Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Dokümanın Başlığı
:
- Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
26 Eylül 2022
Resmi Gazete Sayısı
:
31965
Resmi Gazete Görüntüsü
:


26 Eylül 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31965

YÖNETMELİK

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinden:

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER

SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, yönetim organları, yönetim organlarının görevleri ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2-(1) Bu Yönetmelik; Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3-(1) Bu Yönetmelik,4/11/1981tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7ncimaddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4-(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Dekan: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanını,

c) Hayvan Hastanesi Müdürü: Bu Yönetmelikte belirtilen ve Müdür (Başhekim) tarafından verilen idari ve mali nitelikte görev ve sorumlulukları yerine getirmek üzere Merkezde görevlendirilen Hayvan Hastanesi Müdürünü,


ç) Merkez (Hastane): Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür (Başhekim): Merkezin Müdürünü,

e) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,

f) Rektör: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörünü,

g) Senato: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Üniversite: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesini,

h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifadeeder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5-(1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Merkeze başvuran acil ve diğer hasta hayvanlara modern poliklinik ve klinik sağlık hizmeti sunmak.

b) Veteriner hekim ve veteriner sağlık personeli eğitimlerine katkı sağlamak. 

c) Bilimsel uygulama ve araştırma yapma olanağı sağlamak amacıyla Veteriner Fakültesi ve Üniversite bünyesindeki veteriner sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda eğitim-öğretim veren fakülte, enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezleri başta olmak üzere diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

ç) Veteriner eğitim ve sağlık hizmetlerini etkinleştirmek, verimliliğini ve niteliğini artırmak. 

d) Üniversite öğrencilerinin; sağlıklı yaşam ve hayvan sevgisi bilinci kazanmalarını ve bu alandaki projelerde etkin görev almalarını sağlamak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek.


e) Bilimsel uygulama ve araştırmaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için araştırma koşullarını hazırlamak.

f) Hayvanlardan insanlara geçen hastalıkların tespiti ve kontrolünde etkin rol oynamak.

g) Merkezin stratejik planı ve hedefleri çerçevesinde modern hastane işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmak ve kaliteli hayvan sağlık hizmeti verilmesini sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6-(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Veteriner sağlık hizmeti almak üzere hastaneye getirilen hayvanlara çağdaş, bilimsel ve etik değerlere bağlı ve güvenilir sağlık hizmeti sunmak.

b) Ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarında öngörülen uygulama, pratik çalışma ve staj için yer, materyal ve hizmet sağlamak. 

c) Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren veteriner hekim ve veteriner sağlık personeli yetiştiren fakülte ve diğer eğitim-öğretim birimleri öncelikli olmak üzere sağlık araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin altyapıyı hazırlamak.

ç) Bölgesel ve ulusal alanda hayvan sağlığı ve refahının korunması ve geliştirilmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projeler geliştirmek.

d) Özel ve kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duydukları veteriner sağlık isteklerini ilgili mevzuatı kapsamında karşılamak.

e) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak. 


f) Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda meslek içi ve toplumsal eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar ve kongreler düzenlemek.

g) Toplumun hayvan sağlığı, hayvan sağlığı ile ilişkili insan sağlığı (zoonozhastalıklar) konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla kitap, dergi, broşür ve benzeri yayımlar yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında tanıtım faaliyetlerinde bulunmak.

ğ) Merkezin amaçları doğrultusunda, Rektörlüğün ve Merkez organlarının kararlaştırdığı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7-(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür (Başhekim).

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür (Başhekim) ve görevleri

MADDE 8-(1) Müdür (Başhekim); Üniversitenin Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür (Başhekim) aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür (Başhekim)’ün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini belirlemek, toplantıya başkanlık etmek, Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlamak.


c) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini belirlemek, toplantıya başkanlık etmek, Merkezin hazırladığı uygulama, araştırma ve bu konularla ilgili çalışma plan ve projelerini değerlendirmek üzere Danışma Kuruluna sunmak, gerektiğinde Danışma Kurulu toplantılarına ilgilileri davet etmek.

ç) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Merkezin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda gelişmesi için gerekli tedbirleri almak, gerekli düzenleme ve çalışmaları yapmak.

d) Merkeze bağlı idari, sağlık ve teknik olmak üzere tüm Merkez personelinin yönetim, koordinasyon, denetim ve genel gözetimini yapmak.

e) Merkezin mesai sonrası çalışma, nöbet ve yönetim hizmetleri ile ilgili düzenlemeleri yapmak ve uygulanmasını sağlamak.

f) Merkez hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü cari mal ve hizmet alımı ile cihaz ve diğer demirbaş malzeme temin ve bakım-onarım ihtiyaçları ile bina bakım-onarım ihtiyaçlarını tespit etmek.

g) Merkeze alınacak her türlü cari mal ve demirbaş malzemenin ilgili mevzuat çerçevesinde giriş-çıkış işlemlerinin yapılması ile kurulacak muayene kabul komisyonlarının görev ve işlemlerini izlemek.

ğ) Veteriner Fakültesi Dekanlığının, bölüm başkanlıklarının ve anabilim dalı başkanlıklarının Merkez hizmetlerine ilişkin faaliyetlerinde gerekli koordinasyonu sağlamak.


h) Merkezin gerekçeli ödenek ve personel ihtiyaçlarını belirleyerek Rektörlüğe sunmak, personel görevlendirmeleriyle ilgili Rektöre teklifte bulunmak.

ı) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitimi amacı ile yurt içi ve yurt dışında görevlendirilmesini Rektöre teklif etmek.

i) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli eylem ve akademik planları ile ilgili her takvim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun uygun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

Müdür yardımcısı ve görevleri

MADDE 9-(1) Müdür (Başhekim)’ün önerisi üzerine Rektörün onayı ile Üniversitenin Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü tam zamanlı öğretim üyeleri arasından en fazla iki öğretim üyesi müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdür (Başhekim)’ün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

(2) Müdür yardımcısının görevleri şunlardır:

a) Müdür yardımcıları, Merkez hizmetlerinin yürütülmesinde Müdür (Başhekim)’e yardımcı olurlar ve Müdür (Başhekim)’e karşı sorumludurlar.

b) Müdür tarafından belirlenen müdür yardımcısı, Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10-(1) Yönetim Kurulu, Müdür (Başhekim)’ün başkanlığında, müdür yardımcıları ile Klinik Bilimler Bölümünün her anabilim dalından en az bir öğretim üyesi olacak şekilde Veteriner Fakültesi öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen beş üye olmak üzere toplam en fazla sekiz üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle bir üye görevlendirilir.


(2) Yönetim Kurulu, yılda en az iki defa Müdür (Başhekim)’ün daveti üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdür (Başhekim)’ün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Bunun dışında da Müdür (Başhekim) gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. 

(3) Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdür tarafından getirilen teklifleri görüşmek ve karara bağlamak.

b) Merkezin her türlü faaliyetiyle ilgili kısa, orta ve uzun vadeli plan ve programlarını yapmak ve yönetmek.

c) Merkezin yatırım, program ve bütçe tahmin ve tekliflerini hazırlamak, yıllık faaliyet raporunu inceleyip karara bağlamak.

ç) Danışma Kurulunda belirlenen görüş ve öneriler hakkında karar almak.

d) Gerekli gördüğü hallerde geçici veya sürekli çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

e) Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek. 

f) Bu Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11-(1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmaları olan ilgili öğretim elemanları, Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarındaki uzman kişiler ile yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmaları olan kişiler arasından, istekleri halinde ve Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen uzman kişilerden oluşur.Danışma Kurulu en fazla on üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üye yeniden görevlendirilebilir.


(2) Kurumlarını temsilen görevlendirilen üyelerin, kurumlarındaki görevlerinin sona ermesi halinde kurul üyelikleri de sona erer. Görevi sona eren üyenin yerine birinci fıkrada belirtilen usul takip edilerek yeni üye seçilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdür (Başhekim)’ün başkanlığında yılda iki defa üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Bunun dışında da Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir. Müdürün önerisi ile gerektiğinde Üniversite dışından konu ile ilgili kişiler, görüşleri alınmak üzere Danışma Kurulu toplantılarına çağrılabilir.

(4) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez faaliyetleriyle ilgili değerlendirme yapmak ve önerilerde bulunmak.

b) Üniversite dışı kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yaparak Merkezin faaliyetlerine destek sağlamak.

c) Merkezin faaliyet alanlarında kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu konularda proje, seminer, tez çalışmaları, panel,sempozyum,çalıştayve benzeri bilimsel etkinliklerin yapılmasına ilişkin eşgüdümü sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hayvan Hastanesi Müdürü ve görevleri

MADDE 12-(1) Hayvan Hastanesi Müdürü, veteriner hekim, işletme, iktisat, muhasebe, maliye, kamu yönetimi, hukuk veya sağlık alanında eğitim veren en az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu personel arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Hayvan Hastanesi Müdürü, Müdür (Başhekim)’e karşı sorumludur. Hayvan Hastanesi Müdürünün önerisi ve Müdür (Başhekim)'ün teklifi ile Rektör tarafından en çok iki müdür yardımcısı görevlendirilebilir.


(2) Hayvan Hastanesi Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Hayvan Hastanesinin verimli şekilde çalışmasını sağlamak üzere gerekli ihtiyaçları zamanında tespit etmek, bunların temin yollarını araştırmak ve gerekli koordinasyonu sağlayarak tedbir almak, hizmet içi eğitim programlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Yönetim Kurulu toplantılarındaraportörlükyapmak.

c)4/1/2002tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uyarınca verilen görevleri yapmak.

ç) Hayvan Hastanesinde mevzuatın uygulanmasını sağlamak.

d) Hastanenin verimli şekilde çalışmasını sağlamak üzere gerekli insan kaynakları konusunda ihtiyaçları tespit etmek, bunların temin yollarını araştırmak ve gerekli koordinasyonu sağlayarak tedbirler almak.

e) Çalışan personelin yıllık izinlerini düzenlemek, personelin özlük haklarının, mesaiye devamlarının takibini yapmak, istatistikî bilgileri ve çalışma cetvellerini hazırlamak.

f) Yazışmaların usulüne uygun olarak yapılmasını, kayıtların ve dosyaların usulüne uygun tutulmasını sağlamak.

g) Personel ile toplantılar düzenleyerek ilgili oldukları hizmetlerde koordinasyonu sağlamak.

ğ) Personelin görev esnasında kıyafet ve davranışlarının mevzuat ve emirlere uygunluğunu sağlamak ve denetlemek.

h) Acil sebeplerle görevine gelemeyen personelin işini yürütmek üzere gerekli tedbirleri almak ve yerine başka personel görevlendirerek iş bölümü yapmak.


ı) Depolama, ambar ve depodan çıkış hizmetlerini yakından izlemek ve mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak.

i) Hayvan Hastanesinin bütçe ile ilgili iş ve işlemlerinde Müdür (Başhekim)’e yardımcı olmak.

j) Hayvan Hastanesinin çeşitli birimlerinde bulunan cihaz, malzeme ve bina onarımı gibi işlerin ilgililerce zamanında yapılmasını sağlamak.

k) Hayvan Hastanesinde mevzuat hükümlerine göre gerekli emniyet tedbirlerinin alınmasını sağlamak.

l) Müdür (Başhekim)’ün verdiği diğer görevleri yapmak.

Çalışma grupları ve görevleri

MADDE 13-(1) Müdür (Başhekim)’ün teklifi üzerine Yönetim Kurulu kararıyla Merkezin verimlilik ve etkinliğinin arttırılması, hizmet kontrolünün sağlanması ve değerlendirilmesi amacıyla çalışma grupları kurulabilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14-(1) Merkezin akademik, teknik, sağlık ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15-(1) Merkezin harcama yetkilisi Müdür (Başhekim)'dür.

Ekipman ve demirbaşlar 

MADDE 16-(1) Merkezin çalışma amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırmalar ve hizmetler kapsamında alınan her türlü alet,ekipmanve demirbaşlar Merkezin hizmetinde kullanılır. 

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17-(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.


Yürürlük

MADDE 18-(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19-(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)