Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliğinin Atıfta Bulunduğu Standartlara Dair Tebliğ (2007/1)

Dokümanın Başlığı
:
Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliğinin Atıfta Bulunduğu Standartlara Dair Tebliğ (2007/1)
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
18 Ağustos 2007
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


18 Ağustos 2007 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26617

TEBLİĞ

Telekomünikasyon Kurumundan:

TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI

YÖNETMELİĞİNİN ATIFTA BULUNDUĞU STANDARTLARA

DAİR TEBLİĞ

(2007/1)

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliğinde atıfta bulunulan ulusal standart ve ilgili uyumlaştırılmış Avrupa standartlarının yer aldığı Ek-1'deki listenin yayımlanmasıdır.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Ulusal standart ve ilgili uyumlaştırılmış Avrupa standartlarının yer aldığı Ek-1'deki listenin yayımlanmasını kapsar.

Hukuki dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Tebliğ, 24/3/2007 tarih ve 26472 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe giren Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca çıkarılmıştır.

Değişiklik

MADDE 4 - (1) Kurum gerek gördüğü takdirde Ek-1'de yer alan listeyi günceller.

Yetki

MADDE 5 - (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili önlemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Telekomünikasyon Kurumu yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 6 - (1) Bu Tebliğ ile 24/7/2004 tarih ve 25532 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliğinin Atıfta Bulunduğu Standardlara Dair Tebliğ (2004/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Y


ürürlülük

MADDE 7 - (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurul Başkanı yürütür.

Ekleri içintıklayınızSORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)