Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   


Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (3 Eylül 2022)

Dokümanın Başlığı
:
AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
Resmi Gazete Tarihi
:
3 Eylül 2022 CUMARTESİ
Resmi Gazete Sayısı
:
31942
Resmi Gazete Görüntüsü
:


Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

Hepsini Göster | Maddeleri Gizle
  GENEL HÜKÜMLER
 • MADDE 1 - Amaç ve kapsam
 • MADDE 2 - Avukatlık ücretinin kapsadığı işler
 • MADDE 3 - Avukatlık ücretinin aidiyeti, sınırları ve ortak veya değişik sebeple davanın reddinde davalıların avukatlık ücreti
 • MADDE 4 - Birden çok avukat ile temsil
 • MADDE 5 - Ücretin tümünü hak etme
 • MADDE 6 - Davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve sulhte ücret
 • MADDE 7 - Görevsizlik, yetkisizlik, dava ön şartlarının yokluğu veya husumet nedeniyle davanın reddinde, davanın nakli ve açılmamış sayılmasında ücret
 • MADDE 8 - Karşılık davada, davaların birleştirilmesinde ve ayrılmasında ücret
 • MADDE 9 - Nafaka, kira tespiti ve tahliye davalarında ücret
 • MADDE 10 - Manevi tazminat davalarında ücret
 • MADDE 11 - İcra ve iflas müdürlükleri ile icra mahkemelerinde ücret
 • MADDE 12 - Tüketici mahkemeleri ve tüketici hakem heyetlerinde ücret
 • MADDE 13 - Tarifelerin üçüncü kısmına göre ücret
 • MADDE 14 - Ceza davalarında ücret
 • MADDE 15 - Danıştayda, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve işlerde ücret
 • MADDE 16 - Arabuluculuk, uzlaşma ve her türlü sulh anlaşmasında ücret
 • MADDE 17 - Tahkimde ve Sigorta Tahkim Komisyonunda ücret
 • MADDE 18 - İş takibinde ücret
 • MADDE 19 - Dava vekili ve dava takipçileri eliyle takip olunan işlerde ücret
 • MADDE 20 - Tarifede yazılı olmayan işlerde ücret
 • MADDE 21 - Uygulanacak tarife
 • MADDE 22 - Seri davalarda ücret
 • MADDE 23 - Kötü niyetli veya haksız dava açılmasında ücret
 • MADDE 24 - Yürürlük


 • AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (TL) - BİRİNCİ KISIM
  BİRİNCİ KISIM
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret
  1. Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar) 1.200,00
  Takip eden her saat için 700,00
  2. Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar) 2.500,00
  Takip eden her saat için 1.300,00
  3. Yazılı danışma için (ilk bir saate kadar) 2.500,00
  Takip eden her saat için 1.200,00
  4. Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesinde 1.900,00
  5. Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması
  a) Kira sözleşmesi ve benzeri 2.300,00
  b) Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri belgelerin hazırlanması 10.000,00
  c) Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle ilgili sözleşmeler 6.000,00
  İKİNCİ BÖLÜM
  İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret
  1. Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki paranın tahsili veya bir belgenin örneğinin çıkarılması gibi işlerin takibi için 2.000,00
  2. a) Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi, veya korunması gibi amaçlarla yapılan işler için 3.200,00
  b) İpotek tesisi ve fekki gibi işlemler de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu veya sona erdirilmesi olarak nitelenen işlemler nedeni ile sürekli sözleşme ile çalışılan bankalar, finans kuruluşları ve benzerlerine verilen her bir hukuki yardım için 700,00
  3. Tüzel kişi tacirlerin ana sözleşmelerinin onanması, bu tacirlerin çalışma konuları ile ilgili ruhsat ve imtiyazların alınması, devri ve Türk vatandaşlığına kabul edilme gibi işlerin takibi için 16.800,00
  4. Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler için 6.800,00
  5. Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerde
  a) Duruşmasız ise 33.300,00
  b) Duruşmalı ise 57.600,00
  c) Konusu para olan işlerde ise ücret bu Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir
  6. 6502 sayılı Kanunun 70 inci maddesinin birinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla il ve ilçe tüketici hakem heyetleri, sebze ve meyve hal hakem heyetleri nezdinde sunulacak hukuki yardımlar bu Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. Ancak üçüncü kısma göre belirlenecek hizmete konu işin ücreti, maktu ücretin altında ise asıl alacağı geçmemek kaydıyla 1.700,00
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  1136 sayılı Kanunun 35 inci Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret
  1. Yapı kooperatiflerinde 5.500,00
  2. Anonim şirketlerde 8.300,00
  Takip edilen dava, takip ve işlerde bu Tarifeye göre hesaplanacak avukatlık ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.
  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Özel Kişi ve Tüzel Kişilerin Sözleşmeli Avukatlarına Ödeyecekleri Aylık Avukatlık Ücreti 8.300,00
  Takip edilen dava, takip ve işlerde bu Tarifeye göre hesaplanacak avukatlık ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.


  AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (TL) - İKİNCİ KISIM
  İKİNCİ KISIM
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Yargı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olsa veya Para ile Değerlendirilebilse Bile Maktu Ücrete Bağlı Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret
  1. Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, delillerin tespiti, icranın geri bırakılması, ödeme ve tevdi yeri belirlenmesi işleri için:
  a) Duruşmasız ise 2.400,00
  b) Duruşmalı ise 3.000,00
  2. Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlerin takibi için 3.900,00
  3. Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için 8.900,00
  4. Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için
  a) Duruşmasız ise 5.500,00
  b) Duruşmalı ise 11.000,00
  5. Tüketici Mahkemelerinde görülen kredi taksitlerinin veya faizinin uyarlanması davaları için 4.600,00
  İKİNCİ BÖLÜM
  Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret
  1. İcra Dairelerinde yapılan takipler için 1.800,00
  2. İcra Makkemelerinde takip edilen işler için 2.100,00
  3. İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için 3.400,00
  4. Taliyeye ilişkin icra takipleri için 3.700,00
  5. İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için 2.800,00
  6. Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için 2.800,00
  7. Sulh Hukuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için 5.500,00
  8. Sulh Ceza Hakimlikleri ve İnfaz Hakimliklerinde takip edilen davalar için 4.000,00
  9. Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için 9.200,00
  10. Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için 4.600,00
  11. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar için 15.000,00
  12. Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 17.400,00
  13. Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için 8.700,00
  14. Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 17.400,00
  15. Askerlik Kanunları uyarınca Disiplin Kurullarında takip edilen davalar için 6.000,00
  16. İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için
  a) Duruşmasız ise 5.500,00
  b) Duruşmalı ise 11.000,00
  17. Bölge Adliye Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerinde görülen işlerin takipleri için
  a) ilk derece görülen davalar için 8.900,00
  b) İstinaf yolu ile görülen bir duruşması olan işler için 5.500,00
  c) İstinaf yolu ile görülen birden fazla duruşması veya keşif gibi avukatın da bulunması gereken sair işlemleri olan işler için 11.000,00
  18. Sayıştay'da görülen hesap yargılamaları için
  a) Duruşmasız ise 9.500,00
  b) Duruşmalı ise 17.800,00
  19. Yargıtay'da ilk derece görülen davalar için 17.800,00
  20. Danıştay'da ilk derece görülen davalar için
  a) Duruşmasız ise 9.500,00
  b) Duruşmalı ise 19.000,00
  21. Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay'da temyiz yolu ile görülen işlerin duruşması için 8.400,00
  22. Uyuşmazlık Mahkemesindeki davalar için 9.900,00
  23. Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için
  a) Yüce Divan sıfatı ile bakılan davalar 34.700,00
  b) Bireysel başvuru
  Duruşmasız işlerde 9.900,00
  Duruşmalı işlerde 19.800,00
  c) Diğer dava ve işler 20.400,00


  AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (TL) - ÜÇÜNCÜ KISIM
  ÜÇÜNCÜ KISIM
  Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret
  1. İlk 100.000,00 TL için % 16,00
  2. Sonra gelen 100.000,00 TL için % 15,00
  3. Sonra gelen 300.000,00 TL için % 14,00
  4. Sonra gelen 500.000,00 TL için % 11,00
  5. Sonra gelen 700.000,00 TL için % 8,00
  6. Sonra gelen 900.000,00 TL için % 5,00
  7. Sonra gelen 1.100.000,00 TL için % 3,00
  8. Sonra gelen 1.300.000,00 TL için % 2,00
  9. 5.000.000,00 TL'dan yukarısı için % 1,00

SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)