edilenler aradan bir yılgeçmedikçeaynı görev için yapılacak Görevde Yükselme Sınavına katılamazlar.

İKİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 41 -Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

Özürlülerin Eğitim ve Sınavları

Madde 42 -Gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimleri ile sınavlarının özür durumlarına uygun olarak yapılabilmesi için Başkanlıkça gerekli tedbirler alınır.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 43 -10/11/2001 tarihli ve 24579 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Personelinin Görevde Yükselmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 -Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yayımı tarihinde Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olup, anılan tarih itibariyle iki yıllık yüksek öğrenim görmüş olanlar, diğer şartlara sahip oldukları takdirde dört yıllık yüksek öğrenim görmüş kabul edilirler.

Geçici Madde 2 -Bu Yönetmeliğin yedinci maddesinin birinci fıkrasının (f), (g) ve (h)bentlerinde yer alan unvanlara bir defaya mahsus olmak üzere açılacak ilk sınavda kurumda en az 7 yıl çalışmış olmak şartıyla lise ve dengi okul mezunları da müracaat edebilirler.

Yürürlük

Madde 44 -Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 45 -Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanı yürütür.

EK-1

DEĞERLENDİRME FORMU

Adı ve Soyadı

:

Sicil No

:

Görev Yeri veÜnvanı

:

DEĞERLENDİRME KISTASLARI

Puan DeğeriAdayın Puanı

1. Başvuru tarihi itibarıyla öğrenim durumu

(En son öğrenim durumu esas alınacaktır.

a)Önlisans

b) 3 Yıllık Yüksek Okul

c) Lisans

d) Yüksek Lisans

e) Doktora

4

6

8

10

12

2. Müracaat bitim tarihi itibariyle 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 inci maddesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süresinin (İşçi statüsü ile geçici personel statüsünde geçirilen hizmetler hariç.)

a) 10 yıla kadar (10 yıl dahil) her bir yıl için

b) 10 yıldan sonraki her bir yıl için

1

0,15

3. Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve daha fazla olanların bu sicil notunun aritmetik ortalamasının 1/10'u (Üç yıllık ortalama sonucu kesirli olması halinde tam sayıya tamamlandıktan sonra 1/10'u hesaplanacaktır.)

4. İlgili mevzuat hükümlerine göre atamaya yetkili amirlerce verilmiş olan (Aynı yılda verilmiş birden fazla belge varsa, sadece birer tanesi değerlendirmeye alınacaktır.)

a) Her takdirname için

b) Her ödül için

2

4

5. "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair GenelYönetmelik" yürürlüğe girdikten sonra katıldığı her bir hizmet içi eğitim programından (Her yıl için adayın katıldığı en çok süreli olan bir eğitim programı değerlendirilecektir.)

a) 5-15 gün süreli

b) 16-31 gün süreli

c) 2-3 ay süreli

d) 4-6 ay süreli

e) 7-12 ay süreli

f) 12 aydan fazla süreli

0,5

1

1,5

2

2,5

3

6. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (375 SayılıKHK'yegöre belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirme sadece bir dil için yapılacaktır.

a) (D) alanlara

b) (C) alanlara

c) (B) alanlara

d) (A) alanlara

2

4

6

8

7. Aldığı her disiplin cezasından (Af kapsamına girenler hariç.)

a) Her uyarma kınama için

b) Her aylıktan kesme için

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması için

-2

-4

-6

8. Görevde yükselme eğitimine katılan ve sınavlarda başarısız olanlarla, sınavlara mazeretsiz olarak katılmayanların (Aynı veya benzerünvanlariçin uygulanır.)

a) Başarısız olduğu her bir sınav için

b) Mazeretsiz katılmadığı her bir sınav için

-2

-3

Toplam Puan( Eksi puanlar düşüldükten sonra )SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)