Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Uygulama Tebliği (İhracat: 2019/7)

Dokümanın Başlığı
:
- Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Uygulama Tebliği (İhracat: 2019/7)
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
3 Aralık 2019
Resmi Gazete Sayısı
:
30967
Resmi Gazete Görüntüsü
:


3 Aralık 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30967

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

TİCARET BAKANLIĞI DESTEK YÖNETİM SİSTEMİNE İLİŞKİN

UYGULAMA TEBLİĞİ (İHRACAT: 2019/7)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 –(1) Bu Tebliğin amacı, Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sisteminin kullanılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 –(1) Bu Tebliğ, Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemini kullanacak yararlanıcıların sisteme tanımlanması, kullanıcı yetkilendirmesi ve sistemin işleyişine ilişkin işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 –(1) Bu Tebliğ,10/7/2018tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 444 üncü ve 450ncimaddeleri ile 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İhracat Rejimi Kararının 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar


>MADDE 4 –(1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) Bölge Müdürlükleri: Bakanlığın Taşra Teşkilatında yer alan Bölge Müdürlüklerini,

c) DYS: Mal ihracatına ve hizmet ihracatına yönelik devlet destekleri ile Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası, Belgesiz İhracat Kredilerine ilişkin bileşenlerden oluşan Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemini,

ç) Elektronik ortam: Bakanlık web sayfası/servisleri üzerinden ulaşılan ve Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sisteminde yer alan bileşenlere ilişkin ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılabildiği ortamı,

d) İBGS: İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğini,

e) Yararlanıcı: Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemini her bir bileşene ilişkin ilgili mevzuat uyarınca kullanacak olan yararlanıcıları,

f) Yetkilendirilmiş kullanıcı: Bakanlık Merkez Teşkilatı, Bölge Müdürlüğü veya İBGS tarafından yetkilendirilmiş ve DYS üzerinden yararlanıcılar adına işlemleri gerçekleştirecek gerçek kişiyi,

ifadeeder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Yararlanıcıların sisteme tanımlanması


>MADDE 5 –(1)DYS’yikullanacak yararlanıcılar, sisteme tanımlanmak üzere başvurularını Bakanlık Merkez Teşkilatına veya Bakanlıkça belirlenen Bölge Müdürlükleri veyaİBGS’lereyapar.

(2)DYS’yetanımlanması uygun görülen yararlanıcılar sisteme tanımlanır. Bakanlık Merkez Teşkilatı veya Bakanlıkça belirlenen Bölge Müdürlükleri veyaİBGS’lertanımlamanın yapılmasınıteminengerekli bilgi ve belgeleriDYS’yeaktarır ve bu bilgi ve belgeleri saklar.

Yetkilendirilmiş kullanıcıların tanımlanması

MADDE 6 –(1) Yararlanıcılar, 5 inci maddeye istinadenDYS’yetanımlanmalarını müteakip, kendileri adına DYS üzerinden işlemleri gerçekleştirecek gerçek kişilerin yetkilendirilmesine yönelik başvurularını Bakanlık Merkez Teşkilatına veya Bakanlıkça belirlenen Bölge Müdürlükleri veyaİBGS’lereyapar.

(2) DYS üzerinde işlem yapacak yetkilendirilmiş kullanıcılar, yetkilendirilmelerini müteakipDYS’yetanımlanır. Bakanlık Merkez Teşkilatı veya Bakanlıkça belirlenen Bölge Müdürlükleri veyaİBGS’leryetkilendirmenin ve tanımlamanın yapılmasınıteminengerekli bilgi ve belgeleriDYS’yeaktarır ve bu bilgi ve belgeleri saklar.

DYS’ninişleyişi ve uygulama

MADDE 7 –(1) Yetkilendirilmiş kullanıcılar, DYS üzerinden hizmete sunulan bileşenlere ilişkin işlemleri her bir bileşenin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde elektronik ortamda gerçekleştirir.

(2) DYS kapsamındaki ilgili bileşenin elektronik ortamda kullanılmaya başlanmasından önce dâhilde işleme izin belgesi, hariçte işleme izin belgesi, vergi resim harç istisnası belgesi almak ve mal ihracatına ve hizmet ihracatına yönelik devlet desteklerinden yararlanmak için müracaat eden yararlanıcıların başvurularında bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz. DYS kapsamındaki ilgili bileşenin elektronik ortamda kullanılmaya başlanacağı tarih Bakanlık web sayfasında ilan edilir.


>(3) DYS kapsamındaki ilgili bileşenin elektronik ortamda kullanılmaya başlanması ile birlikte dâhilde işleme izin belgesi, hariçte işleme izin belgesi, vergi resim harç istisnası belgesi almaya ve mal ihracatına ve hizmet ihracatına yönelik devlet desteklerinden yararlanmaya yönelik başvurular, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, DYS üzerinden elektronik ortamda yapılır. Bu durumda DYS üzerinden yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(4)DYS’ninişleyişine ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek uygulama usul ve esasları ile belirlenir.

(5) Bu Tebliğde ve uygulama usul ve esaslarında yer almayan hususlarda mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet destekleri ile dâhilde işleme izin belgesi, hariçte işleme izin belgesi, vergi resim harç istisnası belgesine ilişkin ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Sorumluluk

MADDE 8 –(1) Yararlanıcılar bu Tebliğ ve uygulama usul ve esasları çerçevesinde, yararlanıcı adına işlemleri gerçekleştirecek olan yetkilendirilmiş kullanıcıların işlemleri de dâhil olmak üzere elektronik ortama aktarılan tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan sorumludurlar.


>(2)DYS’deyer alan yararlanıcılar, yetkilendirilmiş kullanıcılar veDYS’yikullanan diğer tüm kurum ve kuruluşlarDYS’ningüvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak sisteme erişimde kullanacakları cihaz ve yazılımların güncel, zararlı yazılımlardan arındırılmış ve elektronik olarak güvenli olmasından sorumludurlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yetki

MADDE 9 –(1) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) bu Tebliğ hükümlerine istinaden; uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 10 –(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 –(1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)