Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği (No: 2005/1)

Dokümanın Başlığı
:
- Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği (No: 2005/1)
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
15 Mart 2005
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


Tebliğ

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan :

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği

(Tebliğ No: 2005/1)

Bu Tebliğ, Dünya Ticaret Örgütü Tarım Anlaşması çerçevesinde, Bakanlar Kurulu'nun 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı "İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı"na dayanılarak hazırlanan, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 2/3/2005 tarihli ve 2005/3 sayılı Kararı'na istinaden hazırlanmıştır.

Amaç

Madde 1 -Bu Tebliğ, ülkemiz tarımsal ürünlerinin uluslararası piyasalarda rekabet gücünün ve ihracat potansiyelinin artırılması amacıyla hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 2 -Bu Tebliğ'de geçen;

a) İhracat İade Miktarı :Fiziki birim başına yapılacak ödeme miktarıdır.

b) Miktar Barajı :Ürün bazında ihracat iadesi yardımlarına esas olacak kısmı belirten orandır.

c) Azami Ödeme Oranı :Mamulün ihracat bedeli dikkate alınarak yapılacak azami ödemeyi belirleyen orandır.

d) İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi :İhraç edilecek olan ürünlerin bünyesinde kullanılan tarım ürünlerinin üretimi ve ihracatçıya teslimi ile ilgili olarak, ihracatçı ile üretici arasında, ürünün idrak tarihinden asgari üç ay önce yapılan ve ilgili ihracatçı birliğine teslim edilen sözleşmedir.

İhracat iadesi yardımlarının verilmesinde uygulanacak yöntem


Madde 3 -İhracat iadesi ödemelerinde, Dünya Ticaret Örgütü Tarım Anlaşmasında öngörülen limitler içinde kalınır.

İhracat iadesi yardımlarından yararlanacak ürünler

Madde 4 -Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ödenekleri çerçevesinde karşılanmak üzere, aşağıda belirtilen tarım ürünlerinin ihracatında ihracatı müteakip finansmanı, hizalarında gösterilen ABD Doları karşılığı Türk Lirası üzerinden, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınezdindeimalatçı/ihracatçı veya ihracatçı adına açılacak hesaptan, bu Tebliğ'de belirtilen giderler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kanalıyla mahsup yoluyla karşılanır. İmalatçı firmalar, kendi dış ticaret şirketleriyada şirketlerinin de yer aldığı aynı kuruluş bünyesindeki bir dış ticaret firması kanalıyla ihracatı gerçekleştirmesi ve dış ticaret firmalarınınhakedişleriniimalatçı firmalarına devretmesi durumunda teşvikten faydalanabilir. İhracatçı firmalarhakedişleriniürünü satın aldıkları imalatçı firmalara devredebilir.

SIRA

ARMONİZE

İHRACAT

MİKTAR

AZAMİ

NO

MADDE ADI

GTİP

İADE

MİKTARI

BARAJI

ÖDEME

ORANI

1

Buket yapmaya

elverişli veya süs

0603.10

205 $/Ton

% 37

% 20

amacına uygun cinsten

çiçekler ve tomurcuklar

2

Sebzeler

(pişirilmemiş,

buharda veya suda


kaynatılarak pişirilmiş)

07.10

(0710.10 hariç)

79 $/Ton

% 27

% 20

(dondurulmuş)

3

Kurutulmuş sebzeler

(bütün halde,

07.12

370 $/Ton

% 20

% 10

kesilmiş, dilimlenmiş, kırılmış

veya toz halinde, fakat

başka şekilde hazırlanmamış)

4

Meyveler ve sert

çekirdekli meyveler

08.11

78 $/Ton

% 41

% 20

(pişirilmemiş, buharda veya suda kaynatılarak

pişirilmiş, dondurulmuş )

5

Dondurulmuş Meyve

ve sebze ile

20.01, 20.02, 20.03,

20.04, 20.05, 20.06,

68 $/Ton

% 51

% 20

meyve ve sebze işleme

sanayiinedayalı gıda

maddeleri

20.08 (2008.11,

2008.19.11, 2008.19.13, 2008.19.19.00.14,39, 49, 2008.19.91,93,99,

2008.19.95.00.14,39,49

hariç)

6

Bal

0409.00

65 $/Ton

% 32

% 10

7

Reçel, jöle, marmelat,

meyve veya sert

kabuklu meyve püreleri

veyapastları

20.07 ( 2007.99.20,

2007.99.98.00.19 hariç)

63 $/Ton

% 35

% 20

SIRA

ARMONİZE

İHRACAT

MİKTAR

AZAMİ

NO

MADDE ADI

GTİP

MİKTARI

BARAJI

ÖDEME ORANI

8

Meyve suları, meyve nektarları

20.09 (2009.90 hariç)

134 $/Ton

% 17


% 20

9

Zeytinyağı

15.09,1516.20.91.00.14,

1516.20.98.00.11

150 $/Ton

% 100

% 10

10

Hazırlanmış veya

konserve edilmiş balıklar

16.04

200 $/Ton

% 100

% 15

11

Kümes hayvanları etleri

02.07 (0207.13..91,99,

0207.14.91, 0207.26.91,

99, 0207.27.91, 99,

0207.34, 0207.35.91,99, 0207.36.81,85,89 hariç)

186 $/Ton

% 14

% 20

12

Yumurta

0407.00

6 $/1000Adet

% 78

% 10

13

Kümes hayvanları etinden, sakatatından yapılmış sosisler ve benzeri ürünler ile kümes hayvanları etinden hazırlanmış veya konserve edilmiş ürünler

1601.00.99,

1602.31,

1602.32

250 $/Ton

%22

%10

14

Çikolata ve kakao içeren gıda müstahzarları

18.06

119 $/Ton

% 48

% 10

15

Bisküviler, gofretler, kekler

1905.31,32,

1905.90.45, 1905.90.60.00.14

119 $/Ton

% 18

% 10

16

Makarnalar

19.02

66 $/Ton

% 32

% 10

İhracat bağlantılı sözleşmeli tarımsal üretimin desteklenmesi

Madde 5 -4 üncü maddenin 1,2,3,4,5 ve 6ncısıra numaralarında yer alan ürünlerin, İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi kapsamında temin edilerek ihraç edilmeleri halinde, 4 üncü maddede belirtilen ihracat iade miktarları ve azami ödeme oranları % 40 oranında artırılır. Bu suretle hesaplanacak % 40'lık artış tutarının % 80'i üreticiye nakit ödenir,


% 20'si ise, 4 üncü madde uyarınca ihracatçı adına açılmış olan mahsup hesabına alacak kaydedilir.

İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi kapsamında yukarıda belirtilen artırımlı iadelerden faydalanabilmek için, sözleşme ile birlikte ilgili ihracatçı birliğine, ürünün idrak tarihinden asgari üç ay önce ön müracaatta bulunulması zorunludur. Bu kapsamda iadeden faydalanılabilmesi için sözleşmeye konu ürünlerin, sözleşmeli üreticiler tarafından istihsal edilmesi esastır. İhracatçı, aynı zamanda tarımsal üretim faaliyetinde bulunması halinde, artırımlı iade miktarının sadece % 20'lik kısmından faydalandırılır. Artırımlı iadenin hesaplanmasında, ihraç ürününün bünyesinde yer alan sözleşmeli ürünlerin miktarları baz alınır.

İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesinin şekil ve şartları Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından tespit edilir.

Diğer hususlar

Madde 6 -Bu Tebliğ kapsamında aşağıdaki giderler, kullanım oranları kadar mahsup edilecektir.

Giderler Kullanım Oranı (%)

a) Vergiler, gecikme zammı ve gecikme faizi ile vergi cezaları 100

-Kurumlar Vergisi (geçici vergi dahil)

-Kurumlar Vergisitevkifatı,

-Gelir Vergisi (geçici vergi dahil),

-Gelir VergisiTevkifatı.

-Katma Değer Vergisi

b) SSK primleri, gecikme zammı ve faizi. 100

c) Haberleşme Giderleri, gecikme zammı ve faizi. 100


(telefon,telefaksvb.)

d) Enerji Giderleri, gecikme zammı ve faizi. 100

-Elektrik

-Doğalgaz

Madde 7 -Bu Tebliğ kapsamındaki mahsup işlemlerinden yararlanabilmek için, fiili ihraç tarihinden (ihraç eşyası, buna ilişkin gümrük beyannamesinin tescili sırasında bulunduğu durum ve niteliğini gümrük denetiminden çıktığı sırada da aynen muhafaza etmesi ve bu haliyle Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesi koşuluyla fiilen ihraç edilmiş sayılır) itibaren en geç bir yıl içerisinde, ibrazı zorunlu belgelerle birlikte, doğrudan bağlı bulunulanyada kanuni merkez veya şubelerin bulunduğu yerdeki ihracatçı birliğine müracaat edilmesi gerekmektedir.

Madde 8 -a) Adına hesap açılacak imalatçı/ihracatçı veya ihracatçılardan, ihracatçı birliklerine başvuruları sırasında, Maliye Bakanlığı'na hitaben bir örneği ekte yer alan taahhütname alınacaktır.

b) İhracatçı birlikleri tarafından ABD Doları olarak belirlenerek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na bildirilen herhakediştutarı,hakedişbelgesinin düzenlendiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası alış kuru itibarıyla Türk Lirası'na çevrilerek sabitleştirilir.

c) İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi kapsamında artırımlı olarak iadeden faydalandırıldığı ilgili ihracatçı birliği tarafından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na bildirilenhakediştutarı içinde üretici payına tekabül eden miktar, üretici tarafından beyan edilmiş olan bir Devlet bankasındaki hesabına aktarılır.


Madde 9 -a) Mahsup işlemleri, imalatçı/ihracatçı veya ihracatçılara Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından verilenhakedişbelgeleri üzerinde alacaklı kuruluşlar tarafından yapılır. Bu işlemler tahsil hükmündedir. (Ancak vergilerin ödenmesinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri doğrultusunda Maliye Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası arasında düzenlenecek protokol uyarınca işlem yapılır.)

b) Şubeler, mahsubu istenen meblağı imalatçı/ihracatçı veya ihracatçıların hesabından düşerek ilgili kurumun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınezdindekihesabına aktaracaktır. İlgili kurumlara alacak kaydedilen meblağların kurumlara transferinde, kurumun Hazine'ye borçlu olup olmadığına bakılacak, borçlu ise öncelikle kurumun borcundan mahsup yapılacaktır.

c) Bu Tebliğ kapsamında imalatçı/ihracatçı veya ihracatçıların giderleri ile ilgili mahsuplar sonucuDFİF'denTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kanalıyla ilgili kurumlara yapılacak ödemelerin uygulama usul ve esasları protokollerle belirlenecektir.

Madde 10 -a) İmalatçı/ihracatçı veya ihracatçıların açılacak hesaplardan kullanabilecekleri harcama kalemlerine ilişkin azami kullanım oranları 6ncımaddede belirtilen şekilde olacaktır.

b) Tebliğ kapsamı mahsup işlemlerinde, hesapların kullanımı sırasında imalatçı/ihracatçı veya ihracatçılara hiçbir şekilde doğrudan nakden iade yapılmayacaktır.


Madde 11 -Bu Tebliğ'de yer alan tarım ürünleri ihracatında ihracatı müteakip imalatçı/ihracatçı veya ihracatçı adına açılacak mahsup hesabına alacak kaydedilecek meblağ, mamulün FOB ihraç bedeli üzerinden, ilgili mamulün karşısında gösterilen azami ödeme oranını aşamaz. Aştığı takdirde azami ödeme oranı uygulanır. İmalatçı/ihracatçı veya ihracatçı adına açılacak mahsup hesabına esas teşkil edecek ihracat iadesinin belirlenmesinde, behersevkiyatiçin miktar barajı dikkate alınır.

Madde 12- Mahsup hesabına 4 üncü maddede yer alan mamullerin;

a) İthalat rejimi çerçevesinde ithal edilmiş bulunan (yeni veya kullanılmış) yabancı malların ihracatı,

b) Transit ticareti,

c) Sınır ve kıyı ticareti,

d) Bedelsiz ihracatı,

e) Bağlı muamele ve takası,

f) 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 128 ila 134 üncü maddeleri hükümleri çerçevesinde ithal edilerek işlenmesi sonucunda ihracı,

g) 20/5/2000 tarihli ve 24054 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5/5/2000 tarihli ve 2000/674 sayılı Hariçte İşleme Rejimi Tebliği hükümleri çerçevesinde ihracı,

h) İhracat sayılan yurt içi satış ve teslimleri,

ı) Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına yapılan ihracatı,

dahil edilmeyecektir.

Tebliğ kapsamındaki ürünlerin bünyelerine giren hammaddelerin 27/1/2005 tarihli ve 25709 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat (2005/1) sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği hükümleri çerçevesinde ithal edilmesi halinde,sözkonusuürünlere ilişkin ihracat iadesi hesaplamalarında net döviz girdisi esas alınacaktır.


4 üncü maddede belirtilen ürünlerin Türkiye'deki serbest bölgelere yapılan ihracatında,sözkonusumalın, serbest bölgeden yurt dışına gönderildiğinin tevsik edilmesi durumunda, ihraç edilen ürünün Türkiye'ye geri getirilmesi halinde iade edilmek kaydıyla, ihracat iadesi yapılır.

Madde 13 -Bu Tebliğ kapsamında yapılankonsinyeihracat kapsamında kesin satış faturasında belirtilen FOB birim ihraç fiyatının gümrük beyannamesinde belirtilen FOB birim ihraç fiyatının %50'sinin altında olması halinde mahsup işlemlerinden yararlandırılmaz.

Madde 14 -Bu Tebliğ'in 4 üncü maddesinin 5 inci sıra numarasında yer alan ürünlerden 20.01, 20.03, 20.05, 20.06, 20.08 G.T.İ.P. altında yer alan maddeler (zeytin için Madde 15 dikkate alınır.), 10kg'ın(net ağırlık) üzerinde ambalajlarda ihraç edilmeleri halinde, geçici konserve olarak mütalaa edilir ve mahsup hesabına dahil edilmez. 20.08 pozisyonundaki fındık mamulleri için ambalaj sınırı uygulanmaz.

Madde 15 -Bu Tebliğ'in 4 üncü maddesinin 5 inci sıra numarasında yer alan ürünlerden 20.01, 20.05 G.T.İ.P. altında yer alan zeytinlerin 10kg'ınüzerinde ambalajlarda ihraç edilmeleri halinde 14. Madde'de belirtilen azami 10 kg (net ağırlık) sınırı, zeytinler için 18 kg (net ağırlık) olarak uygulanır.

20.01, 20.04 ve 20.05 G.T.İ.P.'de yer alan zeytinlerin 5kg'akadar (5 kg dahil) (net ağırlık) ambalajlarda ihraç edilmeleri halinde ihracat iadesi miktarı 88 $/ton, miktar barajı % 51, azami ödeme oranı % 20 olarak uygulanır.


20.01, 20.04 ve 20.05 G.T.İ.P.'de yer alan zeytinlerin 1kg'akadar (1 kg dahil) (net ağırlık) ambalajlarda "tescilli Türk Markaları" ve "MadeinTurkey" ibaresi ile ihraç edilmeleri halinde ihracat iadesi miktarı 108 $/ton, miktar barajı % 51, azami ödeme oranı % 20 olarak uygulanır.

Madde 16 -BuTebliğ'in 4 üncü maddesinin 9 uncu sıra numarasında yer alan zeytinyağı azami net ağırlığı 5kg'akadar (5 kg dahil) ambalajlarda ihraç edilmesi halinde mahsup hesabına dahil edilecektir.

Bu Tebliğ'in 4 üncü maddesinin 9 uncu sıra numarasında yer alan zeytinyağının ihracatının 1kg.'akadar (1 kg. dahil) (net ağırlık) ambalajlarda, "tescilli Türk Markaları" ve "MadeinTurkey" ibaresi ile gerçekleştirilmesi halinde ihracat iadesi miktarı 300 $/ton, miktar barajı %100, azami ödeme oranı %15 olarak uygulanır.

Madde 17 -Bu Tebliğ'in 4 üncü maddesinin 3 üncü sıra numarasında yer alan ürünler için belirlenen ihracat iadesi oranları 9 uncu fasıldaki gıda maddesi olarak kullanılan kurutulmuş biberler için de uygulanır.

Madde 18- Bu Tebliğ'in 4 üncü maddesinin 8 inci sıra numarasında yer alan 2009.69.51 GTİP ile tanımlı konsantre edilmiş üzüm suyu için ihracat iadesi miktarı 150 $/ton, miktar barajı % 100, azami ödeme oranı % 30 olarak uygulanır. Ayrıca, bu Karar'ın 4 üncü maddesinin 7 inci sıra numarasında yer alan 2007.99.39.00.11 GTİP ile tanımlı pekmez için ihracat iadesi miktarı 250 $/ton, miktar barajı % 100, azami ödeme oranı % 20 olarak uygulanır.


Madde 19 -Bu Tebliğ'in 4 üncü maddesinin 5 inci sıra numarasında yer alan ürünler için belirlenen ihracat iadesi oranları 19 uncu fasılda yer alan hububat içeren sebze konserveleri için de uygulanır.

Madde 20 -Bu Tebliğ'in 4 üncü maddesinin 8 inci sıra numarasında yer alan ürünler için belirlenen ihracat iadesi oranları 22ncifasıldan kayda aldırılan meyve nektarları için de uygulanır.

Madde 21 -Bu Tebliğ'in uygulama usul ve esaslarının belirlenmesinde, bu çerçevede idari müeyyidelerin tespitinde ve ortaya çıkacak ihtilafların sonuçlandırılmasında Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkilidir.

Madde 22 -İhracatçı tarafından yanıltıcı bilgi ve belge verilmesinden dolayı haksız olarak ödenen Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primlerinin ilgililerden alınan taahhütname ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde geri almaya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yetkilidir.

Madde 23 - 4 üncü madde gereğince imalatçı/ihracatçı veya ihracatçı adına açılacak mahsup hesabına esas olan fiili ihracat 1/1/2005 ile 31/12/2005 tarihleri arasında gerçekleştirilecek fiili ihracattır. Ancak bu tarihler arasında gerçekleştirilecek fiili ihracat neticesinde imalatçı/ihracatçı veya ihracatçı adına açılacak hesaptan 6ncımadde kapsamında giderlerin mahsubuna 31/12/2005 tarihinden sonra da devam olunur.

Madde 24 -Bu Tebliğ, 1/1/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


T AAHHÜ T N A M E

MALİYE BAKANLIĞI'NA

Tarımsal ürünlerde ihracat iadesi yapılmasına ilişkin ......... tarihli ve ........ sayılı Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği çerçevesinde, ihracatçı birliği tarafından tespit edilenhakedişleilgili olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınezdindeadıma açılan hesabımın haksız kullanımına yol açacak bir durumun tespiti halinde, bu tutarın mahsup tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da öngörülen gecikme zammına eşit oranda faiziyle birlikte başkaca bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın derhal ve defaten geri ödeyeceğimizi, ayrıca bu tutarın ihracatçı birlikleri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınezdindekiherhangi bir alacağımızdan mahsubunu kabul ettiğimizi kayıtsız ve şartsız kabul ve taahhüt ederiz..

Firma Unvanı

:

Adres

:

Tel

:

Yetkili Kişi

:

Yetkili İmza

:SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)