Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği

Dokümanın Başlığı
:
- Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
9 Haziran 2022
Resmi Gazete Sayısı
:
31861
Resmi Gazete Görüntüsü
:


9 Haziran 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31861

YÖNETMELİK

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinden:

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2-(1) Bu Yönetmelik; Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3-(1) Bu Yönetmelik,4/11/1981tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4-(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (NAKSEM): Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,


ifadeeder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5-(1) Merkezin amacı; ön lisans, lisans ve yüksek lisans programları dışında, toplum hizmetine sunulan eğitim programlarının ve kursların geliştirilmesi, uygulanması, yürütülmesi ve koordinasyonu, ilgili ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak, ulusal ve uluslararası alanlarda her türlü belgelendirme, danışmanlık hizmeti, seminerler, konferanslar, kongreler, çalıştaylar, alan araştırmaları, sınav organizasyonları, her türlü eserlerin yayımı ve ulusal düzeyde Avrupa Birliği normlarına uyum sağlamak amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde meslek standartları geliştirmeye yönelik çalışmaları düzenlemek ve Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği geliştirilmesini sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6-(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kamu, özel ve uluslararası kurum ve kuruluşlardan gelen eğitim taleplerini değerlendirmek, projelendirmek ve yürütmek.

b) Ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili mevzuat çerçevesinde eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar, meslek içi eğitimler, yaşam boyu öğrenme ve sertifika programları düzenlemek, projeler hazırlamak ve danışmanlık hizmetleri vermek.

c) İlgili mevzuat çerçevesinde Üniversite adına ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim programları dışında verilecek olan örgün, uzaktan ve karma her türlü eğitim ve sertifika programlarını yürütmek.


ç) İlgili mevzuat çerçevesinde ulusal ve uluslararası ilgili diğer standartlara uygun olarak personel belgelendirme sertifikasyonu eğitimleri düzenlemek, ilgili sınavları yapmak, başarı belgesi, sertifika veya katılım belgesi vermek.

d) Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinde bulunmak ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak.

e) Hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili her türlü yayım ve bu alanlardaki Üniversite imkânlarının tanıtımını yapmak.

f) Rektörlüğe bağlı birimler tarafından Üniversite bünyesinde yürütülen diploma programları hariç her türlü eğitim etkinliğinin koordinasyonunu sağlamak.

g) Üniversite sonrası farklı bilgi alanlarında kendilerini geliştirmek isteyen gençlere yeni eğitim programları sunmak.

ğ) Genel katılıma açık dersler ve ilgiye dayalı kurslar düzenlemek.

h) Ulusal düzeyde Avrupa Birliği normlarına uyum sağlamak amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde meslek standartları geliştirmeye yönelik çalışmaları gerçekleştirmek.

ı) Sürekli eğitim kapsamında Rektörlük tarafından önerilen ve/veya Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7-(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8-(1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.


(2) Müdür, kesintisiz altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.

(3) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından en az bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görev süresi bitince, yardımcısının da görevi kendiliğinden sona erer. Görevden ayrılan müdür yardımcısının yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni müdür yardımcısı görevlendirilebilir.

(4) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetim ve işleyişinde Müdüre yardımcı olmak.

b) Müdür tarafından verilen görevleri yürütmek.

c) Gerekli durumlarda Müdüre vekâlet etmek.

(5) Müdürün görev başında bulunmadığı zamanlarda yazılı talimatı ile görevlendireceği müdür yardımcısı veya Yönetim Kurulu üyelerinden biri Müdüre vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9-(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler planlamak ve yürütmek.

ç) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak.

d) Yönetimi altındaki birimleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.

e) Eğitim programlarının amacına uygun olarak gerçekleşmesi için gerekli önlemleri almak.


f) Merkezin amaçları doğrultusunda, faaliyet alanları ile ilgili olarak taraflarla görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak, ihalelere katılmak ya da Merkezin ihalelere katılımını sağlamak, sözleşmeler yapmak.

g) Merkez adına her türlü iletişimi sağlamak.

ğ) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

h) Merkezin yıllık bütçesini hazırlayarak Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

ı) Eğitim programları, kongre,sempozyum, konferans, çalıştay, fuar ve benzeri faaliyetlerin yürütülmesinde görev alacak taraflar ile eğitici ve diğer personelle sözleşme yapmak.

i) Merkez bünyesindeki birimler arasında koordinasyonu ve denetimi sağlamak.

j) Merkez tarafından yürütülecek eğitim programlarında, Üniversite personelini ve Üniversite dışından personelin görevlendirilmesi hususunu Rektöre sunmak.

k) Merkezin faaliyet alanları kapsamında yer alan ulusal ve uluslararası tüm etkinliklere Merkezin temsilcisi olarak katılmak veya Merkezi temsil edecek personeli görevlendirmek.

l) Merkezin faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli olan yürütücü, denetçi, koordinatör, sınav komisyonu ve diğer komisyonları görevlendirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10-(1) Müdür ve Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilen Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları bulunan altı öğretim elemanından olmak üzere en fazla yedi kişiden oluşur.


(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri iki yıldır. Herhangi bir nedenle ayrılan üye yerine aynı yöntemle kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine toplanır.

(4) Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurulu, Merkezin uygulamaları ile ilgili kararları alır.

(5) Üst üste iki kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11-(1) Yönetim Kurulun görevleri şunlardır:

a) Merkezin genel strateji ve politikalarını oluşturmak.

b) Merkezin çalışması ile ilgili usul ve esasları belirlemek.

c) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programları hazırlamak ve uygulamasını sağlamak.

ç) Merkezin faaliyetleri konusunda kararlar almak.

d) Merkezin amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik yeni birimlerin kurulmasına karar vermek.

e) Bir eğitim öğretim yılında hangi hizmetlerin verileceğini ve yapacağı tüm etkinlikleri tespit etmek ve uygun yerlerde ilanını sağlamak.

f) Merkezin çalışma plan ve programları ile ilgili faaliyetlerin koordinasyonu ve değerlendirilmesini yapmak, ilgili konularda karar almak.

g) Hizmet için görev alacakları belirlemek.


ğ) Üniversite ücretleri ve ilgili mevzuat hükümleri ile Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda görevlilere yapılacak ödemeleri tespit etmek.

h) Eğitim programları sonunda verilecek gerekli belgelerin hazırlanması ve katılımcılara verilmesi ile ilgili ilkeleri ve şartları belirlemek.

ı) Faaliyet dönemi sonunda hazırlanan faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.

i) Müdür ile birlikte Merkez bütçesini hazırlamak.

j) Eğitim programları, kongre,sempozyum, konferans, çalıştay, fuar ve benzeri faaliyetlerin yürütülmesinde görev alacak eğitici ve diğer personelle sözleşme yapılmasına karar vermek.

k) Üniversite içinden veya dışından Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek ve görevlendirilmeleri ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

l) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitim amacı ile yurt içi ve yurt dışında görevlendirilmesini Rektöre teklif etmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12-(1) Merkezin personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13-(1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.


Program ve etkinlikler sonunda verilecek belgeler

MADDE 14-(1) Eğitim programları, konferans, seminer ve kurs programları ile diğer etkinlikler sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgelerin verilme koşulları, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, Senato tarafından belirlenir.

Birim

MADDE 15-(1) Merkezin amacının gerçekleştirilmesi için ve faaliyet alanlarında ihtiyaç duyulması halinde Merkeze bağlı birimler kurulabilir.

(2) Birimler Müdürün önerisi, Yönetim Kurulunun kararı ve Rektörün onayı ile kurulur.

(3) Müdür tarafından, birimlere yetkili görevlendirilebilir. Müdür tarafından yapılacak görevlendirme, Merkezde görevlendirilen personeller arasından yapılır.

(4) Birimlerin çalışma usul ve esasları ile birim yetkilisinin görev ve sorumlulukları Müdür tarafından hazırlanan, Senato tarafından onaylanan yönerge ile belirlenir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16-(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17-(1)23/11/2008tarihli ve 27063 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Namık Kemal Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 18-(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19-(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.
SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)