Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

SüleymanDemirelÜniversitesi Lisansüstü Eğitim ve ÖğretimYönetmeliği

Dokümanın Başlığı
:
SüleymanDemirelÜniversitesi Lisansüstü Eğitim ve ÖğretimYönetmeliği
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
8 Ocak 2005
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


Süleyman Demirel Üniversitesinden:

SüleymanDemirel Üniversitesi LisansüstüEğitimve ÖğretimYönetmeliği

BİRİNCİBÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1-Bu Yönetmeliğinamacı; Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstüeğitim-öğretim ve sınavlarda uygulanacak esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2-Bu Yönetmelik;Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı enstitülerde lisansüstü eğitim-öğretim,doktora ve sanatta yeterlik programları ile bunların gerektirdiği eğitim,öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama etkinliklerini kapsar.

Dayanak

Madde 3 -Bu Yönetmelik,2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde4-Bu Yönetmelikte geçen kısaltma vedeyimlerden;

a) Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesini,

b)Senato: Süleyman Demirel. ÜniversitesiSenatosunu,

c)Rektör: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörünü,

d)Enstitü: Süleyman Demirel Üniversitesinebağlı enstitüleri,

e) Lisansüstü eğitim: Tezli ve tezsiz yüksek lisans iledoktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşur.

f)Müdür: Enstitü müdürlerini,

g) EYK: Enstitü yönetim kurulunu,

h) ABD/EABD: Ana bilimdalı/Enstitü ana bilim dalını,


>ı)ASD/ EASD: Ana sanat dalı/ Enstitü ana sanat dalını,

i)KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

j) ÜDS:Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

k)Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmeküzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesi veya doktoralıöğretim görevlisini,

l)Öğrenci: Lisansüstü öğretim için öğrenci statüsünde (normal veya özel öğrenci)olan kayıtlı öğrenciyi,

m)Kredi : Bir dersin haftalık teorik derssaatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısınıntoplamını,

n)Tez : Yüksek lisans tezi/sanat eseri,doktora tezi/sanatta yeterlik eserini,

o)Başarı puanı: Öğrencinin lisans ve/veya yüksek lisans başarı düzeyi, yabancıdil başarısı ve bilim sınav sonucunun belirli oranlarda katkısı ile hesaplananpuanı,

ö) Ders geçme notu: Öğrencinin yarıyıl içi notunun %50'si ile yarıyıl sonu

sınav notunun % 50'sinin toplamı, o dersteki başarı notunu,

p)Ağırlıklı not: Öğrencinin ders geçme notunun ders kredisi ile çarpılmasıyla


>elde edilen notu (Ağırlıklınot = Aldığı not x dersin kredisi),

r)Genel not ortalaması: Öğrencinin kayıttan sonra ders eklemesi ve/veya dersbırakması da dikkate alınarak, sınava girmesi gereken derslerden aldığıağırlıklı notların aritmetik ortalamasını,

s)Akademik ortalama: Derslerin ağırlıklı notlarının toplamının aynı derslerinkredi toplamına bölünmesi ile elde edilen ortalamayı,

t) LES: Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

u) Seminer:Öğrencinin, danışmanı tarafından belirlenen bir konuyu derleyip sözlü olaraksunduğu çalışmayı

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kontenjan, Kayıt-Kabul/Yenileme, Bilimsel HazırlıkProgramı,

Yatay Geçiş,Sınavlar, İlişik Kesme, Ders Tekrarı, Yaz Okulu

KontenjanlarınBelirlenmesi ve İlanı

Madde 5- İlan edilmesi düşünülen öğrenci kontenjanları, ilgilianabilim dalları tarafından belirlenerek enstitü müdürlüğüne teklif edilir. Bu kontenjanlar enstitü kurulundagörüşülerek karara bağlanmak üzere Senatoya sunulur ve Rektörlük tarafındanilan edilir. İlanda programların adları, son başvuru tarihi, başvuru koşulları,istenen belgeler, var ise diğer açıklayıcı bilgiler yer alır. Söz konusu ilanher yarıyıl başında verilebilir. Sınav ile ilgili tüm işlemler, enstitümüdürlükleri tarafından yürütülür.


>Öğrenci Kabulü

Madde6 -Lisansüstü eğitim ile ilgilibaşvurular aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Yüksek lisans programına başvuruda; adayların en az dörtyıllık yurtiçi bir fakülte/yüksekokuldan veya Yükseköğretim Kuruluncaeşdeğerliği kabul edilen yurtdışı fakülte veya yüksek okuldan 100 (yüz) tam notüzerinden en az 60 (altmış) veya eşdeğeri mezuniyet diplomasına sahip olmaları,LES'ndan en az 50 (elli) standart puan almış olmaları gerekir. Adaylar, yükseklisans programına aşağıdaki belgeler ile başvururlar:

1) Lisans diploması,

2) Varsa yabancı dil (ÜDS veyaeşdeğer) başarı belgesi,

3) Lisans not dökümü,

4) LES sonuç belgesi,

5) Başvuru formu.

b) Yüksek lisans adaylarınınbaşvurularının değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesi; LES'nın % 50'si,lisans ortalamasının % 45'i ve mülakatın % 5'inden oluşan başarı puanlarınagöre EYK'nca yapılır. Öncelik yabancı dil başarı belgesi olanlara verilmekşartıyla, yüksek puandan küçüğe doğru sıralanır. Kontenjan sayısınca öğrencialınır.

c) Yabancı dil başarı notu; ÜDSve benzeri ulusal ve uluslararası geçerliliği olan dil sınavında en az 40 puanveya bunlara eşdeğer puanlardır. Yüksek lisans programlarına başvuran, yabancıdil başarı belgesi getirmeyen adaylar için 2 (iki) yarı yıl ek süre verilerek,ÜDS/eşdeğer başarı belgesi getirmeleri istenir. Ancak bu süre lisansüstüöğretim süresi dışındadır. Başarı belgesi getirmeyen adayın enstitü ile ilişiğikesilir. Enstitü, bu sürede kontenjan durumunu dikkate alarak yabancı dilhazırlık programı açabilir.


>d)Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu adaylarınlisansüstü eğitim programlarına kabul koşulları, ilgili ana bilim/ana sanatdalı başkanlığının görüşü ve EYK'nun teklifi üzerine Senatoca belirlenir.

e) Lisansüstü bilim alanıyabancı dil olan adayların başka bir yabancı dilden başarı belgesi ibraz etmesigerekir.

f) Yabancı uyruklu öğrenciler,yurt dışı lisans veya yüksek lisans çıkışlı veya yurt dışında ikamet eden Türkvatandaşı öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu kararlarında belirtilen esaslarçerçevesinde, başvurdukları EABD başkanlığının görüşü alınarak, EYK kararı ileyukarıdaki esaslara göre lisansüstü programlarına kabul edilebilirler.

g) Öğretmen yetiştirmealanlarındaki lisansüstü programların müfredatına dair en az bir ortak ders veuygulama ile programa kabul, sınav, değerlendirme ve verilecek diplomalarailişkin usul ve esaslar Milli Eğitim Bakanlığı ve Üniversitelerarası Kurulungörüşü alınarak Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir.

h) Yüksek lisans ve doktoradüzeyinde öğretim yaptırılacak ana bilim dallarının programlarına alınacak öğrencilerde aranacaknitelikler, son başvuru tarihi ve diğer hususlar EABD başkanlıklarınıngörüşleri de alınarak EYK tarafından belirlenir ve Rektörlükçe ilan edilir. Sözkonusu ilan her yarıyıl başında verilebilir.


>ı) Doktora/Sanatta yeterlik programlarına başvuracakadayların, ana bilim/ana sanat dalı başkanlıklarınca uygun görülen ve EYK'ncaonaylanan bir bilim veya sanat dalında mezuniyet notu 100 (yüz) tam notüzerinden en az 75 (yetmişbeş) veya eşdeğeri yüksek lisans derecesine veya bunadenk bir diplomaya, eczacılık ve fen fakültelerinden mezun olanların ise,yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslaragöre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları veLES'ndan başvurduğu programın, enstitü kurulunca belirlenen puan türünde en az50 (elli) standart puana sahip olmaları gerekir. Ancak yüksek lisans eğitiminitamamladıktan sonra doktora/sanatta yeterlik eğitimine en fazla bir yarıyıl aravererek başvuruda bulunan ve 50 (elli) standart puana sahip olanlardan yeniden LES belgesi istenmez.

i)Hazırlık sınıfları hariç, en az 10 (on) yarıyıl öğretim süreli tıp, dişhekimliği ve veteriner fakültelerinden mezun olan adaylardan, kendi alanlarındabilim doktorası öğrenimi için yapılan başvurularda ayrıca yüksek lisansöğrenimi yapmış olma şartı aranmaz. Adaylar, doktora/sanatta yeterlikprogramlarına aşağıdaki belgeler ile başvururlar:

1)Lisans/Yüksek lisans diploması,

2) Varsa yabancıdil (ÜDS veya eşdeğer) başarı belgesi (Sağlık Bilimleri Enstitüsüne başvuruiçin yabancı dil başarı belgesi ön şarttır.),

3)Lisans ve/veya yüksek not dökümü,

4) LESsonuç belgesi,

5) Başvuru formu.

j) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuracakadaylardan tıp fakülteleri mezunlarının, 100 (yüz) tam not üzerinden en az 60(altmış) veya eşdeğeri lisans diplomasını ve Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)'ndanen az 50 (elli) temel tıp puanı veya LES sayısal kısmından en az 50 (elli)standart puanı almış olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yükseklisans diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisansderecesi) ve LES'ndan en az sayısal 50 (elli) standart puana sahip olmalarıgerekir.

Adaylar, temel tıp bilimlerindedoktora programlarına aşağıdaki belgeler ile başvururlar:

1) Lisans/Yüksek lisansdiploması,

2) Yabancı dil (ÜDS veyaeşdeğer) başarı belgesi,

3) Lisans ve/veya yüksek lisansnot dökümü,

4) Temel tıp puanını gösterirbelge (Temel tıp puanı; Tıpta Uzmanlık Sınavında Temel Tıp Bilimleri Testi I. Bölümünden eldeedilen standart puanın 0.7, Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standartpuanın 0.3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.),

5) Başvuru formu.

k)Doktora/Sanatta yeterlik programları için gerekli olan yabancı dil başarı notu;ÜDS ve benzeri ulusalve uluslararası geçerliliği olan dilsınavında en az 45 (kırkbeş) puan veya bunlara eşdeğer puanlardır. Doktoraprogramlarına başvuranlardan yabancı dil başarı belgesi getirmeyen adaylariçin, 2 (iki) yarı yıl ek süre verilerek ÜDS/eşdeğer başarı belgesi getirmeleriistenir. Ancak bu süre lisansüstü öğretim süresi dışındadır. Başarı belgesigetirmeyen adayın enstitü ile ilişiği kesilir. Enstitü, bu sürede kontenjandurumunu da dikkate alarak yabancı dil hazırlık programı açabilir.

l)Doktora/sanatta yeterlik programınaöğrenci kabulü ve yerleştirilmesi; LES'nın % 50'si veya TUS temel tıp puanının% 50'si, lisans ve/veya yüksek lisansdiploma notunun % 45'ivemülâkatın% 5'inden oluşan başarı notuna göre yüksek puandan küçüğe doğrusıralanmasıyla EYK tarafından yapılır. Kontenjan sayısı kadar öğrenci kabuledilir.

Bilimsel Hazırlık Programına Öğrenci Kabulü

Madde 7-Lisans öğretimini, başvurduğu yüksek lisans veya doktoraöğretiminden farklı bir ABD'da; lisansveya yüksek lisans öğretimini başvurduğu yükseköğretim kurumundan farklı biryükseköğretim kurumunda; yüksek lisans öğretimini, başvurdukları doktoraöğretiminden farklı ABD'da yapan öğrencilere, eksikliklerini gidermek için ençok iki yarıyıl bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Bilimsel hazırlıkprogramında alınması zorunlu dersler; yüksek lisans öğrencileri için lisansdüzeyinde, doktora öğrencileri için lisans ve/veya yüksek lisans düzeyinde vearalıksız iki yarıyıl olmak üzere ABD'nın önerisi ve EYK kararı ile belirlenir.Alınan ders kredisi, lisansüstü öğretiminde alınması gereken ders yükündensayılmaz. Ancak öğrenci, bu sürede ABD başkanlığının önerisi ve EYK'nin onayıile en çok dokuz kredilik lisansüstü öğretimine yönelik ders alabilir.

Bilimselhazırlık programında alınan derslerin devam durumu, sınavlar, başarı notu, derstekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar, kredi tamamlamak için alınan derslereuygulanan esaslarla aynıdır.

Bilimselhazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Bu süre dönemizinleri dışında uzatılamaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmeliktebelirtilen yüksek lisans veya doktoraprogramı sürelerine dahil edilemez.

Bilimselhazırlık programını belirlenen süre içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencininenstitü ile ilişiği kesilir.

Özel Öğrenci Kabulü

Madde 8-Yükseköğretim kurumu lisans mezunu veya öğrencisi biraday, belirli konuda bilgisini artırmak maksadı ile ABD başkanlığının önerisive EYK'nin onayı ile lisansüstü derslere öğrenci olarak kabul edilebilir. Buadaylar öğrencilik haklarından istifade edemezler. Derslerin devam ve başarıdurumu, enstitü öğrencilerine uygulanan esaslarla aynıdır. Başarılı olduklarıtakdirde kendilerine derslerin kredisi ve başarı durumunu belirleyen bir belgeverilir. Öğrencilerin kayıt ücret durumları EYK'nca karara bağlanır. Özelöğrenciler bir yarıyılda en çok 9 (dokuz) kredilik ders alabilirler. Özelöğrenciler giriş sınavlarını başarıp lisansüstü programlara kabuledildiklerinde daha önceden alıp başarılı olduğu derslerin en çok 2/3'ünü (üçteikisini) danışmanın önerisi ve EYK kararı ile saydırabilirler.

Yatay Geçiş

Madde 9-İlgili enstitü bünyesindeki başka ABD/ASD'nda veya başka yükseköğretim kurumlarına bağlı lisansüstüprogramlarda kayıtlı olup en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış öğrenciler,Süleyman Demirel Üniversitesi lisansüstü eğitim programlarına yatay geçiş yoluile ilan edilen kontenjan sayısınca kabul edilebilirler. Yatay geçiş içinöğrencinin ilgili programın öğrenci kabul şartlarını taşıması ve geldiği programdadevam ettiği derslerin tamamını başarmış ve bu derslerden başarı notuortalamasının yüksek lisans için en az % 70, doktora için en az % 75 veyaeşdeğer puan almış olması gerekir. Yatay geçişler ancak yarıyıl başlarında dersseçme süresi içerisinde yapılabilir. Öğrencinin kabul edildiği programlardakiintibakına ABD/ASD başkanlığınıngörüşü alınarak EYK'nca karar verilir.

LisansüstüEğitim Programlarına Kayıt

Madde 10-Mülakat ve değerlendirmede başarılı olan adaylar EYK'ncabelirlenen süre içinde istenen belgelerle başvurarak kesin kayıtlarınıyaptırmak zorundadırlar. Kesin kaydını yaptırmayan adayın yerine yedek adaylardan başarı puanına göreeksik kontenjan kadar aday kayıt yaptırması için çağrılır. Süresi içinde kesinkaydını yaptırmayan aday hakkını kaybeder.

Kayıt Yenileme

Madde 11-Öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içinde oyarıyıl için Senato tarafından belirlenmiş olan dersler arasından danışmanıncauygun görülen dersleri, ders alma formuna işleyerek kaydını yenilemekzorundadır. Üst üste iki yarıyıl katkı payını yatırmayan veya kayıt yenilemeyenadayın enstitü ile ilişiği kesilir. Açılan programda bir ABD'nda lisansüstügiriş sınavını kazanan öğrenci sayısının 3 (üç)'ten az olması halinde programınaçılıp açılmamasına EYK karar verir. Açılmama durumunda, kazanan öğrencilerinhakkı dondurulur. Programa kaydı yapılan adaylar, öğrenci statüsünde olup hertürlü öğrencilik haklarından yararlanabilirler. Başka bir yükseköğretimkurumunda lisansüstü öğrenci statüsünde ders alan veya kaydı silinenöğrenciler, aldıkları derslerin kredilerine sayılması hususunda yarıyılın ilkhaftasında ABD başkanlığı aracılığı ile enstitüye başvururlar. Bu derslerinkrediye sayılmasına ve hangi yarıyılda başlamaları gerektiğine EYK karar verir.

Sınavlar ve Değerlendirme

Madde 12-Sınavlar; ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarındanibarettir. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerinen az % 70'ine, laboratuvar ve uygulamaların ise en az % 80'ine katılmış olmasıgerekir.

Sınavlardatam not 100 (yüz) puandır. Sınavlaryazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı ve sözlü uygulamalı yapılabilir. Başarı notuara sınav notunun % 50'si ile yarıyıl sonu sınav notunun % 50'sinin toplanmasıile hesaplanır. Bir dersten başarılı olabilmek için hem bu toplamın hem deyarıyıl sonu sınavı notunun 100 (yüz) tam puan üzerinden yüksek lisans için enaz % 70, doktora için en az % 75olmasıgerekir. Bu sınavların değerlendirilmesinde aşağıdaki puanlama sistemikullanılır:

Puanlar

Notlar

Katsayılar

90-100

AA

4

85-89

BA

3.5

80-84

BB

3

75-79

CB

2.5

70-74

CC

2

65-69

DC

1.5

60-64

DD

1

50-59

FD

0.5

0-49

FF

0

NA (Devamsız)

H (Mazeretli)

G (Başarılı)

K (Başarısız)

Tez çalışmalarını başarıyla sürdürmekte olan öğrencilere"Başarılı", tez çalışmalarını başarıyla sürdüremeyen öğrencilere"Başarısız" notu verilir. "Başarısız" notu ayrıca, kredisizolarak alınan dersler, uzmanlık alan dersleri, alan, klinik ve laboratuvarçalışmaları ile seminerler için başarısız olma durumunda da kullanılır. Bu ikinot genel not ortalamasına katılmaz. H (Mazeretli) notu, yarıyıl sonu sınavınailgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilen bir mazereti nedeniyle giremeyenöğrencilere verilir. Bu öğrencilerin yarıyıl sonu sınavı bir sonraki yarıyılbaşlangıcından önce yapılarak, başarı notu ilgili enstitüye gönderilir. Aksihalde (H) notu, (FF) ye dönüşür.

Notlarda Maddi Hata

Madde 13-Enstitülerce açıklanan yarıyıl sonu ders notlarına ilişkinherhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde düzeltme işlemi, ilgiliöğretim elemanlarının başvurusu ve bağlı olduğu EABD başkanlığının önerisiüzerine EYK'nca karara bağlanır. Yarıyıl sonu sınavlarından sonra verilennotlarla ilgili maddi hataların en geç ertesi yarıyıl kayıt süresi içindedüzeltilmiş olması gerekir.

Genel Not Ortalaması

Madde 14-Genel not ortalaması, öğrencinin lisansüstü programınakabul edilişinden itibaren Senato tarafından belirlenen en az ders yükünütamamlamak amacı ile almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır.Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır.Bütün notlar öğrencinin not belgesinde belirtilir.

Ders Saydırma

Madde 15-Öğrencinin daha önce katılmış olduğu lisansüstü eğitimprogramından ders saydırma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları ABD/ASD'nın teklifi, EYK'nun kararı ilebelirlenir.

İlişik Kesme

Madde 16-Süreleri içerisinde ders ve tez/eser aşamalarında başarılıolamayan öğrencinin kayıtlı oldukları program ile ilişikleri kesilir.

Kayıt Silme

Madde 17-Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrenci, dilekçeile ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Kayıt, EYK kararıyla silinir. Butakdirde ödenmiş olan harç ve kayıt giderleri iade edilmez. Kayıt sildirenöğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir.

DersTekrarı

Madde18-Öğrenciler başarısız olduklarıdersleri öncelikle tekrarlamak zorundadırlar. Ancak, başarısız olunan dersinyerine EYK'nun onayı ile başka bir ders alınabilir. Ayrıca, genel notortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri tekrarlayabilirveya EABD/EASD başkanlığınca buderslere eşdeğer kabul edilen dersleri alabilirler. Tekrarlanacak derslerleilgili başvuru, ders kayıtları süresi içinde EABD/EASD başkanlığıtarafından enstitü müdürlüğüne yapılır.

Tekrarlanacakveya ilk kez alınacak dersin açılamaması durumunda ABD/ASD'nın gerekçeliönerisi ve EYK kararı ile ilgili dersin yerine eşdeğer bir ders alınabilir.

Yaz Okulu

Madde 19-Eğitim-öğretim programları yarıyıl esasına göredüzenlenir. Güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak yaz okulu da açılabilir. Yazokulu koşulları ilgili yönetmelik ile düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programıyla İlgili Esaslar

Yüksek Lisans

Madde 20 - Yüksek lisansprogramı tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programlarınhangi EABD/EASD'da ve nasıl yürütüleceği EYK'nun teklifi ile Senato tarafındanbelirlenir.

Tezlive tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş; öğrencinin başvurusu,EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile yapılabilir.

TezliYüksek Lisans ProgramınınAmacı

Madde 21-Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimselaraştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlamayeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

DersYükü

Madde 22-Tezli yüksek lisans programı öğrencileri, öğrenimleriboyunca toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 (yedi) dersi, 1(bir)semineri ve tez çalışmalarını başarmakzorundadırlar. Seminer ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısızolarak değerlendirilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok 2 (iki) tanesi,lisans eğitimi sırasında alınmamış olmak koşulu ile lisans derslerindenseçilebilir. Ayrıca ABD başkanlığının önerisi ve EYK'nun onayı ile diğeryükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçim yapılabilir.

Süre

Madde 23-Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi 2 (iki)yarıyıl ders ve 2 (iki) yarıyıl da tez olmak üzere 4 (dört) yarıyıldır. BuYönetmelik uyarınca başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği bu süredenönce de kesilebilir.

Üstüste 2 (iki) yarıyıl içerisinde sınava girme hakkını elde edemeyen, 100 (yüz)tam puan üzerinden 70 (yetmiş)'ten aşağınot alan öğrenciye; danışmanın ve ABD başkanının teklifi ile EYK'nca normalders süresine ilave olarak 2 (iki) yarıyıla kadar ek süre verilebilir. Dörtyarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayamayanöğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Tezçalışmasından üst üste 2 (iki) kez veya aralıklı olarak 3 (üç) kez başarısıznot alan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Krediliderslerini ve seminerini başarıyla bitiren, ancak tez çalışmasını (derssüresinde ek süre almamış ise) ders süresi dahil 4 (dört) yarıyıl sonuna kadartamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili ABDbaşkanlığının önerisi ve EYK onayı ile tezini jüri önünde savunması için enfazla 2 (iki) yarıyıl ek süre verebilir.

Danışman Atanması

Madde 24 -Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi, kayıt işlemlerive tez çalışmaları; EABD/EASDbaşkanlığının önerisi ve EYK kararı ile atanan danışmanı tarafından yürütülür.

Danışman,EABD/EASD'de görevli öğretim üyeleri arasından, ilgili ABD/ASD başkanlığınınteklifi, EYK'nun kararı ile yarıyıl başlangıcından itibaren en geç 15 (onbeş)gün içinde atanır. Tez çalışmasının niteliği birden fazla danışmanıgerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Danışman; yükseklisans programında açılması kararlaştırılan dersler arasından, öğrencininalacağı dersleri belirleyerek, her yarıyılın ilk 15 (onbeş) günü içerisindeenstitüye bildirir. Danışman atanıncaya kadar bu görevi EABD/EASD başkanıyürütür.

Tezliyüksek lisans öğretiminde tez konusu, yüksek lisans derslerinin başarı iletamamlanmasından sonra en geç bir ay içerisinde danışman ve ABD başkanınınteklifi ile EYK'nda karara bağlanır.

Yüksek Lisans TezininSonuçlanması

Madde 25-Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci hazırladığıtezi; ilgili enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazarak, 6 (altı)nüshasını ABD başkanlığına teslim eder. ABD başkanlığınca enstitüye gönderilentezi, öğrenci jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

Yükseklisans tez jürisi, ilgili ABD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile atanır.Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri yüksek öğretim kurumuiçindeki başka bir ABD'nda veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzeretek danışmanlılarda 3 (üç), 2 (iki) danışmanlılarda 5 (beş) öğretim üyesindenoluşur. Jürinin 3 (üç) kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüriüyesi olamaz.

Yükseklisans tez jürisi, tez kendilerine teslim edildikten en geç bir ay içindetoplanarak öğrenciyi sözlü tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavınınyeri ve tarihi EYK'nca belirlenir. Jüri, aralarında bir başkan seçer. Sınav,tezin takdimi ve soru-cevap kısımlarından oluşur. Dinleyicilere açık olan tezsavunma sınavı; en az 45 (kırkbeş), en çok 90 (doksan) dakikadır.

Tezsavunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla"Kabul", "Ret" veya "Düzeltme" kararı verir. Bu karar, EABD başkanlığınca tezsavunma sınavını izleyen 3 (üç) güniçinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencininenstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, engeç 3 (üç) ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.Bu savunma sonunda tezi kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Yüksek Lisans Diploması

Madde 26-Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları dasağlamak şartıyla, yüksek lisans tezinin orijinal ciltlenmiş 6 (altı) kopyasınıtez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslimeder. Tezi şekil yönünden EYK'nca uygun bulunan yüksek lisans öğrencisininmezuniyetine karar verilir. Yazım kurallarına uymayan tez, iade edilerek tekrar yazılması için enstitümüdürlüğünce bir aya kadar ek süre verilir.

Lisansadayalı yüksek lisans öğrenimi sonucunda sağlık, sosyal ve temel fen bilimleridallarında "Bilim Uzmanı", farklı mühendislik dalında lisansa dayalı yükseklisans yapan öğrenciye "Yüksek Lisans" (ABD), aynı mühendislik dallarında ise"Yüksek Mühendis" unvanı verilir.

Yükseklisans programını tamamlayan öğrenciye ABD'ndaki programın onaylanmış adı vebilim alanına uygun unvanı belirten, Rektör ve enstitü müdürünün imzasınıtaşıyan yüksek lisans diploması verilir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programının Amacı

Madde 27-Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye meslekikonuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasılkullanılacağını göstermektir.

Ders Yükü

Madde 28-Tezsiz yüksek lisans programı, toplam otuz krediden az olmamakkoşuluyla en az 10 (on) adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönemprojesi dersi kredisiz olup "Başarılı" veya "Başarısız" olarak değerlendirilir.Öğrenci dönem projesini aldığı yarıyılda, dönem projesine kayıt yaptırmak veyarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

Öğrencinin alacağı derslerin en çok 3 (üç) tanesi, lisansöğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir.Danışmanın önerisi EYK kararıyla diğer üniversitelerden de dersler alabilir.

Süre

Madde29- Tezsiz yüksek lisans programınıtamamlama süresi en çok 6 (altı) yarıyıldır.BuYönetmelik uyarınca başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği bu süredenönce de kesilebilir.

Danışman Atanması

Madde 30-Tezsiz yüksek lisans programında, ABD başkanlığınınönerisi ile EYK; her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesininyürütülebilmesinde yardımcı olmak üzere, birinci yarıyılın başında danışmanlıkyapacak biröğretim üyesiveyadoktoralı bir öğretim görevlisi belirler.

Tezsiz Yüksek Lisans Diploması Madde 31-Kredili derslerini ve dönemprojesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine Yüksek LisansDiploması verilir.

Yükseklisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD'ndaki programınonaylanmış adı ve var ise verilen unvanı belirten, Rektör ve enstitü müdürününimzasını taşıyan diploma verilir.

Öğretimelemanları tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptıramaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Doktora Programı DoktoraProgramının Amacı

Madde 32-Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırmayapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorumyapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneğikazandırmaktır.

Doktoraçalışması sonunda hazırlanacak tezin;

a)Bilime yenilik getirme,

b)Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c)Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama

niteliklerindenbirini yerine getirmesi gerekir.

Ders Yükü

Madde 33- Doktora programı; toplam 24 (yirmidört)krediden az olmamak koşuluyla, en az 8 (sekiz) adet ders, 2 (iki) seminer,yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

Doktoradersleri, ilgili danışmanın önerisi ve EYK onayı ile diğer yükseköğretimkurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

Lisansdersleri ders yükü ve doktora kredisine sayılmaz.

Doktoraprogramları yurt içi ve yurt dışı entegre doktora programları şeklinde dedüzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, ilgili üniversiteveya yüksek teknoloji enstitülerinin teklifi Öğretim Üyesi ve AraştırıcıYetiştirme Kurulunun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

Süre

Madde 34-Doktora programını tamamlama süresi en az 6 (altı), ençok 8 (sekiz) yarıyıldır.Bu Yönetmelik uyarıncabaşarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği bu süreden önce de kesilebilir.

Fen ve SosyalBilimler Enstitülerinde kredili dersler, birbirini izleyen 2 (iki) yarıyıliçerisinde tamamlanır. Üst üste 2 (iki) yarıyıl içerisinde sınava girme hakkınıelde edemeyen, 100 (yüz) tam puan üzerinden 75 (yetmişbeş)'ten aşağı not alanöğrenciye, danışmanın ve ABD başkanlığının teklifi ile EYK'nca normal derssüresine ilave olarak 2 (iki) yarıyıla kadar ek süre verilebilir. 4 (Dört)yarıyıl sonunda kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin enstitüile ilişiği kesilir.

SağlıkBilimleri Enstitüsünde kredili dersler birbirini izleyen 4 (dört) yarıyıliçerisinde tamamlanır. Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini başarıylatamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Krediliderslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavından başarılı bulunan ve tezönerisi kabul edilen, ancak en az 4 (dört) yarıyılda tez çalışmasınıtamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen öğrenciye, danışmanının önerisi veEYK kararı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla 4 (dört) yarıyıl eksüreverilebilir.

Danışman Atanması

Madde 35-Danışman, EABD'nda görevli doktoralı öğretim üyeleriarasından ilgili ABD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile yarıyılbaşlangıcından itibaren en geç 15 (onbeş) gün içinde atanır. Ancak yardımcıdoçentlerin tez danışmanı olarak atanabilmesi için en az bir yüksek lisans teziyönetmiş olması, sağlık ve fen bilimleri alanında bir SCI yayınının kabuledilmesi, sosyal bilimler alanında en az bir kitap ve hakemli bir dergide birmakalenin yayımının kabul edilmesi, yabancı dilden doçentlik kriterleriniyerine getirmiş olması gerekmektedir. Tez çalışmasının niteliği itibariylebirden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda; EABD veya diğer yükseköğretimkurumlarının doktoralı öğretim üyelerinden ikinci tez danışmanı atanabilir.

ABD başkanlığı,derslerini ve seminerlerini tamamlayanve yeterlilik sınavında başarılı olan her öğrenci için danışmanınınbelirleyeceği tez konusunu en geç 3 (üç) ay içerisinde ilgili enstitüye önerir.Danışmanın önerisi ve EYK'nun kararıyla tez kesinleşir.

Yeterlik SınavıMadde36-Yeterlik sınavınınamacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konulardaderinliğine bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır.

Öğrenciler yeterliksınavına yılda 2 (iki) kez EYK'nun belirlediği tarihlerde girerler. Ancaköğrenci, en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmekzorundadır.

Yeterliksınavları, ABD başkanlığı tarafından önerilen ve EYK tarafından bir yıllığınaatanan 5 (beş) kişilik "Doktora Yeterlik Komitesi" tarafından düzenlenir veyürütülür. Komite teşkilinde; yeterli öğretim üyesi olmayan ana bilimdallarında, yakın ana bilim dallarından öğretim üyeleri de atanabilir. Biröğretim üyesi birden fazla yeterlik komitesinde yer alabilir. Komite, farklıalanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyladanışmanın da içinde bulunacağı en az 3 (üç) kişiden oluşan bir "Yeterlik SınavJürisi" kurabilir.

Doktorayeterlik sınavına girebilmek için ÜDS'ndan 100 (yüz) üzerinden en az 50 (elli)puan almış olmak ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancıdil sınavlarından birinde başarılı olmak gerekir. Yabancı uyruklular, kendianadili dışındaki diğer yabancı dillerden veya Türkçe'den sınava tabitutulurlar. Yabancı uyruklu öğrencilerin yabancı dil sınavlarının nasılyapılacağı Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenir.

Belirtilenyabancı dil sınavlarında başarısız olan doktora öğrencileri; esasları Senatocabelirlenmek üzere yabancı dil hazırlık programına öğrenci olarakkaydedilebilirler. Bu programın süresi en çok bir takvim yılı olup, bu süresonunda yukarıda belirtilen yabancı dilbaşarı belgesini getiremeyen öğrencilerin enstitü ile ilişikleri kesilir. Buprogramda geçirilen süre, öğrenim süresine dahil edilemez.

Doktorayeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktorayeterlik komitesi, sınav jürisinin önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlüsınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısızolduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ABD başkanlığınca yeterliksınavını izleyen 3 (üç) gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

Yeterlik sınavında başarısızolan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda dabaşarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

Doktorayeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünütamamlamış olsa bile, dördüncü yarıyıldan sonra da fazladan en çok 6 (altı)krediye kadar ders/dersler almasını isteyebilir. Fazladan alınacakders/dersleri altıncı yarıyılın sonuna kadar başarıyla tamamlayamayanöğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Tez İzleme KomitesiMadde 37-Yeterlik sınavındabaşarılı olan öğrenci için bir ay içinde ilgili ABD başkanlığının önerisi veEYK kararı ile bir "Tez İzleme Komitesi" oluşturulur.

Tezizleme komitesi 3 (üç) öğretim üyesinden oluşur. Komitede, danışmandan başkailgili ABD içinden ve dışından birer üye yer alır. Üyelerin belirlenmesinde,özellikle disiplinler arası nitelikteki tez çalışmalarında ilgili disiplininöğretim üyelerinin yeralmasına dikkat edilir. İkinci tez danışmanının olmasıdurumunda ikinci tez danışmanı isterse komite toplantılarına katılabilir.

Tez izlemekomitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili ABD başkanlığının önerisive EYK kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez Önerisi SavunmasıMadde38-Doktorayeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç 6 (altı) ay içinde,yapacağı tez çalışmasının amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tezönerisini tez izleme komitesi önünde dinleyicilere açık şekilde sözlü olaraksavunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan enaz 15 (onbeş) gün önce komite üyelerine dağıtır. Sözlü savunma sınavınıntarihi, yeri ve saati komitece belirlenir.

Tez izleme komitesi, öğrencininsunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bukarar, ABD başkanlığınca tez önerisini izleyen 3 (üç) gün içinde ilgilienstitüye tutanakla bildirilir.

Tezönerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkınasahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programaaynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci 3 (üç) ay içinde, danışman ve tezkonusunu değiştiren öğrenci ise 6 (altı) ay içinde tekrar tez önerisisavunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin enstitüile ilişiği kesilir.

Tezönerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran veTemmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda 2 (iki) keztoplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerineyazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti vebir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tezçalışması, komite tarafından "Başarılı" veya "Başarısız" olarak salt çoğunluklabelirlenir. Komite tarafından üst üste 2 (iki) kez veya aralıklı olarak 3 (üç)kez başarısız bulunan öğrencinin raporlarının sonuçları ve komite kararı ABDbaşkanlığınca ilgili enstitüye bildirilir. EYK öğrencinin durumunudeğerlendirerek karara bağlar ve kaydını siler.

Doktora TezininSonuçlandırılması

Madde 39-Doktora programındaki bir öğrenci, hazırladığı tezi ilgilienstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazarak, 6 (altı) nüshasını ABDbaşkanlığına teslim eder. ABD başkanlığınca enstitüye gönderilen tezi öğrencijüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

Doktoratez jürisi, ilgili EABD başkanlığının teklifi ve EYK kararı ile atanır. Jüri,üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biribaşka bir yükseköğretim kurumunundoktoralıprofesör veya doçentöğretim üyesiolmak üzere 5 (beş) kişiden oluşur.

Jüriüyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geçbir ay içinde, hazırladıkları raporlarla birlikte toplanarak öğrenciyi tezsavunma sınavına alırlar. Tez savunma sınavının yeri ve tarihi EYK'ncabelirlenir. Jüri aralarında bir başkan seçer. Tez savunma sınavı, tez çalışmasınınsunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı enaz 45 (kırkbeş), en çok 90 (doksan) dakikadır.

Tezsınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla "Kabul","Ret" veya "Düzeltme" kararı verir. Bu karar, ABD başkanlığınca tez sınavınıizleyen 3 (üç) gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezireddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltmekararı verilen öğrenci en geç 6 (altı) ay içinde gereğini yaparak tezini aynıjüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyenöğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Diploma

Madde 40- Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları dasağlamak şartıyla doktora tezinin ciltlenmiş 10 (on) kopyasını tez sınavına giriş tarihindenitibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönündenEYK'nca uygun bulunan öğrencinin mezuniyetine karar verilir. Yazım kurallarınauymayan tez iade edilerek tekrar tamamlanabilmesi için enstitü müdürlüğünce biraya kadar ek süre tanınır.

Yükseklisansa dayalı doktora yapan öğrenciye doktora sonucunda fen bilim dallarında"Doktor", mühendislik bilimleri dallarında ise "Doktor Mühendis" unvanlarıverilir. Doktora programını tamamlayan öğrenciye, ABD'deki programın onaylanmışadı ve bilim alanına uygun unvanı belirten, Rektör ve enstitü müdürününimzasını taşıyan diploma verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sanatta YeterlikÇalışması Sanatta Yeterlik ÇalışmasınınAmacı Madde 41-Sanatta yeterlik çalışması,özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında iseüstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yükseköğretim programıdır.

Ders Yükü

Madde 42-Sanatta yeterlik programı toplam 24 (yirmidört) kredidenaz olmamak koşuluyla en az 8 (sekiz) adet ders ve uygulamalar ile 2 (iki)seminer, yeterlik sınavı ve tez veyasergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur.

Lisansüstüdersler ilgili EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile diğer yükseköğretimkurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

Süre

Madde 43- Sanatta yeterlikprogramının tamamlanma süresi 8 (sekiz) yarıyıldır. Daha kısa sürede mezunolabilecek bir öğrenci ile ilgili düzenlemeler, EYK'nun teklifi ile Senatotarafından karara bağlanır. Bu Yönetmelik uyarınca başarısız olan öğrencininenstitü ile ilişiği bu süreden önce de kesilebilir.

4(dört) yarıyıl sonunda kredili derslerini ve uygulamalarını başarıylatamamlayamayan veya enstitünün öngördüğü en az genel not ortalamasınıtutturamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Krediliderslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez veya sergi veyaproje çalışmasını 8 (sekiz) yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için sınavagiremeyen bir öğrenciye ilgili ASDbaşkanlığının önerisi ve EYK onayı ile tezini, sergi veya proje çalışmasınıjüri önünde savunması için en fazla 4 (dört) yarıyıl ek süre verilebilir.

DanışmanAtanması

Madde 44-Ana sanat dalı başkanlığı,her öğrenci için ders ve uygulama seçimi ile tez veya sergi veya proje yürütülmesindedanışmanlık yapacak bir öğretim üyesini, öğrencinin görüşünü de alarak birinci yarıyıl başında ilgili enstitüyeönerir. Danışman önerisi EYK kararı ile kesinleşir.

Danışman,öğretim üyeleri veya sanatta yeterliği olan nitelikli öğretim görevlileriarasından seçilebilir.

SanattaYeterlik Çalışmasının Sonuçlandırılması

Madde 45-Sanatta yeterlik çalışmasınısonuçlandırabilmek için ÜDS'den 100 (yüz) üzerinden en az 50 (elli) puan almışolmak ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dilsınavlarından birinde başarılı olmak gerekir. Yabancı uyruklu öğrenciler, kendianadili dışındaki diğer yabancı dillerden veya Türkçe'den sınava tabitutulurlar. Yabancı uyruklu öğrencilerin yabancı dil sınavlarının nasılyapılacağı Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenir.

Belirtilenyabancı dil sınavlarında başarısız olan sanatta yeterlilik öğrencileri,esasları Senatoca belirlenmek üzere yabancı dil hazırlık programına öğrenciolarak kaydedilebilirler. Bu programın süresi en çok bir takvim yılı olup, busüre sonunda yukarıda belirtilen yabancı dil başarı belgesini getiremeyenöğrencilerin enstitü ile ilişkileri kesilir. Bu programda geçirilen süreöğrenim süresine dahil edilemez.

Tezhazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje hazırlayan biröğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni ilgili senatotarafından kabul edilen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve ayrıcatezini veya sergisini veya projesini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

Jüri,ilgili EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri, biriöğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim kurumları öğretimüyeleri olmak üzere 5 (beş) kişiden oluşur.

Jüriüyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihtenitibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlilik çalışmasınınsunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

Sınavıntamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi,proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla "Kabul", "Ret" veya"Düzeltme" kararı verir. Bu karar, EASD başkanlığınca sınavı izleyen 3 (üç) güniçinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Sanatta yeterlik çalışmasıreddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışmasıhakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç 3 (üç) ay içinde gereğini yaparak tezini veya sergisini veyaprojesini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu sınav sonunda da sanatta yeterlikçalışması kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Sanatta Yeterlik Diploması

Madde 46- Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye,diğer koşulları da sağlamak kaydı ile sanat dalının özelliğine göre verilecekunvanı belirleyen, Rektör ve enstitü müdürünün imzasını taşıyan bir diplomaverilir.

ALTINCI BÖLÜM

ÇeşitliHükümler

Not ortalaması

Madde 47- Not ortalaması, kredi ağırlıklı olarak hesaplanır. Krediağırlıklı not ortalaması, her yarıyılda öğrencinin aldığı her dersin kredisininbaşarı notu ile çarpımları toplamının kredi sayısına bölünmesi ile bulunur.

Disiplin

Madde 48- Lisansüstü programına kayıtlı öğrenciler, 13/01/1985tarihli 18634 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yükseköğretim KurumlarıÖğrenci Disiplin Yönetmeliği"ne tabidirler.

Kayıt Dondurma

Madde 49- EYK, lisansüstü programına; hastalık (kendi ve birincidereceden yakını), doğum, doğal afet, zorunlu askere gönderilmesi, görevyerinin değişmesi gibi öğrenimini devamlı engelleyen haklı ve geçerli nedenlerdendolayı devam edemeyen öğrenciler, öğrenim süresini en fazla 2 (iki) yarıyılakadar dondurabilir.

Kayıt Yenileme

Madde 50- Lisansüstü eğitim öğrencileri, her yarıyılın ilk 15(onbeş) günü içerisinde EYK'nun belirleyeceği esaslar çerçevesinde kayıtlarınıyenilemekle yükümlüdür.

Belirtilensürede kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyıldaki derslere giremezler. Busüre, Yönetmelikle belirlenen lisansüstü öğrenimi azami süresinin hesabındadikkate alınır.

İtiraz

Madde 51- Öğrenciler, lisansüstüderslerinde aldıkları notlara maddi hata yönünden itiraz edebilirler. İtirazlarnot ilanından itibaren bir hafta içinde enstitü müdürlüğüne yapılır. Notdeğişikliklerini EYK karara bağlar.

Ortaöğretim Alan Öğretmenleri

Madde 52- Ortaöğretim alan öğretmenlerininyetiştirilmesine yönelik olarak iki tür program düzenlenebilir:

a)Lisansla birleştirilmiş tezsiz yüksek lisans programı; ilgili alanın bulunduğufakülte (alan fakültesi) ile eğitim fakültesi ve ilgili enstitü ana bilimdallarınca ortak yürütülen, lisansla birleştirilmiş tezsiz yüksek lisansprogramları düzenlenir. Bu programların lisans kademesindeki öğrenciler, ilk 7(yedi) yarıyıldaki derslerini alan fakültesinden alır. Bu derslerin tümünübaşarı ile tamamlayan öğrenciler, lisans kademesinin son yarıyılında o alanınnasıl öğretileceğini kapsayan ders ve uygulamalarını eğitim fakültesindenalırlar ve bunları da başarı ile tamamlayan öğrencilere o alanın adını ana dal,eğitimi de yan dal olarak belirtilen lisans diploması verilir. Lisans kademesinitamamlayan öğrenciler, ilgili enstitüye bağlı bir EABD olarak yürütülen tezsizyüksek lisans kademesine doğrudan geçerler. En çok iki yarıyıla eşdeğer birsüre içinde mezuniyet için öngörülen tüm şartları tamamlayan öğrencilere ilgilialan öğretmenliğinin adını taşıyan yüksek lisans diploması verilir.

b)Tezsiz yüksek lisans programı;Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen programlardan lisans diploması almışöğrencilere, lisans diploması almış oldukları programla ilgili öğretim alanındaöğretmen olarak yetiştirmek amacıyla, en çok 3 (üç) yarıyıla eşdeğer bir süreyikapsayan tezsiz yüksek lisans programları düzenlenir. Bu tür yüksek lisansprogramlarına, usul ve esasları Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen öğrenciseçilir ve yerleştirilir. Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesi amacıile düzenlenen, lisansla birleştirilmiş tezsiz yüksek lisans ve tezsiz yükseklisans programlarına ilişkin giriş ve mezuniyet şartları ile bu programlarınyürütülmesi konusunda Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen usul ve esaslarauyulur.

Telif Ücreti

Madde 53- Tezlerin kısmenveya tamamen enstitüce yayınlanması halinde telif ücreti ödenmez.

HükümBulunmayan Haller

Madde 54 -Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde,Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan, 03/03/1983 tarihli ve 17976 sayılıResmi Gazete'de yayımlanan "Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilatve İşleyiş Yönetmeliği" ile Üniversitelerarası Kurul tarafından çıkarılan,01/07/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "LisansüstüEğitim ve Öğretim Yönetmeliği" hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde55- 10/01/1997 tarihli ve 22873 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren"Süleyman Demirel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği"yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 56- Bu Yönetmelik yayımıtarihinde itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 57- Bu Yönetmelik hükümleriniSüleyman Demirel Üniversitesi Rektörüyürütür.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)