Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale İlköğretim Okulu Yönetmeliği

Dokümanın Başlığı
:
- Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale İlköğretim Okulu Yönetmeliği
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
3 Ocak 2005
Resmi Gazete Sayısı
:
25689
Resmi Gazete Görüntüsü
:


Trakya Üniversitesinden:

Trakya Üniversitesi DevletKonservatuvarı Müzik ve Bale İlköğretim Okulu Yönetmeliği

BİRİNCİBÖLÜM

Amaç,Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde1 -Bu Yönetmeliğin amacı, Trakya Üniversitesi DevletKonservatuvarıMüzik ve Bale İlköğretim Okulundaeğitim-öğretim, devam-devamsızlık, sınıfgeçme,sınavlar ile personelin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul veesasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde2 -Bu Yönetmelik, Trakya Üniversitesi DevletKonservatuvarıMüzik ve Bale İlköğretim Okulundaeğitim-öğretim, devam-devamsızlık, sınıfgeçme,sınavlar ile personelin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esaslarıkapsar.

Dayanak

Madde3 -Bu Yönetmelik; 14/06/1973 tarihli ve 1739 sayılı MilliEğitim Temel Kanununun 33 üncü maddesi, 05/01/1961 tarihli ve 222 sayılıİlköğretim ve Eğitim Kanunu, 16/08/1997 tarihli ve 4306 sayılı Kanun,04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa dayanılarakhazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde4 -Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Milli EğitimBakanlığını,

b) Bakan: Milli Eğitim Bakanını,

c) Başkanlık: Milli EğitimBakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığını,


>d) Üniversite: TrakyaÜniversitesini,

e) Rektör: Trakya ÜniversitesiRektörünü,

f) Senato: Trakya ÜniversitesiSenatosunu,

g)Konservatuvar:Trakya Üniversitesi DevletKonservatuvarını,

h)KonservatuvarKurulu: Trakya Üniversitesi DevletKonservatuvarınınbölüm başkanları ve ana sanat-ana bilim dalı başkanlarından oluşan Kurulu,

ı) Yönetim Kurulu: TrakyaÜniversitesi DevletKonservatuvarıYönetim Kurulunu,

i) Okul : Trakya ÜniversitesiDevletKonservatuvarıMüzik ve Bale İlköğretimOkulunu,

j) Müdür: Trakya ÜniversitesiDevletKonservatuvarıMüzik ve Bale İlköğretim OkuluMüdürünü,

k) Meslek Dersleri: Müzik veBale Bölümü ana sanat dallarıyla ilgilidersleri,

l) Yardımcı Meslek Dersleri: Meslekve genel kültür dersleri dışındaki dersleri,

m) Genel Kültür Dersleri: Meslek veyardımcı meslek dersleri dışında kalan dersleri,

n) Veli: Öğrencinin anne veyababası, vasisi veya ailece yetkilendirilen kişiyi,

o) Dönem: Derslerin başladığıtarihten dinlenme tatiline, dinlenme tatilinin bitiminden ders kesimine kadargeçen süreyi,

ö) Ders Yılı: Derslerin başladığıtarihten derslerin kesildiği tarihe kadar geçen ve iki kanaat dönemini kapsayansüreyi,

p) Öğretim Yılı: Ders yılınınbaşladığı tarihten ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,


>r) Akademik Takvim: Bireğitim-öğretim yılındaki, kayıt yenileme, birinci ve ikinci yarıyılın başlamave bitişi, resmi ve yarıyıl tatilleri ile genel sınav tarihlerini belirten veÜniversite Senatosunca kabul edilen programı,

s) DevletKonservatuvarıYönetmeliği: Trakya Üniversitesi DevletKonservatuvarıMüzik ve Bale İlköğretim Okulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğini

ifade eder.

İKİNCİBÖLÜM

İlköğretiminAmaçları ve Genel Esaslar

Amaçlar

Madde5 -İlköğretim Okulunun amacı; Türk milli eğitiminin genel amaç ve ilkeleriile Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtilenilköğretim amaçları doğrultusunda, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 33üncü maddesine ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre güzel sanatlaralanlarında özel ilgi ve yetenekleri beliren çocukları küçük yaşlardan itibarenyetiştirmektir.

Bu doğrultuda;

a) Öğrencileri ilgi, istidat vekabiliyetleri istikametinde yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamak,

b) Öğrenciye, Atatürk İlke veİnkılâplarına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve demokrasinin ilkelerine uygunolarak haklarını kullanabilme, görevlerini yapabilme ve sorumluluklarınıyüklenebilme bilincini kazandırmak,

c) Öğrencinin milli kültürdeğerlerini tanımasını, takdir etmesini, çevrede benimsemesini ve kazanmasınısağlamak,


>d) Öğrenciyi toplum içindekirollerini yapan, başkaları ile iyi ilişkiler kuran, iş birliği içindeçalışabilen, çevresine uyum sağlayabilen iyi ve mutlu bir vatandaş olarakyetiştirmek,

e) Bulundukları çevrede yapacaklarıeğitim, kültür ve sosyal etkinliklerle milli kültürün benimsenmesine veyayılmasına yardımcı olmak,

f) Öğrenciye fert ve toplummeselelerini tanıma, çözüm arama alışkanlığı kazandırmak,

g) Öğrenciye sağlıklı yaşamak,ailesinin ve toplumun sağlığı ile çevreyi korumak için gereken bilgi vealışkanlıkları kazandırmak,

h) Öğrencinin el becerisi ile zihniçalışmasını birleştirerek çok yönlü gelişmesini sağlamak,

ı) Öğrencinin araç-gereç kullanmayoluyla sistemli düşünmesini, çalışma alışkanlığı kazanmasını, estetikduygularının gelişmesini, hayal ve yaratıcılık gücünün artmasını sağlamak,

i) Öğrencinin mesleki ilgi veyeteneklerinin ortaya çıkmasını sağlayarak gelecekteki mesleğini seçmesinikolaylaştırmak,

j) Öğrenciye üretici olarakgeçimini sağlaması ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunması için mesleğin önhazırlığını yaptıracak, mesleğe girişini kolaylaştıracak ve uyumunu sağlayacakdavranışları kazandırmak,

k) Öğrencilerin serbest zamanlarınıdeğerlendirmelerini, öncelikle enerjiden ve artık malzemeden savurganlığakaçmadan yararlanmalarını sağlamak

İlköğretim Okulunun amacıdır.


>GenelEsaslar

Madde6 -Eğitim-öğretim uygulamalarında aşağıdaki genel esaslargöz önünde bulundurulur:

a) Eğitim-Öğretim etkinlikleri;öğretim ilkeleri, öğrenci düzeyi, çevre özellikleri ve programda belirtilenesaslar dikkate alınarak, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki amaçlarıgerçekleştirecek şekilde düzenlenir ve uygulanır.

b)Konservatuvarınbütün sınıflarında her derste ve her durumda, Türkçe'nin doğru ve güzelöğretilmesi, yazılması ve konuşulması temel hedeftir.

c) Okulda her fırsattan yararlanılaraköğrencilerin temizlik ve sağlık alışkanlıkları kazanmaları ve sağlıklıyaşamaları için gerekli önlemler alınır, spor etkinliklerine yeterince yerverilir. Okulun her yerinde ve her durumda temizlik ve düzenin sağlanması,derslik,laboratuvar, yemekhane gibi yerlerde ısı,ışık ve havalandırmanın sağlık şartlarına uygun olması, öğrencilerin kılıkkıyafetlerinin sağlıklı ve düzenli olması için gerekli önlemler alınır.

d) Bir ders saati süresi 40 (kırk)dakikadır. Teneffüsler için en az 10'ar dakika zaman ayrılır. Yemek ve dinlenmeiçin en az 60 (altmış) dakika ara verilir.

e) Öğrencilerin beden, ruh vesosyal bakımdan sağlıklı olarak gelişmeleri için önlem alınır. Öğrencilerebeslenme ile ilgili bilgi, beceri ve alışkanlıklar kazandırılır.


>f) Birinci sınıfta okulun açıldığıilk hafta içinde öğretim elemanı gerekli gördüğü durumlarda öğrenciyi velisikontrolünde serbest bırakabilir.

g) Öğretim elemanı, yeri geldikçegünlük olaylara ve fırsat eğitimine yer verir.

h)Konservatuvardatam zamanlı statüde eğitim ve öğretim yapılır. Öğrenciler ilköğretimdüzeyindeki temel öğrenimleri ile Müzik ve Bale alanlarındaki meslekiöğrenimleriniKonservatuvardasürdürürler.

ı) Müzik Bölümüne ait meslekdersleri 6, 7 ve 8 inci sınıflarda, Bale Bölümüne ait meslek dersleri 1 incisınıftan itibaren uygulanır. Meslek dersleri öğrenciyi mesleğe yönelten ve onabu yönde gelişme imkanı sağlayan derslerdir.

DersYılı Süresi

Madde7 -Okulun ders yılı süresi en az 180 (yüzseksen)iş günü esas alınarakKonservatuvarınAkademikTakviminde belirlenir.

Ders yılı süresi, derslerin ilkbaşladığı günden derslerin kesildiği güne kadar okulun açık bulunduğu günlerile öğrencilerin törenlere katıldıkları resmi ve mahalli günler sayılarakhesaplanır.

Resmi tatil günleri ile her nesebeple olursa olsun okulun açık bulunmadığı günler göz önünde bulundurulmaz.

Sabah ve öğleden sonrası yarımşargün olarak sayılır.

Yarıyıl tatili 15 (onbeş) gün olarakKonservatuvarınAkademik Takviminde belirlenir.

ResmiTatil Günleri

Madde8 -Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim KurumlarıYönetmeliğinde belirlenen şekilde uygulanmak üzereKonservatuvarAkademik Takviminde belirlenir.

ÖğrenciAndı

Madde9 -Okulda, öğrenciler her gün derslere başlamadan önce MilliEğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde yer alan "ÖğrenciAndı"nı söyler.

ÜÇÜNCÜBÖLÜM

Kayıt,Kabul ve Devam

KayıtZamanı

Madde10 -İlköğretim Okuluna kayıt işlemleri,KonservatuvarKurulu tarafından düzenlenir, Üniversite Senatosunun onayı üzerine Rektörlüktarafından ilan edilir.

OkulaKayıt

Madde11 -Okulun birinci sınıfına, o yılın 31 Aralık tarihinde 72 (yetmişiki) ayını dolduran çocukların kaydı yapılır.

ÖğrenciKontenjanlarının Saptanması

Madde12 -KonservatuvarınİlköğretimOkuluna alınacak öğrenci sayısı,KonservatuvarKurulutarafından tespit edilir ve Senato kararı ile kesinleşir.

YeniKayıt

Madde13 -Belirtilen sürede ön kayıtlarını yaptıran adayöğrencilerden, DevletKonservatuvarıMüzik ve Baleİlköğretim Okulu Giriş ve Sınav Koşulları Yönergesine göre yapılan sınavlardabaşarılı bulunanların ilan edilen sürede okula kesin kayıtları yapılır.

İstenilen belgelerde yanlış beyandabulunanlar ile tahrifat yapanların, sınavlarda başarılı olsalar dahi kayıtlarıyapılmaz. Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre aday kaydı veya kesin kaydıyapılmış öğrencilerin kaydı silinir.

Nakilve Naklen Kayıt

Madde14 -Nakil ve naklen kayıt hususlarında, 27/08/2003 tarihlive 25212 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretimKurumları Yönetmeliği ve aşağıda belirtilen hükümler uygulanır:

a) Öğrenci nakilleri yıl sonundakisınavlardan sonra yapılır. Öğrenci eğitim-öğretim yılı başlamadan en geç 30(otuz) gün önce Müdürlüğe yazılı olarak başvurmalıdır.

b) AyrılacağıKonservatuvardabir üst sınıfta öğrenim hakkını kazanmış olmalıdır.

c) İlköğretim ara sınıflarınabaşvuran öğrenci ön eleme sınavında başarılı olmalıdır.

d)KonservatuvarKurulu tarafından o yıl için belirlenen yataygeçişkontenjan durumuna ve başarı sıralamasına göre isteğinin kabul edilmiş olmasıgerekir.

e) 6, 7 ve 8 inci sınıflarda meslekderslerinden başarısız olan öğrenciler, öğrenimlerini başka bir ilköğretim okulunda sürdürürler.

KayıtYenileme

Madde15 -Bütün öğrencilerin Akademik Takvime göre eğitim-öğretimbaşlamadan önce kayıt yenileme işlemlerini yaptırmaları zorunludur.

ÖğrenciDosyası

Madde16 -Her öğrenci için bir öğrenci kişisel dosyası tutulur. Budosyada öğrencinin kayıt ve okul değiştirme belgeleri, velisi ile yapılanyazışmalar, rehberlik ile ilgili her türlü kayıtlar yer alır.

Öğrenci kişisel dosyası öğrencininokul değiştirmesi veya okulu bitirmesi halinde gittiği okula gönderilir.

Okulu bitiren ve üst öğrenime devametmeyen öğrencilerin kişisel dosyaları okul arşivinde öğrenci numara sırasınagöre 5 (beş) yıl saklanır.

Öğrenci kişisel dosyalarının uygunolarak zamanında işlenmesinden ve saklanmasından ilgili öğretim elemanları,Müdür Yardımcısı ve Okul Müdürü sorumludur.

VeliZorunluluğu

Madde17 -Her öğrencinin bir velisinin olması zorunludur. Öğrencininanne veya babası, vasisi veya aileceyetkilendirilen büyüklerinden biri veli olur.

DevamZorunluluğu

Madde18 -KonservatuvarınİlköğretimOkuluna kaydedilen zorunlu öğrenim çağındaki öğrencilerin velileri öğrencilerinokula devamını sağlamakla yükümlüdür. Devamla ilgili esaslar şunlardır:

a) İlk derse girdiği halde sonrakibir veya daha fazla derse özürsüz olarak girmeyen öğrencinin devamsızlığı yarımgün sayılır.

b) Bir ders yılı içinde toplam 20(yirmi) gün okula özürsüz olarak devam etmeyen öğrenci, notları ne olursa olsunbaşarısız sayılır.

c) Bir ders yılı içinde her meslekdersine 8 (sekiz) saat mazeretsiz olarak girmeyen öğrenciler, o dersten kanaatnotları ne olursa olsun başarısız sayılırlar ve o yıl için sınav haklarınıkaybederler, sınıf tekrarı yaparlar.

d) Yurt içinde ve yurt dışında;müzik, spor, folklor ve benzeri eğitici kültürel faaliyetlere katılanöğrencilerKonservatuvaradevam etmedikleri süre içinizinli sayılırlar.

Yurt içi ve dışı faaliyetlerekatılan öğrencilere Trakya Üniversitesi Rektörü izin verir. Bu izinlerintoplamı ile devamsızlıkların toplamı devam süresinin yarısını aşamaz. Ancak,uluslararası yurt içi ve yurt dışı yarışmalarla bunların hazırlık çalışmalarınakatılan öğrencilerin, bu organizasyonun devamı süresince izinli sayıldıklarısüreler devamsızlık süresinin hesabında dikkate alınmaz.

OkulaGeç Gelme

Madde19 -Okula geç gelmeyi veya izinsiz olarak sınıftanyada okuldan ayrılmayı alışkanlık haline getirenöğrencilerin bu durumlarının önlenmesi için veli, öğretim elemanı ve okulyönetiminin işbirliği ile gerekli önlemler alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ölçmeve Değerlendirme İlkeleri, Not Verme

Ölçmeve Değerlendirme İlkeleri

Madde20 -Öğrenci başarısının ölçme ve değerlendirilmesi iledevam-devamsızlık konularında yapılacak işlemlerde aşağıdaki ilkeler gözetilir:

a) Bir ders yılı, birbirinitamamlayan iki yarıyıldan oluşur.

b) Başarının ölçülmesinde vedeğerlendirilmesinde okul ve ders programlarında belirtilen özel ve genelamaçlar, açıklamalar ile konular esas alınır.

c) Ölçme ve değerlendirmede okul veülke çapında birlik ve beraberlik sağlanır.

d) Öğrenci başarısı, derslerinözelliklerine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlar ile ödev veyaprojelerden alınan notlar esas alınarak tespit edilir.

e) Öğrencilerin ders, ödev,uygulama,laboratuvarçalışmalarına ve sınavlarakatılmaları zorunludur.

f) Değerlendirmede 5'lik notsistemi kullanılır.

g) Öğrencinin başarısını belirlemekamacıyla hazırlanan ölçme araçlarında; sadece bilginin ölçülmesine değil kavrama,uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeyinde edindikleri davranışlarında ölçülmesine ağırlık verilir. Öğrencilerin ilgi, tutum ve kişilik tasarımıgibi psikolojik özellikleri belirlenir. Öğrencilerin bu özelliklerininbelirlenmesinde ilgi envanteri, tutum ve kişilik tasarımı ölçekleri gibi ölçmearaçlarından da yararlanılır.

h) Öğrenci başarısının ölçülmesindekullanılan ölçme araçları geçerlilik, güvenilirlik, objektiflik,örnekleyicilik, kullanışlılık, ayırt edicilik özelliklerine sahip olmalıdır.Ölçme ve değerlendirmede az sorulu-uzun cevaplı veya çok sorulu-kısa cevaplıyazılı yoklamalar, test uygulamaları, sözlü yoklamaları, gözlemler, hazırlık vealıştırma çalışmaları, ödevler, projeler ve benzeri yöntemlere başvurulur.

ı) Bir dersin yarıyıl notu ile yılsonu notu hesaplanırken, bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür,yarım ve yukarısı tama yükseltilir.

i) Notlar öğretim elemanının notdefterine rakamla diğer evraka rakam ve yazı ile yazılır.

NotVerme

Madde21 -DevletKonservatuvarıMüzik veBale İlköğretim Okulunda;

a) Her sınıf için gösterilenderslerde (meslek dersleri ve yardımcı meslek dersleri hariç) öğrencilerinbaşarıları dört ayrı notla, başarısızlıkları ise tek bir notla değerlendirilir.Buna göre verilecek notlar ve puanlar şöyle değerlendirilir.

Dereceler Notlar Puanlar

Pekiyi 5 85-100

İyi 4 70-84

Orta 3 55-69

Geçer 2 45-54

Başarısız 1 0-44

b) Müzik Bölümü Ana Sanat Dallarıeğitimi gören öğrencilerin meslek derslerinde başarısı yüz (100) tam puan üzerindendeğerlendirilir. 0-59 puan arası başarısız kabul edilirken, 60-100 puan arasıbaşarılı sayılır ve nota çevrilmeden puan olarak değerlendirilir.

Dereceler Notlar Puanlar

Pekiyi 5 90-100

İyi 4 80-89

Orta 3 70-79

Geçer 2 60-69

Başarısız 1 0-59

c) Yardımcı Meslek Derslerindeöğrencinin başarısı yüz (100) tam puan üzerinden değerlendirilir. 0-49 arasıbaşarısız kabul edilirken, 50-100 puan arası başarılı sayılır ve notaçevrilmeden puan olarak değerlendirilir.

Dereceler Notlar Puanlar

Pekiyi 5 90-100

İyi 4 75-89

Orta 3 60-74

Geçer 2 50-59

Başarısız 1 0-49

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavlar,Sınav Çeşitleri ve SınıfGeçme

Sınavlar

Madde22 -Sınıf, branş ve meslek dersleri öğretim elemanlarıyazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarını düzenlerken öğretim yılı başında dersyılı programına uygun olarak hazırlanan yıllık ders planlarındaki amaç vekonuları göz önünde bulundururlar.

SınavSayısı

Madde23 -6, 7 ve 8 inci sınıflarda bir yarıyılda bir derstenyapılacak yazılı sınav sayısı ikiden az olmamak üzere, zümre öğretim elemanlarıtarafından tespit edilir.

Altıncı sınıfta birinci ve ikinciyarıyıl içinde öğrenciler meslek derslerinden sınava tabi tutulmazken, yılsonunda eleme sınavına alınırlar.

7 ve 8 inci sınıfta meslekderslerinden öğretim elemanı her iki dönem içinde öğrencilere ikiden az olmamakkoşuluyla not verir. Aldıkları bu notlar da dikkate alınarak öğrenci her dönemsonunda komisyonlar tarafından sınava alınır.

Yazılıve Uygulamalı Sınavlar

Madde24 -1, 2 ve 3 üncü sınıflarda yazılı sınav yapılmamasıesastır. 4 ve 5 inci sınıflarda ise aynı sınıfları okutan öğretim elemanlarınınbirlikte kararlaştıracakları derslerden bir yarıyılda en çok iki yazılı sınavyapılır. 6, 7 ve 8 inci sınıflarda, yazılı ve uygulamalı sınavların zamanı enaz bir hafta önce öğrencilere duyurulur. Bir sınıfta bir günde uygulanacakyazılı ve uygulamalı sınav sayısı ikiyigeçemez.

İmkanlar ölçüsünde aynı andauygulanmak şartıyla yazılı sınavlarda, zümre öğretim elemanlarınca hazırlanacakortak sorular ve cevap anahtarı kullanılabilir.

Yazılı sınavların süresi bir derssaatini aşamaz. Ancak, soruların yazdırılması bu sürenin dışında tutulabilir.Uygulamalı sınavların süresi zümre öğretim elemanlarınca belirlenir.

Resim-İş, Beden Eğitimi dersleriyleuygulamalı nitelikteki seçmeli derslerin sınavları her yarıyılda üçten azolmamak üzere ve dersin özelliğine göre hem yazılı hem sözlü, hem uygulamalıolarak veya bunlardan yalnızca biriyle yapılabilir. Sınavların şekil, sayı vesüresi öğretim yılı başında zümre öğretim elemanları kurulunca belirlenir.

SözlüSınavlar

Madde25 -Bir yarıyılda öğrencilere her dersten en az bir sözlüsınav notu verilmesi esastır. Sözlü sınav için başlı başına bir ders saatiayrılmaz. Öğrencilere ders içindeki etkinliklerine göre sözlü sınav notuverilir. Yabancı dil dersinde yarıyıl notu, en az iki sözlü ve yazılı sınavnotu ile tespit edilir.

SınavlaraKatılmayanlar

Madde26 -Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan, ödev veyaprojesini zamanında teslim edemeyen öğrencinin durumu velisine bildirilir. Veliçocuğununözürünüen geç beş gün içinde okulyönetimine yazılı olarak bildirmek zorundadır.

Bu öğrenciler, ders öğretimelemanının belirleyeceği bir zamanda ve önceden duyurularak sınava alınır. Busınav, sınıfta diğer öğrenciler ile ders işlenirken yapılabileceği gibi dersdışında da yapılabilir. Öğrenciler, ödev veya projelerini öğretim elemanınavereceği süre içinde teslim eder.

Sağlık durumu nedeniyle sınavlarakatılamayan öğrenciler, bu durumlarını resmi bir sağlık kuruluşundan alacaklarıraporla belgelendirirler.

SağlıkDurumu Engeline Göre Dersler

Madde27 -Sağlık durumları veya beden bozuklukları nedeniyle BedenEğitimi dersine giremeyecek durumda olanlar ve sanat dalını değiştirmek isteyenöğrenciler, tam teşekküllü resmi bir hastaneden sağlık kurulu raporu almakzorundadırlar.

Raporda, sağlık durumlarının veyabeden bozukluklarının geçici bir süreyada sürekliolarak Beden Eğitimi dersinde ve sanat dalında hangi faaliyetlere engeloluşturduğu açıklanır. Bu gibi öğrencilerin durumları göz önünde bulundurularaksanat dalını değiştirme yoluna gidilirken, Beden Eğitimi dersinde sadeceraporda belirtilen faaliyetlerden sorumlu tutulmayacak, dersin diğerfaaliyetlerine katılarak kendilerine not verilecek ve gerekli yerlerde raporluolduğu belirtilecektir.

SınavSonuçlarının Duyurulması

Madde28 -Öğretim elemanları, yaptıkları sınavların, verdikleriödev ve projelerin sonuçlarını öğrencilere bildirirler. Yapılan başlıca ortakhataları sınıfta açıklarlar. Sözlü sınav sonucu o ders saati içinde, yazılısınav, uygulamalı ve ödev sonuçları ise yazılı sınavın yapıldığı, ödevin,uygulamanın veya projenin teslim edildiği tarihten başlayarak, en çok on beşgün içinde öğrenciye duyurulur.

YarıyılSonu Sınavı ve Dönem Notunun Tespiti

Madde29 -Müzik ve Bale Bölümü 7 ve 8 inci sınıflarda meslekdersleri sınavları,KonservatuvarYönetim Kuruluncabelirlenen en az üç asil iki yedek üyeden oluşan Komisyonlarca dönem sonlarındayapılır. 6ncısınıfta meslek derslerinden öğrenciyedönem notu verilmez. Öğretim yılı sonunda eleme sınavına alınırlar.

Meslek derslerinde yarıyıl sonunotu, o döneme ait ara sınav notlarının % 30'u ile dönem sonu sınav notunun %70'inin toplanmasından elde edilir.

Kültür derslerinde kanaat döneminotunun tespitinde, öğrencilerin o dönem içinde ulaşmaları amaçlanan genelbaşarı seviyesi dikkate alınır. Bir dersin kanaat dönemi notu; o kanaatdönemine ait yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlarla ödev veya projelere verilennotlara göre öğretim elemanı tarafından takdir edilir. Ancak, takdir edilen notyazılı, sözlü, uygulamalı sınav notları ile ödev veya projelere verilennotların aritmetik ortalamasından aşağı olamayacağı gibi bir not fazlasından daçok olamaz.

Meslekve Yardımcı Meslek Derslerinin Yıl Sonu Başarı Notu

Madde30 -Meslek ve yardımcı meslek derslerinin yıl sonu başarınotu aşağıdaki şekilde belirlenir:

a) Meslek Dersleri: 7 ve 8 incisınıflarda meslek derslerinin yıl sonu başarı notu; devam şartını yerinegetirmiş olmak ve ikinci dönem sonu notunun 60 (altmış) "Geçer" vedaha yukarı olması koşulu ile birinci ve ikinci dönem sonundaki sınavnotlarının aritmetik ortalamasından elde edilir. Bu not o derse ait sınıfgeçmenotudur.

Meslek derslerinde başarı notu 100(yüz) tam puan üzerinden 60 (altmış) puandır.İkinci dönem sonu notu ve aritmetik ortalaması 60 (altmış) "Geçer"nottan az olan öğrenci o dersten bütünlemeye kalır.

b) Yardımcı Meslek Dersleri: 6, 7ve 8 inci sınıflarda yardımcı meslek derslerinin yıl sonu başarı notu; devamşartını yerine getirmiş olmak ve ikinci dönem sonu notunun 50 (elli)"Geçer" ve daha yukarı olması koşulu ile birinci ve ikinci dönemsonundaki sınav notlarının aritmetik ortalamasından elde edilir. Bu not o derseait sınıfgeçmenotudur.

Yardımcı meslek derslerinde başarınotu 100 (yüz) tam puan üzerinden 50 (elli) "Geçer" puandır. İkincidönem sonu notu ve aritmetik ortalaması 50 (elli) "Geçer" nottan azolan öğrenci o dersten bütünlemeye kalır.

DiğerDerslerin Yıl Sonu Notu

Madde31 -Kültür derslerinde bir dersin yıl sonu notu, öğrencinino dersten aldığı birinci ve ikinciyarıyıl dönemi notlarının aritmetik ortalamasıdır.

Herhangi bir nedenle bir derstenyalnız bir dönem notu olan öğrencinin bu notu, yıl sonu notu sayılır.

6, 7 ve 8 inci sınıflarda, ikidönemde de notu olmayan öğrencilerin yıl sonu notu, yetiştirme kursu sonundaaldığı nottur.

Beden Eğitimi dersinden birincidönem notunu aldıktan sonra özrünü belgelendiren öğrencilerin ikinci dönem notudikkate alınmaz. Birinci dönemde özrünü belgelendiren öğrencilerden, ikincidönemde Beden Eğitimi dersine giren öğrencilerin sınıfgeçmedurumları ikinci dönem notu ile tespit edilir.

ElemeSınavı

Madde32 -Konservatuvarınİlköğretimokulu 6ncısınıfının sonunda öğrenciler meslekderslerinden eleme sınavına tabi tutulurlar.

Eleme sınavları; yıl sonu sınavlarısırasında, Müdürlükçe ilan edilen gün ve saatlerde,KonservatuvarınYönetim Kurulunca görevlendirilen komisyonlar tarafından yapılır.

Öğrenciler belirtilen gün vesaatlerde sınavlara girmek zorundadır.

Eleme sınavlarında meslekderslerinin birinden başarısız olan öğrencilerinKonservatuvarile ilişiği kesilerek, bu öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İlköğretimokullarına yataygeçişyapma imkanı tanınır. Elemesınavlarında meslek derslerinden başarı notu 100 (yüz) tam puan üzerinden 60(altmış) "Geçer" puandır.

Eleme sınavlarına katılmayanöğrenciler için mazeret sınavı açılmaz.

BütünlemeSınavı

Madde33 -7 ve 8 inci sınıflarda meslek derslerinden yıl sonusınavına girme hakkı kazanıp da bu sınavlara özürsüz olarak girmeyen öğrencilerile girip de başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavına girerler.

Bütünleme sınavları, eğitim-öğretimbaşlamadan en geç 15 (onbeş) gün önce Müdürlükçebelirlenecek gün, saat ve yerde,KonservatuvarYönetim Kurulu tarafından oluşturulacak komisyonlar tarafından yapılır.

Öğrencinin bu sınavlarda başarılıolabilmesi için bütünlemeye kaldığı ders/derslerinden 100 (yüz) tam puanüzerinden en az 60 (altmış) "Geçer" puan alması zorunludur. Bu puanöğrencinin yıl sonu başarı notudur.

Bu sınavlara mazeretsiz olarak girmeyen öğrenciye sıfır (0) notverilir.

BütünlemeSınavları Sonuçlarına Göre Öğrencinin Durumu

Madde34 -Meslek ders/derslerinden bütünleme sınavlarında başarılıolamayan öğrenci bir üst sınıfa devam edemez.

Bir üst sınıfa devam etme hakkınıkazanamayan öğrenciler aynı sınıfı bir defaya mahsus olmak üzere tekrar etmekzorundadırlar.

Öğrencilerin tekrarladıklarısınıftaki başarı durumu bir yıllık öğrenciler gibi tespit edilir. Aynı sınıftaiki yıl üst üste başarısız duruma düşen öğrencilerinKonservatuvarile ilişikleri kesilir.

MazeretSınavı

Madde35 -Meslek derslerinin yıl sonu sınavlarına mazeretinedeniyle giremeyen öğrenciler, yıl sonu sınavlarının bitiminden on gün sonra;bütünleme sınavlarına mazereti nedeniyle giremeyen öğrenciler ise Konservatuvarıneğitim-öğretime açıldığı ilk hafta içinde mazeret sınavına alınırlar.

DalDeğiştirme Sınavı

Madde36 -6 ve 7ncisınıflarda öğrenimgören, durumu bu yönetmeliğin 27ncimaddesindebelirtilen hükümlere uyan öğrenciler, bir alt sınıfın tüm derslerini başarmışolmak koşuluyla dal değiştirmek isteyebilirler.

6 ve 7ncisınıflardaki öğrencilerden dal değiştirmek isteyenler eleme ve yıl sonusınavlarından hemen sonra dilekçe ileKonservatuvarMüdürlüğüne başvururlar.

Dal değiştirmek isteyenöğrencilerin sınavıKonservatuvarYönetim Kurulunungörevlendireceği komisyonlar tarafından eleme ve yıl sonu sınavlarından birhafta sonra yapılır.

Sınıf Yükseltme

Madde37 -İlköğretim Okulunun ilk beş sınıfına devam edenöğrencilerden beden ve zihince gelişmiş olup bilgi ve beceri bakımından sınıfdüzeyinin üstünde olanlar, sınıf öğretim elemanının önerisiyle öğretim yılınınilk iki ayı içinde sınıf yükseltme sınavına alınırlar. Başarı sağlayanlar birüst sınıfa yükseltilirler.

Bu sınav,KonservatuvarMüdürünün başkanlığında sınıf öğretim elemanı ile bir üst sınıfın öğretimelemanından kurulacak en az üç kişilik komisyon tarafından yapılır.

Sınav sonucu tutanakla tespitedilir. Bu tutanak, öğrencinin dosyasında saklanır. Başarı gösterenlerin durumuokul kayıtlarına ve öğrenci nakil belgesine de işlenir.

Sınıf yükseltme bir kez yapılır.

YetiştirmeKursları

Madde38 -KonservatuvarİlköğretimOkulunun 6, 7 ve 8 inci sınıflarında, ders yılı içinde öğretim elemanı yokluğunedeniyle boş geçen dersler için veya birinci dönemde Türkçe ve Matematikderslerinden açıkça yetersizliği görülen öğrenciler için haftada iki saatten azolmamak kaydıyla yetiştirme kursları açılır.

ÖğrenciBaşarısı

Madde39 -İlköğretim Okulunda kültür derslerinde öğrenciyi kendiyaş grubu içinde ve bütün olarak yetiştirmek esastır. İlköğretim, öğrencininherhangi bir kültür dersinden başarısızlığına bakılarak eleneceği bir durumdeğil, programda ön görülen bütün kültür derslerinin ve ders dışı eğiticiçalışmalarının ortak katkısıyla ilgi, istek ve yeteneği ölçüsündeyetiştirileceği bir dönemdir.

İlköğretim Okulunda;

a) Öğrencinin kültür derslerinikapsayan yıllık başarısı; her dersten ayrıayrıdeğiltüm derslerde ve ders dışı eğitim çalışmalarındaki durumu, sınıf veya branşöğretim elemanları tarafından yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlar, ödev veprojeler ile Türk dilini doğru, düzgün kullanma becerisi dikkate alınaraksürekli ve bir bütün olarak tespit edilir. Başarılı öğrenciler doğrudan bir üstsınıfa geçirilir.

b) Kültür derslerinde sınıfseviyesine göre yetersizlikleri görülen öğrenciler sınıf veya branş öğretimelemanları, okul rehber öğretim elemanı, okul yönetimi ve velininkararlaştıracakları önlemlerle ders yılı içinde yetiştirilir. Kararlaştırılanönlemler tutanakla tespit edilir veuygulama sonuçları gözlem raporuna bağlanır.

c) Alınan bütün önlemlere rağmenkültür derslerinde bir üst sınıfta güçlüklerle karşılaşabilecek öğrencilerinsınıfgeçmelerineveya bulundukları sınıfa bir yıldaha devam etmelerine, velilerinin görüşleri de alınarak,KonservatuvarMüdürünün veya görevlendireceği yardımcısının başkanlığında; sınıf öğretimelemanı ile branş öğretim elemanları veya şube öğretim elemanları kurulutarafından karar verilir. Alınan karar, tutanakla tespit edilir ve sınıfgeçmedefterine işlenir. Tutanağın bir örneği öğrencinindosyasına konur, bir örneği de karar defterine yapıştırılır.

Okula toplam 20 (yirmi) gün devametmeyen öğrenciye sınıf tekrarı yaptırılır. Ancak, öğrencinin ailesinin yanındakalmasını gerektiren hastalık, ölüm gibi durumlardaKonservatuvarMüdürü ayrıca en fazla 15 (onbeş) gün izin verebilir.

Sağlık kurulu raporuna dayalıhastalık veya doğal afetler nedeniyle bu süreleri aşan, ancak, sınıfının gerektirdiğibilgi düzeyine ulaştığına sınıf öğretim elemanı, branş öğretim elemanları veyaşube öğretim elemanları kurulu tarafından karar verilen öğrenciler bir üstsınıfa geçirilir.

d) İlköğretim Okulunda kültürderslerinden bütünlemeye kalma yoktur.

KültürDerslerinin Ders Yılı Başarı Notu

Madde40 -İlköğretim okulunda bir üst sınıfa devam etmek veyamezun olabilmek için öğrencinin iki dönem notunun aritmetik ortalaması, herkültür dersi için 2 (iki)' den aşağı olamaz. Başarısız dersi veya dersleri olanöğrencilerin durumu bu Yönetmeliğin 39 uncu maddesindeki esaslara göre şubeöğretim elemanları kurulunda görüşülür. Kurul kararı ile sınıf geçenöğrencilerin notları değiştirilmez. Okul kayıtlarına "Şube ÖğretimElemanları Kurulu Kararıyla Geçti"yada"Sınıf Tekrarı" yazılır. Bu durum öğrenci karnesinde de belirtilir.

DavranışlarınDeğerlendirilmesi

Madde41 -Öğrenci davranışları, sınıf danışman öğretim elemanıtarafından "Pekiyi" "İyi" "Orta" üzerindendeğerlendirilir ve öğrencilerin karnelerinde gösterilir. Bunlar sınıfgeçmededikkate alınmaz. Değerlendirme, Milli EğitimBakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde uygulanır.

NotlarınOkul Yönetimine Verilmesi

Madde42 -Birinci ve ikinci döneme ait not çizelgeleri, meslekdersleri öğretim elemanları tarafından dönem sona ermeden bir hafta önce,kültür dersleri not çizelgeleri ise, dönem sona ermeden üç gün önce okulyönetimine verilir.

ALTINCIBÖLÜM

ÖğrenimBelgelerinin Düzenlenmesi

ÖğrenimBelgeleri

Madde43 -Zorunlu öğrenim çağı dışına çıkılmadıkça öğrencilerinokul ile ilişiği kesilmez. Ancak öğrencilerin zorunlu öğrenim çağından çıkması,başka bir okula nakil isteğinde bulunması, Müzik ve Bale bölümüne bağlı anasanat dallarında öğrenim görürken bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göreKonservatuvarile ilişiğinin kesilmesi halinde durumlarınıgösterir bir belge düzenlenir.

Diploma

Madde44 -İlköğretim Okulunu bitirenlere "Trakya ÜniversitesiDevletKonservatuvarıMüzik ve Bale İlköğretim Okulu Diploması" verilir.

DiplomaDüzenlenmesi ve Diploma Notu

Madde45 -Diploma düzenlenmesinde Milli Eğitim Bakanlığıİlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

Konservatuvarİlköğretim Okulu Diploması; Müdür Yardımcısı,KonservatuvarMüdürü ve Trakya Üniversitesi Rektörü tarafından imzalanır.

Diploma Notu; 4, 5, 6, 7 ve 8 incisınıflardaki ağırlıklı notların aritmetik ortalamasıdır.

Öğrenimlerininbir kısmını yurt dışında yaparak yurda dönen öğrencilerin diploma notu;

a) Yurt dışında ve yurt içindeokudukları yıllara ait yıl sonu başarı ortalamalarına,

b) Yurt dışında okuduklarıokullardan yıl sonu başarı ortalamalarının temin edilememesi halinde yurtiçinde okudukları öğrenim yıllarına ait yıl sonu başarı ortalamalarına

göre tespit edilir.

YEDİNCİBÖLÜM

PersonelGörev, Yetki ve Sorumlulukları

Müdür

Madde46 -İlköğretim Okulu Müdür tarafından yönetilir.

Müdür,KonservatuvarMüdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından atanıryada görevlendirilir.

Müdür kanun, yönetmelik, program vegenel hükümlere ve emirlere uygun olarak okulun tüm işlerini yürütmeye, düzenekoymaya, denetlemeye yetkili olup bu görevlerinden dolayıKonservatuvarMüdürüne karşı sorumludur.

Müdürün aylık karşılığıokutabileceği haftalık ders saati sayısı en çok 6 (altı) saattir.

MüdürBaşyardımcısı, Müdür Yardımcısı

Madde47 -İlköğretim Okuluna bir Müdür Başyardımcısı ve bir MüdürYardımcısı bu Yönetmeliğin 46ncımaddesindeki usulegöre atanır.

Müdür Başyardımcısı ve MüdürYardımcısı, Müdürün en yakın yardımcıları olup, Müdür olmadığı zamanlarda aynısıra ile Müdürlüğe vekalet ederler. Okulun tüm hizmetlerinin yürütülmesindenMüdüre karşı sorumludurlar.

Müdür Başyardımcısı ve MüdürYardımcısının haftalık ders yükleri en çok 6 (altı) saattir.

Öğretmenler

Madde48 -İlköğretim Okulunun 1, 2, 3, 4 ve 5 inci sınıflarındasınıf öğretmenliği, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda branş öğretmenliği, Müzik ve Balesanat dersleri öğretmenliğinde ise DevletKonservatuvarıöğretim elemanlığı esastır.

Branş öğretmenleri, 04/11/1981tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 11/10/1983 tarihli ve 2914sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre Rektörlükçe atanır.

SEKİZİNCİBÖLÜM

Çeşitlive Son Hükümler

DiğerHususlar

Madde49 -KonservatuvarİlköğretimOkulunda;

a) Genel Kültür derslerinde MilliEğitim Bakanlığınca onaylanan öğretim programları, belirlenen kitap ve eğitimaraçları kullanılır.

b) Denetim görevi, Milli EğitimBakanlığı ile Trakya Üniversitesi Rektörlüğünün işbirliğiyle yürütülür.

c) Öğrenci davranışlarını izleme,değerlendirme ve geliştirme; 27/08/2003 tarihli ve 25212 sayılı Resmi Gazete'deyayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği"hükümleri doğrultusunda yürütülür.

Ayrıca bu Yönetmelikte yer almayanhususlarda genel hükümler ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgilihükümleri uygulanır.

YürürlüktenKaldırılan Hükümler

Madde50 -26/1/1999 tarihli ve 23592 sayılı Resmi Gazete'deyayımlanan Trakya Üniversitesi DevletKonservatuvarıİlköğretim Okulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde51 -Bu Yönetmelik 2004-2005 eğitim-öğretim yılı başındangeçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde52 -Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörüyürütür.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)