Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

Trakya Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim,Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dokümanın Başlığı
:
Trakya Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim,Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
15 Ağustos 2006
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


\n

15 Ağustos 2006 SALI

\n

\n

Resmî Gazete

\n

\n

Sayı : 26260

\n

\n

YÖNETMELİK

\n

\n

Trakya Üniversitesinden:

\n

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM,

\n

ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

\n

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

\n

\n

MADDE 1 -11/8/2003 tarihli ve 25196 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Trakya Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16ncımaddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

\n

"MADDE 16 -Öğretimde öngörülen sınavlar; ara sınavlar, yarıyıl/yıl sonu sınavları, mazeret sınavları, tek ders sınavları ve ek sınavlardır. Sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-sözlü veya uygulamalıyada yazılı-sözlü-uygulamalı olarak yapılabilir."

\n

MADDE 2 -Aynı Yönetmeliğin 17ncimaddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

\n

"MADDE 17 -Bir dersin her yarı yılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavların hangi tarihlerde yapılacağı her yarıyılın başladığı günü izleyenonbeşgün içinde Yüksekokul Müdürlüğü tarafındantespit ve ilan edilir. Bir günde, bir sınıfa ait en çok iki dersin ara sınavı yapılır. Öğrencilerin ara sınava katılmaları esastır. Ancak ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen bir mazeret nedeni ile ara sınava katılamayan öğrencilere, mazeretlerinin bitiminden itibaren yedi gün içinde başvurdukları takdirde mazeret sınavı açılır. Sağlık nedeni ile Trakya Üniversitesi veya diğer sağlık kurumlarından alınmış olan sağlık raporları Yönetim Kuruluna iletilir. Rektörünonayıile Türkiye'yi veya Üniversiteyi ulusal ve/veya uluslar arası folklorik, sportif, kültürel, sanatsal ve bilimsel alanlarda temsil eden karşılaşmalarda yer alan öğrenciler; bu karşılaşmalara katılmak zorunda olmaları nedeniyle giremedikleri sınavlara, ilgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihlerde girerler."

\n

>MADDE 3 -Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

\n

"MADDE 18 -Yarıyıl/yıl sonu sınavları, sona eren yarıyıl/yıl içinde öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılan sınavlardır. Yarıyıl/yıl sonu sınav programları, ilgili yüksekokul yönetim kurulu tarafından belirlenir ve ilgili yüksekokul müdürlüğü tarafından sınavlardan en az iki hafta önce ilan edilir. Bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girebilmek için; derse kayıt olmak ve derse devam şartını yerine getirmiş olmak gerekir. Ancak ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen bir mazeret nedeni ile yarıyıl/yıl sonu sınavlarına katılamayan öğrenciler, sınavların bitiminden itibaren bir hafta sonra yapılacak mazeret sınavlarına katılırlar. Sağlık nedeni ile Üniversiteden veya diğer sağlık kurumlarından alınmış olan sağlık raporları yönetim kuruluna iletilir."

\n

MADDE 4 -Aynı Yönetmeliğin 22ncimaddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

\n

"MADDE 22 -Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve başarı notu aşağıda gösterildiği şekilde belirlenir;

\n

a) Sınavlar, tam not 100 üzerinden değerlendirilir. Bir dersin yarıyıl/yıl sonu notu; ara sınavın veya ara sınavların aritmetik ortalamasının % 30'u ile yarıyıl/yıl sonu sınavında alınan notun % 70'inin toplamıdır. Ancak, bir dersin yarıyıl/yıl sonu notu;ilgili yüksekokul kuruluncakarar alınmak ve yarıyıl başında ilan edilmek şartı ile ara sınavın veya ara sınavların aritmetik ortalamasının %30'u ile %50'si arasında, yarıyıl/yıl sonu sınavında alınan notun %70'i ile %50'si arasında değişebilen ve oranlar toplamı %100 olacak şekilde de hesaplanabilir. Hesaplama sonucunda, ondalık noktadan sonra gelen ilk sayı 5'ten küçük ise bir alt tam sayıya, 5 veya 5'ten büyük ise bir üst tam sayıya yükseltilerek kesinleştirilir.

\n

>b) Başarı notu; yukarıda belirlenen notlar esas alınarak, bağıl değerlendirme yöntemi uygulanarak hesaplanır. Bağıl değerlendirme yöntemi uygulama esasları Üniversite Senatosu tarafından belirlenir. Bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak elde edilen harfli notlar, katsayılar ve başarı durumları için (c) bendindekitablo ve esaslar uygulanır.

\n

c) Bağıl değerlendirme yönteminde harfli notların katsayıları aşağıdaki tabloya göre belirlenir:

\n

\n

100 Puan üzerinden değeriHarfli NotuKatsayı

\n

90-100AA4.00

\n

80-89BA3.50

\n

70-79BB3.00

\n

65-69CB2.50

\n

60-64CC2.25

\n

50-59DD2.00

\n

30-49FD1.00

\n

0-29FF0.00

\n

Genel not ortalamasına, tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.

\n

Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az CC olması gerekir. Ancak, genel not ortalaması (GNO) BA ve üzerinde olan öğrenciler, DD başarı notu ile de başarılı sayılırlar ve başarı notu, katsayısı 2.0 olmak üzere DB olarak not belgesine geçirilir. Ödev ve uygulamaların önem kazandığı derslerde; bu çalışmaların ara sınav notunu hangi oranda etkileyeceği, ders niteliğindekilaboratuvarve proje derslerinde yarıyıl veya yıl içi başarı notunun nasıl belirleneceği ve başarı notuna etki oranı ilgili yüksekokul kurulu tarafından belirlenerek ilan edilir. Sınırsız sınav hakkı verilmiş ve daha önce yarıyıl sonu sınavına girme hakkı kazanılmış olan derslerde başarı notu, eski yarıyıl içindeki çalışma ve ara sınav sonuçlarına bakılmaksızın, sadece yarıyıl/yıl sonu sınav notu ile belirlenir. Tek ders sınavlarının ve ek sınavların sonuçları, başarı notu olarak kabul edilir ve değerlendirilir.

\n

>Ayrıca not belgesinde, aşağıda tanımlanan harf notları da kullanılır:

\n

1) DZ (devamsız) notu; ders kaydı yaptırılan ancak devam koşulu yerine getirilemeyen kredili dersler için verilir ve "FF" notu olarak değerlendirilerek ortalamalara katılır.

\n

2) BL (başarılı) notu; ortalamaya katılmayan ve kredisiz derslerden başarılı öğrencilere verilir.

\n
>3) BZ (başarısız) notu; ortalamaya katılmayan ve kredisiz derslerden başarısız veya devamsız öğrencilere verilir.

\n

4) MF (muaf) notu; Yeterlik ve muafiyet sınavları sonucunda başarılı bulunan öğrencilere verilir. Ortalamalara katılmaz.

\n

5) TR (transfer) notu; Üniversite dışından nakil yolu ile gelen veya ÖSYM sınavı ile Üniversiteye yeniden kaydolan öğrencilere daha önce almış oldukları ve denkliği kabul edilen dersler için verilir. Ortalamalara katılmaz."

\n

MADDE 5 -Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

\n

Bağıl değerlendirme uygulamasından önce kayıtlı öğrenciler

\n

"GEÇİCİ MADDE 1 -Bağıl değerlendirme uygulamasından önce kaydolmuş öğrencilerin oluşmuş notları ve başarı durumları saklıdır."

\n

MADDE 6 -Bu Yönetmelik, 2006-2007 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

\n

MADDE 7 -Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.

\n

\n

\nSORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)