Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2005/2)

Dokümanın Başlığı
:
Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2005/2)
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
7 Ocak 2005
Resmi Gazete Sayısı
:
25693
Resmi Gazete Görüntüsü
:


Dış Ticaret Müsteşarlığından:

Tek Taraflı Kontrol Sistemi KapsamındaKotaya Tabi Tekstil Ürünlerine

Ait Kotaların Dağıtımı Ve Yönetimineİlişkin Tebliğ

(2005/2)

Madde 1 -26/12/1997 tarihli ve 23212 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "İkiliAnlaşmalar, Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında, BelirliÜlkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma ÖnlemleriHakkında Yönetmelik" uyarınca, EK-I'deyer alanülkeler menşeli tekstil ürünleri için tespit edilen 2005 yılına ait kotaların dağıtımı,buEK'tegösterilen azami miktarları aşmayanithalatçı talepleri dikkate alınarak, başvuru sırasına göre yapılır.

Madde 2 -Sözkonusu kotaların dağıtımından yararlanmak isteyen ithalatçılar, EK-II'deyeralan başvuru formunu eksiksiz doldurarak 01/01/2005 tarihinden itibaren DışTicaret Müsteşarlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı başvurusundabulunurlar. Başvuruların değerlendirilmesinde genel evrak kayıt tarihi ve kayıtnumarası esas alınır.

Başvuruya, beyan sahibine ait imza sirkülerinin örneğive EK-III'deyer alan taahhütname eklenir.

Madde 3 -Kullanılabilir kota miktarlarının mevcut olması halinde, bu Tebliğ kapsamındakotadan yararlanan ve adına ithal lisansı düzenlenen ithalatçılara, söz konusuithal lisansında belirtilen miktarın en az %50'sinin ithalinigerçekleştirmiş olmaları şartıyla,aynı ülke ve aynı kategori için EK-I'degösterilen azami miktarları aşmamak üzere yeniden kotatahsisi yapılır.


>Madde 4 -İthal lisanslarının geçerlilik süresi,düzenlendiği tarihten itibaren 6 (altı) aydır. Ancak, bu süre 31/12/2005tarihinigeçemez. Bununla birlikte, ithalatçılarınithal lisansında belirtilen miktarın en az %60'ının ithalini gerçekleştirmiş olmaları şartıyla 31/3/2006 tarihinigeçmemeküzere 3 (üç) aya kadar süre uzatımı verilebilir.

Madde 5 -İthalatçılar, İthal lisansında belirtilen miktarı teksevkiyattaithal etmeleri durumunda gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihi müteakip, birden fazlasevkiyattaithal etmeleri durumunda ise her sevkiyatıngümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihi müteakip en geç 15 (onbeş) iş günü içinde, İthal lisansı üzerinde belirtilenbilgiler bazında gerçekleşen ithalata ilişkinistatistikibilgileri Dış Ticaret Müsteşarlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iletir.

İthal lisansları, mücbir sebepler hariç, geçerliliksüresinin bitim tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş)iş günü içinde Dış Ticaret Müsteşarlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iadeedilir.

İthalatçıların ikinci fıkrada yer alan hükmü yerinegetirmediklerinin tespiti halinde, mücbir sebepler hariç, müteakip ithallisansı talepleri, söz konusu ithal lisansı iade edilene kadar değerlendirmeyealınmaz.

Madde 6 -BuTebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde7 -Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.


>EK - I

2005 yılına ait kota miktarları

(Kategori Tanımları İlgili Yönetmeliğin IA ve IBNolu

Eklerinde Gösterilmiştir)

Ölçü

2005

Talep Edilebilecek

Ülke adı

Kategori

Birimi

Kota seviyesi

Azami Miktar

Kuzey Kore

1

kg

13.000

4.000

2

kg

15.000

5.000

3

kg

5.000

2.500

4

adet

29.000

8.500

5

adet

12.000

4.000

6

adet

14.000

4.000


>7

adet

9.000

3.000

8

adet

13.000

4.000

9

kg

7.000

2.500

12

çift

129.000

20.000

13

adet

151.000

20.000

14

adet

9.000

3.000

15

adet

11.000

3.500

16

adet

6.000

2.500

17

adet

5.000

2.500

18

kg

6.000

2.500

19


>adet

41.000

10.000

20

kg

14.000

4.000

21

adet

20.000

7.500

24

adet

26.000

8.000

26

adet

17.000

5.000

27

adet

17.000

5.000

28

adet

29.000

8.500

29

adet

8.000

3.000

31

adet

29.000

8.500

36

kg

9.000

3.000

37

kg


>36.000

10.000

39

kg

5.000

2.500

59

kg

47.000

10.000

61

kg

5.000

2.500

68

kg

8.000

3.000

69

adet

18.000

5.000

70

adet

27.000

8.500

73

adet

9.000

3.000

74

adet

13.000

4.000

75

adet

5.000

2.500

76

kg

7.000

3.000

77

kg

2.000

1.000

78

kg

12.000

4.000

83

kg

3.000

1.500

87

kg

1.000

500

109

kg

2.000

1.000

117

kg

5.000

2.500

118

kg

2.000

1.000

142

kg

2.000

1.000

151 A

kg

2.000

1.000

151 B

kg

2.000

1.000

161

kg

15.000

5.000

Sırbistan ve

1

kg

70.000

20.000

Karadağ

2

kg

86.000

20.000

2a

kg

20.000

5.000

3

kg

10.000

3.000

5

adet

21.000

5.000

6

adet

11.000

3.000

7

adet

6.000

2.500

8

adet

27.000

8.000

9

kg

9.000

3.000

15

adet

8.000

2.500

16

adet

6.000

2.500

67

kg

8.000

2.500

EK - II

TekTaraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünleri İçin İthal Lisansı Başvuru Formu Örneği

..../.../2005

BAŞBAKANLIK

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA

(İthalat Genel Müdürlüğü)

2005/2 sayılı Tebliğ çerçevesinde ithali tek taraflıkontrol sistemi kapsamında kotaya tabi aşağıda belirtilen ürünler için firmamızadına İthal lisansı düzenlenmesi hususunda gereği müsaadelerine arz olunur.

Müsteşarlığınızca talep edilen bilgiler aşağıda beyanedilmiştir.

(imza-kaşe)

I- İthalatçının:

1) Adı/Ünvanı:

2) Açıkadresi:

3) Telefon: Faksno:

4) Verginumarası:

II- Beyan sahibinin:

a) Adı/Ünvanı:

b) Açıkadresi:

III- İlgili tedarikçi ülkedeki muhtemelihracatçının:

a) Adı:

b) Açık adresi:

IV- İthal edilecek ürünlerin:

a) Menşe ülkesi:

b) Türkiye'ye ihracı amacıylasevkiyatının(yüklemenin) yapılacağı ülke:

V- İthal edilecek ürünlerin :

1) Ticari tanımı:

2) G.T.İ.P.'nagöre ürüntanımı :

3) 12'li bazda G.T.İ.Pozisyonu :

(Not: 12'li bazda G.T.İ.P.'larıve G.T.İ.P.'larınagöre ürüntanımı İstatistik PozisyonlarınaBölünmüş Gümrük Giriş Tarife Cetvelinden tespit edilecektir.)

VI- İthal edilecek ürünlerin yer aldığı kategori:

VII-2005/2 sayılı Tebliğin INo'lu EK'inde gösterilen ölçü birimi cinsindenithali talep edilen miktar:

1) Rakam ile:

2) Yazı ile:

VIII-Ürünlerin Değeri :

Ekler: 1 - Beyan sahibine ait imza sirkülerinin örneği,

2- Taahhütname.

EK- III

Taahhütnameörneği

DışTicaret Müsteşarlığına

İthal lisansı almak için yaptığımız başvuruda yeralan bilgilerin doğru olduğunu, firmamız adına düzenlenen ithal lisansınıüçüncü kişilere devretmeyeceğimizi ayrıca, ithal lisansı kapsamı ürünlerinithalatı ile ilgiliistatistikiverileri gümrükyükümlülüğünün doğduğu tarihi müteakip en geç 15 (onbeş)iş günü içinde Müsteşarlığa (İthalat Genel Müdürlüğü) bildireceğimizi ve ithallisansını geçerlilik süresinin bitiminden itibaren en geç 15 (onbeş) iş günü içinde Müsteşarlığa (İthalat GenelMüdürlüğü) iade edeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

FirmaÜnvanı

Yetkili İmzalar

Damga PuluSORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)